Boligforeningen AAB Afd. 50
Oversigt - byggeri Kåg (0.1 Mb)
Billeder fra AAB afdeling 50 (pdf-fil) (3.7 Mb)
20081215 Naboorientering vedr. Dronning Ingrids Hjem (0.5 Mb)
20081219 Beskrivelse af Helhedsplan for Sjælør Boulevard version 2008 (0.4 Mb)

Varmeregnskab

Hvordan hænger det sammen?

Når man får elektroniske varme-målere, kan man let tro, at man blot skal aflæse varmemålerenes tal og derefter gange dette tal med prisen.

Desværre - så let er det ikke !

Neve-varmemåleren er en for-delingsmåler. Dette bety-der, at den fordeler  den "samlede" varme-udgift for ejendommen til hver enkelt lejlighed.

Den samlede varmeudgift og det samlede antal målerenheder  for hele ejendommen ved årets udgang skal derfor ken-des, før prisen på den  enkelte målerenhed kan beregnes. 

Men der er mere, der skal tages hensyn til:

Der er en fast udgift og en variabel udgift . Den faste afgift  går til drift af fjernvar-meværket, jordledninger, repa-rationer m.m.. Den variable afgift går til brændselsforbrug.

Den faste afgift er FAST og ændres ikke fordi vi sparer - vi må og kan altså kun måle og spare på den variable afgift.

Den faste afgift fordeles på m2.

Vi laver et regneeksempel.

Den samlede fjernvarmepris sættes til. kr.  

Minus den faste afgift på 60%   kr.

Centralvarmeforbrug  =  kr

 

 200,00

120,00

80,00

Det vi altså sige, at i beboernes samledebetaling til fjernvarmeværket, er vi selv kun i stand til ved hjælp af varmemålerne at fordele 80 kr. - eller 40%

Resten 60% fordeles efter m2 boligarial.

Men, der  er mere, der skal tages hensyn til !

De der bor i gavllejligheder og andre udsatte steder, skal ikke betaler for meget i forhold til dem der bor i midten af bygningen. Dette gøres ved, at der, når året er omme, korrigeres i varmeregnskabet for "udsat beliggenhed".

Er det så slut ? - Nej !

Vores radiatorer i boligen er jo ikke lige store og det må der også kor-rigeres for. Det betyder, at de tal, der aflæses på varmemåleren, skal gan-ges med en ukendt faktor.

Dette sker imidlertid, når året er omme og års-regnskabet skal udarbej-des.

Millimeter - retfærdighed er ikke mulig at opnå med varmemålere, men alt gøres for at fordeling af varme og varmt vand, sker på et så retfærdigt grundlag som overhovedet muligt, og vi håber, at denne lille  vejledning har hjulpet på de mange spekulationer, så du igen kan sove trygt, og med den varme du ønsker.

** Nu er dato for tømning af kælderrum anført  **

Skybruddet den 2. juli 2011


Vi havde som bekendt overfladevand i stort hele vore kældre ved skybruddet den 2. juli 2011. Tilsyneladende havde vi ikke kloakvand der steg op, men primært overflade vand, der ikke kunne komme væk.

Der er nu foretaget gennemgang af vore kældre og det er desværre konstateret, at vi har skimmelsvamp og svampespore i større eller mindre omfang i vores kældre, som skal fjernes.

Har dit indbo været i kontakt med vandet, skal der formentlig også foretages desinfektion. Kontakt dit forsikringsselskab herom.

Det er tidligere meddelt, at skader på effekter i dit kælderrum skal anmeldes til dit eget forsikringsselskab.

Desinfektion af de berørte kælderrum skal snarest foretages. De berørte beboere skal rydde deres kælderrum. Det er dit forsikringsselskab, der skal stå for rydning, opmagasinering og desinfektion af dine effekter. Har du ingen forsiksing skal du selv betale eller kontakte de sociale myndigheder.Hvem skal rydde deres kælderrum:


Alle kælderrum i højhusene skal ryddes.

Barnevognsrum skal ryddes, da træværk skal desinficeres. Her må udstyr til børn ikke være til stede.

Cykelrum: Træværk skal være tilgængelig -  de første to ophæng skal være frie. Herunder pladsen under. Du er selv ansvarlig for evt. skader på cykler, der er tilbage i rummet.

Lavhuset 101 til 109.

Kælderrum vedr. bolig 105 til 136 ryddes

Barnevognsrum frem til branddør træværk skal desinficeres. Her må udstyr til børn ikke være til stede.

Cykelrum frem til branddør skal ryddes. Træværk skal være tilgængelig - de første to ophæng skal være frie. Herunder pladsen under. Du er selv selv ansvarlig for evt. skader på cykler, der er tilbage i rummet.
Lavhus 113 til 121

Kælderrum vedr.  bolig 166 til 184

Barnevognsrum frem til branddør + 1. rum derefter skal have træværket  desinficeret. Her må udstyr til børn ikke være til stede.

Cykelrum frem til branddør + 1. rum derefter skal have træværket desinficeret. Træværk skal være tilgængelig - de første to  ophæng skal være frie. Herunder pladsen under. Du er selv selv ansvarlig for evt. skader på cykler, der er tilbage i rummet.Hvornår skal rydning være foretaget:

Tømning af kælderrum skal være foretaget mandag den 9. januar 2012, kl. 07.00. De berørte beboere modtager brev med varsling den 19. december 2011. Der vil blive opstillet containere i i perioden 6. til 9. januar 2012 ved Sjælør Boulevard 91 -99 og ved vaskeribygningen, hvor man kan placere ting, der skal smides ud.

Vi beklager ulemperne, men det sker af hensyn til  din og vores  sikkerhed!

 
  Hvad sker der, hvis jeg ikke rydder mit kælderrum:
 • Afdelingsbestyrelsen indhenter, hos de beboere som ikke har tømt deres kælderrum, en underskrift på en fuldmagtserklæring. Fuldmagtserklæring giver bygningsejer ret til at rydde rummet og beboer fraskriver sig erstatningskrav. Alt smides ud.

 

De beboere, der ikke har tømt derers kælderrum eller afleveret fuldmagtserklæring, vil få et varsel på 6 uger til rydning af kælderrummet. Deretfter  vil rydning og evt.  opmagasinering ske for beboers regning.

 

 
Møde i arbejdsgruppen 14. marts 2006 (68.4 Kb)
Møde i arbejdsgruppen 20. oktober 2005 (45.3 Kb)
Plan 2010 - Skitse fra Bplus-arkitekter (1.6 Mb)
Medlemsmøde 27. september 2005 - ønsker til plan 2010 (43.8 Kb)
Møde i arbejdsgruppen 27. oktober 2005 (44.6 Kb)
Plan 2010

 

 

 

 Plan 2010 - udviklings- og helhedsplan

 På denne side kan du følge udviklingen omkring udviklings- og helhedsplanen for AAB afdeling 50.

Har du lyst til at være med i arbejdsgruppen, så kontakt afdelingsbestyrelsen i kontortiden.


2007-11-14

Landbyggefonden har været på besøg

Repræsentanter fra Landsbyggefonden har gd. været på besigtigelse i AAB afdeling 50. AAB var repræsenseret af afdelingens formand, AAB's byggetekniske chef, samt den daglige tekniker.

Helhedsplanen blev gennemgået. Landsbyggefonden havde en række supplerende spørgsmål omkring parkeringsnlægget og afdelingens ønske  om at få løst problemerne med revnedannelser.

AAB's byggetekniske afdeling er nu gået i gang med at fremskaffe de supplerende oplysninger. Endvidere kan nogle supplerende undersøgelser komme på tale.


Go to Top
2007-10-07

 Landsbyggefonden foretager besigtigelse

Landsbyggenfonden har meddelt, at de foretager besigtigelse af AAB afdeling 50 medio november måned 2007.

Et afgørende tiltag for, at vi kan kommer videre i processen.


Go to Top
2007-01-21

 Helhedsplans-arbejdet forsinket

På et mødet den 15. janauar 2007 med afdelingsbestyrelsen og AAB 's tekniske afdeling blev det klarlagt, at arbejdet forsinkes.

Årsagen til forinkelsen er drøftelserne med landsbyggefonden. Landbyggefonden har ønsket yderligere undersøgelser til belysning af, om afdelingens "sætningsrevner" kun er af kosmetisk natur.

Ingeniørfirmaet I68 skal foretage de nærmere undersøgelser. Undersøgelserne vil snarest blive iværksat. 

 


Go to Top
2007-01-12

 Aktiviteterne vedr.heldhedsplanen genoptages.

 Afdelingsbestyrelsen og projektleder skal på et møde den 15. januar 2007 lægger planerne for det fortsatte arbejde med helhedsplanen.

Go to Top
2006-09-20

 Aktuel status

Funktionschef Jens Christian Skriver, AAB, oplyste på medlemsmødet den 19. september 2006, at der fortsat pågår sonderinger omkring tilskudsmulighederne til helhedsplans-projektet.

En afklaring forventes i løbet af efteråret.

Det er planen at arbejdsgruppen genoptager sit arbejde primo januar måned 2007,hvor de økonomiske muligheder forventes at være klarlagt.


Go to Top
2006-05-17

 Arbejdsgruppemøde nr. 5 - 14. marts 2006

 

Referat fra arbejdsgruppemøde nr. 5. den 14. marts 2006


Go to Top
2006-04-13

 Helhedsplan - tanker og visioner

På det seneste møde i arbejdsgruppen blev der fremlagt nogle skitser til tanker og visioner for helhedsplanen i AAB afdeling 50.

Skitserne skal benyttes til at underbygge det videre arbejde. Dvs. grundlag for at undersøge muligheder og økonomi.

Husk - intet er belsuttet før medlemsmødet har taget stilling.

Skitserne  er udarbejdet af B+ arkitekterne. Hent skitserne.Helhedsplan, skitse 1 fra B+ arkitekterne

Skitserne indeholder bla..a . følgende elementer, der alle har været drøftet i arbejdsgruppen:

 • Grønne områder - med grillpladser  mv.
 • Belysning
 • Parkeringspladser
 • Beboerhus
 • Ombygning af køkkener ( evt. som en individuel mulighed, hvor der enkelte andelshaver selv betaler for sin ombygning/modernisering, men via lån fra afdelingen)
 • Belysning af mulighederne for ombygning af vore mindste lejligheder til mere attraktive boliger

Processen har hidtil været den, at alt er kommet på bordet med henblik på vurdering. Her indgår iøvrigt også en omfattende teknisk tilstandsvurdering. Senere skal der vælges og prioriteres, hvilket kræver et ordentligt beslutningsgrundlag.

På det ordinære medlemsmøde den 23. maj 2006 vil der blive givet yderligere orientering og status.

Administration og teknikere arbejder videre med tankerne for at skaffe et beslutningsgrundlag.

Det forventes, at der først i slutningen af året vil være et konkret beslutningsgrundlag, som kan danne grudlag for en bredere diskussion.


Go to Top
2006-02-26

 Københavns kommunes syn på vedligholdelse og henlæggelser

I arbejdet med plan 2010 og drøftelserne omkring vedligeholdelser og henlæggelser skal kommunens holdning som tilsynsmyndighed indgå i overvejelserne.

 Indstilling om den fremtidige tilrettelæggelse og intensivering af kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer Indstilling om den fremtidige tilrettelæggelse og intensivering af kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer

Redegørelse om 10 udvalgte Købehavnske almene boligafdelingers økonomi (bla. AAB afdeling 21)Redegørelse om 10 udvalgte Købehavnske almene boligafdelingers økonomi (bla. AAB afdeling 21)

Tryk på Login og du dirigeres over på kommunens hjemmeside til det pågældende dokument.


Go to Top
2006-02-25

 Arbejdsgruppen holder sit næste møde den 14. marts 2006

Arbejdsgruppen er efter en længere pause indkaldt til møde den 14. marts 2006.

Tiden siden det senste møde i arbejdsgruppen er brugt på at få bearbejdet den tekniske  tilstandsvurdering af ejendommen. Der er desværre en række udfordringer i tilstandsvurderingen, som der ikke tidligere har været taget højde for.

Arbejdsgruppen vil på mødet blive orienteret om tilstandsvurderingen og herunder de økonomiske konsekvenser.


Go to Top
2006-02-12 Status

Status  12. februar 2006

Arbejdsgruppen har ligget stillet i en periode.

Teknikkerne har arbejdet ihærdigt på på at få gennemført en grundig tilstandsvurdering af afdelingens bygninger. Et antal beboere har haft besøg, således at der også ligger et klart billede af lejlighedernes standard.

Afdelingsbestyrelsen har haft møde med rådgivere og ingeniørfirma om tilstandsrapporten den 8. februar 2006 og yderligere et møde er planlagt til den 21. februar 2006. Derefter forventes det, at vi har et godt grundlag for de videre drøftelser i arbejdsgruppen, som forventes indkaldt til møde i primo marts måned. 

Det må desværre konstateres, at processen tager længere tid end oprindelig planlagt.

 Go to Top
2002-10-27

Arbejdsgruppemøde nr. 2 - 27. oktober 2005

Arbejdsgruppemøde nr. 2 den 27. oktober 2005 blev afholdt i AKB's selskablokale.

Der blev i forbindelse med mødet foretaget en besigtigelse af "fredagsklubbens" lokaler i kælderen SB 101.

Notat fra arbejdsgruppemøde nr. 2, 27. oktober 2005Go to Top
2005-10-20

 Arbejdsgruppemøde nr. 1  -  20. oktober 2005

Første møde i arbejdsgruppen blev holdt den 20. oktober 2005.

Notat fra drøftelserne fra det første arbejdsgruppe møde kan hentes her i PDF - format.

Notat arbejdsgruppemøde nr. 1

 

 


Go to Top
2005-07-29
 Startskuddet til Plan 2010 - medlemsmøde 27. september 2005

Startskuddet til arbedjet med Plan 2010 sker på medlemsmødet tirsdag den  27. september 2005.

Der skal nedsættes forskllige arbejdsgrupper, der skal komme med ideer til og  arbejde med helhedsplanens forskellige elementer.

De endelige beslutninger skal foretages på et ekstraordinært medlemsmøde tirsdag den 7. februar 2006.

Notat fra medlemsmødet om ønsker til helhedsplanen


Go to Top
2005-06-05

 Status fra det ordinære medlemsmøde den 24. maj 2005

Som aftalt på det ordinære medlemsmøde den 24. maj 2005 vil det videre forløb omkring plan 2010 være følgende:

 • Møde for alle beboere, rådgivere mv ultimo august måned. På mødet skal nedsættes en eller flere arbejdsgrupper, som skal arbejde med forskellige dele af projektet.
 • Afslutning med et ekstraordinært medlemsmøde i december måned, hvor de fornødne beslutninger skal træffes.

Go to Top
2005-04-20

 Møde 20. april 2005 med Cowi A/S

Projekt-aktiviteterne har været berostillet grundet aktiviteterne omkring Dronning Ingrids Hjem og varmecentralen. 

Der har d.d. været afholdt møde mellem AAB's projketafdeling, AAB afdeling 50 og Cowi A/S, som skal være rådgiver i det videre plan 2010 forløb.

Det er aftalt, at der foreløbig skal uarbejdes en plan for den videre proces, således at andelshaverne kan orienteres herom på medlemsmødet den 24. maj 2005.

Cowi A/S er også rådgiver på de øvrige AAB-projekter omkring Sjælør Boulevard: Dronning Ingrids Hjem - nedlæggelse af varmecentral - nybyggeri af afdeling 97. 

 


Go to Top
2004-09-21
 Medlemsmødet den 21. september 2004 - godkender projekt 2010

 Medlemsmødet den 21. september 2004 godkendte, at afdelingsbestyrelsen kan arbedjer videre med en udviklings- og handlingsplan for AAB afdeling 50.

Der blev samtidig bevilget en ramme på 300.000 kr. til projektet.

Se siden med medlemsmøder


Go to Top
2005-01-12
 Møde med AAB's projekt- og udviklingsafdeling
Afdelingsbestyrelsen havde den 12. januar 2005 møde med AAB's udviklings- og projekt- afdeling.

Formålet med mødet var dels at drøfte situationen omkring Dronnings Ingrids Hjem og dels træffe aftale omkring det videre forløb med plan 2010 - udviklings- og helhedsplanen for AAB afdeling 50.

Fra afdelingsbestyrelsen blev det tilkendegivet, at det fortsat er ønsket fra afdeling 50, at  der skabes en samlet løsning for både plejehjem og beskyttede boliger. Endvidere fastslået, at problemstillingen omkring hjemfaldspligten skal indgå i projektet.

Endvidere aftalt, at der til det ordinære medlemsmøde den 24. maj 2005 meget gerne skal være en skitse til  udviklings- og helhedssplanen klar.

 


Go to Top
November - december 2004
Møder med andelshaverne i november/december 2004

Samtlige andelshavere har i perioden november/december måned været indbudt til møde om plan 20 - udviklings- og helhedsplanen med henblik på at komme med gode ideer til de elementer, der skal indgå i planen.

Møderne har været afholdt blokvis med Sjælør Boulevard 113 til 121, 123 til 131, 91 til 109, samt et særligt møde med kvindeklubben.

Afdelingens store sager med Dronning Ingrids Hjem, Parkeringsanlægget og varmeanlægget har indgået i drøftelser.

Herudover er følgende emner blev bl.a. berørt i forbindelse med helheds- og udviklingplanen:

 • Der mangler læhegn på plænerne.
 • Grillplads 
 • Legepladser skal renoveres.
 • Opbakning til at trafik til skoler skal holdes adskilt fra boligområdet.
 • Mætningspunktet for beboere af anden etnisk herkomst end dansk er ved at være nået.
 • Vinduer i visse lejlighedstyper drøftet.
 • Ombygninger af køkkener individuelt, men låneordning via afdelingen på samme måde som på Frederiksberg/Ballerup
 • Der skal tages hensyn til økonomien ved ændringer - skal kunne tiltrække andelshavere uden behov for boligstøtte, skal tage hensyn til at lejlighederne har en størrelse der gør, at enlige ikke kan få fuld støtte.
 • Området ved Beskyttede Boliger kan gøres sammenhængende med boligområdet, såfremt Dronning Ingrids Hjem fortsat skal være en del af AAB afdeling 50
Aktion ordnede forhold

Orden i opgangene

I 2009 blev løbesedlen omdelt til alle beboere. Har endvidere været sat op i opslagstavlerne i december måned 2010

Enkelte beboere har desværre glemt indholdet af løbesedlen. 

I den kommende tid vil der blive fulgt op på den manglende overholdelse af gældende regler, jf. Brandsikringsbekendtgørelsen

Barnevogne skal placeres i barnevognrummet. Nøgle udleveres mod depositum ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen i kontortiden. Barenvogsrum findes i højhusene i i sydenden af den enkelte blok. I lavhusene er der et barnevognsrum ved den enkelte opgang.

Håndtering af affald
I 2009 blev der omdelt løbeseddel og brochure om håndtering af affald. Yderligere information fremgik af brochure udleveret sammen med nøgler tilo brevkasseanlægget.

Der er desværre er der fortsat problemer med overholdelse af reglerne om affaldshåndterering. Savner du information, er du velkommen til at kontakte ejendomsfunktionærerne eller afdelingsbestyrelsen.
 
Miljø- og elektronikaffald skal afleveres på Miljøstationen ved vaskeriet.

50'eren December 2010 - Informationsblad for AAB afdeling 50 (1.1 Mb)
Læs december nummeret af 50'eren.Tryk på nedenstående Link, så kan du læse det nu.

Københavns kommune har offentliggjort sit tryghedsinddeks for 2009.

Sjælør Boulevard indgår i område 24 Valby midt. Læs rapporten. Tryk på billedet og læs den i pdf-format.

Det fremgår af rapporten, at  Sjælør Boulervard er et område, der følger standarden for Københavns kommune og er et relativt trygt område.

Nedrivning af parkeringsanlægget.


Nedrivning af parkeringsanlægget er i fuld gang.

Vægge og fudamenter skal kun fjernes i en afstand af 70 cm fra jordhøjde.

Har du spørgsmål, så brug dialog-muligheden.  Dialog

I byggeperioden vil gangstien langs parkeringsanlægget ved Sjælør Boulevard og frem til den lille legeplads være afspærret.


Se under  >>>  Nyheder.Kontaktpersoner hos LH Hockerup a/s:

Kontor, LH Hockerup         4336 5760
Lasse Hockerup                2177 5093
John Rasmussen               4061 5309
Rensning af faldstammer.

Der er nu bestilt rensning af samtlige faldstammer. Rensningen omfatter dog ikke de par opgange, som fik renset faststammer sidste år.

Forventes at blive foretaget i september måned. Nærmere information vil komme.

Rensning faldstammer foretages i perioden den 15. til 28. oktober 2009.

Senest opdateret 3. september  2009
Ny stor vaskemaskine anskaffes.

Vaskemaskine nr. 7 har været ude af drift i en periode. Det kan ikke betale sig at foretage reparation. Vaskemaskinen vil blive erstattet af en ny stor maskine af samme type, som den der blev anskaffet sidste år.

Den nye maskine vil også være omfattet af tidsbestilling.

Vaskeriets vaskemasine kan gratis benyttes til centrifugering. Ved centrifugering startes  med en skyl. Når den nye vato nye store maskine vil gratis kunne benyttes som centrifuge.
 
Maskinerne installeres den 28. - 30. september 2009, hvor vaskeriet er lukket. 
Der skal samtidig installeres nye tromler i 2 af tørretumlerne ligesom der skal foretages arbejder omkring miljøstationen. 

Senest opdateret 3. september 2009.
Tv-overvågning i opgange og kældre

Besluttet på medlemsmødet den 23. september 2008.


Udstyret er bestilt og forventes opsat i løbet af september og oktober måned 2009. Skal dække brevkasseanlæg, kældergange, samt indgang til skralderum.


Senest opdateret 29. august 2009.


Brevkasser i opgangene

Besluttet på medlemsmødet den 23. september 2008.

Brevkasserne forventes opsat i oktober måned 2009.


Senest opdateret 29. august 2009.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk