Altan - information

30. juli 2019

Der er nu omdelt varslinger vedr. de altaner der skal besigtiges. Arbejdet startes den 19. august 2019.

Der vil senere komme en mindre opsamling vedr. nogle små-reparationer i betonen. Skader opstået i forbindelse med reparationen.

7. juli 2019

Rådgiver har oplyst, at belastningsprøve er gennemført med tilfredsstillende resultat.

Det har desværre vist sig ndøvendigt, at der skal foretages kontrol af 31 altaner i blok 24 (SB91-99) for korrekte skruer. Rådgiver oplyser, at de benyttede skruer sidder så godt fast, at der ikke skønnes at være risiko for brug af altanerne. Kontrol for korrekt benyttede skruer forventes at ske i uge 34. De berørte beboere i blok 24 vil få særskilt besked
22. Juni 2019

i forbindelse med en forespørgsel om altaner har vores rådgiver fra Orbicon givet følgende besvarelse:
Altanerne er understøttet af en bærende konstruktion af stål, som dog ikke er synlig.
Da altanen er af beton, er den tung, selv om den er udført i meget tynd højstyrkebeton.
Denne kombination kan give den virkning, at konstruktionen vibrerer, når man hopper eller går på altanen.
Det er imidlertid ikke tegn på, at altanen er usikker.
 
Der er udført prøvebelastning på altanerne for at kontrollere deres bæreevne.
Disse tests har vist, at altanerne kan bære det de skal, og at de ikke er for eftergivende i deres helhed.


30. maj 2019

Der har gd. været foretaget prøvebelastning af en række altaner. Vi har endnu ikke modtaget en samlet tilbagemelding. De belastninger vi har set, har vist et tilfredsstillende resultat.

>>>> Se billeder.

30. maj 2019

Det har været nødvendigt at foretage genvarsling af en række altaner den 4. og 6. juni 2019.  De berørte beboere varsles direkte.9. maj 2019
Arbejdet med altanerne skrider frem. Det har imidlertid vist sig, at der nogle steder skal arbejdes fra lift. De berørte beboere vil få besked direkte. Der er i den sammenhæng også sket afvarsling af de beboere, der ikke behøver at være hjemme

Det er planlagt at der arbejdes med lift følgende dage:

23/5 - Ved SB 91 og 109
24/5 - Ved SB 123
3/6 - Ved SB 101, 113 og 121

Herudover bliver arbejkdet kran den 29/5-2019, hvor der skal foretage prøvbelastning af altaner 4 steder. De beørte beboere vil blive varslet særskilt.24. April 2019

Varslingerne vedr. altaner giver lidt udfordringer for de beboere, der har fået fjernet dørgrebet til deres altandør.

Håndværkerne vil selv medbringe greb, så de kan komme ud på altanen. De sørger endvidere også selv for at rydde, så de kan udføre deres arbejde. Når de er færdige lukker de døren igen.

Der arbejdes på, at afdelingens tømrer kan komme sidst på dagen at genmontere grebet eller i løbet  af kort tid. Nærmere information kommer, når dette afklaret.


12. April 2019


Varslingerne vedr. altanerne omdeles mandag den 15. April 2019.

Varslingerne er langt mere omfattende end først forventet. Der er i denne omgang ca. 110 beboere,  der bliver berørt:

De varslede arbejder omfatter:
 • De 51 lejemål, der ikke må gå ud på deres altaner
 • Underboerne til de 51 lejemål, som ikke må gå ud på deres altan.
 • Et antal lejemål, hvor bolt-type evt skal skiftes.
 • Stikprøvevis kontrol af et antal lejligheder, hvor der iht. foreliggende materiale ikke forventes fejl.
 • Et antal lejemål, hvor der skal foretages belastningsprøve.
Et antal beboere vil få flere varslinger.

Det er vigtigt, at der gives adgang for at vi igen kan bruge vore altaner, samt sikre at sikkerheden er i orden.

1 april 2019

Udbedring af altaner påbegyndes  mandag den 29. April 2019. De berørte beboere vil blive varslet særskilt. BNS A/S skal også have adgang til et antal boligerne, hvor der ikke er lukket for adgang til altanerne.

Grundet varslingsregler kan udbedring ikke ske på et tidligere tidspunkt. 16. marts 2019
Rådgiver og entreprenør  er i den forløbne uge blevet enige om, hvordan udbedring af altanerne skal foregå. Der afventes nu en konkret tidplan fra BNS A/S.
Der vil blive orienteret  her på siden om tidsplanen, ligesom de berørte beboere vil blive orienteret særskilt.23. februar  2019

Der har i den forløbne uge været foretaget en fornyet prøvemontage. Det er konstateret, at en af de mulige
Der metoder ikke kan benyttes. Der er nu 3 muligheder tilbage afhængig af den enkelte altan. Dette skal nu beskrives og prissætte.

Herefter skal advokaterne tage stilling til det videre forløb.

Vi har desværre ikke nogen tidshorisont, da der både er teknik og “juristeri”  i denne sag.

Vi vil både fra afdelingens og boligforeningens side meget meget gerne have bragt problemerne med  altanerne på plads hurtigst muligt, men vi har vores advokat til at styre sagen for at undgå, at det er os beboere, der gennem boligafgiften kommer til at betale for manglerne ved altanerne.
9. februar 2019

Vi har fået oplyst, at prøvemontagen den 9. februar 2019 ikke gav den fornødne afklaring med henblik på at få foretaget den fornødne udbedring.

Der foretages en fornyet prøvemontage i Sjælør Boulevard 99. De berørte beboere varsles særskilt. Omdeles desværre først den 11. februar 2019. 

20. januar 2019

Prøvemontage
Rådgiver og entreprenør vil foretage prøvemontage og fastgørelse af 2 altaner den 5. februar 2019.
Det vil ske i Sjælør Boulevard 95 og 121 i tidsrummet 7.30 til 15.00. Beboerne i de to beørte lejemål, samt underbo vil blive adviseret særskilt.

Kompensation
Nogle beboere har forespurgt om muligheden for at få kompensation for den manglende adgang til altanen.
Der er fra boligforeningens Team Jura oplyst, at der ikke gives kompensation i den slags sager. Der henvises til nedenstående dom fra Vestre Landsret.
"26-10-2006
Beboelseslejemål, gener ved udvendig vedligeholdelse, forholdsmæssigt afslag i lejen  T:BB 2006.254 Vestre Landsrets dom at 26. oktober 2005 i anke 13. afd. B-2446-04)
Udlejer renoverede fra den 1 marts 2002 til den 1. juni 2003 en beboelsesejendom udvendigt,  hvorved lejerne bl.a. blev påført støj- og støvgener samt gener ved at lejlighedernes altaner i perioder blev afspærret. Der blev arbejdet på altanerne men ikke udført arbejde inde i de enkelte lejligheder. Boligretten udtalte, at arbejderne var udført til opfyldelse af udlejers udvendige vedligeholdeIsespligt, og at lejerne måtte tåle de ulemper og gener, som opfyldelsen af denne pligt i almindelighed giver anledning til. Der var ikke under renoveringen taget skridt til at få belyst karakteren og det nærmere omfang af generne, herunder var perioden, hvor ejendommens vestvendte altaner havde været afspærret ikke ganske klarlagt. På den baggrund fandtes det ikke bevist, at renoveringens omfang eller tidsmæssige udstrækning kunne begrunde et forholdsmæssigt afslag I lejen. Landsretten stadfæstede boligrettens dom."


17. januar 2019


Entreprenør, rådgivere og vores projektleder har med tilhørende advokater holdt møde den 10. januar 2019
 
Vore projektleder har i den anledning givet følgende status:

"I samarbejder med AAB's advokat har vi holdt møde omkring altanerne.

På mødet deltog rådgiverne og entreprenør  og relevante underentreprenører ed deres forsikringsselskaber og deres advokater.

Det blev besluttet at undersøge det foreliggende kvalitetssikringsmateriale nærmere.

Ligesom  det blev besluttet at der skal laves prøver med ny fastgørelse for at finde ud af hvor meget ændringerne koster og hvor lang tid det tager.

Herefter skal parterne mødes igen for at placere ansvaret."
 
Afdelingsbestyrelsen har ingen yderligere information om tidshorisont.


23. december 2018 ( Status fra AAB's byggeafdeling)

Der er desværre stadig beboere som ikke har adgang til deres altan – dørgreb blev fjernet helt tilbage i oktober.
I den mellemliggende tid har entreprenør og rådgiver haft tid til at finde den bedste løsning på problemet.
Og samtidig gennemgå montageproces og dokumentation for på den måde at blive klogere på hvem der er ansvarlig for problemerne.
I januar har vi møde med alle involverede parter sammen med vores advokat – og håber derefter at have svar på hvem der skal betale for at rette fejlen op.


 


Tilføjelse 26.oktober 2018 ( informationen er også anført under nyheder)

Entreprenør og rådgiver har holdt møde om sagens videre forløb den 25.oktober.
Følgende kan oplyses:
 • Kommunens  byggesagstilsyn har krævet, at der på de 53 berørte altaner skal ske udskiftning af betonskruer med gennemgående rustfaste bræddebolte.
 • Der foretages prøveopsætning to steder før generel Udbedring. Prøveopsætning foretages den 6. November 2018.
 • Resultatet  af prøveopsætningen vurderes på møde  - formentlig den 13. November 2018.
 • Bns har oplyst, at der foretaget prøvebelastning af 4 altaner i byggeperioden. Dokumentation afventes af rådgiver.

De berørte beboere vedr. prøveopsætning varsles direkte. Man skal også ind hos underbo.


 

Altaner
- nyt oktober 2018


Boligforeningens byggeafdeling har kontaktet Københavns kommunes byggemyndighed for at sikre at alle myndighedskrav er opfyldt.

Københavns kommunes byggemyndighed og vores rådgiiver  Orbicon har haft en række møder og der skal herefter foretages følgende:
 
 • 53 Altaner må ikke benyttes før de er monteret iht. kommunens tilladelse. Dørgreb skal fjernes, således at altanerne først kan benyttes, når myndighedskrav er opfyldt.
Varsling af de berørte lejemål er omdelt 12. oktober 2018. Der er tale om sammenlægningslejligheder (to-etages lejligheder) i alle blokke, øst-vendte altaner, samt en ræke altaner i blok 23 og 23, jf nedstenstårende liste.
 
 • Der af byggetekniske årsager foretaget nogle mindre ændringer af de 53 altaners montering i forhold til den oprindelige byggetilladdelse. Byggemyndigheden kan ikke godkende ændringen. Der er aftalt en revideret montering, som medfører montering af et antal bolte i hver alttan. Herefter opfyldes kommunens tilladelse.
 
 • Der skal foretages belastningsprøve af 4 altaner.

Tidspunktet for montage og belastningsprøve kendes ikke.

Liste over altaner, der ikke må benyttes:


Østvendte altaner:121, 1., 2. og 3. sal
109, 1., 2. og 3. sal

 
Sydvendte altaner
91 2.mf., 4. mf. og 6. mf.
101 2. mf.
113 2. mf.
123 2. mf., 4. mf. og 6. mf.
 
Vestvendte altaner:
103 1. th, 2. tv., 2. th., 3. th.
105 1. tv. 2. tv., 2. th., 3. tv., 3. th.
107 1.tv., 1. th., 2. tv., 3. tv., 3. th.
109., 2. th., 3. th.
91 1. tv., 4. tv.
93 2..th., 4. tv, 4. th., 6. th.
95 2. tv., 3. tv., 4. tv., 4. th., 5. tv., 5. th., 6. tv., 6. th.
97 2. th., 4. th., 5. th., 6. th., 7., tv., 7., th
99 1. th., 4. th. 5. tv.

 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB - afdeling 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: +45 36176221 | E-mail: afd50@aab.dk