AAB afdeling 50

Afdelingsmøder (før 2011 benævnt medlemsmøde)

På denne side finder du informationer om afdelingens afdelingsmøder. Det er på afdelingsmøderne, at de overordnede beslutninger træffes i overensstemmelse med den gældende lovgivning og AAB's vedtægter.

Der holdes et årligt ordinært afdelingssmøde med valg og beretning. Herudover kan aktuelle sager kræve et eller flere afdelingsmøder i løbet af året.

Forretningsorden for afholdelse af afdelingsmøder i AAB afdeling 50 kan hentes her >>>> Forretningsorden
 


Afdelingsmøder 2019

 
Ordinært afdelingsmøde holdes 24. september 2019, kl. 18.30.
Der vil efter mødet være spisning for tilmeldte beboere.
 
43 boliger var repræsenteret ved mødet.


Her kan du hente beslutningsgrundlaget for Plan 2010, som blev fremlagt på afdelingsmødet den 25. September 2012. Blev endvidere gennemgået på et informationsmøde den 17. September 2012.

>>>> Belsutningsgrundlag Helhedsplan - Afdelingsmøde 25. september 2012.

Afdelingsmøder 2018
Ordinært afdelingsmøde er planlagt til tirsdag den 25. September 2018, kl. 18.30.

47 boliger deltog i mødet .

i lighed med sidste år planlægger vi spisning efter mødet , så der igen bliver mulighed for at få en hyggelig time sammen med dine naboer og øvrige beboere efter det formelle møde. 

Så reserver allerede nu denne aften

Forslag til behandling - se nærmere i bilag til den udsendte dagsorden
 
 1. Disponering af overskuddet for 2017 på 1.6 millioner kr. (Vedtaget)
 2. Justering af husorden vedr. parkeringsforhold (Vedtaget)
 3. Gæsteparkeringspladser – tilpasning af reglerne til kommunens P-restriktioner på Sjælør Boulevard (Vedtaget)
 4. Gæsteparkeringspladser/Ændring af pladser til beboerlicens-pladser.(Vedtaget)
 5. Videoovervågning af miljøstationer og garager på grusparkeringspladsen * (Vedtaget)
 6. DV-plan 2019 – flytning af ikke udførte aktiviteter fra 2018 til 2019 (Vedtaget)
 7. ”Flugtvej” – Plejehjem/afd 50 * ( Forslaget trukket, der arbejdes videre)

* Fremgår kun af bilag 1 i den udsendte dagsorden, men ikke af siden dagsorden, hvor der kun henvises til "bilag 1 forslag 1-7". Version her  på siden er justeret.

Afdelingskasserer Annie Skaarup, og bestyrelsesmedlemmerne Jeanette Nissen og Hans Christian Larsen blev genvalgt for 2 år.
 

Afdelingsmøder 2017


Ekstraordinært  afdelingsmøde  tirsdag den 12. December 2017, kl. 19.00
Mødet blev holdt i beboerhuset.

23 boliger deltog i mødet.


Følgende emner blev   behandlet :
 
 • Udgifterne til digitalopmåling  - ca. 400.000 kr.  - af lejligheder i forbindelse med udbud af istandsættelse af flytteboliger afholdes som en ekstraordinær driftsudgift i budget 2017. Ændring af tidligere beslutning om optagelse af lån til finansiering af projektet.
Forslaget blev vedtaget med 44 stemmmer for, ingen mod og 2 undlod at stemme.
 • Aktuel status på byggesagen (orientering)
Formanden oplyste, at Helhedsplanen heller ikke forventes afsluttet ved dette årsskifte.Der blev endvidere orienteret om samarbejdssituationen med BNS a/s. Som bekendt skulle helhedsplanen være afsluttet Per 31. December 2015. 

Ordinært afdelingsmøde  tirsdag den 26. september 2017, kl. 18.30

Afdelingsmødet blev afholdt i vores nye beboerhus.
54 boliger deltog i mødet-

Efter mødet hyggede beboerne sig med en buffet med tre slags kød, brød og flødekartofler eller salat.

Beslutningerne fremgår af referatet, men her skal fremhæves:
 • Ingen forhøjelse af boligafgiften i frobindelse med driftsbudgettet for 2018, men en forhøjelse af vaskeripriserne per 1. januar 2018 med tre kroner per vasketur.
(Bemærk der er i forbindelse med helhedsplanen besluttet en forhøjelse på 13% + 600 kr., her er pt. kun efektueret de 10% + 600 kr)
 
 • Forslaget om husdyrehold blev nedstemt, der er således fortsat forbud mod at holde husdyr som fx hund og kat.
Afdelingsformand Bent Haupt Jensen og afdelingsbestyrelsesmedlem Fatma Tarhan blev genvalgt for to år.
Grundet forskellige udfordringer er den skriftlige beretning med dagsorden og forslag sendt til trykningen uden sædvanlig korrektur og kontrol. De forskellige regelsæt vil blive gennemgået for korrekturfejl i forbindelse med at de tages i anvendelse og lægges ud relevante steder på vores hjemmeside.

Det er den omdelte version, der er placeret her på siden.

 

Som omtalt på afdelingsmødet har der været problemer ved produktion af skriftlig beretning og forslag mv. 

Ex. afdelingsmøde  torsdag den 9. marts 2017

42 boliger var repræsenteret ved mødet og følgende emner blev behandlet:
 
 • Disponering af tilbagebetaling af grundskyld(ejendomsskat)
           Vedtaget. For: 84 , Mod; 0, Undlader: 0
 • Finansiering af digital opmåling af lejlighederne og udbud på flyttelejligheder
           Vedtaget. For: 80, Mod: 2 , Undlader : 2
 • Renovering af afdelingens 10 elevatorer
           Vedtaget. For: 80, Mod: 2, Undlader:2
 • Ansøgning om tillægsbevilling på 2 millioner kr. - Dv-plan elevatorer
           For: 82, Mod: 2, Undlader: 0
 • Amsøgnings om tillægsbevilling på 400.000 kr. til udskiftning af låsesystem til elektroniske låse
           For: 82, Mod: 2, Undlader: 0


Afdelingsmøder 2016

 

Ordinært afdelingsmøde  torsdag den 29. September 2016.
 
Beretning med dagsorden, samt budget og regnskab er omdelt den 21. september 2016
Tillægsdagsorden vedr. nye periode for boligsocial helhedsplan samt præsentation er omdelt den 22. september 2016.

Mødet blev afholdt i AKB's beboerhus.

37 boliger var til stede
 • Ny forretningsorden vedtaget enstemmigt.
 • Beretning blev godkedt med 70 for og 4 undlod at stemme.
 • Budget - afdeligsbestyrelsen havde stillet ændringsforslag, såles at stigningen blev ændret fra 3 til 0 procent + vand betales iht individuelt forbrug. Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.
 • Disponering af overskuddet for 2015 på 666.000 kr. - overføres til Drfta- og vedligeholdelsesplanen -aktiviteten  elevatorer. Vedtaget med 60 stemmer for og 2 imod.  
 • DV-plan – flytning af ikke udførte aktiviteter fra 2016 til 2017. Enstemigt vedtaget. 
 • Videoovervågning i vaskeriet – udvides til at omfatte den nye bygning. Enstemmigt vedtaget. 
 • Låsesystem - elektronisk. Enstemmigt vedtaget. 
 • Ændring af husorden – revideret husorden er optrykt som bilag 3  - Ændringsforslag til punkt 4.10 - max højden ændres fra 140 cm. til 180 cm. Ændringsforslaget vedtaget  - 6 undlader, 8 imod og resten for. Det samlede forslag blev herefter enstemmigt vedtaget.
 • Isolering af kælderlofter i alle 4 blokke ( forslag om udbarbejdelse af et projekt) Forslaget nedstemt. 15 for, 28 imod og 14 undlader at stemme
 • Bolig social Helhedsplan - bemyndigelse til afdelingsbestyrelsen om at indgå aftale på visse betingelser. Vetdaget. 5 undlod at stemme , resten for.Materiale til afdelingsmødet, dog ikke budget og regnskab:

 

Ekstraordinært afdelingsmøde 12. april 2016. Vaskeribygningen Sjælør Boulevard 111.


Emner til behandling:

 

 • Ændring af bemyndigelse vedr. materialegård og miljøstation, samt iværksættelse af infrastrukturprojekt.
 • Etablering af adgang til at følge forbrug af vand og varme på internettet


Dagsorden med bilag er omdelt 29. marts 2016

Forslagene  blev vedtaget.

 

  

Afdelingsmøder 2015

 


Ordinært afdelingsmøde  afholdes 15. september 2015.
25 boliger og 50 stemmer var mødt til afdleingsmødet under et forrygende uvejr.

Beretning og budget blev godkendt.
Forslaget om ændring af parkeringsregler blev godkendt
Afdelingsbestyrelsen fik bemyndigelse til at flytte materialegård og miljøstation.
Budget 2016 med DV-plan blev godkendt - huslejestigning 0 kr.
Bent Haupt Jensen blev genvalgt til formand for 2 år.
Jeanette Nissen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år.

Den fulde ordlyd af forslagene fremgår af "Beretning 2015 med dagsorden", der ligesom "Beslutningsreferat af afdelingsmøde" kan hentes her:
 

Afdelingsmøder 2014
 

Ekstraordinært afdelingsmøde 21. oktober 2014  kl. 18.30. Vaskeribygningen Sjælør Boulevard 111.

19 boliger (38 stemmer)  deltog i mødet

Forslag - se indkaldelse) 
Mødet skal behandle fremrykning af brug af parkeringslicens foran blokken SB 91 til 99 og SB 101 til 109, samt at pladserne  er forbeholdt beboerne i de pågældende blokke fremme til den vedtagne parkeringslicens-ordning kan effektures

Forslaget blev vedtaget.  25 stemmer for, mod 0, 6 undlod at stemme.
 


Ordinært afdelingsmøde tirsdag den 23. September  2014 , kl. 19.00 i Vaskeribygningen Sjælør Boulevard 111.
Indkaldelse  er omdelt tirsdag den 26. August 2014. Endelig indkaldelse med bilag omdeles en uge før mødet.

Mødet er flyttet til AKB's bebeorhus Carl Jacobsens Vej 2 F


57 boliger var repræsenteret på mødet og der belv truffet følgende beslutninger på afdelingsmødet


Beretning
Enstemmigt Godkendt

Forslag:

Se det fulde indhold af forslagene i Beretning 2014 og dagsorden med forslag

 
Ændring af forretningsorden for afdelingmøder i AAB afdeling 50
Vedtaget. 113 for , 1 mod.

Ændring af husorden som følge af helhedsplan

Vedtaget med den tilføjelse at forbud mod grillning på altaner opretholdes.  98 for, 2 mod og 14 undlod at stemme.

Ændring af vedligholdelsesreglement som følge af helhedsplan.

Vedtaget med følgende ændringer:

Punkt d. Tilføjelse:  Dette gælder dog ikke, hvis køkkenelementet er flyttet over på komfursiden og monteret med dobbelt bordplade.
Punkt e ( vedr. opsat dør/væg)  – ordet "dør" udgår

For 108, mod 6, 0 undlod at stemme

Komfur og køle-/fryseskabe overgår til beboerne efter udskiftning i forbindelse med helhedsplanen.
Vedtaget med 60 stemmer for , 32 mod, 0 undlod at stemme.

Principbeslutning om at udskiftning af køkken sker efter reglerne for individuel kollektiv råderet:
Vedtaget med 74 stemmer for, o mod og 8 undlod at stemme.

Indførelse af Parkeringslicens
Vedtaget med 88 for, 10mod og 14 undlod at stemme


 Der afsættes 20.000 kr til sociale aktiviteter

Forslaget blev trukket, da det blev oplyst at er afsat 21.000 kr til sociale aktiviteter, at der vil blive støttet på samme niveau som hidtil. Støtten vil dog gå til aktiviteter i beboerhuset, når det er blevet færdigt. Afdelingsbestyrelsen mente, at forslaget  handler om, der skal ydes støtte til ture ud af bebyggelsen. Hvilket ikke hidtil har været sædvanlig og defor skal belsuttes på et afdelingsmøde.

Der nedsættes aktivitetsudvalg:

Forslagstiller ønskede at trække forslaget. En beboer ønskede at opretholde forslaget.
Nedstemt. 8 stemte for forslaget. Dirigenten konkluderede at forslaget var nedstemt.


Budget

Budget  - efter ændring som følge af beslutning om at hårde hvidevarer udgår af afdeling – Stigning 0 procent
Vedtaget med overvældende flertal for.

Valg

Annie Skaarup blev genvalgt som afdelingskasserer for 2 år.
Jeannette Nissen og Hans Christian Larsen blev genvalgt som afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år
Lillian Larsen blev genvalgt som suppleant for 2 år
Annie Skaarup blev genvalgt som repræsentantskabsmedlem for to år
Fatma Tarhan blev valgt som suppleant til repræsentantskabet 
 
 

Ekstraordinært afdelingsmøde 11.marts 2014, kl. 19.00 i Vaskeribygningen Sjælør Boulevard 111.
 

Ekstraordinært afdelingsmøde ( 2014-1) holdes tirsdag den 11. Marts 2014 i Vaskeribygningen , Sjælør Boulevard 111  kl. 19.00.
Dagsorden er omdelt 

Dagsorden

Ændring af afdelingens antenneanlæg fra sløjfeanlæg til stikledningsanlæg med grundpakken som standard og valgmulighed  for mellempakke og fuldpakke.

Dagsorden med forslag er omdelt den 24. februar 2014

Forslaget blev vedtaget.
 

Afdelingsmøder 2013


 

Ordinært afdelingsmøde (2013-4) holdes onsdag  den 25.  september 2013, kl. 19.00 på København Åbne Gymnasium.

 Afdelingsmødet traf på sit møde følgende beslutninger:
 
 • Beretning blev godkendt
 • Budget 2014 inkl. DV-plan blev godkendt med en huslejeforhøjelse på 2%
 • Forslag om definition af standard-farve hvid til vedligeholdelsesreglementet blev godkendt.
 • Forslag om opsætning af bom blev godkendt med den ændring, at der også skal opsættes  bom ved indkørslen SB 121.
 • Forslag om regler for adgang gennem bom blev vedtaget.
 • Bent Haupt Jensen blev genvalgt som formand for to år.
 • Fatma Tarhan blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år.
 • Jeanette NIssen blev genvalgt som repræsentantskabsmedlem for 2 år.
 • Lillian Jakobsen blev valgt som suppleant for bestyrelsen for 1 år

Referat kommer senere
 


Ekstraordinært  afdelingsmøde holdes torsdag den 1. august 2013 (2013-3), kl. 19.00 i Vaskeriet

 

Følgende punkter skal behandles:

 
 • Etablering af solcelleanlæg til levering af strøm til fællesanlæg
 • Etablering af LAR - projekt (Lokal Afledning af Regnvand)

Dagsorden med bilag omdelt 18. juli 2013.

Forslag blev vedtaget.

Dagsorden med bilag bliver senere tilgængelig her.


 
Ekstraordinært  afdelingsmøde holdes torsdag den 13. juni 2013 (2013-2)
 
 
Mødet holdes i Vaskeriet kl. 19.00.
 
 • Ændring af køkken og altanudformning

>>>> Brochure vedr. ændring af altan og køkken.


Ekstraordinært  afdelingsmøde holdes onsdag den 22. Maj 2013 (2013-1)
Mødet skal behandle:
 • iværksættelse af nødvendigt kloakarbejde  og skybrudssikring, samt beslutning om nødvendig finansiering.
 • ændring af vedligeholdelsesreglement
 • status vedr. Sjælør Varmecentral og overgang til direkte fjernvarme til de enkelte blokke

 
Beslutningsreferat:

>>>> Beslutningsreferat ekstraordinært afdelingsmøde 22. maj 2013 2013-1
Hent dagsorden til afdelingsmødet:

>>>> Informationsfolder om køkken


Afdelingsmøder 2012


 

Afdelingsmøde 6. november 2012 (2012-3)
 

På  mødet skal behandles:
 

 • Vedligeholdelsesreglement
 • Bemyndigelse til afdelingsbestyrelsen til forlængelse af den boligsociale helhedsplan "Sjælør Helhedsplan" under visse forudsætninger
 • Forlængelse af lejemål til Sjælør Helhedsplan
 • Skel mellem AAB afdeling 50 og AAB afdeling 98/99 (Dronning Ingrids Hjem). Hegn og beplantning

 

Dagsorden omdeles senest den 23. oktober 2012.
Se dagsorden og bilagsmateriale: 
17 boliger var repræsenteret på afdelingsmødet.

>>>> Se referat

 

Supplerende information. Her kan du se den fulde beskrivelse af Sjælør Helhedsplan 2013-2016.

 

Afdelingsmøde 25. september 2012 (2012-2)
 


På mødet skal behandles følgende emner:
Budget 2013
Helheds- og udviklingsplan, PLAN 2010 -  >>>> Se bilagenlightened

 Se dagsorden:

91 boliger var repræsenteret på afdelingsmødet.

Forslaget blev vedtaget med 155 stemmer ud af 182 mulige.


 
Afdelingssmøde 22. maj 2012 (2012-1)

Følgende emner blev behandlet  på afdelingsmødet:
 

 • Beretning
 • Regnskab
 • Valg
Forslag:
 • Opsætning af tætningsliste på hovedøre - side og top
 • Vedligeholdelse af døre og vinduer
 • Køkkeudskiftning - bevilling til det forberedende arbejde.
 • Plan 2010 - følgegruppe
 • Der vælges to medllemer til byggeudvalget

 


39 boliger var repræsenteret på afdelingsmødet.

>>>> Se Beslutningsreferat
 Afdelingsmøder 2011


Medlemsmøde 22. september 2011 (2011-1)

Beretning med dagsorden, samt budget 2012 og regnskab 2010 er omdelt den 14. og 15. september 2011.

Materialet til medlemsmødet (afdelingsmødet) kan hentes i pdf-format på nedenstående links.

Følgende forslag/emner skal behandles:
 • Budget 2012 - forhøjelse på 4% + stigning i vaskeripriser.
 •  
 • Ændring af DV-plan
 • Regler for brug af vaskeri
 • Kvittering for E-mail sendt fra web-site
 • Klimatilpasning i afdelingen
 • Afskedigelse af parkeringsfirma
 • Fjernelse af afspærring mellem parkeringsplads og vejen ved KåG
 • Der arbejdes på at finde en løsning til trappebelysning, som inkludere nødbelysningved eventuelt strømsvigt.
 • Der undersøges muligheden for billigere TV-signal i stedet for TDC
 •  

Der orienteres om regnskabet for 2010 og der skal fortages valg.

Husstandens myndige folkeregistertilmeldte medlemmer har adgang til medlemsmødet (afdelingsmødet). Husk sygesikringsbevis. Hver bolig får udleveret to stemmesedler.
 

28 boliger var repræsenteret på afdelingsmødet.

>>>> Se Beslutningsreferat

>>>> Beslutningsreferat afdelingsmøde 2011-1 - 22. september 2011


Medlemsmøder 2010
Ekstraordinært medlemsmøde   28. september 2010  (2010-3) 
  
Ekstraordinært medlemsmøde afholdes tirsdag den 28. september 2010, kl.19.00.
Mødet holdes i vaskeribygningen.

Mødet skal  behandle:
 • Supplerende arbejder omkring parkeringsanlægget. Beslutning om finansiering.
 • Budget 2010 - Boligafgiftsforhøjelse  4%.
 • Forslag om at regnskab kun skal forelægges til orientering
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Indkaldelse er omdelt den 13 og 14. september 2010.


30 boliger  var repræsenteret på medlemsmødet.

De fremsatte forslag blev vedtaget.

>>> Se beslutningsreferat
>>> Beslutningsreferat. Medlemsmøde 2010-3 28. september 2010.  Ekstraordinært medlemsmøde   1. juli 2010 (2010-2) 
  
Ekstraordinært medlemsmøde afholdes tirsdag den 1. juli 2010, kl.19.00.
Mødet holdes i vaskeribygningen.

Mødet skal  behandle:
 • Beslutning om etablering af direkte varmeforsyning til de enkelte blokke.

Indkaldelse er omdelt den 16. juni 2010.

23 boliger og 27 beboere var repræsenteret på medlemsmødet.

Forslaget om direkte varmeforsyning blev godkendt med 44 stemmerfor og 2 i  mod..

Beslutningsreferat kommer senere

Medlemsmøde 11. maj 2010  (2010-1)

Beretning med dagsorden omdeles den 3. og 4.  maj 2010.

Materialet til medlemsmødet (afdelingsmødet) kan hentes i pdf-format på nedenstående links.

Følgende forslag/emner skal behandles:
 • Ændringer til DV-planen (drifts- og vedligeholdelsesplanen).
 • Bortfald af den varslede boligafgiftsforhøjelse
 • Opmærkning af parkeringspladser
 • Sammenskrivning af standardhusorden med afdelingens regelsæt
 • Råderet
 • Opsætning af kamera på ny parkeringsplads
 • Kældervinduer 
 • TV-pakker. Er det muligt at få 2 pakker.
 • Dørtelefon/videoovervågning - Hvad koster det i forhold til videoovervågning. 
Der skal tages stilling til regnskabet for 2010 og der skal fortages valg.

Husstandens myndige folkeregistertilmeldte medlemmer har adgang til medlemsmødet (afdelingsmødet).  Husk sygesikringsbevis. Hver bolig får udleveret to stemmesedler.


45 boliger med 53 personer var repræsenteret på medlemsmødet.

De af bestyrelsen fremsatte forslag blev vedtaget.

Beslutningsreferat kommer senere

__________________________________________________________________________________________
Materiale til medlemsmøde (afdelingsmøde) den 11. maj 2010:
_________________________________________________________________________________________

Medlemsmøder 2009
Ekstraordinært medlemsmøde   22. september 2009 (2009-3) 
  
Ekstraordinært medlemsmøde afholdes tirsdag den 22. september , kl. 19.00.

Mødet skal  behandle:
 • Opfølgning på regnskab 2008 fra medlemsmødet den 26. maj 2009
 • Budget 2010
 • Nedlæggelse af parkeringsanlægget
Der henvises i indkaldelsen til opfølgning på det ordinære medlemsmøde. Der skulle have stået det ekstraordinære medlemsmøde den 22. juni 2009.
 

Ekstraordinært medlemsmøde   22. juni 2009  (2009-2)                                                    

Ekstraordinært medlemsmøde afholdes tirsdag den 22. juni 2009, kl. 19.00 i vaskeriet.


Der skal foretage behandling af regnskab 2008.

Beslutningsreferat fra medlemsmøde 22. juni 2009 (2009-2)Medlemsmøde   26. maj 2009 (2009-1)                

Ordinært medlemsmøde 2009 holdes tirsdag den 26. maj 2009, kl. 19.00.

1. Indkaldelse omdeles den 27. og 28. april 2009.

Beretning, dagsorden og forslag, samt regnskab omdeles den 18. og 19. maj 2009. Endvidere omdeles et tillæg til Beretning og dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 12. maj 2009, kl. 19.00.

(Mødet var oprindelig planlagt til den 31. marts 2009, men er blevet udsat på foranledning af Administrationen)


På mødet skal behandles:
 • Beretning
 • Regnskab
 • Valg
 • Ændringer til Drifts- og vedligeholdelsesplan , samt ændring af finansiering af opsætning af brevkasser
Beslutningsreferat ordinært medlemsmøde den 26. maj 2009. (2009-1).

Medlemsmøder 2008  
Medlemsmøde 15. december 2008 (2008-3)Ekstraordinært medlemsmøde afholdes tirsdag den 15. december 2008, kl. 19.00 i vaskeriet.
 • Der skal tages stilling til bevilling af en ramme på 700.000 kr. til det fortsatte arbejde vedr. Plan 2010 Udviklings- og helhedsplanen for AAB afdeling 50.
Se den udsendte dagsorden. Kan hentes her på siden.

Tilføjelse 14. december 2008

På medlemsmødet udleveres en oversigt over det hidtidige meget langstrakte tidsforløb, samt elementer. der indgår i helhedsplanen. Kan hentes her på siden. 
Beslutninger:


På det ekstraordinære medlemsmøde den 15. december 2008 blev det besluttet,
 • at der kan bruges en ramme på 700.000 kr. til det videre planlægningsarbejde.
 • at det som ændringsforslag blev  besluttet, at der skal holdes særskilt regnskab for den givne bevilling, samt at der skal forelægges en oversigt over forbrug på forårets ordinære medlemsmøde.
24 lejemål var repræsenteret på mødet.
Fra Administrationen deltog AAB's byggetekniske chef Martin Dietz og arkitekt Flemming Jensen,Medlemsmøde 23. september 2008  (2008-2)

Ekstraordinært medlemsmøde afholdes tirsdag den 23. september 2008 på Københavns Åbne Gymnasium:                                                   

         ** De fremlagte forslag og forslag til budget 2009 blev vedtaget **

Forslag:

 • Orientering om Dronning Ingrids Hjem
 • Orientering om helhedsplanen  - Plan2010
 • Beslutning om deltagelse i det boligsociale projekt - Sjælør Boulevard- projektet.
 • Anskaffelse af postkasser
 • Anskaffelse af videoovervågning i kældre og opgange
 • Budget 2009

Dagsorden med bilag omdeles den 9. september 2008. Se dagsorden med bilag 


Beslutninger:


>>>> Se kortfattet referat fra mødet.
 

Medlemsmøde 29. maj  2008  (2008-1)


Ordinært medlemsmøde 2008 - torsdag den 29. maj 2008, Københavns Åbne Gymnasium.

Forslag:

 • Svingbom ved vaskeriet 
 • TV-overvågning af opgange og kældre
 • Beboerhus- bemyndigelse til at arbejde videre med beboerhus ved vaskeriet,
 • Etablering af parkeringskontrol ved parkeringskontrolfirma

Der er ikke udsendt nogen beretning. Den er udarbejdet, men det har ikke været muligt, at opnå enighed i bestyrelsen om beretningen.

Se dagsorden:

Der er som nævnt ikke udarbejdet en egentlig beretning. Formanden har  udarbejdet en årsrapport til afdelingsbestyrelsen.

Årsrapporten kan hentes her:

Beslutninger:>>>> Kortfattet referat fra medlemsmødet 29. maj 2008 (2008-1)


Medlemsmøde før 2008 
 


Er ikke tilgængelig elektronisk.

 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB - afdeling 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: +45 36176221 | E-mail: afd50@aab.dk