Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften  i andre boligorganisationer,  fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Bestyrelsesmøde 24. juni 2019 25-06-2019
Bestyrelsesmøde 20190624
Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Hans-Christian og BHJ.
 
Referat: Fatma
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Godkendelse af referat 20190513
 
Referatet er ikke offentliggjort da der har været nogle uklarheder.
 
Godkendt efter drøftelse.
2 Grønne områder LAR og kælkebakken – mere natur
 
Det foreslås, at der ikke slås græs på LAR områderne, samt den øverste del af kælkebakken. Endvidere div høje. Forsøg resten af året.
 
Skal skabe bedre muligheder for natur og insekter.
 
Godkendt. Evalueres efter sæsonen.
3 Dv- plan 2020
 
Bemærkninger til oplæg afgivet 17/6-2019
 
Overskud justeret, mangler i forbindelse med overførelsesprocessen tilføjet, samt justering af service vedr. elevatorer.
 
Sagen og tag-alukanter indgår ikke. Det samme gælder sikkerhed omkring lofter.
 
Docunote 2019- 074504.
Ok.
4 Nye grønne områder.
 
Pasning har været inkluderet i byggesagen til 30. april 2019.
 
Der har været gro-garanti.
 
Pasningen ved udgangen af april måned ikke tilfredsstillende. Dette er effektueret efterfølgende samtidig med at der er efter-plantet 1.873 planter.
 
Vedligeholdelsen i 2019 har i en periode været drøftet med Byggesagen. Der har været et hul siden medio maj måned
 
Det er nu afklaret at byggesagen afholder udgiften til Vedligeholdelse i 2019 inkl vanding bliver afholdt af byggesagen. Der er ikke afsat tilstrækkelige midler i driften.
 
Der forventes et mindre vedligeholdelsesbehov, når planterne først kommer i groning.
 
Spørgsmål om vedligeholdelse i 2020 skal afklares inden budget 2020, hvordan det ellers skal afklares!
.
 
Punktet er drøftet.
5 Drift.
 
Det har været nødvendigt i maj/juni måned at prioritere vanding af træer i forhold til div. Oprydninger. Feriesæsonen er startet.
 
 
Ok.
6 Ildspåsættelse i blok 22
Der har været forsøgt sat ild på to kamera i blok 22 (SB123-131)
 
Gerningsmanden er fundet af politiet. Politiet tager sig af det strafferetlige og der er rejst erstatningskrav på ca 12.000 kr.
 
Orientering.
7 Indbrud på lofter
 
Vi har desværre konstateret indbrud på vore lofter og i særlig i SB 127.
 
 
Det er stærkt bekymrende og risikabelt. Politiet bør tilkaldes, når det sker.
 
Der har været kontakt til lokalpolitiet, som også har kigget forbi.
 
Omkostningerne ved at sætte gitterdør op ved opgang til repos. Undersøges pt. Omkostningerne er formentlig af en størrelse, at det vil kræve et afdelingsmøde. Vil formentlig være billigere end opsætning af nye forstærkede døre og karme.
 
Ny leverandør er bedt om tilbud, fadet har trukket med at fået tilbud/ løsning,
 
Indstilling
Der arbejdes videre med en løsning med gitterdør.
 
Ok.
8 Tag og alukanter
 
Oplæg til midlertidig rep. modtaget. Skulle kunne holde til udskiftning af tag om 10 år.
 
Drøftelse af finansiering på mødet.
 
Mail til bestyrelsen den 15.juni 2019
Orientering.
9 Pullerter ved SB 121
 
Der skal tages stilling til om de skal flyttes/fjernes. Vi kommer selv til at betale for det.
 
Planen er pt at sætte kæde op med beredskabslås. Pullert er pt for bøvlet.
 
Der er kommet en ekstra række fliser af hensyn til snerydning. Behov for et hjørne med fliser 8 bedet. Fodhegn skal afpasses.
 
Indstilling:
 
Pullerter flyttes ikke af økonomiske hensyn. Vi benytter foreløbig kæde med beredskabslås.
 
Der arbejdes videre med en løsning.
10 Flytning af de to chikaner og anskaffelse af en mere til vejen ved grusparkeringspladsen.
 
I forbindelse med forårets ulykke er vi blevet opmærksomme på, at der køres uhensigtsmæssigt hurtigt + det er muligt at køre uden om chikanerne.
 
Indstilling:
Effektueres og udgifterne afholdes af DV-planen. Aktivitet 505
Ok.
11 Anskaffelse af maskinelt luge jern.
 
For at lette ukrudtsbekæmpelse indstilles det, at vi anskaffer et maskinelt lugejern.
 
God erfaring i vore Skovlunde afdelinger. Funktionærerne har været på besigtigelse.
 
Tiltrådt på kontoraften den 17/6- 2019
 
Indstilling
Beslutning tiltrædes.
 
Ok.
12 Anskaffelse af fliserenser
 
For at lette rensning af nye fliser er drøftelse af maskine fliserenser drøftet på kontoraften den 17/6-2019. Supplement til gas-fliserenser. Formentlig bedre CO-regnskab.
 
Indstillng.
Beslutning tiltrædes.
Ok.
13 Husordens sager
 
 • 3 beboer har fået skriftligt pålæg i forbindelse med hensmidning af affald i kældergangen ved SB131
 
 • 1 beboer har fået pålæg om, at erhvervsaffald ikke må afleveres i vore containere mv.
 
 
Orientering.
14 Affaldshåndtering.
 
Drøftelse af det videre forløb.
Løsning af placeringsproblemer, herunder udfordring i forhold til parkering og grønne områder.
 
Skal vi overveje mere etiske løsninger som er set ved SAB bebyggelse Dybbølhus ved Sydhavn station.
 
Der arbejdes videre. Gode idéer savnes.
15 Låsesystem
 
Låsene er nu sat op.
 
Systemerne er fortsat ikke på plads.
 
Der er fremdrift på visse områder. Intet vedr. Bookingsystem, der er afgørende for det videre forløb.
 
 
Efterretningssag.
16 Sommerlukning - kontoret
 
I lighed med tidligere år holdes kontor lukket tirsdag aften den 9. 16. Og 23. Juli 2019.
 
Ok.
17 SMS – advisering – forsøg
 
Boligforening har lanceret muligheden for SMS-advisering. Kan fx benyttes i forbindelse med nyhedsbreve, afdelingsmøder eller fx ved akutte forhold.
 
Koster 0,2 kr Per advisering.
 
Afdelingen er tilmeldt forsøgsvis.
Ok.
18 Evaluering af kunstarrangement
 
 • Manglede tilstrækkelig information om arrangement.
 
 • Information til beboerne for sent
 
 • Manglende information til bestyrelsen og arkivering om sagen. Bedre styring næste gang.
 
Første fælles arrangement i beboerhuset.
Drøftet og taget til efterretning.
19 Fællesskaberne / bydelsbestyrelsen.
 
Drøftelse af organiseringen, herunder med udgangspunkt i materialet ved seneste bydelsbestyrelsesmøde.
 
 
Lukket punkt.
 
Drøftet.
20 Fællesskaberne – forankring af idrætscontainer.
 
Overvejelse om forankring af idrætscontainer, når Fællesskabernes projektperiode ophører.
 
Materiale sendt til bestyrelsen den 15. juni 2019.
 
Der arbejdes videre med dette.
21 Fællesskaberne – årsfest
 
Fællesskaberne vil gerne holde årsfest på vores græsplæne den 7. september.
 
Følgende skal bl.a. afklares:
 
 • Håndtering af blomsterbede med nyplantede grønne bede.
 • Toiletforhold.
 • Evt udpegning af Kontaktperson(er)
 
Materiale sendt til bestyrelsen 15/6-2019.
 
 
Der skal være afspærring til blomsterbede. De kan bruge toiletter på vaskeriet.
HC og JNI er kontaktpersoner fra bestyrelsen.
22 Fællesskaberne – henvendelse om sommerbio
 
Mail sendt til bestyrelsen 15.juni 2019. Skal foregår 7. september 2019 efter årsfest på græsplænen.
 
Følgende bør indgå i overvejelserne.
 
 • Håndtering af blomsterbede med nyplantede grønne bede.
 • Toiletforhold
 • Strøm (teknisk) kan ikke som tidligere hentes i beboerhus, men skal i givet fald hentes fra garage.
 
 
Samme vilkår som punkt 21.
23 Fællesskaberne/AKB – miljøarrangement.
 
AKB bestyrelse vil gerne deltage i et møde.
 
Mail sendt til bestyrelsen 15/6-2019.
 
Mødet foreslået til 27. Juni 2019 kl. 11-12(formentligt formøde )
 
 
24 Informationsmøde om Helhedsplanen/byggesagen
 
Drøftelse om evt. afholdelse af informationsmøde om byggesagen.
 
Mangler
Syn og Skøn
Altaner
Økonomi – hvad er status og hvornår kendes resultatet
Bygge- og økonomiafdeling skal stå for arrangementet
 
Vil fylde for meget på det ordinære afdelingsmøde.
Vi holder et informationsmøde enten 27/8/19 eller 28/8/19.
 
[Efterfølgende fastlagt til den 29/8-2019]
25 Brug af beboerhus evt AAB arrangementer.
 
 
 
Fejring af afdelings fødselsdag 15. oktober 2019 som for en del år siden for afdelingens børn med lægning af blomsterløg og derefter lidt underholdning med forfriskninger.
 
Informationsmøde for afdelingens beboere.
 
Juleklip.
 
 
Vi arbejder videre med fødselsdagen, informationsmøde og en juleklip- dag.
26 Opfølgning på afdelingsmøde 2018
 
Der er ikke arbejdet videre med chikane, da der fortsat hentes affald fra DRI. Den manglende løsning vedr. affald kan betyde at området ved DRI kommer i spil.
 
Det har hjulpet lidt med den store sten på hjørnet.
 
Indstilling:
Holdes under observation, men vi foretager os ikke yderligere før der er overblik over en samlet løsning med affald mv.
 
 
Ok.
27 Workshop vedr. Vaskeri.
 
Vil det være en ide med en uformel snak med brugerne af vaskeriet om antallet af maskiner.
 
Der er ikke grundlag for et møde da vi bibeholder det nuværende antal maskiner.
28 Planlægning af afdelingsmøde tirsdag den 24.  September 2019.
 
Bespisning som de seneste.
Dirigent.
Budget 2020 er endnu ikke behandlet.
 
 
Modtaget følgende forslag:
 • Materiale fra HC vedr. Entredøre
 • Beboerforslag om ny dør ved kældernedgange syd-gavle, således at man ikke kan komme ind i åbningen mellem skralderum og det gamle storskralderum.
 
Bespisning som de seneste år.
Vi prøver at få en Dirigent fra AAB.
29 Byggesagen
 
Mundtlig information
 
Websiden er opdateret med information om altaner og syn- og skønsforretning.
 
Orientering.
30 Næste bestyrelsesmøde
 
Tirsdag den 2. juli 2019 med bl.a. behandling af egenkontrol for 2. kvartal.
Ok.
Bestyrelsesmøde 13. maj 2019 25-06-2019
* Referatet er først lagt på hjemmesiden den 24. juni 2019, da referatet først skulle behandles på et bestyrelsesmøde. Dette er sket 25. juni 2019 *

Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian og BHJ.                                                    
Fraværende: Fatma.
Referat: BHj
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Arbejdsopgaver
 
Lukket punkt.
 
 
2 Kassekladde
 
Kassekladde for april måned, samt status for 1. kvartal.
 
Annie sager oplyser, at alle kassekladder har været væk, men nu er til stede igen. Har været kontakt med Adm. Kassekladde for april håndteres 14/5-2019.
3 Budgetopfølgning 1. kvartal
 
Der henvises til administrationens bemærkninger.
 
Indstilling:
 
Indstilles til godkendelse.
Spørgsmål til flyttelejligheder, snerydning og diverse udgifter. Det sidste vedrører advokatudgifter. ( Efterfølgende afklaret at istandsættelses-udgifter i hele 2019 er estimeret til 284.000. kr.)
4 Egenkontol
 
Møde med egenkontrolgruppen er fastsat til den 21. maj 2019, kl. 17.30.
 
Orientering
5 Anskaffelse af ny græsslåmaskine
 
Vores John Deer græsslåmaskine fra 1995 er gået i stykker. Reparation skønnes ikke at være forsvarlig
 
Efter aftale med funktionærerne er der fundet en ny, men lidt mindre maskine. Tilbud er hentet til to leverandører. Pris  ca. 50.000 kr.
 
I forbindelse med Dv-planlægningen er midler afsat til erstatning for nuværende maskinen ikke blevet overført fra 2018 til 219, men fastlagt at den skulle medtage i DV-plan 2020. Dette betyder, at udgifterne ikke kan afholdes via DV-planen uden et ex. afdelingsmøde.
 
Dette kan vi ikke vente på. Dvs købes vi driften, som af andre årsager kan blive anstrengt.
 
 
Indstilling.
Anskaffes som beskrevet
 
 
Godkendt
6 Hærværk  mv
 
Der har de sidste par uger været følgende episoder:
 
 • Ildspåsættelse med ødelæggelse af to overvågningscamera i blok 21
 
+ div uønskede ophold i kælder  + rygning i kælder.
 
 • Udmærkede billede af ildspåsætter er afleveret til politiet
 
Indbrud i teknikrum på loft blok 21
 
Opsætning af bord med tilhørende hashrygning
 
 • Forsøg på indbrud på loft blok 23
 
 
Det er rimeligt ressourcekrævende at dokumentere de forskellige episoder i forhold til politi og forsikringsselskab (Hærværk dækkes ikke).
 
Mulighed for undersøgelse af sikring af loftsrum og/eller afspærre repos til øverste etage undersøges pt.
 
Konstateres det, at nøglebrikker bruges til adgang til kælder med henblik på ophold i strid med husordenen, vil adgangen blive inddraget.
 
Der arbejdes videre med opsætning af gitter på 7. sal til repo. Kræver i givet fald et ex. afdelingsmøde for at søge tillægsbevilling/overskudsdisponering. Haster, da da vores omfattende udstyr med ventilationsanlæg og solcelleanlæg med tilhørende styring skal beskyttes
 
Indstilling:
Tages til efterretning og sagsfremstilling følges.
 
 
Indstilling følges.
7 Helhedsplan – beplantning
 
BNS’s vedligeholdelse og plantegaranti udløb ved udgangen af april måned.
 
Det er i forbindelse med udløb af vedligeholdelsen konstateret, at de nye arealer har været fyldt med flerårigt ukrudt trods vedligeholdelsen. Der pågår opretning.
 
Det er konstateret, at der mangler 1873 planter med plantegaranti. Firmaet mener dog at nogle er stjålet.
 
Den fremtidige vedligeholdelse er uafklaret.
 
Afdelingens funktionærer er sat til at vande træer, som en prioriteret opgave i forhold til andre opgaver. Overtager endvidere den del af græsslåningen som blev varetaget af BNS’s underleverandør.
 
Der er en del uafklaret økonomi i den fremtidige vedligeholdelse.
 
Indstilling
 
Tages til efterretning, herunder prioriteringen.
 
 
Indstilling godkendt
8 Opmaling af parkeringsbåse
 
Der blev den 5/11-2018 bestilt opmaling af parkeringsbåse mod KåG, samt båsene fra indkørslen ved 109 og op mod indkørslen til KÅG (mod Sjælør Boulevard).
 
Grundet vejrforholdene blev opmaling udskudt til den 1. april 2019. Firmaet er nu rykket for en tidsplan.
 
Øvrige båse har farveforskelle.
 
Der er desværre en betydelig økonomi i opmærkning af båse.
 
Indstilling:
Tages til efterretning. Der foretages et forsøg med brug af markeringssøm.
 
Tages til efterretning.
9 Markering af afslutning på helhedsplanen
 
Der har været tanker om markering af afslutning på helhedsplanen den 15. juni 2019.
 
Dels har vi stadig mangler og dels er ressourcesituationen ikke til det. Det indstilles at arrangementet droppes.
Godkendt
10 Låsesystem
 
DKTV A/S genoptager opsætning den 15. maj 2019.
 
Der har været møde med Scantron i tordags. Det er ud til at bookingsystemet også er anvendeligt. Tidshorisont for sammenkobling med låsesystem og alarm er dog uafklaret. Det samme er elektronisk adgang til låsesystemet. Forventes på plads, når låsesystemet er etableret.
 
Orientering
11 Årsregnskab
 
Afdelingsbestyrelsen har den 26. april 2019 fået en redegørelse om årsregnskab.
 
Det relle årsregnskab har et overskud på 469.094 som afdelingsmødet kan disponere over.
 
Den øvrige del af overskuddet skyldes byggesagaen og bla.  tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af lån og rentetilskrivning m.v. henlagt på en reguleringskonto. Beløbet henlægges på en bunden reguleringskonto til den samlede økonomi g støttetildeling er på plads.
 
Er herefter godkendt på kontoraften.
 
Indstilling:
Godkendes.
OK
12 Påkørsel af hegn på grusparkeringsplads
 
I forbindelse med hensynsløs kørsel af elever fra KåG er hegn på grusparingspladsen ødelagt, markerings sten skubbet og en beboers bil mere eller mindre total skadet.
 
Politiet var til stede.
Orientering
13 Status vedr MobilPay og håndtering af bankoverførsel, både ved beboerhus og andre betalinger.
 
Seneste nyt fra Jeanette og Annie.
 
 
Jeannette oplyser, at det nu virker.
 
Annie har ikke foretages sig noget vedr. bankoverførsel.
 
Blanket- og forretningsgang skal fastlægges (Jeanette og ASK)
14 Tag/alukanter
 
Der arbejdes på sagen
 
Orientering. HCL deltager i evt. møde.
15 Helhedsplan – LAR – foran blokkene mod Sjælør Boulevard.
 
Det er nu konstateret, at bedene langs kantstene er en del af LAR-projektet også efter revisionen.
 
Der arbejdes nu med at få afklaret om sikkerheden er opfyldt, om der er alternative muligheder.
 
Drøftet kommende møde med BHJ og helhedsplanen afventes,
Bestyrelsesmøde 16. april 2019 24-04-2019
Bestyrelsesmøde 20190416
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian og BHJ.
Afbud Fatma.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Egenkontrol 1- kvartal
 
Gennemgang af egenkontrol 1. kvartal.
 
Det skal bemærkes at kassekladde ikke er afleveret rettidigt for januar, februar og marts.
 
Kontanter søges helt afskaffet ved brug af Mobilpay og overførsel. Jeanette og og Annie har arbejdet med mobilpay siden november 2017 og Annie har haft til opgave siden februar 2018 at udarbejde arbejdsgang for anden betaling end via MobilPay og kontanter. Begge er en del af flere  forudsætninger for ibrugtagning udlejning af beboerhus.
 
Indstilling:
 
 
 
 
Egenkontrollen gennemgået og udfyldt.
 
Ask har aftalt møde med Administrationen om håndtering af den ny udvekslings-kassekladde.
2 Besøg af egenkontrolgruppen.
 
Egenkontrolgruppen ønsker at besøge afdelingen. Dette skal ske hurtigst muligt.
 
Hele bestyrelen skal deltage. Aflyses, hvis kassereren ikke kan deltage.
 
Alle skal være til stede. Forslag
3 Servicering af vedligeholdelsesfri vinduer.
 
Udbedring kan foretages i uge 20.
 
20 beboere har ikke givet adgang. Har fået brev om en chance mere, hvis de tilmelder sig. Ellers sker udbedring først ved næste ordinære service gennemgang i formentlig 2021.
 
I et antal lejligheder har det ikke været muligt at komme til vinduerne, da møbler mv ikke var fjernet. Sker der noget med disse vinduer foretages udbedring tidligt ved næste service gennemgang.
 
Indstilling.
 
Hvis der ikke er givet adgang eller møbler mv ikke har været fjernet foretages evt. eftersøgning udbedring først ved næste servicegennemgang. Da afdelingen ellers får øgede udgifter. Beboer må slev sørge for udbedring.
 
Indstilling tiltrådt.
4 Orientering om helhedsplan
 
 
Der køres forsøg med lidt dæmpet lys i pintene mellem 99 og 101.
 
Hitsa har leveret div materialer og går i gang efter påske.
 
Boligforeningen har omdelt div. varslinger.
 
 
Orientering
5 Orientering om beboerhenvendelse.
 
Lukket - orientering
6 Status på udlevering af nøglebrikker.
 
Der mangler udlevering af brikker til omkring 70 beboere.
7 Regnskab 2019
 
Orientering ændring i forhold til tidligere oplyste. Vir har ikke modtaget nogen særskilt information end materiale til elektronisk underskrift.
 
Tilsyneladende udfordringer i forhold til byggesagen og manglende forventet afslutning i 2018
 
Efterretningssag.
8 DV-budget 2020
 
Bemærkninger til DV-budget 2020 sendt til den samlede bestyrelse 25/3-2019.
 
Der er ikke taget hensyn til evt. udfordringer vedr. tag alu-kanter. Dette må i givet fald tages særskilt. Forventet overførsel af forventet overskud skal reduceres.
Godkendt. Dog skal der justeres for elevator-service + tilpasning af overskud.
9 Nye hoveddøre til boligerne
Behandlet 26/3-2019. Udvalg med ANNie og HC nedsat.
 
Det blev ikke skrevet i referat at oplægget skal afleveres primo juni måned , hvis det skal med på september mødet.
Skal være færdig til primo juni måned.
 
BHJ leverer materiale til HC.
10 Brev fra Seniorklubben og håndtering af nøgler til opbevaringsbokse
 
Se mail af 13/4-2019
Bhj har trods flere rykkere ikke modtaget tilbagemelding fra ASK.
 
Aftalt at ASK nu ser på det tidligere udarbejdet vejlednings- og blanketmateriale.
Bestyrelsesmøde 20190326 01-04-2019
Bestyrelsesmøde 20190326
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Tag-alukanter
 
Stormskade på lavhus og højhus.
 
Der er problemer med det bagvedliggende træværk, som gør at alu-kanterne ikke kan fastgøres.
 
Drøftet med driftskoordinator og VVS’er.
 
Indstilling:
Nødreparation foretages.
Der iværksættes undersøgelse af omfanget af nødvendig rearation. Problemet er konstateret i lavhusene og primært vest-facaden. Uklart om der er problem i højhusene
 
Køres via driftskoordinator
 
 
 
Ok.
2 Nye hoveddøre til boligerne
 
Der er modtaget anlægsbudget for opsætning af nye hoveddøre. Pris ca 193 kr per måned i 10 år.
 
Der skal taget stilling til om der skal arbejdes videre med sagen med henblik på forelæggelse for afdelingsmødet.
Der arbejdes videre med et oplæg. Vi tager derefter stilling til om det er noget vi skal gå videre med i forhold til afdelingens samlede økonomi. Arbejdsgruppen består af Hans Christian og Annie.
3 Orientering om kunster-event.
 
Status.
 
Hans Christian og Jeanette er tovholder til denne event.
4 Orientering om helhedsplan
 
 • Altaner
 • Ventilation
 • Vandinstallation går til syn og skøn
 • BNS opfølgning på mangellister
 • Kabelkasser
 
Der lægges information ud på hjemmesiden, når vi har mere sikker information.
 
Orientering.
5 Orientering om beboerhenvendelse.
 
 
6 Status på udlevering af nøglebrikker.
 
137 beboere har hentet deres nøglebrikker. 1.april kan de manglende beboere hente deres brikker om formiddagen. Den 2.april kan man hente sine brikker om aftenen. Sedler er ophængt i opgangene.
Bestyrelsesmøde 20190219 22-02-2019
Bestyrelsesmøde 20190219
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Regnskab 2018 / Budgetopfølgning 4. kvartal 2018)
 
Udsendt til bestyrelsen direkte fra Administrationen den 12. februar 2019
 
Tilbagemelding inden 3 uger jf. afdelingshåndbogen = 5. marts 2019.
 
Administrationen har udarbejdet omfattende afvigelseskommentarer, som kan danne grundlag for drøftelsen suppleret med kommentarer fra kasserer og formand.
 
Indstilling:
 
Drøftes og det indstilles at forventet overskud benyttes til styrkelse af DV-planen/mangler i forhold til helhedsplanen.
 
 
Godkendt. Vi bruger overskuddet til styrkelse af DV-planen/mangler i forhold til Helhedsplanen.
2 Cykelkarrusel
 
Den gamle cykel karrusel er dukket op fra BNS’s gemmer og er leveret til afdelingen.
 
Er sammen med flyveren et af afdelingens klassiske kendetegn.
 
Placeret drøftet på kontoraften.
 
På området ud for SB 113/115. Placering falder i tråd med småbørnslegeplads og den store legeplads.
 
Det ikke opsatte gyngestativ er også leveret. Defekt kassereres.
 
Indstilling:
Opsættes mellem 113/115. Mindre blomsterområde inddrages. Dækkes af Helhedsplanen.
 
Godkendt.
3 Affaldshåndtering
 
Sagen er helt uafklaret efter fornyet møde med kommunen. Forskellige pragmatiske løsninger forslået herfra. Totalt afvisende.
 
Følges tidligere må affaldshåndteringen betragtes som mindre hensigtsmæssig
 
Administrationen arbejder i første omgang videre med sagen
 
Der er informeret om sagen på hjemmesiden.
 
Efterretningssag
 
 
Orientering.
4 Ventilation
 
1 års-gennemgangen har afdækket nogle fokuspunkter, der skal undersøges nærmere.
Vi har en ekstern rådgiver til at hjælpe os.
 
Det blev i forbindelse med 1 års-gennemgangen afdækket, at service-leverandør ikke havde foretaget service i 2. halvår. Oplyste efterfølgende at han ikke havde haft tid. Har opsagt aftalen.
 
Det er efterfølgende afdækket, at den foretagne service i foråret 2018 og måske inden aflevering ikke har været tilfredsstillende.
 
Vi er i gang med at finde en ny service-leverandør. Vi skal iht AAB’s regler have to tilbud. Der skal findes en hurtig løsning. Da der skal foretages rengøring og udskiftning af filtre inden vi kan komme videre med opmærksomhedspunkterne fra 1 års-gennemgangen.
 
Der har været udfald af et af anlæggene i uge 7. Er blevet håndteret.
 
Der er informeret om sagen på hjemmesiden.
 
Efterretningssag.
 
Ok.
5 Sæbe-/sæbedoseringsanlæg.
 
I 2018 blev der sat fokus på at konkurrenceudsættelse sæbeindkøb, som en del af effektiviseringsbestræbelserne.
 
Afdelingen har fået stillet sæbedoseringsanlæg til rådighed mod brug af leverandørs produkter, men ikke fra en bestemt forhandler.
 
I 2018 var det svært at finde en alternativ forhandler. Det er nu fundet og med en reduceret pris.
 
Der er løbende gennem 2018 og 2019 foretaget vurdering af mulighederne for skift til anden leverandør, herunder ikke mindst
 
 • Sæbens kvalitet (skal være svanemærket)
 • Forbrug per vask/kg tøj
 
Dette har vist sig at være overordentlig vanskelig at finde sammenligningstal, som er faktuelt sammenlignelige.
 
Skal der skiftes sæbeproducent, så vil det formentlig være mest hensigtsmæssigt at købe anlægget selv, så vi selv kan skifte sæbe og med deraf følgende driftsomkostninger.
 
Det kan konstateres, at der nu også komme nye sæbedoseringsanlæg på markedet, som måske skal indgå i evt. fremtidige overvejelser.
 
Der foretages pt ikke yderligere overvejelser. Der er i denne sag gennem flere periode brugt et uforholdsmæssigt højt timeforbrug.
 
Indstilling.
 
Der foretages med hidtidige forbrugsvare og indkøbes billigst muligt med respekt for udlejningsaftalen.
 
Indstilling godkendt.
6 DV-plan-møde vedr. planen for 2020
 
Mødet er udskudt til den 5. marts 2019.
 
Oplæg udsendt til bestyrelsen 16. februar 2019.
 
Der er behov for en række justeringer.
 
Indstilling.
Sagen drøftes og yderligere tiltag medtages til mødet. Kommer tilbage til godkendelse og skal behandles på afdelingsmødet.
 
Indstilling godkendt.
7 Låsesystem
 
Udskudt grundet overvejelser om adgang til netværk.
 
Oplæg afvist efter drøftelse med IT-afdelingen, jf mail til afdelingsbestyrelsen 31/1-2019.
 
Skal forhandles 18/2-2019 med DKTV A/S i forhold til aftale.
 
Mundtlig orientering på mødet
Ok.
8 Parkeringslicens
 
Der er tilsyneladende begyndt at optræde forskellige typer brugere og ejere på registreringsattesterne.
 
I forhold til intentionerne ved de oprindelige vedtagelser må der være tale om primær ejer eller primær bruger.
 
Indstilling:
Fremadrettet er der kun primær ejer eller primær bruger, der kan få parkeringslicens og i øvrigt, når de vedtagene betingelser er opfyldt.
 
 
Indstilling godkendt.
9 Ansøgningsblanketter
 
Der er som følge af bl.a. GPDR-lovgivningen oprettet ansøgningsblanketter til
 
 • Parkeringslicens
 • Anmodning om nyt kendeord til Mininol Direct.
 
Udfyldes af beboer.
Blanketterne ligger i Docunote. Alle skal kunne modtage dem og sikre, at de er korrekt udfyldt.
 
Muligheden for anmodning om nyt kendeord til Minol Direct har været omtalt i seneste nyhedsbrev. 1 har bedt om nyt kendeord. Ny-indflyttere siden foråret 2018 kan fortsat ikke få kendeord. Sagen ligger hos Minols udviklingsafdeling i Tyskland.
 
Orientering.
Ok.
10 Bomme ved indkørsler
 
Ved vaskeriet.
Bom er bestilt af byggesagen. Grundet manglende overholdelse af indkørselsforbud og manglende påsætning af kæde ved ind- og udkørsel er beredskabslås nu anskaffet og opsat. Adgang ved ind- og udflytning.
 
Ved SB 121
Det foreslås at vi anskaffer beredskabslås og kæde til indkørslen. Virker mere enkel end brug af pullert. Vi kan vende tilbage til pullert, hvis det ikke virker.
 
Indstilling
Anskaffelse af beredskabslås ved vaskeriet tages til efterretning og indstilling vedr. beredskabslås/kæde ved SB 121 anskaffes som forsøg.
 
Godkendt.
10 Kælderdøre – Syd gavle
 
Udbud er nu gennemført.  Døre er bestilt hos producent og forventes leveret i uge 14 – primo april måned.
 
Er forberedt til det elektroniske låsesystem.
 
Orientering.
 
Orientering.
10 Helhedsplan
 
Der er foretaget opmåling til levering af fodhegn og efterfølgende endelig prissætning.
 
Ellers ikke noget nyt.
 
Orientering.
11 Kunstneraften i beboerhuset
 
Der henvises til mail til bestyrelsen af 20. januar 2019.02.17
 
Støttet af offentlige midler.
 
Samt efterfølgende mails og mundtlig rykning.
 
Det blev 12/2-2019 fastlagt at Jeanette (ansvarlig) og HC står for arrangementet og er kontaktpersoner til gruppen.
 
Sag til formålet er oprettet i Docunote DS 2019-01162. Her gemmes efterfølgende korrespondance og aftaler.
 
Følgende datoer er foreslået 30. april 2019 og 7.maj 2019. De skal ud og se lokalerne
 
 
30. april bliver besluttet.
JNI bliver kontaktperson.
12 Acubiz
 
Acubiz er et appbaseret bilagshåndteringssystem til ikke rekvisitionsegnede køb. Det vil sige køb på afdelingens debetkort. Acubiz kan også bruges til kontantudlæg, men alt skal helst foregå ved hjælp af kort. App virker også på IPad. Det er muligt at tilføje flere kort.
 
 
Formålet er at reducere kassekladden på udgiftssiden, ligesom Mobilpay skal reducere kassekladden på indtægtssiden..
 
Har været brugt i en periode i administrationen og tænkes udrullet til afdelingerne efter et kort pilotprojekt.
 
Afdeling 50 er tilmeldt pilotprojekt. Indbydelse til præsentation kommer i denne uge.
 
 
Ok.
13 Opfølgning fra seneste møde
 
”Opfølgning på uafklarede opgaver.
 
Beslutning om hvem og hvordan bestyrelsesreferaterne gennemgås for at fange uafklarede opgaver og får dem løst.
Beslutning

Aftalt, at alle til næste tirsdag foretager gennemgang af, hvad de enkelte mangler at følger op og tidshorisont.”
 
 
Skal sendes per mail.
 
Der henvises også til mail af 13. februar 2019


Yderligere opfølgningspunkter
 
 • Mangellister/Indflytningsrapporter
 • Udlejningsrum
 • Nøgler cykelrum og barnevognsrum
 
 
 
Annie har ikke meldt tilbage ifht hendes arbejdsopgaver. Jeanette har afleveret et udvalg af arbejdsopgaver.
Bestyrelsesmøde 20190108 22-01-2019
Bestyrelsesmøde 20190108
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, og BHJ.
Afbud fra Fatma
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Ghettolisten
Regeringen kom den 1. december 2018 med sin nye Ghettoliste.
 
Sjælør Boulevard er ikke på listen.
 
Landsbyggefondens temaundersøgelse viste at AAB afdeling 50, hverken er udsat ghetto eller udsat boligområde. Vores nabo, som også er end ela f Sjælør Boulevard opfylder isoleret set både kriterierne for ghetto og udsat boligområder. Tallene for AAB afdeling 50 tækker området ud af kriterierne for udsat boligområde og ghetto.
 
Det er noget der skal arbejdes videre med.
 
Det er desværre sådan at regeringen med forligspartnere fortsat vil reducere antallet af almene familieboliger til 40 %, når et område har været på ghettolisten i 4 år.
 
Hjemmesiden har været opdateret med information. Ghetto-information er samt på særskilt side.
 
Orienteringspunkt
 
Orienteringspunkt. Afd. Bestyrelsen er bekymret, herunder hvad naboen gør i forhold til deres tal.
2 Husnumre-baldakin (drøftet 18. september 2018)
 
I forbindelse med selv opsætningen blev det på på kontoraftenen  besluttet, at husnummer blev placeret yderst til venstre og logo yderst til højre.
 
Efterretningssag.
 
Taget til efterretning.
3 Byggesagen – garage
 
Materiale vedr. ændring  af til garagerne til vippeport drøftet. De leverede porte er ikke brugbare.
 
Leveres med særskilt elektronisk lås. Dvs kommer i første omgang ikke med i det samlede låsesystem
 
Meddelt OK til byggesagen. Og Domus Henrik.
 
Økonomi en del af byggesagen.
 
Efterretningssag
 
 
Der arbejdes videre med den nye portløsning. Er funk. Enig går det videre til projektleder. Det er vigtigt at vi får noget, der er driftsmæssigt forsvarligt.
 
Ændring vedr. miljøstationer afventer drøftelserne med kommunen om affaldshåndtering.
4 Byggesagen – håndtering af affald
 
I forsættelse af diskussionen om de 4 centralmiljøstationer og affaldshåndtering har der været mødet med kommunen.
 
 • Det er i gammelt materiale afklaret, at nuværende container inddrages og erstattes af div. beholdere mv i miljøskuret.
 
 • Åben gård ved garage skal ikke benyttes til affald.
 
 • Døre til miljøskure uafklaret, skal udskiftes til noget andet.
 
 • Der skal dog sættes noget vægbeklædning op før vi kan komme videre med overvågning.
 
 • Kommunens tanke om 15 decentrale beholde flere steder i bebyggelse er ikke acceptabelt
 
Tidshorisont uafklaret.
 
Orientering.
5 Byggesagen - Skema C til kommunen
 
Fremsendt til bestyrelsen den 26/12-2018
 
Umiddelbart ser det ud til at den oprindelige beslutning på 13% + 600 kr. kan holdes.
 
Fremsendt til bestyrelsen 26/12-2018 med anmodning om at fremsende evt. spørgsmål.
 
Når materiale har været gennem kommunens og Landsbyggefondens behandling skal vi have et informationsmøde for beboere, hvor materialet kan præsenteres.
 
 
Bhj havde ikke modtaget spørgsmål.
 
Er i dialog med administrationen om en række afklarende forhold.
 
Der vil blive gennemgang for afd.bestyrelsen af administrationen.
6 Byggesagen (infrastrukturprojektet)
– Skema C til kommunen
 
Omhandler kun det modtagne tilskud til infrastrukturprojektet.
 
Se punkt 5.
 
 
Samme som 5
7 DV-plan – Overførsel af ubrugte midler fra 20118 til 2019.
 
Fremsendt til bestyrelsen den 2. januar 2019.
 
Med anmodning om fremsendelse af bemærkninger senest 6. januar 2019
 
Afdelingsmødet har den 25. september bemyndiget os til overførsel af ubrugte midler.
 
Indstilling.
 
Indstillingen følges.
OK
 
BHJ udtrykte bekymring over forbruget af til slid og ælde arbejder
8 DV-plan-møde vedr. planen for 2020
 
Materiale fremsendt til bestyrelsen den 26/12-2018. Indkaldelse sendt til den samlede bestyrelse den 3/9-2018.
 
Bestyrelsen anmodet om fremsende evt. forslag til behandling.
 
HC har fremsendt to forslag.
 
 
Drøftet henlæggelse til tag skal styrkes, så det passer estimeret udgifter. Der er også behov til øgede midler , hvis vejarealer ved Sjælør Boulevard skal udskiftes. Endvidere henlæggelse til grønne områder.
 
HC forslag vedr. belysning tages i anden sammenhæng.
9 Låsesystem
 
Låsesystem forventes klart i løbet januar måned.
 
Håndtering af de låse, der skal bruge netværk, herunder styring af sal og mødelokale mv er uafklaret.
 
Vaskebrikker kan bruges til låsen i vaskeridør, når systemet sættes i drift.
 
 
 
Mundtlig status. Styring af Sal og Mødelokale fortsat uafklaret.
10 Netværk.
 
Der gives en mundtlig status på mødet.
 
Mundtlig status. Afventer tilbagemelding fra DKTV.
11 Opfølgning på uafklarede opgaver.
 
Beslutning om hvem og hvordan bestyrelsesreferaterne gennemgås for at fange uafklarede opgaver og får dem løst.
 
 
Aftalt, at alle til næste tirsdag foretager gennemgang af,  hvad den enkelte mangler at følger op og tidshorisont.
Bestyrelsesmøde 20. november 2018 25-11-2018
Bestyrelsesmøde 20181120
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Skadesbyggefonden
 
Skadesbyggefondens rapport er nu modtaget.
 
Vil indgå i 1 årsgennemgangen. Der mangler dokumentation for en række forhold, ligesom en række mangler skal afklares.
 
Bestyrelsen har modtaget rapporten
 
Orientering.
2 1 års-gennemgang
 
Spørgeskema vedr. 1 års gennemgang skal uddeles senest den 22/11- 2018 og med svar frist til den 28/11-2018.
 
Indkomne skemaer behandles af rådgiver.
 
Drøftelse af evt. bemærkninger.
 
Forskellige bemærkninger bringes videre til Projektleder.
3 Skab i stedet for kabelbrønde
 
Kabelbrøndene kan ikke benyttes, da de er fyldt med vand. Forslag om skab på jorden.
 
Ændring dækkes af Orbicon
 
Indstilling:
Forslag følges.
 
Ok.
Bestyrelsesmøde 6. november 2018 17-11-2018
Bestyrelsesmøde 20181106
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 BL’s temaundersøgelser - Ghettokriterier for almene boligområder 2017.
 
Undersøgelsen er baseret på tal 1. december 2017. Må ikke forveksles med ministeriets officielle tal.
 
Hvis tallene fra teaundersøgelsen kan overføres til ministeriets Ghetto-liste per 1. december 2018, så er Sjælør Boulevard ikke længere hverken Ghetto eller udsat boligområdet.
 
Kigger man isoleret på AAB afdeling, så er vi et fra både Ghetto og udsat boligområde.
 
Kigger man isoleret på vores AKB-naboafdeling, så er de både udsat boligområde og ghetto.
 
AAB’s atl trækker Sjælør Boulevards ud af begrebet Ghetto og udsat boligområde.
 
Vi venter med spænding på ministeriets liste.
 
Orientering.
2 Ansøgning tillægsbevilling vedr. ny belægning foran lavhuset. Behandlet på seneste møde.
 
Formanden bemyndiges til at søge om tillægsbevilling.
 
Ok.
3 Fodhegn
 
Der er nu modtaget tilbud på to typer fodhegn og på et sammenligneligt grundlag.
 
Der skal dog foretages en konkret opmåling.
 
Indstilling:
Det mere solide fodhegn er det billigste. Det indstilles at der arbejdes videre med henblik på anskaffelse af dette.
 
Sker via byggesagen og finansieret af denne.
 
 
Ok.
4 Udskiftning af 56 låsekasser
 
Som udløber af det nye låsesystem er det nødvendigt at udskifte 56 låsekasser.
 
Nødvendigt for at komme videre med det elektroniske låsesystem.
 
Indstilling:
Anskaffes. Finansieres via DV-planen
 
Ok.
5 Parkeringslicenser
 
Som led i overgangen til boligforeningens dokumenthåndteringssystem gemmes al dokumentation vedr. licenser elektronisk. Allerede modtagen dokumentation skannes ind. Det handler om registreringsattest og evt. sygesikringsbevis/bopælsattest.
 
Indstilling.
Aflevering og indskanning er en forudsætning for at få en parkeringslicens. Da vi til enhver tid skal kunne dokumentere, at parkeringslicens er oprettet på korrekt grundlag.
 
Ok.
6  Julepyntsdag
 
Hans-Christian har taget initiativ til en julepyntsaften, hvor beboerne kan komme ned og pynte juletræ og klippe-klistre.
 
Der vil være kaffe, kakao, brunkager og evt æbleskiver.
 
Det vil blive en tirsdag aften den 27.11.2018 fra kl 18.
Ok.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde 30. oktober 2018 17-11-2018
Bestyrelsesmøde 20181030
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2013
 
Blev grundet Jeanettes ferie kun behandlet summarisk på mødet den 9. oktober 2018 under punktet Egenkontrol 3. kvartal.
 
Mail udsendt til bestyrelsen den 9. oktober med information om at den er klar i docunote fra administrationen - S2018-02037..
 
Aktivitetsopfølgningen på DV-planen viser helt som forventet, at en manglende række aktiviteter ikke er iværksat. Hænger sammen helhedsplanens manglende afslutning. Afdelingsmødet har godkendt indstilling om overførsel til 2019 i fornødent omfang.
 
Opfølgning på driftsbudget peger på et overskud, men der mangler en del større indkøb i 4. kvartal. Noget tyder på et større elforbrug end forventet. Dette er endnu ikke undersøgt
 
 
Taget til efterretning.
2 Installation af fibernet/bolignet.
 
Der kommer løbende tilbud om installation af fibernet/bolignet og med og uden tilskud.
 
Installation kræver ny rørføring som skal bores gennem terrazzo på trappen og boks skal opsættes entredør.
 
Kræver udbud og nærmere undersøgelse, samt finansiering.
 
Indstilling:
Der kigges først på fibernet/bolignet i 2020/2021, hvor der skal ses på den fremtidige TV-løsning. Ikke mindst grundet den nuværende ressource situation.
 
Godkendt.
3 Samling af afdelingens netværk
 
En del af projektet vedr. låsesystemet.
 
Indstilling:
 
Boligforeningens IT afdeling og ekstern rådgiver kobles på for at sikre at alle sikkerhedsmæssige aspekter opfyldes.
 
Udgifterne dækkes af driften
 
 
Godkendt.
4 Belægning foran lav hus og høj hus på Sjælør Boulevard.
 
Foran lav hus er der en række områder, hvor reparation bør foretages, samt en stort område , hvor der skal ske udskift.
 
Foran lavhuset er der en række mindre områder, hvor der bør ske udskiftning.
 
Der skal tages stilling til om der skal arbejdes mod udskiftning af hele området ved lavhuset til Coloc sten, samt indarbejde udskiftning foran højhuset i DV-planen til senere udskiftning.
 
Finansiering er ikke afklaret. Kan blive en kombination af DV-plan og drift.
 
Indstilling:
 
 
 
Vi arbejder med henblik på at finde en økonomi så vi kan skifte hele belægningen foran lavhuset.
5 Altaner.
 
Intet nyt i forhold til udmelding på hjemmesiden
 
Orientering.
6 Vandinstallationer
 
Der er gd foretaget yderligere undersøgelser i nogle flytteligheder. Endvidere gav en række beboer adgang til VVS – ingeniør med meget kort varsel.
 
Der danner sig et billede af, at der er en række forhold som skal rejses over for entreprenør og rådgiver.
 
Dette arbejdes der videre med. Der er ikke konstateret nye akutte skader.
Orientering.
Bestyrelsesmøde 9. oktober 2018 17-11-2018
Bestyrelsesmøde 20181009
Til stede: Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ. Jeanette på ferie.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Beslutning om anskaffelse af affaldsbøtter med indkast til cigaretskod.
 
12 stk. 2 foran hver blok og resten efter skønnet behov.
 
Tilbud indhentet via byggesagen og et vi selv har indhentet. Betydelig prisforskel.
                                            
Mail til bestyrelsen 5. oktober 2018.
Vi anskaffer 80 L størrelsen.
2 Beslutning og udførsel af indhak i nordgavle.
 
Der er pt. Forskel på indhak for henholdsvis lavhuse og højhuse.
 
Mail fra byggesagen sendt til bestyrelsen 5. oktober 2018.
 
Ok, videre forløb afklares med byggesagen.
3 Træterrasse – endelig tegning
 
Godkendelse af tegning til terrasse på vest side af beboerhus.
 
Mail fra byggesagen sendt til bestyrelsen 5. oktober 2018.
 
Ok, der skal dog sikres, at der er adgang til brønde.
4 Pullerter ved SB 121
 
Beslutning om pullerter.
 
Mail fra byggesagen sendt til bestyrelsen 5. oktober 2018.
 
Vi beholder pullerterne under de givne omstændigheder skal flyttes og beredskabs forholdene skal være i orden.
5 Egenkontrol 3. kvartal
 
Ok.
6 Opgave fordeling
 
Som følge af Annies nedtrapning af opgaver som oplyst på afdelingsmødet skal afdelingsbestyrelsen have et skriftlig oplæg
 
 • Opgaver der fortsat håndteres
 • Opgaver der ikke længere håndteres.
 
 • Redegørelse for håndteringen af Isyns-sager der er lagt i beboermapper
 
 • Redegørelse for uafsluttede sager.
 
Fastlæggelse af tidsfrist for aflevering af ovennævnte og det videre forløb.
 
 
 
Det arbejder Annie videre med.
7 Evaluering af afdelingsmødet
 
 
 
 
Det var et godt møde og god snak under spisningen, lige såvel med traktement. Vi fortsætter denne linje næste år.
8 Grus parkeringspladsen
 
Er nu ved at være klar.
 
Pladserne er markeret med tre brosten.
Der skal træffes beslutning om alle eller kun den første skal markeres med hvid vejmaling.
 
Der indkøbt hvide reflekser til opsætning på plankeværk ud for rækken med brosten.
 
Biler skal holde i de markerede båse ellers pålægges kontrolafgift.
 
Alle tre brosten skal markeres.
9 Altan – seneste udvikling
 
Kort orientering om den aktuelle situation.
Bestyrelsesmøde 18. september 2018 23-09-2018
20180918 Bestyrelsesmøde  
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Lounge stole
 
Der foreslås indkøbt yderligere 6 stole af samme type som nuværende.
 
Finansiering afsat i DV-plan
 
 
Vi køber 3 stole.
2 Husnumre-baldakin
 
Har ikke været en del af byggesagens udbud. Trods drøftelse i planlægningsfasen.
 
Der foreslås opsat 10 cm. Høje bogstaver i sorte aluminium på baldakin. De nedtagne AAB skilte sættes op ved siden af.
 
Eksempel forevist på mødet.
 
Økonomien dækkes af byggesagen
 
Tal sættes til venstre på baldakinen og AAB logo midt for dør også på baldakin.
3 Papirkurve med indkast til skodbeholder.
 
Ikke en del af byggesagen. Har været overvejet, men fraveget.
 
Vi havde bestilt prøve på beholder alene til cigaretskid. Var udgået.
 
Det foreslås, at vi anskaffer et antal papirkurve med indkast til cigaretskod. Samme udseende hos AKB.
 
Økonomi dækkes af byggesagen og styres af byggesagen.
 
 
Placering drøftet. 2 ved hver blok + udvalgte steder.
4 Belægning mellem miljøstationer
 
Belægning er kun planlagt langs de to huse og med et stort grus areal.
 
Af driftsmæssige årsager foreslås det, at arealet mellem de to miljøstationer får belægning. Der skal formentlig etableres afløb.
 
Medtages som en del af de afsluttende arbejder vedr. byggesagen og finansiering indgår i denne.
 
Godkendt.
5 Altaner
 
D.d. frigivet til brug med visse begrænsninger i fht rådgivers anvisninger.
 
Max 4 personer på opgangsside og lejligheder med to personer.
 
For alle altaner gælder, at de ikke må bringes i svingninger.
 
Der pågår fortsat overvejelser og undersøgelser.
 
Taget til efterretining.
6 Vandinstallation – ny sag
 
Vi har i forbindelse med en fugtalarm i weekenden konstateret, at der noget galt med rørsamling i rørkasse.
 
Det videre forløb drøftes med Administration og Willies. Der skal formentlig en ekstern rådgiver på. Håndteres af driftskoordinator på byggesagen.
 
 
Orientering.
7 Byggesagen – rampe ud for Sal – vest og udgange
 
Formel beslutning af beslutning på kontoraften.
 
Ok.
8 Beslutning om deltagelse i fælles udbud
Der henvises til CR21-2018.
 
 • Arbejdsbeklædning (ensartet med logo)
 • Årlig service af el-værktøj(fx græsslåmaskiner)
 • Eftersyn af legepladser
 
 
   
 
 
Følgende dog efter nærmere drøftelse i forhold til garanti mv.
 
 • Vedligeholdelse af grønne arealer (f.eks. gartner) – tidligst fra 2020.
 • Elevatorservice
 
Godkendt.
9 Vagttelefon
 
Godkendelse af aftale med K. Holmgreen og søn.
 
Der betales ved henvendelse og efter udkald
 
Ved følgende akutte sager uden for normal arbejdstid kan vagttelefon kontaktes. Tjek først www.afd50.dk om der står noget under nyheder.
 
 • Rørbrud med udstrømmende vand
 • Vand fra loft i lejlighed.
 • Opstigende kloakvand
 • Alarm fra alarm i rørkasser køkken/depotrum. Tjek om der er vand/fugt.  Hvis der ikke konstateres fugt, kan der lukkes for alarm og afdelingskontoret næste arbejdsdag. Husk der skal være fri adgang til inspektionslemme.
 • Ventilationsanlæg larmer voldsomt(fx fordi brandventilation er gået i gang) og mindst i en halv time. Tjek dog først om der er brand i bygningen.
 
Listen er udtømmende.
 
Ved henvendelse i andre situationer vil pågældende u få regningen på henvendelsen.
 
Vagttelefon:  VVS K. Holmgreen & Søn  3833 1196.
 
Der må fx ikke rettes henvendelse vedr.
 
 • Løbende vandhaner (Du kan lukke for hovedhanen)
 • Løbende toiletter (Du kan lukke for hovedhanen)
 • Stoppet afløb                                  
 
Her rettes henvendelse til afdelingskontoret næste arbejdsdag.
 
 
 
 
Ok.
 
 
Bestyrelsesmøde 3. september 2018 23-09-2018
20180903 Bestyrelsesmøde  
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Behandling af DV-plan for 2019
 
 
Sendt til afdelingsbestyrelsen 14/8-2018.
 
Er ajourført med afdelingens input.
 
Indebærer en boligafgiftsforhøjelse på 3% for at undgå at beholdningen i perioder bliver negativ
 
Under forudsætning af overskuddet i 2017 på 1,6 mill. Kan vi nøjes med at øge henlæggelsen 100.000 i 2019 og 50.000 årligt. Godkendt.
2 Behandling af forslag til afdelingsmødet om disponering af overskud for 2017.
 
 
 
Benyttes til styrkelse af henlæggelserne.
3 Budget 2019
 
 
Sendt til afdelingsbestyrelsen den 19.juli 2018.
 
Indebærer ingen boligafgiftsforhøjelse. Her til skal lægges forhøjelse iht DV-plan. Endvidere skal lægges yderligere aktiviteter, herunder pasning af grønne områder fra 1. juli 2019. Der skulle være et års pasning iht helhedsplan.
 
Rengøring er justeret i forhold til udbud.
 
Fremskrivning af budget til 2020 viser behov for en 2% stigning i 2020. Det er nyt af Administrationen laver fremskrivning.
 
Det er nu vurderingen at helhedsplanen vil udløse en stigning på 2-3 %, således at vi holder os til den vedtagne stigning på 13% + 600 kr. Stigningen kommer når kommunen har godkendt skema C formentlig i løbet af 2018/2019.
 
Boligafgifterne forhøjes med 1% til styrkelse af henlæggelser og grønne områder med videre. – Vil ikke afsætte 70.000 til vagttelefon.
4 Behandling af forslag til afdelingsmødet
 
 • Husorden-parkering – præcisering og justering af vægtgrænse.
 • Gæsteparkering – tilpasning til kommunens regler.
 • Gæsteparkeringspladser pladser inddrages til pladser med Plicens – bemyndigelse.
 • Videoovervågning af miljøstationer og garager.
 
Godkendt.
 
 
Bestyrelsesmøde 14. august 2018 15-08-2018
Bestyrelsesmøde 20180814
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Egenkontrol 2. kvt.
 
Er ikke blevet gemt grundet teknisk fejl i Administrationen.
 
Drøftet og genfremsendt.
 
Ok.
2 Kassekladde juli behandlet inkl. Fakturakontrol.
 
Annie kunne ikke komme ind på systemet. Hun har haft kontakt til IT.
3 Altaner- må ikke anvendes. Undersøges.
 
Altanerne må ikke benyttes af sikkerhedshensyn.
 
Teknikerne er gået i gang med at analysere problemet - i første omgang fra jorden. Der er taget billede mandag. Rådgiver og entreprenør kommer onsdag.
 
Vi har bedt om at få oplyst, hvor og hvordan, der skal måles for at få finde de korrekte målepunkter, samt oplysning om tolerancer.
 
 
Til orientering.
4 DV-plan 2019/budget 2019/ Helhedsplan
Oplæg med henblik på gennemregning er sendt til adm. Den 3. juli 2019 og med kopi til afdelingsbestyrelsen.
 
Ajourført forslag er sendt til afdelingsbestyrelsen d.d.
 
Der skal arbejdes videre med oplægget og behandles sammen med budget 2019 og Helhedsplan.
 
Orienteret. Bestyrelsen opfordres til at gennemgå DV-plan 2019.
5 Tilslutning til fælles udbud
 
Formanden bemyndiges til tilslutning til relevante ydelser.
 
Materialet er pt ikke tilgængeligt.
 
Ok.
6 Helhedsplanen
 
Intet nyt. Administrationen arbejdet fortsat med materialet og afventer forskellige tilbagemeldinger fra rådgiver og entreprenør.
 
Der har været løbende dialog om nye sager – i forhold til ny projektleder.
 
Til orientering.
Bestyrelsesmøde 4. juli 2018 15-08-2018
Bestyrelsesmøde 20180704
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
  Bestyrelsesmøde 26. juni 2018 udskudt til 4. juli 2018.06.26 Ok
1 Godkendelse af referat fra mødet 8. maj 2018
 
D2018-173459
 
Godkendt
2 Helhedsplanen/byggesagen
 
Overlevering til nye projektledere skete uden deltagelse fra afdelingen. Dette uanset at formanden havde brugt påsken på at opdatere ”Akkumuleret opgaveoversigt” (AKO - D2018-139958)
 
De nye projektledere har lagt ud med at stort set alt inkl. hvad der tidligere er aftalt henføres til afdelingens allmindelige drift – både udførelse og økonomi..
 
Dette er afvist fra afdelingens side. Der har været afholdt møde med boligforeningens direktør, byggechef og afdelingens formand for at få sagen på rette spor, således at det der vedrører byggesagen gennemføres af byggesagen. Endelig afklaring er endnu ikke sket.
 
Har ikke direkte noget at gøre med BNS’s færdigførelsesarbejder at gøre.
 
 Der er konstateret betydelig aktivitet i den senere tid vedr. anlægsarbejder på området og vedr. garage og miljøstation på grusparkeringspladsen.
 
Hvis rådgiver fortsat ikke rigtigt viser interesse for sagen, vil der blive søgt ekstern bistand vedr. bl..a sikkerheds- og godkendelsesforhold i forbindelse med beboerhuset.
 
DER har været afholdt møde med byggechef 26. juni 2018 vedr. en række afklarende spørgsmål omkring færdiggørelse, samt med projektledere 27. juni 2018.
 
BHJ gav en supplerende mundtlig orientering
3 Rørinstallation under køkkenvask - byggesag
 
Vi har et par vandskader på rørinstallation under køkkenvask, hvor der har været mistanke om fejl ved montering fra byggesagen.
Den seneste fik vi stoppet udbedring med henblik på en nærmere undersøgelse, mens den originale installation var intakt.
 
Det var en meget tung sag at få projektleder og rådgiver aktiviteter. Rådgiver mener, at det var en ren driftssag. Det blev fra afdelingens side fastholdt, at der skulle rådgiver på med henblik på en teknisk vurdering og evt. dokumentation for fejl. Der har nu været en ekstern rådgiver på sagen og hans iagttagelser og det videre forløb er under overvejelser. Noget kunne tyde på, at der er et problem.
 
Udgifter til ekstern rådgiver bør afholdes af byggesagens rådgiver.
 
Byggesagen overvejer det videre forløb vedr. afklaring i forhold til rådgiver og entreprenør.
 
Den 3.juli har boligforeningen reklameret til både rådgivere og BNS.
3 Låsesagen – inkl. alarm i beboerhuset
 
Fremdriften har været helt utilfredsstillende.
 
Sagen er eskaleret og der har sideløbende med dialog med serviceleder været dialog med DKTV’s key account manager. På gældende hr blandt andet til opgave at sikre tilfredsstillende løsninger til boligforeningerne.
 
Der har være afholdt møde med serviceleder den 26. juni 2018.06.26
 
DKTV skal foretage snarest fortage en række afklaringer i forhold til
 
Vaskerisystem/lås til vaskeri, hvor nuværende vaskebrik skal kunne håndteres.
 
Sammenhæng mellem låse- og alarmsystem. Her kan der blive tale justering af låsetype.
 
Afklaring af låse i forbindelse med garrager og miljøstation. Vi skal i forbindelse med miljøstation have anskaffe noget magnetlåsesystem, som ikke er en del af det oprindelig tilbud, men er nødvendige gr. dørkonstruktionen.
 
Herudover skal omfanget af nødvendig udskiftning af låsekasser afklares. Mere nedslidt end forventet.
 
Der er mødet med serviceleder 26. juni 2018.
 
BHJ gav en supplerende orientering
4 Docunote
 
Boligforeningen har sendt div informationen ud om mulighed for tlf. hjælp og kurser, hvis man har hjælp behov. Bl.a. mail til alle 1. juni 2018.
 
Det er endvidere formidlet at Annie kunne få en konsulent til direkte afklaring af spørgsmål ( mail fra mig 1. maj 2018).
 
 
 
Punktet er drøftet
5 Udbud rengøring
 
Udbuddet er nu gennemført. Der må konstateres en prisstigning og et betydeligt prisspænd blandt de bydende.
 
Rengøringsbeskrivelserne er i al væsentlig uforandret, men ret specificeret.
 
Opstartsrengøring besluttet = hovedrengøring.
 
Drøftet på kontoraften den 26. juni 2018.
 
Hovedrengøring godkendt
6 Nøgletalsrapport (D2018-182979)
(Udsendt 8. juni 2018 og supplerende oplysning om placering 12, juni 2018.)
 
Drøftelse af nøgletalsrapport, der er udsendt til den samlede bestyrelse.
 
Gennemgået med stor interesse.
7 Beboerundersøgelse (D2018-182914)
 
(Udsendt 8. juni 2018 og supplerende oplysning om placering 12, juni 2018.)
 
Drøftelse af beboerundersøgelsen.
Undersøgelsen er udsendt til beboere, der har indberettet mailadresse til boligbasen. Der er herfra efterlyst vejledning til indberetning af mailadresse.
 
Den er på en række områder ikke tilfredsstillende. Umiddelbart kan en del henføres til manglede afslutning af byggesagen og det forhold, at en lang række henvendelser henvises til byggesagens 1 års gennemgang. Dette opfattes naturligt som utilfredsstillende.
 
Det står ikke helt klart, men noget kunne tyde på, at der er udfordringer i forbindelse med opfølgning
 
Trygheden opfattes som ganske ringe, men kan primært henføres til den manglende færdiggørelse af lys på området i forbindelse med byggesagen. Dette forløb har været helt utilfredsstillende.
 
Drøftet.
8 Ghetto Sjælør
 
Vi er igen på Ghettolisten.
 
Ghetto Sjælør omfatter AAB og AKB.
 
Det store problem er det, at hvis man er på Ghettolisten 4 år i træk, så skal andelen af almene familieboliger nedbringes 40 % ved nedrivning eller salg.
 
Boligforeningen har besluttet, at man får at undgår nedrivning/Salg er nødt til bede politikkerne om at få redskaber til, at det ved enhver indflytning skal tjekkes, at man ikke falder for kriterierne for udsat boligområder/Ghetto.
 
De tiltag vi hidtil har set med fleksibel udladning og fritagelse for kommunalanvisning vil ikke løse problemet.
 
Der er link til ministeriets materiale om Ghettoer på afdelingens hjemmeside.
 
 
Til orientering.
9 Diverse oversigter over arbejdsopgaver, samt tanker om håndtering af dokumenter i Docunote.
 
 
Opfølgning fra mødet 8. Maj 2018 hvor status var følgende:
 
Materialet udsendt 11. februar 2018. Ingen har budt ind.
 
 
 
Der henvises endvidere til mail af 13, maj 2018 til ASK med CC bestyrelsen, hvor MobilPay og opkrævning via bankoverførsel omtales.
 
Seniorgruppen sørger for vask og opsætning service i the-køkken.
 
 
 
JNI og ASK vil tage kontakt til administrationen.
10 Afdelingsmøde – status på opfølgning fra seneste afdelingsmøde
 
 
 • Skiltning flere sprog i vaskeriet
 • Akuttelefon
 • (Tilbud indhentet. Udskudt, da det nærmere skal beskrives, hvordan den skal anvendes og hvad der skal reageres på)
 • Udvalg vedr. fældning af træ
 • Affaldsbeholdere – cigaretskod
 • Udskudt grundet hele udskydelsen af infrastrukturprojektet
 
 
Vi prøver at finde skiltningen på engelsk. Akuttelefonen bliver fortsat drøftet. Da der ikke har været problemer i år fældes træet ikke. Affaldsbeholdere udskydes grundet infrastrukturprojektet.
11 Ordinært afdelingsmøde
 
Holdes tirsdag den 25. september 2018, kl.18.30.
 
Der skal træffes beslutning om vi skal have samme traktement som sidste år.
 
Hvis vi skal have ekstern dirigent skal dette aftales nu.
 
Det er tidligere aftalt, at der skal holdes et informationsmøde som et led i afslutningen af helhedsplanen, herunder vedr. økonomien og med deltagelse af boligforeningens Administrationen. Dette skal ikke være en del af afdelingsmødet af tidsmæssige årsager .
Vi inviterer Jørn Nielsen, som ekstern dirigent. Det bliver samme traktement som sidste år.
12 Udskiftning af elevatorer
 
Fra seneste bygherremøde kan oplyses at tidsplan følges. Der foretages ikke ændringer.
 
Økonomien ser fornuftig ud.
 
Indstilling:
 
Tages til efterretning.
 
Taget til efterretning.
13 Hofor’s forsøg med fleksible varmekunder
 
Hofor har sluttet testforløbet og er meget tilfreds med forløbet.
 
Der er herfra rejst en række spørgsmål omkring sammenhængen mellem ventilationsanlæg og varmeanlæg. Der er forhold som der skal arbejdes videre.
 
Herfra peget på manglende overlevering af ventilationsanlæg fra byggesagen. Der arbejdes videre med sagen nødvendige omkostninger til afklaring må afholdes inden for driftsbudget/DV-planens midler til service af ventilation/varmeanlæg.
 
 
Til orientering.
14 DV-plan 2019 og budget 2019
 
Ny version modtaget. Meddelt Administrationen, at vi er nødt til at foretage et omfattende krydstjek. Dette kan først påbegyndes ultimo juni af ressourcemæssige årsager.
 
Samtidig meddelt, at vi først kan kigge på budget 2019, når DV-plan er afklaret, samt arbejderne i forbindelse med byggesagen (hvad er med og ikke med).
 
 
15 Husordenssager
 
Brev 14. – 16. juni 2018 udsendt til beboerne i række opgange vedr. udsmidning af cigaretskod og madaffald fr altanerne + opsat sm info i opgangene.
 
Er sket til 121, 115-117, 125-129.
 
I opgangene 125-127er der opsat opslag om, at der ikke må grilles på altanerne.
 
Ligger i Docunote under beboerservice og information.
Ok.
 
 
Bestyrelsesmøde 8. maj 2018 22-05-2018
Bestyrelsesmøde 20180508
Til stede: Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
Afbud: Jeanette.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Der har ikke været afholdt et formelt bestyrelsesmøde i april måned.
 
Hastende sager er behandlet løbende tirsdag aften.
Taget til efterretning
2 Budgetopfølgning 1. kvartal.
 
Budgetopfølgning er sendt til den samlede bestyrelse fra adm. den 20. april 2018. marts 2018.
 
Giver ikke anledning til supplerende bemærkninger
 
 
Status for lokale beboeropkrævninger fremgår ikke af budgetopfølgningen.
 
Dette redegør kassereren særskilt for. Omfatter varmemålere og evt. elforbrug.
 
Indstilling:
 
 
Det er taget til efterretning. Fremtidigt skal vi have en liste over beboer udeståender.
3 Regnskab 2017.
 
Er ikke modtaget til elektronisk underskrift, der er rykket 3. maj 2018.
 
Det er oplyst, at afdelingens og en andens afdelings regnskab har hængt i underskriftssystemet. Skulle være på vej.
 
 
Orientering
3 DV-plan 2019
 
Opfølgning fra møde den 11. januar 2018
 
Der er den 24. april 2018 modtaget opdateret DV-plan, men ikke særskilt svar på afdelingens brev af 14. januar 2018.
 
Udsendt til afd.bestyrelsen den 5. maj 2018.
 
ADM. er atter den 3.maj 2018 tilskrevet med anmodning om at bekræfte om der har være taget fuldt hensyn til elementerne i vores brev.
 
En egentlig revision af DV-planen afventer svar. Dette er ved at være tidsmæssigt problematisk i forhold til budget 2019, men det er adm.’s valg.
 
Der er efter formandens vurdering en række større elementer, der ikke er taget korrekt højde for og som kan have økonomiske konsekvenser.
 
Indstilling:
Orientering.
 
Orientering
4 Varme – og vandregnskab 2017
 
Der blev holdt åbent hus den 23. april 2018 med 3 medarbejdere fra Administrationen.
 
Ca 25 beboere fandt vej til beboerhuset og fik svar på afklarende spørgsmål og evt. aftale om afvikling af en tilbagebetaling.
 
Administrationen vil tage kontakt til nogle af beboerne med de største tilbagebetalinger og evt. indbudt til et møde i beboerhuset den 14. maj 2018.
 
 
Orientering.
 
 
Orientering
5 Elektronisk adgang til Minol Direct.
 
Der er fortsat problemer med online-adgangen.
 
Lagkagediagrammet fungerer ikke og der er problemer med korrekt visning i en periode før forespørgselstidspunktet.
 
Der er tæt kontakt til Minol. Minols tyske udviklingsafdeling arbejder på sagen. Utilfredsstillende.
 
Orientering
 
Orientering
6 Varmeforbrug
 
Rigtige mange har fået tilbagebetaling vedr. varme for 2017.
 
Man skal være opmærksom på, at vi i de første 3 måneder i 2018 har brugt lige så meget varme som i hele 2017. Dette kan betyde efterbetalinger for 2018.
 
Et opmærksomhedspunkt for alle.
 
 
Taget til efterretning
7
 
Elektronisk låsesystem og alarmsystem.
 
Opsætning er gået i stå gr forskellige uafklarede punkter, herunder i hvilket omfang låse skal udskiftes.
 
Der har været afholdt møde 3. maj 2018. DKTV vender tilbage vedrørende de uafklarede punkter.
 
 
Orientering
 
Orientering
8 Personale-situationen
 
Klaus har sagt sin stilling op til fordel for andet arbejde og vi har budt velkommen til Brian.
 
Vi modtag rigtig mange relevante ansøgninger. Dette har givet en betydeligt ekstra arbejde.
 
Orientering
9 Rengøring
 
Rengøringsfirma har ikke ønsket at forlænge kontrakten ih til de nuværende økonomiske vilkår.
 
Der er udarbejdet arbejdsskrivelser mv og Administrationen er bedt om at foretage et rengøringsudbud.
 
I forhold til effektiviseringskravene har vi et problem, da vi allerede i 2014 havde meget lave udgifter til rengøring efter udbud. Udgifterne steg ved seneste udbud og påregnes at stige igen.
 
Afdelingsbestyrelsen er anmodet evt. ændringer til den hidtidige beskrivelse Har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.
 
Afd. Bestyrelsen har fået kopi af den endelige udbudsanmodning den 26. april 2018.
Taget til efterretning inkl udbudsplanen
10 Helhedsplanen
 
Der blev op mod påsken indgået forlig med BNS A/S, herefter er arbejdet med afslutning blevet genoptaget.
 
Tidsplan er modtaget og viser, at der sker afrigning af byggeplads den 6. juli 2018. Vi må håbe at denne tidsplan holder!
 
Byggesagens samlede økonomi er ikke færdigberegnet. Beslutningen lød på 13 % + 600. Der er som bekendt 10% + 600 kr.
 
Vi har en række følgearbejder omkring udearealer, som ikke er en del af Helhedsplanen og som der skal skaffes bevillinger til Fx papirkurve, bænke.
Afventer at BNS bliver færdig.
 
Der er fra afdelingens side den 2. april 2018 fremsendt brev og liste med hængepartier vedr. Helhedsplanen. En tidskrævende men nødvendig opgave. Kopi er tilgået afdelingsbestyrelsen.
 
Tilbagemelding endnu ikke modtaget
 
Vores projektleder på Helhedsplanen går på pension medio maj måned. Vi er ikke informeret om erstatning, men belært af erfaringerne kan det formentlig kun blive en yderligere belastning.
 
Orientering
11 Persondataforordningen
 
En ny persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018.
 
Som en del af forberedelserne, men også for at sikre boligforeningens data er der gennem det sidste 3/4 år arbejdet med fælles system til arkivering af data, kaldet Docunote. Afdelingen har været med i et pilotprojekt
 
 Der har været flere kurser og ved usikkerhed har man kunnet kontakte support-funktionen i AAB.
 
Afdelingens formand har den 11. februar 2018 fremsendt oplæg til brug på en række områder.
 
Da der ikke er modtaget forslag til rettelser er dette nu grundlag for arbejdet i AAB afdeling 50.
 
Der er siden årsskiftet foretaget gennemgang af den enkelte boligs sagsmappe. Materiale vedr. tidligere beboere er makuleret. Korrespondance vedr. lejemål er flyttet til Docunote.
 
Afdeling 50 registrerer henvendelse fra beboerne elektronisk, breve og mails til og fra beboerne gemmes elektronisk.
 
Der må ikke gemmes beboerrelaterede data lokalt på PC’en. Dette skal være flyttet til Docunote senest den 24. maj 2018. både af hensyn til regelsættet, men også for at sikre, at data er tilgængelig for dem der skal benytte det.
 
For såvel bestyrelse som personale gælder, at man ikke må bruges andres login-oplysninger.
 
Såfremt forordningen ikke kan efterleves på anden måde, så må bestyrelsen tage stilling til omfordeling af arbejdsopgaverne.
 
 
 
Taget til efterretning
12 Diverse oversigter over arbejdsopgaver, samt tanker om håndtering af dokumenter i Docunote.
 
Materialet udsendt 11. februar 2018. Ingen har budt ind.
 
Afdelingsformanden må herefter konstatere, at beboerhuset ikke kan komme i drift, ligesom andre opgaver må udskydes. Der kan blive tale om flytning af opgaveløsning på en række områder.
 
ASK, JNI og FTA arbejder videre med dette og finder en løsning snarest.
13 Elevatorer
 
Den første nye elevator er nu sat i drift - 93. Elektronisk adgangskontrol til kørsel til kælder kommer først senere.
 
Projekt leder har oplyst, at der er afgivet forskellige bemærkninger.
 
Projektleder er fra gjort opmærksom på mangler omkring nødkald.
 
Orientering
14 Mål på græsplænen
 
Målene er i sin tid anskaffet af Os På Sjælør. Dette er uafklaret om de er overdraget til AAB. Hvis de er overdraget skal vi have anskaffet nye net, Hvis ikke må Fællesskaberne gøre det eller fjerne målene.
 
Indstilling:
Bemyndigelse til anskaffelse af 2 nye net.
 
Godkendt
Bestyrelsesmøde 13. marts 2018 27-03-2018

Bestyrelsesmøde 20180313
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Budgetopfølgning 4 kvartal = årsregnskab
 
Budgetopfølgningen viser et overskud på
 
1.6 millioner kr. Af større beløb kan nævnes:
 
 • Overskuddet skyldes primært
600.000 kr vedr. nedsættelse af ejendomsskatten. Afgørelse meddelt efter budgetgodkendelse i 2016
 
 • Renter + 692.000kr. renteindtægten udgør 806.000 kr mod budgetlagt 158.000 kr. Et overraskende godt resultat de finansielle markeder taget i betragtning.
 
Generelt er der en række udsving der kan henføres til manglende afslutning af byggesagen og overgang til normal drift.
 
Budgetopfølgning er sendt til den samlede bestyrelse den 7. marts 2018.
 
Indstilling:
Godkendes
 
Godkendt
2 Byggesagen.
 
Fortsat uafklaret. Information på www.aab50.dk af 18. januar 2018 og 22. februar 2018 er fortsat gældende.
 
Der arbejdes på en snarlig afklaring om det videre forløb.
 
 
Orientering
3 Vand- og varmeregnskab
 
Minol har afleveret regnskaberne for 2017 til videre bearbejdning i administrationen.
 
Der er fortsat ikke givet grønt lys til brug af webadgangen til vand- og varmemålerne.
 
Skal være klart og omdelt inden udgangen af april måned.
 
Regnskabstotaler tyder på en voldsom omfordeling af udgifterne, hvor mange skal have store beløb tilbage og mange skal efterbetale ganske store beløb.
 
Ved servicebesøg i en bolig er det konstateret, at der bruges ganske meget varme, når man i strid med reglerne har tapet indblæsningsventilerne til.
 
Vi håber at præsentation af web-løsningen kan ske samtidig med omdeling af varmeregnskaber, således at man også få rådgivning om fordeling af meget store efterregninger.
 
Indstilling:
Bestyrelsen holdes orienteret om det videre forløb og der arbejdes mod afholdelse af en workshop.
 
Orientering
4 Varme – og vandforbrug i 2018
 
Varmeforbruget i de to første måneder af 2018 har ligget over 2017 og også hvad der kan forventes i forhold til graddagene.
 
Vandforbruget ligger en anelse over. Det er typisk i weekender, at der er et væsentligt merforbrug.
 
Orientering.
 
Orientering
5 Regeringens udspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund”.
 
Orientering
6 DV-plan 2019
 
Der afvente fortsat en tilbagemelding vedr. en rækker stillede spørgsmål blandt vedr. overførsel af midler.
 
Før disse foreligge kan vi ikke komme videre.
 
Administrationens seneste oplæg til overførsel af ikke udførte aktiviteter fra 2017 til 2018 er retureneret med div. bemærkninger, da der ikke var overensstemmelse med vores oprindelige oplæg.
 
Div korrektioner i oplæg, som ikke var i overensstemmelse med vores oprindelige anmodning er sendt ind.
 
Orientering.
 
 
7 Diverse oversigter over arbejdsopgaver, samt tanker om håndtering af dokumenter  i Docunote.
 
Materialet udsendt 11. februar 2018. Ingen har budt ind.
 
 
8 Parkeringsforhold
 
Der har været møde med City-parkering for at få optimeret skiltningen på de områder, som ikke bliver berørt af helhedsplanens færdiggørelse.
 
Forventes på plads i løbet af 2-3 uger.
 
Orientering.
 
 
9 Netværksmøde – 20. marts i afd. 4
 
Afklaring af hvem der deltager, evt. lukning af kontor.
 
HCL, ASK og BHj deltager
10 Henvendelse fra Beboer om flagstang/reklameflag. Sag S2018-00650
 
Har klaget over svar.
 
 
Materiale send til bestyrelsen 20180312
 
 
Der foretages en fornyet behandling, når helhedsplanen med lys og anlæg er færdig. To bestyrelsesmedlemmer besøger pågældende
 
 
Bestyrelsesmøde 6. februar 2018 16-02-2018
20180206 Bestyrelsesmøde  
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian,  BHJ.
Afbud: Fatma
 
Dagorden skulle oprindelig være behandlet 20180130, mødet udskudt grundet sygdom
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Beboerhus – anskaffelse af service.
 
Tilbud er modtaget.
 
Notat fra Jeanette om justeringer: Ændringerne i tilbuddet er bl.a flere grydeskeer, anden kop og underkop, ændret salatbestik, ændrede brødbakker, tilkøb af smør skåle og sovseskåle og få andre ændringer. 
 
 
 
Ok
 
 
2 Byggesagen er afleveret med over to års forsinkelse og der er rejst et større dagsbodskrav mod entreprenøren.

Skurbyen forventes afrigget i den kommende uge (uge 4).

Mangler iht. mangelliste ved afleveringsforretningen skal udføres senest 20. februar 2018.

Udskudte arbejder skal udføres senest den 20. februar 2018.

Fristen for 1 års og 5 års gennemgang regnes fra den 18. januar 2018.

En række arbejder betegnes som ekstra arbejder og skal gennemføres efterfølgende.

De nærmere konsekvenser kan der for nærværende ikke siges noget om.
Information er opdateret på www.aab50.dk.
 

Byggesagen er afleveret med over to års forsinkelse og der er rejst et større dagsbodskrav mod entreprenøren.

Skurbyen forventes afrigget i den kommende uge (uge 4).

Mangler iht. mangelliste ved afleveringsforretningen skal udføres senest 20. februar 2018.

Udskudte arbejder skal udføres senest den 20. februar 2018.

Fristen for 1 års og 5 års gennemgang regnes fra den 18. januar 2018.

En række arbejder betegnes som ekstra arbejder og skal gennemføres efterfølgende.

De nærmere konsekvenser kan der for nærværende ikke siges noget om.”
 
 
Drøftede. Situationen uforandret. BNS arbejder fortsat på miljøstationen.
3 Minol – beboernes aflæsning af vand via website
 
Status: Uafklaret, hvornår vi kommer i gang.
 
Når vi er klar skal der holdes et arrangement i beboerhuset, hvor beboerne kan få hjælp til se data.
 
Intet nyt.
4 Dronning Ingrids Hjem -parkeringskontrol
 
Har indført parkeringskontrol uden at afdelingen er orienteret.
 
Der har hele tiden været forbud mod uvedkommende parkering. Er formentlig blevet træt af, at en del af vore beboere brugte P-pladserne.
 
I øvrigt en god skiltning.
 
Til orientering
Bestyrelsesmøde 28. november 2017 30-12-2017

Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. november 2017
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften  i andre boligorganisationer,  fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Beboerhus
– udskydelse af ibrugtagning til udlejning , samt opsamling af manglende aktiviteter.
 
 
 
Enighed om, at der er et langt stykke vej endnu. Slagplan udarbejdes.
2 Docunote
AAB’s system til håndtering af data og dokumenter.
 
Behov for yderligere kursus.
3 Ex. afdelingsmøde 12. december 2017
 
 
Jeanette dirigent, Fatma referent. Vi mødes 18.15. Der serveres brune kager, klejner og the/kaffe.
4 Beboerhus – kontordel – varmeforholdene
 
Varmeforholdene utilfredsstillende.
 
Der overvejes forskellige løsninger.
Orientering
5 Vaskeri – lysforhold
 
Er skiftet til Led-lys, som i i forsøget i kælderen i SB123-131. Automatik driller.
Orientering
6 Indvielsesarrangement efter renovering.
(Rejsegilde/midtvejsarrangement) blev i sin tid aflyst gr. situationen med BNS A/S).
 
Der arbejdes videre med planer om to arrangementer.
7 Vand i blokken 91-99 – sydende
 
Stadig vand i kælderen efter regnvejr.
 
Intet nyt.
 
(Efterfølgende igen taget op på bygherremøde. Rådgiver er på sagen, der skal bl.a ske ændring af dræn ved syd-gavl. Dog uklart om dette er tilstrækkeligt).
8 P-skilt ved indkørsel mangler
 
Nedtaget af BNS A/S
Byggesagen orienteres med henblik på retablering.
 
(Efterfølgende sket på bygherremøde, herunder at vejskilt ikke er genopsat)
9 Egenkontrol 3 kvartal 2017.
 
 
Drøftet – elektronisk skema forelå ikke.
 
Bestyrelsesmøde 14. november 2017 15-11-2017
Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. november 2017
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
Referaterne omhandler kun den åbne del af bestyrelsesmøderne.
Emner vedr. personforhold, funktionærer, leverandører og strategiske overvejelser, samt emne som håndteres af inspektører som en del af driften i andre boligorganisationer, fremgår ikke af den åbne del af referaterne.
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Ekstraordinært afdelingsmøde
 
Med henblik på ændring af beslutning på afdelingsmødet mødet den om optagelse af lån til digital opmåling holdes et ex., afd. Mødet
 
Det indstilles at mødet holdes tirsdag den 12. december 2017 i beboerhuset.
 
Kontoret holdes lukket denne dag.
 
 
Ok.
2 Julebelysning
 
Vi har gennem alle år haft lys ved vaskeribygningen først i et grantræ og da det blev for stort på de øvrige træer.
 
Belysningen er med til at gøre en mørk tid lysere. Det indstilles derfor at vi indkøber en juletræskæde i form af granguirlande med led lys, der kan sættes op langs kanten af taget
 
Dækkes af konto 115.
 
Ok.
3 Beboerhus
 
Der er nu aftalt møde med leverandør af service.
 
AAB’s byggeafdeling er rykket for etablering af låse.
Orientering.
4 Elektriker
 
Elektriker kommer på besøg i afdelingen torsdag i ulige uger.  – i tidsrummet 8-12.
 
Der er ikke arbejde til ugl. besøg.
Orientering.
 
 
Bestyrelsesmøde 7. november 2017 10-11-2017
Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november 2017
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Status byggesagen
 
Der har været afholdt møde med de respektive advokater BNS’s direktør, udviklingschef og afdelingens formand den 2. november 2017.
 
Diverse krav og modkrav blev drøftet.
 
Fra AAB’s side blev der stillet krav om, at man får et samlet overblik over sagens økonomi, herunder dagbodskravet, således at man får et samlet overblik over sagen og kan komme videre.
 
Orientering.
2 Lysmaster – fejlleverance
 
Lysmasterne er ikke leveret i henhold til de udbudte specifikationer. Forker farve, men kvalitet skulle være OK.
 
Afdelingsbestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at man godt kan leve med farven, da det er vigtige at blive færdig.
 
Det har vist sig, at en ændring i farven skal godkendes af kommunen.
 
Vi kan frygte kommunens sædvanlige sagsbehandlingstid ligesom et krav om den oprindelige farve kan bevirke yderligere forsinkelser i opsætning af lys på området
 
Orientering.
3 Låsesystem og overvågningsalarm
 
Opsætning påbegyndes den 6. november 2017.
 
Orientering.
4 Forsøgsopsætning lys – kælder blok 22
 
Har vist sig tilfredsstillende. Flere beboere har rost lyst.
 
Tilsvarende lys er bestilt opsat i de gamle sikringsrum i blok 24 (indeholder nu rum til beboere, der tidligere havde loftsrum.)
 
Indstilling:
 
Der arbejdes videre med opsætning af samme type intelligent ledlys i hele kælderen og evt. også i lok 24. Dækkes af henlæggelser på DV-planen.
 
 
 
Orientering.
5 Lys i vaskeriet
 
Lys i vaskeriet ændres til led-lys af samme type, som i kælder.
 
Ok.
6 Opfølgning på udlejningsrum
 
Regelsættet blev vedtaget på afdelingsmødet. I foråret aftale vi en proces. Annie skulle arbejde videre med opgaven.
 
Aktuel status:
 
 
Det er i proces.
7 Tillægsbevillinger – iht afdelingsmødebeslutning 26/9-2017
 
Tillægsbevillingen er godkendt.
Orientering.
8 Beboerhus
 
Fællesskabernes lektiecafe bruger mødelokalet torsdag eftermiddag til lektiecafe i samarbejde med Røde Kors.
 
Orientering
9 Aftale om glatførebekæmpelse.
 
Der er indgået aftale med personalet iht til tidligere praksis og aftale med AAB.
 
Taget til efterretning
10 Budgetopfølgning 3. kvartal
 
Er udsendt til bestyrelsen den 5/11-2017
 
Ok.
11 Ekstraordinært – afdelingsmøde
 
Beslutning om optagelse af lån til finansiering af digitalopmåling af flyttelejligheder søges ændret, således at den tages som en ekstra ordinær udgift i 2017.
 
I forhold til budgetopfølgning er der plads til det. Bevirker at vi undgår en driftsudgift på 40.000 kr de næste 10 år, som vi gerne vil undgå.
 
Udbud af flyttelejligheder har været en succes og besparelserne ligger højere end forudsætninger ved forårets vedtagelse.
 
Der arbejdes videre med dette.
12 Egenkontrol
 
Gennemgang af egenkontrol for 3. kvartal 2017.
 
Skema er nu elektronisk.
 
 
Det er udskudt.
13 Fællesskaberne (boligsocial helhedsplan)
 
Der har været afholdt møde i bydelsbestyrelsen den. Afdelingsbestyrelsen har ikke i den anledning fået henvendelse fra AAB’s boligsociale medarbejder eller repræsentant i bydelsbestyrelsen. Helt lige som ved forrige møde.
 
Der holdes ERfa-møde i den 7/11-2017.
 
Fælleskaber har ansat en ny boligsocial medarbejder.
 
Orientering.
14 Serviceaftale omkring overvågningsanlæg
 
 
 
Udskydes.
 
15 Minol opfølgning
 
Minol er fortsat ikke klar til at rulle webudgangen ud.
 
Vi 8 beboere hvor der skal foretages kontrol/udskiftning af måler. 4 af dem kunne Minol ikke få adgang til i foråret.
 
Der er nu varslet nyt besøg den 12. december 2017 mellem 8 og 13.
 
Hvis vi fortsat ikke kan få adgang på der iværksættes en proces ved hjælp af fogeden. Dette vil betyde yderligere omkostninger for de pågældende.
 
 
 
 
 
Orientering.
16 Effektiviseringsstrategi
 
Oplæg udsendt til bestyrelsen den 4. november 2017.
 
 
Godkendt med enkelte rettelser.
 
 
 
Bestyrelsesmøde 10. oktober 2017 24-10-2017
Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober 2017
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Evaluering af afdelingsmødet 26. september 2017
 
54 boliger deltog og efterfølgende var der spisning.
 
 
 
54 beboere deltog i spisningen.
Godt møde, arrangement gentages næste år.
2 Forsøg med fleksibel varmeforsyning
 
Henvendelse fra HOFOR om deltagelse i forsøg, der skal sikre at byen konstant bliver mere energirigtig og i højere grad bliver bæredygtig, så den kan være forbillede for grøn byudvikling verden over.
 
Forsøget er startet i nybyggeri i Norhavnen, men man vil også gerne prøve det af i en gammel ejendom.
 
Er udgiftsneutralt for afdelingen.
 
Har været i mailhøring.
 
Indstilling:
 
Tilslutning til forsøget godkendes.
 
Godkendt.
3 Fordeling af arbejdsopgaver efter afdelingsmødet.
 
 
Fortsættes uforandret. Gammel blanket brugt.
4 Byggesagen
 
 
 
Kort orientering.
5 Egenkontrol
 
 
Udgår.
6 Opfølgning på udlejningsrum
 
Regelsættet blev vedtaget på afdelingsmødet. I foråret aftale vi en proces, hvor der skulle styr på rummene, dvs klarlagt hvilke rum der er taget i brug uden kontrakt og betaling.
 
 
Orientering.
7 Tillægsbevillinger – iht afdelingsmødebeslutning 26/9-2017
 
Er under ekspedition.
Ok.
     
Bestyrelsesmøde 1. august 2017 24-10-2017
Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. august 2017
Til stede: Jeanette, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
Afbud    : Annie.
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Budgetopfølgning 2. kvartal 2017 (konto 114-119)
 
Bærer fortsat præg af, at Helhedsplanen ikke er afsluttet. Både vedr. drift og DV-plan.
 
Udgifter til inventar mv til beboerhus er pt bogført på DV-plan, men skal senere delvist overføres til helhedsplanen.
 
 
Formand og kasserer har modtaget materialet 19 juli 2017 og sendt til bestyrelsen fra BHJ 29. juli 2017.
 
Lejeindtægter indgår ikke i budgetopfølgningen. Her er det som tidligere oplyst, at der pt opkræves for eget i leje. Tilbagebetaling og ændring sker med boligafgiften per 1. september 2017. Omtalt i juni måneds nyhedsbrev.
 
Indstilling:
Tages til efterretning.
 
Taget til efterretning.
2 Egenkontrol 2. kvartal 2017
 
Behandling af egenkontrol for 2. kvartal 2017.
 
Materialet er sendt til bestyrelsen den 14. juli 207 fra Administrationen. Genfremsendt fra BHJ 29/7-2017
 
 
Oplæg eftersendes.
 
Skal udfyldes inden den 15. august 2017.
 
Indstilling:
Udfydlt oplæg indstilles til godkendelse.
 
 
 
 
 
Ok.
3 Oplæg til regler for udlejning af bilejemål
 
Reglerne skal godkendes på et afdelingsmøde.
 
Udlejning omfatter kun opgangsrum. Kælderrum genudlejes ikke og er inddraget siden år 2000.
 
Beslutning på bestyrelsesmødet den 29.03.2017 er endnu ikke effektueret.
 
Oplæg fremsendt til bestyrelsen fra BHJ 29/7-2017.
 
Indstilling:
 
Indstilles til afdelingsmødets godkendelse
 
Godkendt.
4 Oplæg til regler for udlejning af Beboerhus.
 
Oplæg til regler for udlejning til beboerhus til behandling. JNI bemærkninger og tidligere drøftelser indgår i materialet. Det er ønsket, at evt. tvivlspørgsmål skal være afklaret i reglerne, uanset at dette betyder, at det er omfattende.
 
Følgende forhold er fortsat ikke endnu afklaret:
Inventar
Indbetaling
Låsesystem
Webadgang til booking af lokale
 
Der skal udarbejdes en række tjeklister, som skal lette beboernes overblik.
 
Oplæg sendt til bestyrelsen fra BHj 29/7-2017. Skal behandles på det kommende afdelingsmøde.
 
Indstilling.
 
 
Foreløbig drøftelse. Der arbejdes videre.
5 Oplæg til udstyr (service beboerhus)
 
Oplæg fra Jeannette og Annie på grundlag af SKI-leverandør.
 
Eftersendes.
 
Indstilling:
 
 
 
1.oplæg. JNI og ANI arbejder videre med det. Vi får en konsulent ud.
6 Oplæg til ændring af Husorden
 
Boligforeningen har udarbejdet oplæg til ny standardhusorden.
 
Ændringer er indarbejdet i afdelingens husorden.
Ændringerne skal forelægges det kommende afdelingsmøde.
 
 
Indstilling:
 
Indstilles til godkendelse.
 
 
Ingen væsentlige bemærkninger.
7 Oplæg til ændring af vedligeholdelsesreglement
 
Status for Jeanettes og Annies arbejde.
 
Udskydes til efter det ordinære afdelingsmøde.
8 Parkeringsregler
 
Det har været planen, at parkeringsreglerne skulle tages op til revision, når Helhedsplanen er afsluttet.
 
det giver ikke mening at drøfte forholdene før skurby er fjernet og miljøstation og garage er etableret
 
Det foreslås, at vi holder en workshop, når helhedsplanen er færdig, så vi kan få inspiration til afdelingsbestyrelsens det videre arbejde. Ændringer skal senere forelægges på et afdelingsmøde.
 
Indstilling:
 
 
Ok.
9 Minol – webadgang til målere
 
Der er i juni måneds nyhedsbrev orienteret om problemerne med webadgang til elektronisk aflæsning af målerne
 
Der er henover sommeren arbejdet med problemet.
 
Der er problemer med at få softwaren til at vise korrekte tal for relevante perioder. Grunddata findes korrekt.
 
Desværre betyder det, at vi ikke rigtig kan sættes fokus på vand og afholde de lovede informationsmøde.
 
Afdelingens totale vandforbrug ser fornuftigt ud og er faldende
 
Dette kan sagtens betyde, at der er beboere , der har et uforholdsmæssigt stort vandforbrug. Indtil der bliver elektronisk adgang til vandforbruget  må den enkelte beboer selv følge med på sine manuelle målere.
 
Indstilling:
 
Tages til efterretning.
 
 
Taget til efterretning.
10 Udbud af istandsættelse af flyttelejligheder og digitalopmåling
 
Arbejdet med udbud af flyttelejligheder er nu i gang. Der er fremvisning den 2. august 2017.
 
I den kommende tid kommer der til at blive foretaget opmåling af lejligheder. Dette betyder, at der skal være adgang til en række boliger.
 
Information vil blive udsendt til de berørte + på vores website.
 
De berørte afdelinger orienteres om resultatet af udbuddene den 24. august 2017.
 
Indstilling:
 
Tages til efterretning.
 
Orientering.
11 Låsesystem
 
Rådgiver har modtaget tilbud.
 
Materiale er sendt til bestyrelsen.
 
Økonomi. DV-plan og evt. Helhedsplan.
 
Indstilling:
 
Låsesystem med billigste tilbud til beboerhus anskaffes. Dog under forudsætning af tilfredsstillende afklaring af en række spørgsmål med rådgiver/projektleder.
 
Godkendt.
12 Ny ejendomsfunktionær
 
Efter at Dan Aalberg er gået på efterløn har vi ansat Klaus Hastrup som ny ejendomsfunktionær.
 
 
Orientering.
13 Funktionærrum – under vaskeri (Helhedsplan)
 
Materiale sendt til bestyrelsen
Helhedsplanen har modtaget tilbud og forventes sat i gang snarest. Er ikke en del af BNS’s entreprise.
 
Uafklaret spørgsmål vedr. nødudgang.
 
Udsendt til afdelingsbestyrelsen 29/7-2017.
 
Økonomi – en del af helhedsplanen.
 
Indstilling.
 
Indstilles til godkendelse.
 
Ok.
14 Nye hoveddøre
 
Det har tidligere været ønske om ny hoveddøre.
 
En udskiftning vil medføre, at vi samtidig får nye låse og malede døre og karme.
 
En udskiftning vil således medføre besparelse på maling og senere evt. udskiftning af låse.
 
Skal i givet fald finansieres ved optagelse af lån.
 
Bestyrelsen skal tage stilling til om det er noget, der skal arbejdes videre med. I givet fald skal afdelingsmødet beslutte om der skal arbejdes videre med sagen og samtidig træffe beslutning om udskydelse af maling af opgange. Et evt. oplæg om nyre døre med økonomi skal forelægges på et ex. Afdelingsmøde.
 
Indstilling:
 
Vi tager op på afdelingsmødet om der skal arbejdes med sagen. I givet fald skal maling af døre udskydes.
15 Helhedsplanen
 
Rådgiver og entreprenør har arbejdet med afklaring af uenighedspunkter. Resultat er endnu ikke modtaget. Det forventes, at der kan orienteres om sagen på afdelingsmøde.
 
Der har igen været opfølgning på manglende nedløbsrør – nødløsning etableret. Afløb renset.
 
Intet nyt om belysning – der rykkes regelmæssigt.
 
En beboer har i forbindelse med højhusbranden i London spurgt til vores isolering. Det er oplyst, at vi opfylder  myndighedernes krav og benytter stenuld/rockwool. I øvrigt er isolering sat uden på de gamle murstensfacader.
 
Den sydlige del af blok 22 generes fortsat af, at ventilationen lejlighedsvis larmer – er sket to gange i løbet sommeren. Fejl skal findes, da vi ikke har problemet andre steder.
 
Arbejdet med de grønne områder skrider frem.
 
Orientering.
16 Bioaffald
 
Kommunen har besluttet, at der skal særskilt indsamling af bioaffald.
 
Kommunen leverer tilsyneladende poser og stativer til beboerne. Vi skal have afleveret containere til bioaffald.
 
Tilsyneladende skal Valby starte i uge 39.
 
Indstilling:
 
Sagen følges.
Orientering.
Bestyrelsesmøde 4. juli 2017 01-08-2017
Bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juli 2017.
Til stede: Jeanette, Annie, Hans-Christian, Fatma og BHJ.
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Budget 2018 og DV-plan
 
Revideret planer med tilretninger er modtaget og sendt til bestyrelsen.
 
 
Indstilling:
Indstilles til afdelingsmødets godkendelse. Begrundelser skal præciseres og det skal bemærkes at budgettet betyder, at vaskeripriserne sættes op med 3 kr.
 
Ok, inklusiv vaskeripris
sættes op med
3 kroner.
2 Budget 2017 – fejl i opkrævning af boligafgift.
 
Drøftet på kontoraften og materiale sendt til bestyrelsen.
 
Som meddelt i nyhedsbrev til beboerne skal boligafgiften sættes ned.
 
Fortsat uafklaret om det kan nås til 1. august 2017.
 
Indstilling:
Tages til efterretning.
 
 
 
 
 
Taget til efterretning.
3 Minol – elektronisk adgang til aflæsning af vand- og varmemålere
 
Mødet har været afholdt med Minol den 22-6-2017. Software skal rettes før systemet kan tages i anvendelse.
 
Tidshorisont uafklaret.
 
Orienteringspunkt.
 
Til orientering.
4 Beboerhus - evt. møbler i atrium-gang.
 
Drøftelse af evt. anskaffelse af møbler til atrium-gang, som evt. kan benyttes i forbindelse med udlejning af Salen.
 
Forskellige forslag har været sendt til bestyrelsen.
 
 
Der købes 3 sæt lounge møbler + en sofa.
5 Husorden – læhegn på altan
 
Vores nabo har som bekendt forbud mod læhegn på altan. Vi har med forbehold i husordenen besluttet meget præcist hvilke type læhegn, der må opsættes.
 
Et antal beboer, har valgt at opsætte en anden type hegn.
 
 
 
Der bliver fulgt op på det.
6 Ønske om nedtagning af skab/hylder i garderoberum
 
 
Vi har modtaget en henvendelse om nedtagning af hylder/garderobeskab i garderoberummet uden retableringspligt.
 
Indstilling:
Retableringspligt fastholdes, da det er en del af lejlighedens inventar, men undersøges nærmere.
Garderummet er ikke nævnt i vedligeholdelsesreglementet skal medtages i den kommende revision.
 
Godkendt som indstillet.
7 Gårdmand gået på efterløn
 
Rekrutteringsproces efter ny medarbejder er iværksat.
 
Til orientering.
8 Løbende sager
 
 • Renovering af elevatorer, brandudluftning og opsætning af røgmelder. Efter de foreløbige planer vil renovering af elevator blive påbegyndt i uge 46 og vil fortsætte ind i 2018.
 
 • Funktionærfaciliteter under vaskeribygning En del af helhedsplanen – forventes påbegyndt i eftersommeren
 
 • Forsøg med nyt Led- lys i kælder i blok 22 (SB123-131) Forventes iværksat efter sommerferien. De nye ”intelligente” lamper til forsøget er valgt og vil give mere lys iht til lysberegningerne og til en lavere løbende driftsomkostning.
 
 • Elektronisk låsesystem Indhentning af tilbud pågår.
 
 • Gardiner sættes op i beboerhus den 10. juli 2017
 
Til orientering.
9 Helhedsplanen
 
Intet nyt.
Intet nyt.
Bestyrelsesmøde 30. maj 2017 27-06-2017
 
     Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. maj 2017.
Til stede: Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
Afbud: HC
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Budget 2018
 
Oplæg modtaget fra Administrationen.
 
Der mangler en række tilpasninger som følger, at beboerhuset/Helhedsplanen ikke blev færdig i 2016. Ligeledes skal udbud vedr. flyttelejligheder indarbejdes. Endvidere skal oplæg til DV-plan justeres på nogle områder, så det tilpasses situationen efter helhedsplanen.
 
Det er pt. Svært at sige noget om det endelige resultat.
 
Udsendt til bestyrelsen
:20170526
 
Indstilling:
Der arbejdes videre med henblik på endelig fremlæggelse.
Der arbejdes videre med sagen.
2 Regnskabserklæring for regnskab 2016
 
Udfyldelse og indsendelse af regnskabserklæring for 2016 – den del der vedrører tiltag, der er iværksat efter regnskabsårets afslutning udfyldes ikke.
 
 
 
 
 
 
 
Ok.
3 Endelig referat fra det ex. Afd. Møde den 9. marts 2017.
 
Beslutningsreferat med afstemningsresultat var tilgængelig på web-site dagen efter mødet formalia omkring information er således opfyldt.
 
Det skal sikres at referent aflevere referat umiddelbart efter mødet,
 
Indstilling:
 
Referent og dirigent underskriver referatet.
 
Ok.
4 Forsøg med nyt kælderlys i blok 22
 
Efter oprettelse af kælderrum og varmecentraler i indhak, hvor der tidligere var vinduer er belysningen blevet forringet.
 
Vi har fået beregnet lys og modtaget tilbud på ”intelligent” led belysning i et forsøgsområde i blok 22.
 
Vi får væsentlige mere lys til en mindre drifts udgift.  Der vil dog være en tilbagebetalingstid.
 
Vil understøtte effektiviseringsstrategien
 
Udgifterne er afsat på DV-planen.
 
Indstilling:
Der indhentes til bud forsøgsopsætning, samt en på den samlede blok, hvis forsøget falder heldigt ud.
 
Godkendt.
5 Vandmåler
 
Status er pt. Uforandret.
 
Minol er blevet rykket for web-adgang.
 
Vi mangler at få fuldt op på de 10 beboere, der mangler at få tilslutning til web-adgang.
 
Noget tyder på, at ikke alle beboere er opmærksom på, at der hurtigt skal kunne gives adgang til vandmåler og hovedhane.
 
For vi ikke snart adgang kan det blive svært at nå den lovede korrektion af aconto-vand ved væsentlige afvigelser.
 
Orientering.
6 Kælderdøre nordgavle
 
Kælderdørene blokkenes (21,22 og23) syd gavle påbegyndes i denne uge
 
Orientering.
7 Helhedsplan
 
Arbejdet skrider frem med mangelafhjælpning mv. Der arbejdes ihærdigt på de grønne områder.
 
Vi har desværre nogle uafklarede forhold mellem Helhedsplan/ 1 års-gennemgang og drift.
 
En beboerbrochure har desværre endnu ikke etstade, hvor den kan udsendes.
 
Til efteretning.
8 Beboerhus – gardiner
Forslag til opsætning modtaget.
 
Lamelgardiner og persienne i køkken.
 
Afventer tilbud fra anden leverandør, således at bestilling kan foretages. Der må påregnes nogen leveringstid.
 
Økonomi: Dækkes af byggesagen.
 
Indstilling:
 
Formanden bemyndiges til at bestille bedste tilbud til pris, når begge tilbud foreligger.
 
 
Indstilling godkendt.
9 Låsesystem – beboerhus/kældre
 
Afklaringsmøde holdes fredag.
 
 
Orientering.
10 Idrætscontainer/Dronning Ingrids Hjem
 
Der har været møde med forstander, kundechef og afdelingsformand om placering af idrætscontainerne på Dronning Ingrids Hjem side af hegnet.
 
Vi er efterfølgende blevet orienteret om, at Dronning Ingrids Hjem har afvist flytningen med henvisning til Brandvæsenet.
 
 Skal herefter placeres på sædvanlig plads.
 
Indstilling:
 
Aftale om flytning og vilkår sættes i værk.
 
Bl.a. om fjernelse ved Helhedsplanens ophør, vedligeholdelse (må ikke skæmme udsyn fra beboerlokale) og aktiviteter på området underhensyn til placering og ny beplantning.
Orientering.
11 Undervisning i docunote
 
Tirsdag d. 20. juni kl. 16:00-19:00 i afdelingen.
 
 
 
Orientering.
Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 27-06-2017
Bestyrelsesmøde onsdag den 2. maj 2017.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Regnskab 2016
 
Materialet er sendt direkte til afdelingsbestyrelsen den 27. april 2017
 
Indstilling:
Endelig godkendelse af årsregnskab 2016 – overskud 2.220.917
 
Afdelingsmødet har besluttet, at den del der vedrører tilbagebetaling af ejedomsskat overføres til DV-planen til elevator.
 
Det indstilles – som tilkendegivet på afdelingsmødet – at den øvrige del af overskuddet også overføres til styrkelse af henlæggelserne til DV-planen i forbindelse med budget 2018.
 
Forelægges til orientering på efterårets ordinære afdelingsmøde
 
 
Godkendt.
2 Budgetopfølgning for 1. kvartal 2017
 
Materialet er sendt direkte til afdelingsbestyrelsen den 28. april 2017
 
 
Indstilling:
Giver ikke anledning til særlige bemærkninger.
 
 
Godkendt.
3 Elevatorsagen
 
Rådgiver er fundet.
 
 Der har været besigtigelse med projektleder, rådgiver og Annie hos AKB
 
 
Vi fastholder spejl og gelænder som de nuværende elevatorer.
4 Status på opfølgningssager fra mødet den 29. marts 2017 er uforandret.
 
 
Orientering.
Bestyrelsesmøde 29. marts 2017 07-04-2017
     Bestyrelsesmøde onsdag den 29. marts 2017.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Ex afdelingsmøde 9. marts 2017 – godkendelse af referat.
 
Referat afventes
 
 
High light fra mødet er lagt ud på hjemmesiden. Referat følger.
2 Evaluering af afdelingsmødet 9. marts 2017.
 
 
Mødets forløb er drøftet.
3 Budgetopfølgning ultimo FEB 2017.
 
Udsendt til bestyrelsen den 24. marts 2017.
 
Ingen bemærkninger.
4 Regnskab 2016
 
Final budgetopfølgning modtaget og udsendt til afdelingsbestyrelsen 24. marts 2016.
 
Overskud:
 
Overskuddet kan henføres:
 
 • Manglende færdiggørelse af helhedsplan med beboerhus
 
 • Besparelser på energi og vand
 
 • Besparelser på forsikring
 
 • Tilbagebetaling af ejendomskat som følge af vurderingsændring.
 
Tilbagebetaling af ejendomskat indgår teknisk i overskuddet. Tilbagebetalingen har afdelingsmødet den 9. marts 2017 disponeret over.
 
Overskud 2,2 millioner
Afdelingsmødet har den 9. marts 2017 truffet beslutning om overførsel af forventet tilbagebetaling af ejendomsskat til Elevator/DV-plan (Opgjort på daværende tidspunkt til 1.1 millioner + renter).
 
I henhold til afdelingsmødets henstilling overføres rest overskuddet til styrkelse af DV-plan – dækning af elevatorer.
 
Indstilling:
 
Regnskabet indstilles til godkendelse og den ikke disponerede del af overskuddet indstilles overført til styrkelse af henlæggelse til DV-planen, jf. afdelingsmødets indstilling den 9. marts 2017.
 
Gennemgået og indstilling godkendes.
5 Årlig kontrol af parkeringslicenser
 
Status for kontrollen.
 
Der skal inddrages en licens og vi mangler fortsat tilbagemelding. BHJ rykker AAB.
6
 
Nye døre – nordgavl SB 109, 121 og 131
 
Efter godkendelse fa pilotprojekt vedr. dør i SB 99 er der indhentet tilbud fra et par leverandører på de øvrige døre.
 
Tilbud er godkendt og ordre afgivet.
 
Finansieres via DV-planen.
 
Forventes sat op ultimo maj/juni måned.
 
Taget til efterretning.
7
 
Renovering af elevatorer
 
Status vedr. Rådgiver og udbud.
 
Renovering forventes først påbegyndt i september måned.
 
Taget til efterretning.
6 Brandventilation
 
Udskiftning af brandventilation tages med sammen med elevatorer.
 
Rådgiver skal komme med oplæg og et økonomisk skøn.
 
Medtaget på DV-planen.
 
Indstilling:
Tages med nu. Når ajourført økonomi skøn foreligger tages stilling til det videre forløb.
 
Godkendt.
8 Status ved udbud flyttelejligheder og digital opmåling.
 
Administrationen er i dialog om de indledende øvelser.
 
 
Orientering.
9
 
Henvendelse fra Team udlejning om bi-lejemål mv.
 
Vi skal have indberettet hvilke bi-lejemål vi har og reglerne for udlejning, som skal godkendes på et afdelingsmøde
 
Vi udlejer kun opgangsrum. Efter år 2000 er der ikke foretaget udlejning af ekstra rum i kældrene. Ekstra kælderrum inddrages i takt med fraflytning.
 
Ledige opgangsrum udlejes efter opslag og efter bo- anciennitet. Uafklaret om dette sker efter beslutning på et afdelingsmøde – skal med på efterårets afdelingsmøde.
 
Indstilling:
 
Der arbejdes videre med sagen og skabes overblik.
 
Ansvarlig skal udpeges og tidshorisont.
 
Kælderrum udlejes ikke længere. Opgangsrum Udlejes til beboere med højest anciennitet i den pågældende opgang. Regelsæt skal på afdelingsmøde. Er rummet overtaget uberettiget inddrages det og opslås efter reglerne.
10 Henvendelse fra Team udlejning 3/3-2017
Ønsker følgende afklaret:
 
 1. Er der personer uden en AAB-mail, der har behov for mails om genudlejning og fraflytning?
 
2.    Følger der hårde hvidevarer med i lejemålet?
a.    Hvis ja: Hvilke?
 
3.    Har I ønsker til konkrete ugedage/tidspunkter for fremvisning, i de tilfælde, hvor afdelingen skal stå for at fremvise en ledig bolig?
a.    Hvis ja: hvilke?
 
4.    Har I brug for en fast ekstraperiode til nyt køkken og/eller bad?
a.    Hvis ja: Hvor lang tid – og til hvad?”
 
 
Vi ønsker fremvisning mandag og onsdag 18-19.
11 Overblik og brug af cykel og barnevognsrum
 
Database er tilsyneladende ikke blevet opdateret.
 
 
Materiale skal gennemgås og opdateres.
Ansvarlig skal udpeges.
 
 
Annie og HC tager sig af dette.
12 Udlevering af nøgler til vandskakt
 
Opgaven overtages fra Mette C.
 
Materiale gennemgang og klargøres til brug.
 
Ansvarlig skal udpeges/tidshorisont.
 
JNI følger op ang mapper og nøgler.
13
 
Anskaffelse af borde og stole til beboerlokale
 
Drøftet med bestyrelsesmødet den 14/2-2017.
 
Anskaffelse af hvide borde med hvide bordplader bedes genovervejet.
 
Lokalerne er meget hvide, derfor virker hvide borde noget gammeldags. Det er undersøgt at man både i AAB og BL benytter mødeborde i antracit.
 
Mødestole kan fås i sort og med fast mulighed for sammenkobling. Antal ændres til 95 – da der skulle bruges nogle stole i forkontor.
 
Borde i antracit. 100 stole i sort, både stof og ben og med koblingsbeslag.
14 Udpegning af medlem til den sociale Helhedsplanens følgegruppe.
 
Iht. Beslutning på kontoraften er Jeanette Nissen indstillet til at deltage i styregruppen.
 
Indstilling:
 
Indstilling følges.
 
Godkendt.
15 ”Familiemøde” den 23. marts 2017 – boligforeningens start på effektiviserings-processen.
 
”Familiemøde” er betegnelsen for, at sammenlignelige afdelinger drøfter økonomi og indkøb.
 
BHJ og ASK deltog i mødet.
 
Et væsentlig fokus område er flyttelejligheder. Her er vi med i forsøget med digitalopmåling og fælles udbud. Så her afventes resultatet af forsøget.
 
Kort orientering. Der følges op på emnet.
16 Beboerhus – porcelæn – opfølgning status
 
ASK og JNI fik på bestyrelsesmødet 25/10-2016 i opdrag at arbejde med denne sag.
 
JNI følger op.
17 Beboerhus – regler for udlejning – opfølgning status
 
JNI 14/2-2017
 
Der skal udarbejdes regler for brug af huset og ske fastsættelse af priser.
 
Under proces.
18 Beboerhus – gardiner
 
Hvad skal i have af gardiner – lamel til de store vinduer?
 
Tilbudsindhentning skal sættes i proces.
 
Der skal opsættes persienner i anretter- køkkenet. Derudover ønskes opsat lameller i resten af hele beboerhuset. I farverne creme eller grå.
19 Brochure vedr. ændringer som følge af helhedsplanen – opfølgning status
 
Helhedsplanens har fremsendt revideret oplæg den 17. januar 2017 til kommentering
 
Afventer bestyrelsesmedlemmernes tilbagemelding.
Der arbejdes fortsat med brochure.
20 Undervisning i Docunote – boligforeningens dokumenthåndteringssystem
 
 
Tirsdag den 30.maj 2017 kl. 9:00-12:00 i afdelingen.
 
3 bestyrelses- medlemmer deltager.
21 Vand kælder i blok 24
 
Der har igen været vand på gulvet i blok 24.
 
Der er foretaget besigtigelse med rådgiver og projektleder.
 
Der kommer ikke længere vand ind i barnevognsrum. Afslutning af støbning skal foretages + rengøring. Det øvrige vand skyldes formentlig vand fra altannedløb, der ikke ledes bort. Sker i forbindelse med færdiggørelse af LAR-projekt. Afventer dette.
Orientering.
22 Lys kældre
 
Der er bedt om konsulent- besøg vedr. belysning i kældre. Bedre lys og måske billigere ved omlægning til LED.
 
Afhængig af økonomi kan der blive om at noget udføres i 2017 og noget senere.
 
Orientering.
23 Helhedsplan
 
Boligafgiftsforhøjelsen i juni 2016 med 10%+600 kr. var en aconto forhøjelsen. Alt tyder på, at der kommer en yderligere stigning. Det forventes dog fortsat, at vi kan holde os inden for beslutningsgrundlaget på 13% + 600 kr.
 
Der er taget hensyn til godkendte ekstra arbejde, men der må tages forbehold for en række uenighedspunkter begge veje.
 
Vi skal være opmærksomme på, at alle ønsker om ekstra ting eller kompenserende foranstaltninger fx mere lys vil påvirke det samlede regnskab.
 
 
Orientering.
Bestyrelsesmøde 21. februar 2017 24-02-2017
Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar 2017.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Forretningsføreraftale om elevatorer
 
Godkendelse af forretningsføreraftaler vedr. renovering af elevatorer.
 
 
Godkendt
2 Dagsorden ex. afdelingsmøde
 
Fastlæggelse af mødedato.
 
Vi bliver nødt til at holde det i vaskeriet.
 
Følgende punkter skal behandles:
 
 • Orientering om ejendomsvurdering
 • Disponering af tilbagebetaling af ejendomsskat
 • Renovering af elevatorer
 • Ansøgning om tillægsbevilling til elevatorer
 • Ansøgning om tillægsbevilling låse.
 
Udkast til dagsorden med anmodning om kommentering er fremsendt den 18. februar 2017.
 
Godkendt. Afholdes den 9.03.17.
 
3 Varme- og vandmålere
 
Vi har fortsat 10 beboere, der selv efter 2. varsling ikke har givet adgang til deres lejlighed.
 
Dette byder, at den elektroniske adgang til varme- og vandmålere forsinkes.
 
De pågældende får en chance mere, hvorefter vi må bede fogedret og låsesmed om bistand. De pågældende kommer til at betale de ekstra udgifter.
Ok
Bestyrelsesmøde 14. ferbuar 2017 24-02-2017
Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. februar 2017.
Til stede:  HC, Jeanette, Annie, og BHJ
 
Afbud: Fatma
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Ejendomsvurdering
 
AAB har efter ”No cure No pay” princippet hyret et advokatfirma til at se på ejendoms-vurderingerne.
 
Advokatfirmaets klage over ejendomsvurderingen har båret frugt.
 
Skat har udsendt en agterskrivelser, hvoraf det fremgår at ejendomsvurderingen per 1. oktober 2012 er ændret fra 75.411.300 kr. til 64.442.400 kr. Skrivelsen er snedt til den samlede bestyrelse 24/1-2017
 
Ændringen har virkningen for skatteåret 2014.
 
Afgørelsen betyder, at vi for 2014-2016 skal have tilbagebetalt grundskyld (ejendomsskat) ca. 1.1 million + afsavnsrenter. Advokathonoraret udgør 30%.
 
Herudover nedsættes grundskyld ejendomsskatten for 2017 og frem. Her fragår også en honorarandel til advokatfirmaet fra 2017-2021.
 
Afgørelsen er anket, da vores advokatfirma har nedlagt påstand om, at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2008.
 
Det er uafklaret om påstanden om ændring tilbage fra 2008 vil påvirke udbetaling af for meget betalt grundskyld for 2014 og frem.
 
Tilbagebetalingen vil iht. boligforeningens praksis blive brugt til at styrke henlæggelserne til Drift og Vedligeholdelsesplanen.
 
Kan være med til at finansiere elevatorreno-veringen.
Ok
2 DV-plan 2018
 
Godkendelse af endelig udkast.
Planen har været behandlet på en kontor-aften + BHJ/ask har haft møde om planen med vores driftskoordinator.
 
Endelig udkast er fremsendt til hele afdelingsbestyrelsen 8/2-2017.
 
DV-planen indebærer, at der skal flyttes 250.000 fra konto 115 til henlæggelse til DV-planen gr. flytning af aktiviteter, der tidligere har været udført under konto 115.
 
Skal behandles på afdelingsmødet sammen med regnskabet. En hel eller delvis godkendelse kan dog komme på tale før i forbindelse med bl.a. elevatorsagen.
 
 
 
Ok
3 Vedligeholdelse af elevatorer
 
Vi har henlagt midler til vedligeholdelse af elevatorer på DV-planen. Det har været hensigten at påbegynde dette projekt, når helhedsplanen blev færdig.
 
Naboen AKB har samme elevatorer som os og med samme alder. AKB begynder renovering af elevatorer i uge 7.
 
Vi kan se at der ikke er afsat tilstrækkelige midler i den nuværende DV-plan (ca. 5 millioner inkl. overskud fra 2015).
 
Der har den 31. januar 2017 været afholdt møde med Otis omkring elevatorernes stand. Det blev bl.a. oplyst, at det grundet alderen er svært at skaffe reservedele. En delvis renovering kan ikke anbefales, da nyt og gammelt ikke kan arbejde sammen. Grundet placering er det ikke muligt at gøre elevatorerne større.
 
Der er næppe mange andre mulighed for renovering end den3/2-2017, som AKB har valgt.
 
Det er tidligere udmeldt, at der vil blive indkaldt til møde om elevatorerne.
 
BHj har udarbejdet udkast til krav til en renovering af elevatorer. Udsendt til kommentering i bestyrelsen den.
 
Vi er i øvrigt nu i en situation hvor elevatoren i SB 125 har været ude af drift i flere dage gr. manglende reservedele.
 
Indstilling:
Der arbejdes videre med et elevatorprojekt på grundlag af oplægget.
 
Formanden bemyndiges til at indgå de fornødne aftaler med driftskoordinator og rådgiver.
 
Der arbejdes videre med finansiering via afsatte midler, tilbagebetalt ejendomsskat og et evt. overskud. Der afholdes afdelingsmøde, når der er tilstrækkelig klarhed
 
 
Ok
4 Elektronisk låsesystem
 
Afdelingsmødet har den 29. september 2016 besluttet, at afsætte midler til elektronisk låsesystem i kældere, beboerhus/vaskeribygning og miljøstation.
 
BHJ har udarbejde et samlet krav til en fleksibel anvendelse af elektroniske låse i både beboerhus, blokke og øvrige områder. Dette skal være dimensioneret og planlagt, når selve systemet anskaffes, uanset at ikke alle enheder anskaffes samtidig.
 
Beslutning om system og låse i relation til helhedsplan haster. De pågældende afdelinger har været meget tilfreds med de valgte løsninger.
 
BHj har været på besøg i to andre AAB afdelinger for at se på mulighederne.
 
Oplægget er udsendt til kommentering hos bestyrelsen 7. februar 2017.
 
Gennemførelse af beslutning på seneste afdelingsmøde kræver formentlig, at der afsættes yderligere midler. Dette er der plads til i DV-planen, men kræver en afdelingsmødebeslutning.
 
Indstilling:
 
Oplæg godkendes og indgår i det videre arbejde.
 
Formanden bemyndiges til at indgå de fornødne aftale med AAB og rådgiver.
 
Tilbud indhentes således, at projektet kan deles op i etaper, hvor vi prioritere låsesystem og låse i relation til helhedsplanen først. Sættes i gang straks. Øvrige faser er afhængig af økonomien og sættes i givet fald først i kraft efter beslutning på et afdelingsmøde.
 
 
Ok
5 Husordenssager
 
Vi har haft en række husordens sager som der er taget hånd om.
 
 • Henstilling af affald i kælder
 • Henstilling af elektronik i kælder
 • Rystning af tæpper fra altan, så der havner affald hos underbo
 • Fodring af måger fra altan (og dermed rotter på terræn)
 • Legetøj ryger fra altan ned til underbo – børn for små til at være på altan.
 
Området er stadig nedprioriteret gr. Andre tidskrævende sager.
 
Taget til efterretning
6 Parkeringssystem
 
Det årlige tjek om licensindehavere opfylder betingelserne for at have licens er iværksat i januar måned.
 
Bor bruger/ejer af bilen ikke længere i afdelingen inddrages licens. Beboer skulle sådan set selv have gjort opmærksom på det.
                            
Materialet fra Administrationen afventes til det videre arbejde
 
Taget til efterretning
6 Ventilationsanlæg
 
Anlægget er nu klart. Driftspersonale er gd. præsenteret for anlægget.
 
Beboerne er i et nyhedsbrev for JAN 2017 bedt om tilbagemelding, hvis de mener noget fortsat er galt.
 
Der er modtaget 6 henvendelser, som behandles af Byggesagen.
 
Nogle af henvendelser handler om, at der samler sig (sort) støv omkring indblæsningsventilerne. Dette er ikke støv fra indblæsningen, men støv fra stue/værelser, der samler sig grundet lufthvirvlerne fra indblæsningen.  
 
Taget til efterretning
7 Afløser for ejendomsfunktionær
 
Der skal ansættes en afløser, da en ejendomsfunktionær vil være fraværende i en periode.
 
Ok
8 HOFOR’s pris ”Den gyldne termostat”
 
Afdelingen er nomineret til prisen ”Den gyldne termostat”
 
Vi er således en af tre, der er blevet nomineret.
 
En pris som indstiftet til at påskønne varmecentraler, der har opnået væsentlige besparelser.
 
Det er varmecentralen i blokken SB 123-131, der er grundlag for prisen.
 
Ok
9 Fjernovervågning af ventilationsanlæg og varmeforsyning.
 
For at optimere drift og komfort etableres der netværksforbindelse til både ventilationsanlæg og varmeforsyning.
 
Begge er i forvejen forberedt for tilslutning, så det er kun netværksforbindelsen, der mangler. Dvs. ledningstræk til knudepunkt i den enkelte blok.
 
Indstilling:
De fornødne netværk etableres. 
 
Ok
10 Vandforbrug
Afdelingens totale vandforbrug er faldet fra 35.077m3 i 2015 til 27.092 m3 i 2016.
 
Fra januar 2016 til januar 2017 er vandforbruget faldet fra 2.554 m3 til 23.17 m3. Vandforbruget er højere på søndage end andre dage. Vi har ikke tal på fordelingen af fælles vand og vand til boligerne.
 
Vi har i budget 2016 budgetteret med et vandforbrug i boligerne på 28.101 m3
 
Vi kan forvente en tilbagebetaling på ca. 400.000 kr. for 2016.
 
 
BHj oplyste, at der dog mangler regning for den del af vandet,  der er kørt uden om hovedmåler i forbindelse med udskiftnings af vandmåler.
 
Taget til efterretning
11 Beboerhus – møbler
 
Afdelingsbestyrelsen har besøgt udbyder af møbler.
 
 
Salen har kapacitet til 48 spisende gæster (12* 4 mands borde 120*80) og Lokalet har plads til 24 ved borde (6* 4 mandsborde) af hensyn til fleksibiliteten.
 
Vi har fra det gamle selskabslokale, 40 ekstra stole og 2 stolevogne. Kan bruges ved biograf-opstilling.
 
Indstilling:
Der bestilles 72 stole + 8 reserve, samlingsbeslag til biografopstilling og et antal armlæn og 12 klapborde – hvid plade - (til Salen, hvor der er plads til 48 spisende gæster)+ 6 til Lokalet (24 siddende) dvs 80 stole og 18 4 mandsborde-
 
Kørevogne til stole og borde.
 
Der tages senere stilling til evt. anskaffelse af sofa/bord til gang, når plads er nærmere vurderet efter færdiggørelse.
 
2 høje barnestole
 
Økonomi: Afholdes af helhedsplan
 
Ok
12 Beboerhus – porcelæn
 
ASK og JNI fik på bestyrelsesmødet 25/10-2016 i opdrag at arbejde med denne sag.
 
 
13 Beboerhus – regler for udlejning
 
Der skal udarbejdes regler for brug af huset og ske fastsættelse af priser.
 
Jeanette laver et oplæg
14 Studiebesøg hos Lacuna døre
 
Firmaet har givet hos mulighed for at besøge firmaet og få nærmere gennemgang af de nye foldedøre funktionalitet og ikke mindst den løbende vedligeholdelse.
 
Indstilling:
BHJ og HCL deltager fra bestyrelsen og to funktionærer. Afdelingen betaler selv udgifterne.
 
Ok
15 Brochure vedr. ændringer som følge af helhedsplanen
 
Helhedsplanens har fremsendt revideret oplæg den 17. januar 2017 til kommentering
 
Afventer bestyrelsesmedlemmernes tilbagemelding.
Ok, vi melder tilbage
16 Revision af Vedligeholdelsesreglement
 
ASK/JNI har til opgave at komme med oplæg.
 
BHJ har som en midlertidig løsning. Fået til opgave at medtage relevante afdelingsmøde-beslutninger, som et bilag til vedligeholdelsesreglementet.
 
Helhedsplan. kort orientering om status
17 HTH køkken – K21 beslag
Kun blok 23 og blok 24 er ramt af fejlen. HTH er i gang med udbedring. Styres af Byggesag /HTH.
 
Taget til efterretning
18 Pilot-forsøg med IT
 
Afdelingen er pilotafdelingen i AAB’s pilotprojekt, hvor data gennem centralt på AAB’s server – et elektronisk dokumenthåndteringssystem. Det er formålet med projektet at både administration og afdeling kan arbejder med fælles dokumenter og derved undgår dobbeltarbejde og få den fornødne vidensdeling.
 
 Undervisning i marts og april.
 
Vi skal på et tidspunkt tage stilling af evt. flytning af vores elektroniske arkiv og vores omfattende papirarkiv. Skal papirarkivet evt. skannes ind. Er ikke uden betydning for indretning af kontorfaciliteter.
 
 
Ok
19 Vedligeholdelsesreglement – ændring som følge af helhedsplan mv.
 
Udvalg med Annie og HC blev nedsat 29/6-2017. Dette er senere ændret til:
 
Dette er den aftalt, at formanden som en midlertidig løsning lægget afdelingsmøde-beslutninger ind som et tillæg til vedligeholdelsesreglement. Brochure fra byggesagen har også betydning for vedligeholdelsesreglementet.
 
Ok
20 Samarbejde/udbud flyttelejlighed
 
Afdelingsbestyrelsen har tidligere tiltrådt at vi indgå i et samarbejde om udbud vedr.  istandsættelse af flyttelejligheder.
 
Organisationsbestyrelsen har at på sit møde den 7. december 2016 besluttet et pilotprojekt omfattende afdeling 23, samt afdeling 50,70 og 98. De sidste afdelinger som et fælles udbud for at opnå en vis volume.
 
Der skal i forbindelse med projektet ske opmåling og digitalisering af tegninger for samtlige lejligheder.
 
Erfaring i branchen viser at et professionelt gennemført udbud kan give betydelige besparelser for både fraflytter og afdelingen.
 
Digitalisering af tegninger skal finansiere af et lån ydet af Dispositionsfonden og skal godkendes på et afdelingsmøde.
 
 
Ok
21 Beboerklagenævnssag
 
Vi har haft en klage til behandling i beboerklagenævnet vedr. indflytning.
 
Afgørelse: ”Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge udlejer, at udbedre manglerne.”
 
Det nævnes bl.a. i afgørelsen, at der er nogle elementer som skal tjekkes i forbindelse med byggesagens mangelgennemgang.
 
Taget til efterretning
22 Effektivisering
Regeringen, KL og Boligselskaberne har indgået en aftale omkring effektivisering.
 
Boligforeningen har iværksat et arbejde omkring udmøntning af aftalen.
 
Der vil bl.a. holdt ”familiemøder”, hvor man kigger på udgifterne. Møder som bestyrelsen forventes at deltage i.
 
Aftalen sætter bl.a. fokus på samdrift, sammenlægning, fælles indkøb, udbud og meget andet.
 
Taget til efterretning
Betsyrelsesmøde 3. januar 2017 24-02-2017
Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. januar 2017.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Overførsel af ubrugte DV-plans-midler fra 2016 til 2017
 
Som følge af Helhedsplanen er der en hel del DV-planarbejder, der ikke er gennemført.
 
Afdelingsmødet har den 29. september 2016 godkendt en indstilling om, at afdelingsbestyrelsen kan søge om at få DV-plans aktiviteter og midler overført til 2017.
 
Indstilling:
Ansøgning afsendes.
Bilag udleveret på mødet
 
Tiltrådt.
2 Vedligeholdelsesreglement
 
Der er på afdelingsmødet den 23. september 2016 vedtaget ændring af vedligeholdelsesreglementet, som følge af helhedsplanen og dels truffet beslutning om at komfur og køle-fryseskabe udgår af afdelingens drift.
 
Der mangler forsat en række driftsmæssige informationer fra Helhedsplanen før en endelig revision kan foreligge.
 
Det foreslås derfor, at tillæggene tilføjes Vedligeholdelsesreglementet indtil et nyt vedligeholdelsesreglement kan være klart, således at der ikke skal ledes flere steder.
 
 
Tiltrådt.
 
Bestyrelsesmøde 13. december 2016 13-12-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. december 2016.  
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Basale stensøjler til indgangsparti
 
Nykredit har bevilget et tilskud på 50.000 kr.
 
Der mangler ca. 20.000 kr.
 
Indstilling:
 
Det manglende beløb bevilges og anskaffelse sættes i proces.
 
Skal tilpasses infrastrukturprojektet og reservation skal foretages.
 
Godkendt.
2 Møde om byggesagen 12. december 2016 med projektleder.
 
Kort orientering om status. Intet der typer på at beboerhus bliver færdigt i 2016.
 
Der arbejdes med en række aktiviteter, hvor fremdriften ikke er synlig.
 
BHJ havde på mødet konstateret, at der ikke synes at være nogen sammenhæng mellem BNS’s udsagn på mødet med advokat og det virkelige liv i afdeling 50.
 
På byggemødet 13. december 2016 blev det oplyst, at BNS forventer, at man er færdig medio februar med facader og beboerhus.
 
 
 
Taget til efterretning.
Bestyrelsesmøde 29. november 2016 13-12-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. november 2016.  
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Boligsociale Helhedsplan
 
Der har nu været afholdt møde (9/11-2016) med KAB’s bolig sociale konsulent Per Faurby og Line Skovgård fra AAB om det fremtidige samarbejde, herunder med den nye leder til den samlede helhedsplan.
 
Indstilling:
 
I overensstemmelse med Afdelingsmødet bemyndigelse tilslutter AAB Afdeling 50 Helhedsplanen.
 
 
Indstilling tiltrådt.
2 Henvendelse fra YouSee
 
Ønsker at tilbyde beboerne et servicetjek.
 
 
Vi ser ingen grund til, at AAB bliver involveret.
3 Opsætning af hjørneprofiler ved pudsen – indgangsparti
 
Ikke en del af byggesag.
 
Indstilling:
 
Udgiften afholdes af driften.
Tiltrådt.
4    
Bestyrelsesmøde 22. november 2016 13-12-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag  den 22. november 2016.  
Til stede: HC, Jeanette, Annie og bhj
Fatma fraværende.
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Seniorgruppen er nu retableret og opfylder reglerne for beboerklubber.
 
 
Ok
2 Seniorgruppen søger om tilskud til et julearrangement.
 
Det indstilles at der ydes tilskud til kaffe og lidt sødt/knas i lighed med tidligere. I form af refusion af udgifter. Arrangementet skal være tilgængeligt for alle vore seniorer.
 
Ramme på 1000
Kr.
3 Hængende faktura fra leverandør
 
En leverandør har grundet overgang til nyt fakturasystem efterlyst betaling af en række faktura. Dette har afventet fremsendelse af fakturakopi med henblik på nærmere undersøgelse.
 
Undersøgelse er foretaget og betaling sat i proces.
 
ok
4 Byggesagen
 
Ny tidsplan er modtaget fredag – beboerhus bliver ikke færdigt inden årsskiftet.
 
Der er for tiden betydelig aktivitet på byggepladsen.
 
Der arbejdes med en løsning med isolering af luftsluserne. Der skal foretages et forsøg med en enkelt lejlighed.
 
Rådgiver arbejder med kravet til låse i foldedøre i stuelejlighederne
 
Der bliver snarest sat lamper op på ramperne.
 
 
Orientering
5 Mobilpay
 
Flere afdelinger har kørt forsøg med MobilPay-løsning for at undgå kontanter, bl.a. i forbindelse med udlejning af selskabslokaler.
 
Forsøget har været tilfredsstillende.
 
Anskaffelse drøftes.
 
Udskudt
6 Budgetopfølgning per 30. september 2016
 
Prognose overskud 1,6 mill., heraf vedr. de 800.000 ekstra lejeindtægter fra sammenlægningsboliger som skal indgå i buggesagen. Der er dialog med Administrationen.
 
Vi får som omtalt på afdelingsmødet en hel del ekstra udgifter som ikke indgår i byggesagen, men som har relation til beboerhus/vaskeri og kontor. Afholdes over drift og DV-plan.
 
 
 
Ok.
7
 
Ansøgning til Nykredit om tilskud til sten-søjler til indgangsparti
 
Nykredit har en fond, der kan give tilskud til kunst mv.
 
Der er forslag om, at der søges tilskud til 3 basalt stensøjle til opsætning ved ny indgang til beboerhus. Omkostninger udgør ca. 70.000 kr.
 
Notat udsendt til bestyrelsen.
 
 
Godkendt
8 Beboerhus
 
Der skal tages stilling til følgende:
 
 • Skal vindue i det nuværende forrum, som kommer til at være mod ny gang blændes.
 • Skal vindue i dør i det nuværende forrum, som kommer til at være mod ny gang blændes.
Kun vinduer i dør blændes
Bestyrelsesmøde 8. november 2016 13-12-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. november 2016.  
Til stede: Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
HC fraværende
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Opgavefordeling i bestyrelsen efter afdelingsmødet den 28. september 2016.
 
Indstilling ingen ændring.
 
Ok.
2 Udskiftning af kamera iværksættes.
 
Udskiftning iht. vedligeholdelsesplan til seneste version.
 
Økonomi- dækket af DV-plan.
Ok.
3 IT- beboerhus
Oplæg modtaget.
Primært ikke omfattet af helhedsplanen.
 
Indstilling.
Der arbejdes videre med oplæg.
 
Dækkes af løbende drift og en mindre del af DV-plan.
 
Godkendt.
4 Ventilation – syd del blok 22
 
Har sat i gang to nætter mellem søndag/mandag. Ventilationsfirma har endnu ikke fundet fejl Undersøger igen i ugens løb.
 
Ventilation er fortsat ikke afleveret fra byggesag.
 
Orientering.
5 Udskiftning af kælderdøre.
 
Udskiftning af kælderdøre og ændring fra indadgående til udadgående.
 
Kommer kun til at omfatte nordgavle.
 
Der etableres en forsøgsudskiftning i SB 99.
 
Der er afsat midler i DV-planen.
 
Ok.
6 Tilpasning af skakte, højhuse, til nye container-størrelse.
 
Nødvendigt arbejde, da der ellers ikke er plads til ny containerstørrelse.
 
Indstilling godkendes og tages over driften.
 
Ok.
Bestyrelsesmøde 25. oktober 2016 13-12-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. oktober 2016.
Til stede: Jeanette, Annie, HC., Fatma og BHJ
 
Der er ikke modtaget emner til behandling fra andre.
1 efter bestyrelsen flytning til midlertidige lokaler i containeren ved SB 113.
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Helhedsplan
 
BNS’s direktør Mikkel Pedersen har bedt boligforeningen om et møde med de respektive advokater.
 
Der har været afholdt formøde med boligforeningens advokat Asger Larsen, vores rådgiver Domus arkitekter, byggechef, projektleder og afdeling 50’s formand.
 
Sagens forhold blev gennemgået og det blev besluttet, at tage mod tilbuddet om et møde, hvor sagens mulige afslutning kan drøftes.
 
Der er vel krav og modkrav i størrelsesordenen 20-30 millioner kr.
 
Mødet afholdes den 30.oktober 2016.
 
 
 Orientering
2 Helhedsplanen - låneoptagelse
 
På afdelingsmødet den 29. september 2016 blev det oplyst, at optagelse af kreditforeningslån afventer sagens afslutning, da der pt ikke betales renter på byggekreditten. Renten bliver overvåget således at lån kan optages ved stigende rente. Det blev samtidig oplyst, at afdelingsbestyrelsen lagde vægt på at få optaget lån, mens renten var lav af hensyn til de fremtidige udgifter.
 
Efter månedsskiftet er der kommet rente på byggekreditten. Administrationen har meddelt at optagelse af endelig kreditforeningslån iværksættes for den del af Helhedsplanen, der er færdig
 
 
Orientering
3 Helhedsplan – beboerhus/kontor/ Vaskeri
 
Ombygning af kontorområdet skal nu iværksættes. Dette betyder, at afdelings- og varmemesterkontor flytter over i Mette’s Container i en periode fra uge 44.
 
Orientering
4  Beboerhus/Vaskeribygning – porcelæn/ service
 
Planlægning af indkøb skal nu iværksættes. Skal være robust.
 
Typer og antal skal opgøres. Der tages udgangspunkt i inventarliste fra gammelt selskabslokale.
 
Det skal undersøges om vi har nok porcelæn fra gammelt selskabslokale til tekøkken i forbindelse med beboerlokale. Der skal evt. købes nogle solide glas.
 
Et par bestyrelsesmedlemmer skal udarbejde et hurtigt oplæg.
 
Midler er afsat i driftsbudget.
 
Jeanette og Annie udarbejder et oplæg til 22.november
5 Beboerhus/Vaskeribygning. Mødestole til afdelingskontoret + stole og borde til beboerhus.
 
Forslag til nye mødestole til afdelingskontoret skal fremskaffes.
 
 
 
Der skal fremskaffes brochurer til den 8.november
6 Vandsparemøde 12. oktober 2016 sammen med AKB og de sociale Helhedsplan
 
Tilbagemelding.
 
 
 
 
Orientering
8 Varmemåler og vandmåler
 
Opsætning foretages i uge 43 og 44.
 
Varsling er foretaget af Mette.
 
Det er uafklaret, hvornår der bliver elektronisk adgang til varme- og vandmåler.
 
Det indstilles, at der holdes et cafemøde i vaskeriet, hvor den elektroniske adgang vises frem.
 
Ok
9 Låsesystem
 
Formand og kasserer har set på forskellige løsninger, hvor specielt den tilhørende styringssoftware har været i fokus.
 
Der går efter et system, der kan benyttes både i beboerhus/vaskeribygning, blokke og miljøstation, samt tyverialarm, herunder de kommende pullerter/bomme.
 
Tilbud indhentes via helhedsplanen.
 
Økonomi skal dækkes via DV-planen og drift.
 
Det endelige projekt, herunder omfanget er afhængig af økonomien.
 
Indstilling:
 
Tilbud indhentes og afklaring foretages.
 
 
 
Godkendt
10 Antennebidrag
 
Administrationen har oplyst,
 
 • at der for 2015 ikke er indregnet et underskud fra tidligere
 • at der er sket fejl ved opkrævning af antennebidrag ved overgang til lille pakke
 • at der ikke er foretaget opkrævning af stigning af udgifter til YouSee og Copydan for 2016.
 
Der skal tages stilling til om indhentning af underskud skal deles over en periode.
 
Der arbejdes videre med sagen. Et underskud skal hentes over 2 år
11 Serviceaftale Ventilationsanlæg.
 
Der modtaget tilbud om serviceaftale på de nye ventilationsanlæg med halvårlig udskiftning af filter.
 
Indstilling:
aftale indgår + suppleres med at der samtidig skal foretages kontrolmåling i et antal lejligheder.
 
Økonomi: Medtaget i DV-planen.
 
Ok
12 Beboerhenvendelse – bilkørsel foran SB 131 og 123.
 
Henvendelse fra beboer gr. den omfattende bilkørsel foran SB 123 til SB 131.
 
Den nye husorden, som var uddelt som bilag 3 til dagsordenen, burde have været suppleret med et ekstra punkt under Parkering og motorkørsel med følgende ordlyd:
 
”Al bilkørsel udover syge-og handicaptransport samt i forbindelse med ind- og udflytning o.lign. er ikke tilladt på gangarealer.
Dette gælder tillige af- og pålæsning af dagligvarer og personer.”
 
 
 
Yderligere tiltag afventer bom.
13 Beboerhenvendelse – legetøj mv i opgange
 
 
Indpasses i forhold til ressource situationen
14 Beboerhenvendelse – episode i vaskeribygning.
 
 
Dybt bekymrende. Det videre forløb overvejes
15 Etablering af vagttelefon
 
Flere beboere har efterspurgt en vagttelefon, hvis der sker skader uden for normal arbejdstid.
 
Flere AAB afdelinger har indgået aftale med et servicefirma, således at beboerne kan kontakte vagten ved skader.
.
Det skal dog bemærkes, at det kun er helt akutte og nærmere defineres skader, som der rykkes ud til, fx rørbrud opstuvning af kloak.
Økonomien er forholdsvis begrænset og kan holdes inden for driftsbudgettet.
 
Indstilling:
 
Til drøftelse. I givet skal akutte arbejder beskrives.
Ok
     
Bestyrelsesmøde 23. august 2016 27-09-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag  den  23. august 2016.
Til stede:  HC, Jeanette, Annie, Fatma  og bhj
 
Afbud:
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Emner der har være i skriftlig høring hos bestyrelsen og som formelt skal godkendes:
 
1)Beklædning af  vaskeribygning.

På rundturen i sin tid med Claus Søndergård fik vi set nogle bygninger med gitter , som beklædning. Det blev aftalt at vi får gitter på vaskeribygningen.


Eksempel modtaget.


2) Indgang til vaskeri
Spørgsmålet om indgang til vaskeriet har været drøftet. Det var tanken at indgangen til vaskeriet skulle ske via den  nye atriumgang. Både Kenn og Henrik peger på at man bør overveje at beholde den nuværende midlertidige indgang. Finder, at der kunne blive nogle "konflikter” mellem trafik til festsal og vaskeri.

Under alle omstændigheder har vi skulle finde nogle løsninger det gør , at gæster til sal og beboerlokale ikke siver ind i vaskeriet.

Det indstilles, at  vi bibeholder den midlertidige indgang, men sikre at der kommer dør mellem atriumgang og vaskeri, som normalt vil være aflåst, men kan  åbnes , hvis vi har et behov ved et arrangement.


3) Netværk/føringsveje
Netværk mv blev drøftet på mødet torsdag med Install.

Vi går efter den rigtige løsning, hvilket betydet, at vi formentlig kommet til at betale noget udover byggesagen.

Det blev afklaret, at der skal trækkes føringsveje både til overvågning og låsesystem, ligesom der skal trækkes føringsveje både til blokkene og de kommende miljøstationer/garage.

Der er aftalt føringsveje ,så der kan komme overvågningskamera op i atriumgang  - begge ender. Der kommer kamera op i forrum til sal,beboerlokale og toiletter. Endvidere trækkes der føringsvej, så der kan  sættes kamera op i det nye ekspeditionskontor.

4) Nuværende kontor
Vi skal snart ud af kontoret og vi flytter over i Mettes container.

Kontoret sættes i standard m. lys, loft og gulv som i det nye ekspeditionskontor, så det bliver ensartet. Noget betales af forsikring og noget af byggesag og noget kommer vi selv til at betale.

Vi arbejder endvidere på at tilgang af bredbånd og telefoni i bygningen samles et sted. Vi forsøger at få en fælles bredbåndsforbindelse både til kontor og vaskerisystem ( dvs. spare en forbindelse). Igen kommer vi nok til at betale noget selv, men igen vi skal have den rigtige løsning.

 
Godkendt.
2 Cafemøde/Åbent hus om helhedsplan
 
Der holdes åbent hus i vaskeribygningen den 13. september 2016 i tidsrummet 16.30-19.30, hvor mnkan komme ned og få en kop kaffe og få besparet spørgsmål om den fysiske helhedsplan, da vi ikke kan drøfte enkeltsager på afdelingsmødet.. Det er tanken, at der kommer en kort fælles orientering om status kl. 17, 18 og 19.
 
Ok.
3 Afdelingsmøde torsdag 29. september 2016.
 
Godkendelse af foreløbig dagsorden, der skal udsendes i næste uge.
 
Indkaldes til vaskeribygningen. Vi er tidligere blevet lovet, at Salen er under tag, men ikke færdig. Nås dog næppe.
Ok.
4 Ny forretningsorden for afholdes af afdelingsmøder til godkendelse på afdelingsmødet.
 
Følgende indstilles:
 
Afdelingsmødet godkender fortsat regnskab
Afdelingsmødet vælger fortsat formand og kasserer
Afdelingsmødet vælger fortsat repræsentantskabs-medlem
Bestyrelsesmedlemmer vælges enkeltvis (på samme måde som formand og kasserer) Dette er en ændring.
Ok.
5 Budget 2017
 
Korrekt tekst sættes ind – pt er ADM og jeg ikke enig om konsekvenserne af vores rettelser)
Formanden har været i dialog med administrationen. Stigningen på de 4% ændres ikke, der vil være et par mindre ændringer.

 
6 Evt. forlængelse af den Sociale Helhedsplan.
 
Der har været en drøftelse med administrationen, der en række knaster der skal løses. Kommer meget an på vores samarbejdspartnere.
 
Det foreslås, at vi arbejder på en indstilling til afdelingsmødet, hvor afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at indgå aftalen, hvis knasterne bliver løst. Helt ligesom ved den nuværende helhedsplan.
 
Orientering.
7 Overskud 2016
 
Drøftet 12. januar 2016. Det indstilles fortsat at overskuddet for 2015 - 660.00 kr. bruges til styrkelse af aktiviteten Vedligeholdelse af elevatorer.
 
Vi har rigtig mange driftsstop. Et projekt kan dog først sættes i gang, når helhedsplanen er færdig.
Godkendt.
8 Gennemgang af vinduer – de oprindelige
 
Gennemgangen udskydes til Helhedsplanen er færdig, da det ikke skal være en del af denne.
 
Taget til efterretning.
9 Infrastrukturprojekt
 
Administrationen har været i dialog med Landsbyggefondens sagsbehandler, der netop er kommet fra ferie.
 
Vi fastholder den lige klare hovedlinje i ideen omkring ”gågaden” fra den seneste opdatering
 
Alt andet vil være en arkitektonisk fejl og i strid med de intentioner, der ligger i afdelingsmødets beslutninger.
 
Ok.
Bestyrelsesmøde 9. august 2016 17-08-2016
      Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august 2016.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Den Boligsociale Helhedsplan ”OS på Sjælør” – medlem til styregruppen
 
Drøftelse af følgende forhold:
 
a)
Afdelingens bemærkninger til papirerne omkring indsatsområder.
 
Skriftligt oplæg sendes fra Jeanette inden mødet.
 
b)
Lån af lokaler kan ikke indgå som egen betaling.
 
c)
Der foreligger intet konkret om at stille aktivitetsmidler til rådighed. Noget tyder på, at afdelingens ønsker er nedprioriteret til fordel for andre boligorganisationers ønsker. Vi havde efter sidste års dialogmøde prioriteret aktivitetsmidler til huset og idrætscontainer.
 
d)
Forholdet mellem Helhedsplanen og forholdet til AAB’s driftsorganisation er uafklaret.
 
e)
Økonomien er samlet set uafklaret.
 
 
Indstilling:
 
Materialet omkring en evt. deltagelse i den kommende helhedsplan er helt uafklaret. Afklaring afventes før der tages stilling til det videre forløb.
 
 
 
Bestyrelsen beslutter at vores dialog omkring evt forsættelse foregår via bestyrelsen. Formanden følger op på sagen.
2 Infrastrukturprojektet
 
Efter afklaring med kommunen blev forslaget behandlet på afdelingsmødet den 12. april 2016
 
 
I starten af sommerferien får AAB meddelelse fra landsbyggefonden om, at man ikke kan godkende de projekter som er godkendt af beboerne og forhandlet på plads med kommunen.
 
Forundringen er stor.
 
Der har den 9. august 2016 været afholdt møde om sagen med Byggechef, projektleder, Landskabsarkitekt om Domus arkitekter.
 
Tidligere beslutninger fastholdes, dog rykkes stiforløb ud midt på vejen. Der laves en markering af tilslutning til sti mellem parkeringsplads og lavblokkene.
 
 
 
Indstilling:
 
Ændring godkendes og projekt fastholdes.
 
AAB’s byggechefs tager fornyet kontakt til
Landbyggefonden.
 
 
Godkendt som indstillet.
2 Fysiske Helhedsplan
 
Der har i løbet af sommeren været aktiviteter omkring sokkelarbejder, beboerhus, vaskeribygningen.
 
Ny status afventer at projektleder kommer fra ferie.
 
 
Orientering.
4 Vandskade på vaskeribygningen
 
I forbindelse med tordenvejret/uvejret den 23. juni 2016 skete der vandskade på vaskeribygningen og i særdeleshed på afdelingskontoret.
 
 
Orientering.
5 Husorden – altaner
 
 
 
 
Jeanette og BHJ følger op på det.
  Drift af vaskeri
 
Udgifterne til drift af vaskeriet er forsøgt beregnet.
 
Udgifter til fornyelse og udskiftning af maskiner indgår ikke i beregningen. Indgår i Drifts- og vedligeholdelsesplanen.
 
Det skal overvejes om vaskeriet skal hvile i sig selv.
 
 
Vaskeriregnskabet baseret på budgetoplæg      
       
       
Vaskemidler 68.000   Kan være periodeforskydning.
Energiforbrug 193.000 Vedr. hele vaskeribygningen Undersøgelse af bi målere område -andet end vaskemaskiner - iværksat.
Reparationer -serviceaftale 43.000    
Forskellige udgifter (vaskeri?) 4.000    
Rengøring vaskeri 95.000    
Opkrævningsgebyr AAB 43.000    
Webløsning      
Vand 75.000   Beregnet
Udgifter 45.3000    
Indtægt 33.9000    
Difference 114.000    
 
 
 
Bestyrelsen har diskuteret det. Vi foretager ikke regulering nu.
 Rengøring bør nok ikke indgå i beregningen.
6 Budget 2017
Budgetudkast er gennemgået den 2. august med henblik på endelig behandling d.d.
 
Stigning i boligafgift på 4%.
 
Budgetlægningen er blevet vanskeliggjort af at byggesagen ikke er færdig og der er en række uafklarede spørgsmål i forbindelse beboerhus og fremtidig drift.
 
 
Der flyttes 1 million kr fra vand både fra indtægts- og udgiftssiden til individuel betaling. Byggesagen skal levere oplæg til fordeling efter lejlighedsstørrelse.
 
Der afsættes midler til drift af beboerhus og evt. ekstern forsøgsvis ekstern bistand til rengøring af vaskeri.
 
Godkendt.
8 Overdragelse af køle-fryseskab og komfur.
 
Det udsendte brev har betydet henvendelse fra et par beboere, der mener at de har fået leveret køle-fryseskab og komfur på et senere tidspunkt og derfor skal have forlænget garantien.
 
Indstilling:
 
Garantien forlænges, så den løber fra leveringstidspunktet.
 
 
 
 
 
Godkendt.
Bestyrelsesmøde 28. juni 2016 04-07-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. juni 2016.
Til stede: HC,  Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud: Jeanette
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Den Boligsociale Helhedsplan ”OS på Sjælør” – medlem til styregruppen
 
Møde afholdt med bestyrelsen og Gorm Evers og Line Skovgaard AAB om evt. forlængelse af helhedsplanen.
 
Materialet gennemgået for bestyrelsen af Lene Skovgård, AAB. Var ikke forventet gennemlæst til mødet.
 
BHJ oplyste på mødet, at han efter at have skimmet materialet igennem var dybt bekymret over den centralisme og manglende lokale indflydelse fra beboerdemokratiet. Der var kommet nye tiltag med som vi ikke havde hørt om før. I øvrigt ingen nye nyheder, som kan forventes at rykke noget som helst.
 
Var i øvrigt bekymret for økonomien og udgifterne til administration og sammenhængen med AAB lokale driftsorganisation.
 
BHJ har meddelt, at han efter at have set det indledende oplæg til den nye Helhedsplan har valgt at trække sig fra styregruppen grundet arbejdets omfang, set i forhold til de arbejdsopgaver, der ligger det kommende halve år bl.a. med økonomi, fysiske helhedsplan, økonomi og drift af kommende beboerhus.
 
BHJ kan på det foreliggende grundlag ikke støtte en forlængelse. Afventer en yderligere bearbejdning og tydeliggørelse af, hvad AAB afdeling 50 kan forvente.
 
Indstilling:
 
Afdelingens andet medlem af styregruppen Jeanette Nissen må varetage afdelingens interesse.
 
 
 
Fatma deltager i styregruppen og Jeanette følger op på afdelingens interesser.
2 Fysiske Helhedsplan
 
BNS’s har fortsat svært ved at få tingene
gjort færdigt.
 
Der er stort set ingen mennesker på byggepladsen, hvilket kan undre. Man kan spørge sig selv, hvad årsagen mon kan være.
 
Der er meget lidt aktivitet omkring sokkelarbejderne, som tager uhørt lang tid. Herudover er der en del aktivitet omkring vaskeribygningen og det nye beboerhus.
 
Køkkener og tilhørende mangeludbedring er ved at være færdig.
 
En enkelt beboer har nægtet at give adgang til sin lejlighed. Det bliver dyrt.
 
BNS A/S har tilsyneladende tænkt sig at holde 4 ugers sommerferie.
 
Mock-up af stuealtan er så vidt det er oplyst nu godkendt.
 
Der har været afholdt møde med boligforeningens advokat omkring forløbet af byggesagen. Der udsendes orienteringsbrev inden sommerferien til beboerne.
 
Der er fortsat en ventilationsskakt i 123 og 91, der ikke kan tætnes trods flere forsøg. Der iværksættes nu en midlertidig løsning, så må det efterfølgende afklares om de nuværende skakter skal brydes ned og genopbygges. Det er vigtigt at vi får normaliseret ventilationen i de to blokkes syd-anlæg.
 
Beboerkoordinator Mette Chang er nu kun i afdelingen to gange om ugen.  Henvendelse om fejl og mangler vedr. byggesagen skal fortsat ske til beboerkoordinator.
 
Til orientering.
4 Vandskade på vaskeribygningen
 
I forbindelse med tordenvejret/uvejret den 23. juni 2016 skete der vandskade på vaskeribygningen og i særdeleshed på afdelingskontoret.
 
 
Til orientering.
5 Husorden – altaner
 
Husorden i forhold til de nye altaner blev vedtaget på afdelingsmøde den 23. september 2014. Informationen har været tilgængelig under afdelingsmøder.
 
Er nu også opdateret under Info fra A til Z.
 
Nogle beboer har sat pileflet op, hvilket ser pænt ud
af hensyn til læ.
 
Det indstilles, at der på afdelingsmødet tages stilling til læhegn og type. Der er informeret om, at de beboere, der har sat pileflet op, kan risikere at måtte tage det ned igen.
 
Der bliver ikke foretaget videre overvejelse om en mere tung konstruktion, da den vil blive for dyr.
 
Kommunen ønskede i forbindelse med byggesagen glasfacader og ingen høje ender.
 
 
Ok.
6 Budget 2017
Budgetudkast er modtaget og viser ingen stigningen. Desværre er oplægget forkert, da udgifterne til vand er fjernet, men ikke indtægterne. I realiteten mangler der 1,3 millioner kr. + drift af beboerhus og evt. bidrag til bolig sociale helhedsplan, hvis deltagelse besluttes.
 
Der skal arbejdes videre med bl.a.:
 
 • Der arbejdes med analyse af indtægter og udgifter til vaskeriet, samt prissætning. Udgifter til vand skal indgå i vaskeridriften.
 
 • Prissætning af drift af beboerhus inkl. Aktiviteter
 
 • En evt. deltagelse i en forlængelse af den sociale helhedsplan skal finansieres.
 
Det er pt. Ikke muligt at komme med et realistisk bud på det endelig oplæg.
 
Der arbejdes videre med sagen.
7 Måleudstyr i forbindelse med vaskeriet.
 
Der anskaffes bi-vandmåler til brug for måling af vandforbruget til vaskemaskinerne med henblik på at betaling for vand kan indgå i vaskeriprisen.
 
Evt anskaffelse af ny bi-elmåler til måling af strømforbrug til vaskerimaskiner. Uklart om nuværende dækker i tilstrækkeligt omfang til informationer kan indgå i et vaskeriregnskab.
 
Indstilling:
Nødvendige målere anskaffes og opsættes.
 
 
Ok.
8 Indflytning
 
Vi har per 1. juli 2017 det største antal indflytninger i lang tid 6-7 stk – både fraflytningslejligheder og sammenlægningslejligheder.
 
Der har i forårets løb været et pænt antal fraflytninger, men også mange hvor man flytter interne.
 
Antallet kan bevirke ressourcemæssige udfordringer.
 
Det er for tidligt at vurdere om det kommer til at give budgetmæssige udfordringer.
 
 
 
Til orientering.
9 Kontanthjælpsloftet – betydning for beboerne
 
Formanden orienterede om sin bekymring for det moderne kontanthjælpsloftet, der træder i kraft per 1. oktober 2016. Vores interesseorganisation BL Danmarks almene Boliger frygter at rigtig mange beboere i sektoren rammes, samt at de pt endnu ikke selv er opmærksom på deres situation.
 
Evt. henvendelser må henvises til kommunen/
Udbetaling Danmark.
 
Til orientering.
10 Kampagne vedr. vandforbrug.
 
Der har d.d. været drøftelse med AKB’s og AAB’s lokale driftsledelse, den sociale helhelhedsplan og HOFOR vedr. mulighederne for en fælles kampagne, der kan sætte fokus på, at vand fra 1. januar 2017 skal betales efter måler.
 
 
 
 
Fatma melder sig som vandambassadør.
11 Husorden – blok 21
 
Henvendelse vedr. effekter på trappe, samt plader på gule plader holder på vores parkeringspladser.
 
Det sidste er kun muligt på gæsteparkering, da kun personbiler bør kunne få parkeringstilladelse. Cityparkering udskriver afgift ved parkering uden tilladelse.
 
Indstilling:
 
Da BNS A/S nu er færdig med køkken, udskiftning af rør mv. er tiden inde til at opfølgning på effekter på trapper prioriteres.
 
Drøftet.
12 Husorden – blok 23
 
Mails fra beboer om den generelle standard, herunder vaskeriet.
 
Drøftet.
13 Sommerlukning for varme
 
HOFOR’s anbefalinger med sommerluk 15. maj 2016 følges fremover. Der blev lukket ultimo maj måned.
 
Der åbnes igen primo september.
 
Ok.
14 Afdelingsbestyrelsens kontor er i juli måned kun åbent den 5. juli 2016
 
Der er igen åbent tirsdag den 2. august 2016.
 
Henvendelse kan i øvrigt til varmemesterkontoret i kontortiden.
Ok.
Bestyrelsesmøde 19. april 2016 04-07-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. april 2016.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Trapperengøring mv
 
Tilbud er gennemført og det bedste tilbud er fundet. Gennemført af administrationen iht. gældende regler.
 
Rengøring er som hidtil meget nøje beskrevet, ligesom personalet skal have overenskomst.
 
Betyder at rengøringsudgifterne stiger og vi skal have nyt rengøringsfirma fra 1. maj 2016.
 
Godkendt
2 Solcelleanlæg
 
Solcelleanlægget er modtaget til drift.
 
Overvågningsaftale og serviceaftale skal indgås.
 
Udgifterne skal indarbejdes i DV-planen,
 
Godkendt
3 Elektronisk adgang til vand-og varmemåler og fremrykket udskiftning af varmemålere.
 
Godkendt på afdelingsmødet den 12. april 2016.
 
Midler henlagt på Dv-planen. Tillægsbevilling skal søges, da arbejdet fremrykkes til 2016.
 
Indstilling:
 
Sættes i værk.
 
Ok
4 DV-plan
 
Revideret oplæg efter møde modtaget.
 
Udsendt til bestyrelsen 17. april 2016.
 
Der mangler enkelte punkter.
 
Nødvendig indeksering foretages ikke korrekt, da den akkumuleres.
 
Indstilling:
Drøftes videre med administrationen.
Ok
5 Ombygning af omklædningsfaciliteter og flytning af funktionærernes spisefaciliteter.
 
I forbindelse med bygning af beboerhus er det tanken at flytte funktionærernes spisefaciliteter, da vinduerne (materet) til nuværende rum er muret til i forbindelse med byggesagen.
 
Funktionærerne har en række bekymringspunkter.
 
Sendt til bestyrelsen 13. april 2016.
 
Der arbejdes videre med sagen.
6 Evalueringsprojekt vedr. renovering/Helhedsplan gennemføres af SBI på vegne af Landsbyggefonden.
 
SBI har fået til opgave at foretage evaluering. Sker samtidig både vedr. AKB og AAB. Formand og byggechef deltager. SBI tager også kontakt til nogle beboere.
 
Ok
7 Byggesag – ventilation i blok 22
 
Der er desværre store problemer med ventilationen i blok 22. Der er udfordringer med indblæsningsventiler, der foretager udsugning.
 
Der holdes fælles møde med alle involverede parter den 19. april 2016.
 
Der er orienteret om sagen på www.aab50.dk.
 
Orientering
8 Byggesag - altaner
 
Altaner er begyndt at blive frigivet til ibrugtagning i blok 22. Den enkelte beboer får direkte besked, når altanen kan benyttes. Leverandøren HiCon skal uanset frigivelsen have adgang til finpudsning ultimo april måned. Vi har ikke fået en aktuel tidsplan.
 
Der er informeret på www.aab50.dk.
 
Det har været nødvendigt at tage en del altaner ned i blok 21, gr fejl i tolerancerne i stålkonstruktionen. Det samme gør sig gældende i blok 24, her kan justering formentlig foretages inden altanerne sættes op.
 
Orientering
9 Affald – cigaretskod på området
 
Området foran SB 121 er nærmest brolagt med cigaretskod.
 
Det er miljømæssigt uforsvarligt og ser ikke godt ud.
 
Det må indskærpes, at det i lighed med andet affald ikke må smides på området. Dette uanset om det smides ud fra vinduer, altaner eller ved ophold på området. Sker det må det fjernes på beboers regning. Der beregnes som min. per påbegyndt funktionærtime.
Godkendt
10 Ordinært afdelingsmøde
 
Flyttes fra 15. september til tirsdag den 27. september.
 
Vi satser på, at vi kan være i det nye beboerhus. Det er ikke afklaret om det er endeligt færdigt. Blot vi kan være i huset.
 
 
Ok
 
 
Bestyrelsesmøde 15. marts 2016 06-04-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Udkast til regnskab 2015.
 
Der forventes overskud, men en række posteringer i forbindelse med salget af Dronning Ingrids Hjem skal drøftes nærmere med Administrationen
 
Udkast fremsendt den 11. marts 2016
 
Orientering.
2 Funktionær-faciliteter under vaskeribygning.
 
Skal også indeholder spisefaciliteter, da nuværende faciliteter ikke kan benyttes efter renoveringen.
 
Foreløbige tegninger sendt til bestyrelsen.
 
Orientering.
3 Beboerhus/vaskeribygning
 
Tegninger fremlagt vedr. kontor-faciliteter og aktivitetslokalet.
 
Tegninger er sendt til bestyrelsen.
 
Revideres med bl.a. the-køkken og depotrum til aktivitetsrum.
Opsætning i nuværende kontor uforandret og nyt ekspeditions lokale justeret.
 
Orientering.
4 Infrastrukturprojekt
 
Intet nyt fra administrationen.
 
Indkaldelse til afdelingsmøde afventer tilbagemelding.
 
Afdelingsmøde holdes 04.04.2016 klokken 19.00
 
Godkendt.
5 Helhedsplan – videreførelse
 
Det er på styregruppemødet i helhedsplanen den 10. marts 2016 oplyst, at Landbyggefonden har besluttet, at helhedsplanen i Sydhavnen og på Sjælør skal lægges sammen og hovedfokus skal være på Sjælør Boulevard og Hændelsvej i Sydhavnen. Aktiviteterne i AKB Sydhavnen neddrosles.
 
Detaljer ikke oplyst.
 
Økonomien er ikke oplyst.
 
Vi skal have et oplæg, herunder økonomi inden forberedelserne til budget 2017 iværksættes.
 
 
Orientering.
6 Årlig gennemgang af vore vedligeholdelsesfri vinduer.
 
Der planlægges en årlig gennemgang i efteråret med smøring, denne gennemgang af tætningslister og andre fejl og mangler.
 
Der foretages opsamling til denne gennemgang.
 
Ok.
7 Vaskemaskiner mv.
 
Opsætning af vaske- og vaskemaskiner kræver godkendelse.
 
Det betyder at godkendelsesblanket fortsat skal benyttes.
 
Dette gælder også ved installation af vaskemaskine i køkken efter, at byggesagen har afleveret køkkennet.
 
Det er ikke muligt efterfølgende at få tilladelse til to maskiner, da der ikke er plads til korrekt afløb (korrekt dimensionering). Medmindre dette er installeret i forbindelse med helhedsplanen.
 
Ulovlige installationen skal fjernes.
 
Det er konstateret, at leverandører af vaskemaskiner ikke kan foretage korrekt tilslutning af vaskemaskine i køkken, ligesom der har været en episode hvor en beboer selv har foretaget tilslutning med vandskade til følge.
 
Det indstilles, at kontrol af installation foretages af afdelingens VVS-Installatør. Er installationen ikke korrekt og efterkontrol er nødvendig, skal beboer selv betale.
 
Skal sikre at installation er OK ed aquastop og drypbakke. Ved mangler skal beboer slev betale, herunder efterfølgende kontrolbesøg.
 
Godkendt.
8 Ulovlig el-installation
 
Der er konstateret, at en beboer har foretaget opsætning af ulovlig installation af elkontakt i badeværelse(vådrum).
 
Bekymrende, da det kan medføre skade på beboere i andre lejligheder.
 
 
Orientering.
9 Byggesagen
 
Der synes at være en betydelig fremdrift.
 
Indblæsning/udsugning i blok 22 volder fortsat kvaler, da en ventilationsskakt skal skiftes.
 
Indblæsning- og udsugningsventiler. Det er utroligt vigtigt, at disse ikke søges tilstoppet eller der ændres ved indstillingerne, da anlægget kommer i balance. Det er dyrt at få det genindstillet. Regning for genetablering vil i fuldt omfang blive pålagt den pågældende, herunder undersøgelser hos andre beboere, der er ramt af fejlen.
 
Omtalt i brochure til alle beboere.
 
Der er endvidere omdelt information til beboerne i blok 21 og 22 om, at der ikke må bores eller sættes noget op i de nye facadeelementer eller altanens fiberbeton. Beboeren vil blive pålagt omgående retablering.
 
Der arbejdes mod at boligafgiftsforhøjelsen samlet sker for hele bebyggelsen per 1. juli 2016, betaling for vand efter forbrug sættes i drift per 01.01. 2017.
 
 
Orientering.
10 Vand – og varmemåler
 
Der har den 14. marts 2016 været afholdt mellem Minol, projektleder og afdelingen omkring vand- og varmemålere.
 
Det vil være mest hensigtsmæssigt, at varme- og vandmålere har samme skæringstidspunkter.
 
Det vil være mest hensigtsmæssigt, at betaling efter forbrug for vand udskydes til 1. januar 2017,
 
Udstyret er udstyret til radioaflæsning, men er indstillet/registreret endnu. Minol skal have adgang til alle målere. Peger på at det kan være hensigtsmæssigt at rykke udskiftning af varmemålere frem, således at beboerne skal forstyrres mindst muligt, og vi samtidig får den nyeste teknologi.
 
Der skal udarbejdes ny kontrolmanual med ændring vedr. udsat beliggenhed og nye radiatorer.
 
På grund af det ventilationsanlæg med varmeveksler skal en større del af varmen ikke betales efter måler. Rådgiver skal lave beregninger.
 
 
 
Godkendt.
Spørgsmålet om beboer adgang til data på internettet forelægges på afdelingsmødet.
Bestyrelsesmøde 24. februar 2016 06-04-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2016.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Revision af tegning vedr. infrastrukturprojekt og miljøstation
 
Oplæg til ændring af placering af  miljø- og materialegård.
 
Oplæg til justering af infratruktur-projekt.
 
Indstilling:
 
Afdelingsbestyrelsen har ingen bemærkninger til at Administrationen forelægge sagen på et afdelingsmøde.
 
Orientering

Bestyrelsesmøde 23. februar 2016 08-03-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2016.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Revision af tegning vedr. infrastrukturprojekt og miljøstation
 
Oplæg til ændring af placering af  miljø- og materialegård.
 
Oplæg til justering af infratruktur-projekt.
 
Indstilling:
 
Afdelingsbestyrelsen har ingen bemærkninger til at Administrationen forelægge sagen på et afdelingsmøde. 
 
Orientering
Bestyrelsesmøde 9. februar 2016 22-02-2016
      Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Salg af Dronnings Ingrids Hjem
 
Salget blev besluttet på afdelingsmødet den 19. april 2005.
 
 
Sagen er nu endelig afsluttet og udviser et negativt provenu på
314.807 kr. For at opfylde kravene i forbindelse med afhændelsen, dækker boligforeningen det negative provenu.
 
Orientering
2 Parkeringsforhold/ AAB Gæsteparkering
 
Der er modtaget henvendelse fra en beboer omkring benyttelse af pladserne mærket "AAB Gæsteparkering"
 
Henvendelse er besvaret med, at spørgsmålet om ændring i parkeringslicens og parkeringsrestriktioner tages op, når byggesagen er afsluttet.
 
Der er samtidig gjort opmærksom på, at der trods henstilling er mange biler med parkeringslicens, der holder på ”AAB-gæsteparkering”, hvilket reducerer antallet af gæsteparkeringspladser.
 
Indstilling: Henvendelsen tages til efterretning og vi fastholder tidligere beslutning om, at parkeringsforholdene først revideres efter byggesagen
 
Materialet er sendt til bestyrelsen 7. februar 2016.
 
Taget til efterretning
3 Status Helhedsplan
 
BNS A/S har fra årsskiftet sat en ny afdelingsleder til at have særlig fokus på vores projekt.
 
Det ser ud til, at dette har haft en positiv virkning på en række områder. Der er kommet fremdrift i mangleudbedringen.
 
Vi har fået sat gang i en række sager, som var gået i stå mellem BNS og rådgiver - isolering af  loft, isolering af varmerør loft og genmontering af luftpotter. Det sidste kan bevirke problemer med varmeforsyningen.
 
Det er aftalt med projektleder, at der ultimo hver måned frem til juni måned kommer et nyhedsbrev fra byggesagen
 
Taget til efterretning
4 Udsugnings – og indblæsningsanlæg
 
 
På fredagens møde med projektleder blev der sat fokus på udsugnings- og indblæsningsanlæg i blok 21 og 22.
 
I blok blok22 mangler indblæsning at blive sat i gang og flere steder mangler opsætning af ventiler. Årsagen er ukendt.
 
I blok 21 kører både indblæsning og udsugning, men her hersker der tvivl om udsugning alle steder virker optimalt, ligesom det er opfattelsen at emfang ikke virker.
 
Der bliver fulgt op på sagen og der kommer information i næste nyhedsbrev ultimo februar måned
 
 
Ok
5 Rengøringsudbud -Trapperengøring
 
Proces sættes i gang med indhentning af tilbud iht ydelsesbeskrivelse.
 
Processen skal gr tærskelværdierne køres via Administrationen.
 
Den aktuelle ydelsesbeskrivelse fra jan 2011 er udsendt til bestyrelsen 6. februar 2016. Evt. justering drøftes.
 
Indstilling: Sættes i værk.
 
 
Ok
6 Fraflytningslejligheder
 
AAB afdeling 50 indgår i forsøg med fælles udbud af flyttelejligheder og samtidig digitalisering af tegninger.
 
Finansieres via besparelser over en 5 årig periode.
 
Indstilling: Der arbejdes videre med projektet.
 
Der arbejdes videre med dette.
7 KåG's brug af vores område som skolegård
 
Der har den 4. februar 2016 været afholdt møde med KåG om løsning af problemerne med at KÅG skolegård flyttede ud foran vaskeribygning og til meget stor gene for beboerne.
 
Trods ønske om medvirken til løsning af rygeaktiviteter på afdelingens matrikel ved parkeringspladsen ønsker KåG ikke at tage ansvar for og medvirke til at afdelingen får en garanti for at vi igen ikke får flyttet skolegård ud på vores område til gene for beboerne.
 
Orientering
8 Hærværk vaskeri og kældre 29. – 30.januar 2016
 
Hærværk på vaskeri 29 januar 2016 lige før kl. 24.00. Dør sparket op.
 
Samme personkreds lukkes ind i vaskeriet umiddelbart efter midnat med nøgle af en beboer i blok 22, som tilsyneladende kender dem.
 
Umiddelbart før episoden i vaskeriet udøves hærværk på kamera i blok 21 og 23.
 
 
Taget til efterretning.
 
Pågældende beboer har givet udtryk for at han ikke kender dem han havde fulgt ind i vaskeriet.
Bestyrelsesmøde 12. januar 2016 22-02-2016
Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. januar 2016.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Økonomi 2015
 
Det ser ud til, at der konteret udgifter i forbindelse med kloakrenovering på byggesagen i stedet for driften. Skal rettes op i forbindelse med årsregnskabet. Der skal udgiftsføres ca. 330.716,50 kr.
 
Der er problemer med lånefinansiering af vandinstallationer og der er utilstrækkelige midler til elevatorer i forhold til forventede udgifter hos naboen . Som en del af regnskabsprocessen deles et evt. overskud  på de to poster.
 
 
  
Orientering
2 Helhedsplan – DOMUS arkitekter
 
Claus Søndergaard der har været arkitekt gennem hele forløbet er udtrådt som partner hos DOMUS arkitekter.
 
Forventes ikke at få betydning for projektet.
 
 
Orientering
4 Status byggesagen
 
Vi har skiftet projektleder. Den nye projektleder skal danne sig et overblik og sætte sig ind i sagen.
 
Der er opsat 14 altaner og flere er leveret.
 
Der er holdt byggemøde 6. januar og næste byggemøde 22. januar 2016.
 
Afdelingsbestyrelsen ønsker overblik over status for fejlsager, både sager fra gennemgangen af DOMUS og BNS, samt sager anmeldt af beboere.
 
Boligafgiftsforhøjelsen for den 1. blok er udskudt en måned. Beboerne orienteres ved brev om udskydelsen.
 
Varmemåler køkken sættes op, når varmesæsonen er afsluttet.
 
Betaling for vand efter forbrug forventes sat i drift per 1. juli 2016. Der arbejdes med en prøveaflæsning for 2. halvår 2015 for blok 22, som kan danne grundlag for vejledning om vandforbrug.
 
 
Ok
8 Priser for nøgler mv.
 
Emnet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 22. december 2015. Der er nu indkøbt umbraco-nøgler og følgende indstilles:
 
Umbraco-nøgle til el-skab. Kan købes på kontoret. Pris 4 kr..
 
Det indstilles at ny indflytter fra 1. januar 2016 får en umbraco nøgle.
 
Godkendt
 
9 Opfølgning på mangellister flyttelejligheder.
(Opfølgning fra mødet 22. december 2015)
 
Der har været gennemgang af både byggesag og afdeling vedr. håndtering af anmeldte mangler i den konkrete flyttesag.
 
Gennemgang er foretaget og forskellige udbedringer er foretaget. Mange forhold må beboere leve med.
10 Godkendelse af referat af mødet den 22. december 2015.
 
Fremsendt til bestyrelsen 23. december 2015.
 
Godkendt
11 Budgetopfølgning
 
Status ultimo 2015 er udsendt til afdelingsbestyrelsen den 8. januar 2015.
 
Indstilling: Tages til efterretning. Der arbejdes videre med afslutning af 2015.
 
Ok
12 Aktiv-oversigt ultimo 2015
 
Er udsendt til bestyrelsen 11. januar 2015.
 
Indstilling: Tages til efterretning og fremsendes til Administrationen.
Ok
Bestyrelsesmøde 22. december 2015 23-12-2015
Bestyrelsesmøde tirsdag  den  22. december 2015.
Til stede:  HC, Jeanette, Annie  og bhj
 
Afbud: Fatma
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 LAR-projektet.
 
På seneste byggemøde med deltagelse af bl.a. byggechef Gorm Evers og Claus Søndergaard fra Domus den 16. december blev LAR-projektet drøftet.
 
 • HOFOR vil kun give 50 % at det tidligere estimerede støttebeløb på grund af afvandingsforholdene.
 
 • Kommunen har stillet krav om LAR-projekt.
 
Det er ikke muligt at reducere projektet i et omfang så det afpasses støttebeløbet. De grønne områder ønskes bibeholdt i størst muligt omfang. Afvanding af tagflader til LAR minimeres i forhold til støttemidler. En ændring vil herudover primært berøre området mellem  husene og Sjælør Boulevard.
 
Reduktionen i støttemidler vil medfører en merudgift på ca. 2,5 millioner kr.
 
Forventes at kunne indeholdes inden for rammerne af afdelingsmødets beslutning om økonomien i helhedsplanen.
 
Indstilling:
Projektet opretholdes i størst mulig omfang med de anførte merudgifter.
  
Tiltrådt
2 Rådgiver har fremsat ønske om honorar for ekstra arbejder
 
Rådgiver har fremsat ønske om ekstra honorar, som følger af  omfattende merarbejde.
 
Er under forhandling af AAB.
 
Indstilling:
AAB’s byggechef kan arbejde videre med sagen.
 
Tiltrådt
3 Infrastruktur-projekt
 
Kommune har afvist de to forslag om placering af miljøstation, som afdelingsmødet har besluttet.
 
Byggeafdeling har fået mandat til at udarbejde et forslag, hvor miljøstation og materialegård splittes. Skal forelægges afdelingsmødet og forudsætter at sagen med KåG om port og rygeskur er løst.
 
Byggeschef arbejder videre med sagen.
 
Af hensyn til det samlede projekt, skal der ske behandling på et afdelingsmøde medio januar måned.
 
Indstilling:
Sagen taget til efterretning og oplæg afventes.
 
Tiltrådt
4 Status byggesag
 
Skal være færdig iht kontrakt 31/12-2015, derefter dagbøder.
 
Beboerhus kan først påbegyndes, når HOFOR har flyttet hovedvandledning. BNS A/S har endnu ikke bestilt dette arbejde.
 
BNS A/S  følger fortsat ikke ordentlig op på mangeludbedring.
 
Der er givet fristforlængelse for at undgå nedrivning af køkken i SB 103 i juledagene. 16 beboere er uden køkken i julen. De får et gavekort.
 
Der har været en række vandskader som følge af byggesagen. Den ene forsøger BNS A/S at ”løbe fra”.
 
 
Taget til efterretning
5 Hofor – gennemgang af varmecentraler
 
Hofor har foretaget gennemgang af vore varmecentraler. Rapport foreligge endnu ikke.
 
Der blev peget på, at man nok kommer til at se på indreguleringen af de enkelte strenge til varmesyningen af lejlighederne mv. Et projekt vil kræve en del økonomi.
 
Orienteringspunkt.
Orientering
6 Varmt blødt vand til vaskemaskiner
 
I forbindelse med opførelse af nye varmecentraler og nedlukning af den gamle varmtvandsforsyning under vaskeriet blev forsyningen af varmt blødt vand til vaskeriet koblet fra.
 
Da det er billigere at opvarme vaskemaskinerne med varmt vand fra fjernvarmen (til 25-30 grader og derefter med el) skal forsyningen retableres.
 
Økonomien er ikke beregnet i fuldt omfang, men forventes dækkes af ubrugte midler til vedligeholdelse af varmecentraler i 2015 og tilsvarende afsat beløb i 2016. Kræver formentlig en tillægsbevilling.
 
Indstilling:
Der arbejdes videre med sagen og de fornødne udgifter kan afholdes inden for rammerne af DV-planen.
 
Tiltrådt
7 Flyttelejligheder - normalvedligeholdelse
 
Helhedsplanen er nu så langt fremme, at vi i forbindelse med normal istandsættelse bør søge at udbedre  større sætningsrevner.
 
Udbedring af sætningsrevner er beskrevet i vedligeholdelsesreglementet. Ved vedligeholdelse gives tilskud til glasvæv og acrylfugemasse. Ved helhedsplanens afslutning foretages en gennemgang, hvor større revnedannelser udbedres.
 
Indstilling:
Ved normalistandsættelse i forbindelse med fraflytning udbedres sætningsrevner på afdelingens regning. Udføres af maler med mindre at revnerne er så store, at der skal murer på.
 
Tiltrådt
8 Priser for nøgler mv
 
På grundlag af indkøbspriser og administration fastlægges følgende priser:
 
Skaktnøgle T aluminium 100 kr.
Nøgle til vandinstallation magasin 50 kr.
Kaba-nøgle cykelkælder(max 2 per bolig), systemnøgle (refusion iht kvittering ved aflevering) 160 kr.
Kaba -nøgle til barnevognsrum(max 2 per. Bolig), systemnøgle (refusion iht. kvittering ved aflevering) 160 kr.
Kaba-systemnøgle til lejlighed – kun flyttelejlighed. 160 kr.
Mellemdørsnøgle  (til AMC 333) 30 kr.
Postkassenøgle (kun hvis der findes en i forvejen). 45 kr.
Kaba-Titan Nøgle til nye kælderrum i højhusene (max 1 per bolig) – låsesystem endnu ikke flyttet fra loft. 225 kr.
Nøglebrik til vaskeriet. 100 kr.
 
Umbraco-nøgle  til el-skab. Leveres ikke til boligerne, men kan købes på kontoret. Pt. intet lager og ingen pris.
 
Priserne ændres i takt med nyindkøb og er afrundet til nærmest med 5 delelige kr. beløb.
Ekstra-nøgler til lejligheder købes af beboer direkte hos låsesmed iht. rekvisition.
 
 
Tiltrådt.
 
Nøglekvittering skal afleveres ved udbetaling af depositum (fremgår af blanketten).
 
Ask undersøger historiske priser.
9 Opfølgning på mangellister flyttelejligheder.
 
I forbindelse med opgaveomlægningen blev håndtering af mangellister delt i håndtering af nye i ISYN og gamle uafsluttede mangellister.
 
Mangellister fra ISYN er nu ajour. To beboere var ramt af forsinkelse i håndteringen.
Formand og varmemester arbejder fortsat på at få optimeret indflytningsrapporter, ligesom der er fremsendt en række ændringsønsker til ISYN
 
Vedrørende gamle sager er det efter de seneste oplysninger fortsat en meget gammel sag, der er uafsluttet. Bestyrelsen må tage stilling til det videre forløb.
 
 
Gl. sag fortsat uafsluttet. ASK følger op mellem jul og nytår med varsling af besigtigelse.
11 Seniorklubben
 
Seniorklubben har ikke reageret på henvendelse om lokaler i forbindelse med byggesagens brug af SB 101 (Fredagsklubben)
Orientering.
 
 
Bestyrelsesmøde 1. december 2015 17-12-2015
 
Bestyrelsesmøde (ex) tirsdag den 1. december 2015.
 
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Ghetto-listen
 
Regeringen har d.d. offentliggjort den nye Ghettoliste.
 
Sjælør Boulevard er ikke længere en Ghetto
 
Taget til efterretning.
2 Trapperengøring
 
Har været fuldt tæt i en periode. Store problemer med interval-rengøring. Noget kunne tyde på, at rengøringsfolkene i en periode ikke har været bekendt med den rengøring, der skal foretages hver 2. måned.
 
Følges fortsat.
 
Taget til efterretning.
3 Nøgler til vandmålerskab
 
Nøgle til skab med vandmåler i magasin vil blive udleveret mod kvittering fra byggesagen.
 
Der udsendes information, når nøgler er klar til udlevering.
 
Afdelingen skal udarbejde en kort vejledning om vandmåler og fugtalarm.
 
 
Ok.
4 Vandforbrug:
I perioden fra 2004 til 2011 inkl havde vi i gennemsnit følgende vandforbrug per dag
 
308 liter per lejlighed
133 liter per person.
 
Tallene stammer fra Sjælør Varmecentral.
 
Når vi skal til at betale for vand efter forbrug – formentlig fra 1/7-2016 skal beboerne være meget opmærksom på forbruget.
 
Til orientering.
5 Henvendelse om huller på grus-parkeringsplads og manglende lys.
 
Huller i grusparkeringsplads.
Der er bestilt reparation vis Byggesagen.
 
Ønske om mere lys ved grusparkeringspladsen.
 Mulighed for ved overgang mellem grusparkeringsplads og opgang SB 121 undersøges.
 
 
Ok.
Bestyelsesmøde 17. november 2015 17-12-2015
Bestyrelsesmøde (ex) tirsdag den 17. november 2015.
 
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Video-overvågning
 
Defekte kamera mv. udskiftes
Servere opgraderes til ny version
Kamera omlægges i forbindelse med ny rørføring fra varmecentraler.
Udstyr i vaskeribygning opgraderes til nyeste version
 
Fra 1. januar 2016 indgås serviceaftale, således at vi sikre at udstyret fungere optimalt.
  
Dækkes af DV-planen,
 
Godkendt.
     
Bestyrelsesmøde 10. november 2015 11-11-2015
Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. november 2015.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 YouSee stiger i pris
 
YouSee har varslet stigning for grundpakken til  95,30 kr. per måned inkl.moms
  
Taget til efterretning.
2 Administrationen har varslet boligafgiftsforhøjelse i blok 22.
 
Er varslet til den 1. februar 2016. Forudsætter, at altanerne er sat op på dette tidspunkt.
Taget til efterretning.
3 Infrastrukturprojekt.
 
Ingen afklaring, da kommunen har skiftet medarbejder på opgaven. Utilfredsstillende.
 
Taget til efterretning.
4 Prækvalifikation af ny Helhedsplan
 
Oplæg til prækvalifikation er godkendt. Det er præciseret, at der skal være aktivitetsmidler til brug i det kommende beboerhus. Der er i øvrigt taget forbehold for økonomien.
Ok.
5 Rygning i SB 131
 
Beboerhenvendelse om rygning SB 131. Beboer forslår dør opsat, så man ikke kan komme op på loftsetagen.
 
Henvist til forslag til afdelingsmødet.
 
Det er utilfredsstillende, at der er beboere, der ikke respektere det generelle rygeforbud i det offentlige rum.
 
 
Ok.
6 Helhedsplanen – ventilationen
 
Er blevet sat i drift 9. november 2015 blok 21 efter, at den af B. Nygaard Sørensen varslet tidsplan ”planmæssigt” ikke blev overholdt. Blok 22 skulle komme på i løbet af ugen.
 
 
Taget til efterretning.
7 Solcelleanlæg – blok 21 og 22.
 
Er tilsluttet. Vi mangler adgang til styringsoplysninger. Produktion mv.
 
Ok.
8 Trapperengøring
 
Interval-rengøring tilsyneladende ikke foretaget torsdag i uge 45.
 
Der er foretaget rengøring i 125 efter reklamation.
 
Fortsat fokus på området.
Bestyrelsesmøde 13. oktober 2015 11-11-2015
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. oktober 2015.
Til stede: HC, Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Afbud:
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Omlægning af administrative opgaver.
 
Evaluering og revision af omlægning af opgavefordeling efter seneste bestyrelsesmøde.
  
Der er tilsagn til at opgavefordelingen bliver fulgt.
2 Brug af barnevognsrum i strid med reglerne
 
I forbindelse med forberedelserne til at der skal udføres VVS-arbejder i kælderen til SB 101-109 er det konstateret, at barnevognsrum SB 105 og SB 107 benyttes til oplagringsrum for en eller flere bebeboere.
 
De pågældende er tilskrevet om at effekterne skal fjernes og rummene kun må bruges til barnevognrum.
 
Taget til efterretning.
3 Brug af hobbyrummet i SB 107 i strid med reglerne.
 
I forbindelse med forberedelserne til at at der skal udføres VVS-arbejder i kælderen til SB 101-109 er det konstateret, at hobbyrummet i SB 107 benyttes til oplagringsrum for en eller flere af hobbyrummets brugere. Kendte brugere af hobbyrummet har fået brev om fjernelse af effekterne.
 
Det indstilles at hobbyrummet lukkes, da det ikke anvendes og med oplagringen af effekter ikke har kunnet benyttes til hobbyrum.
 
 
Taget til efterretning.
4 Energistyring/Elektronisk energiregistrering mv
 
Det indstilles, at der arbejdes mod en aftale om Energistyring /elektronisk energiregistrering.
 
Omfatter vand, el og varme. Skal endvidere omfatte vores solcelleanlæg.
 
 
Ok
5 Opfølgning på Informationsmøde om byggesagen
 
Omfanget af kælder-isolering fremgår af det fremlagte forslag til afdelingsmødet den 25. september 2012. Her omtales kun isolering af luftsluser og skralderum. Kan ses på www.aab50.dk.
 
Taget til efterretning.
6 Opfølgning på afdelingsmødet
 
Det blev tilkendegivet på afdelingsmødet, at man burde søge dispositionsfonden om tilskud til Tv-overvågning og ny vandledning. Det sidste med henvisning til, at der er tale om en byggeskade.
 
Formanden føler sig inhabil, da han på mødet redegjorde for de faktuelle regler og praksis, som ikke giver mulighed for tilskud.
 
Det indstilles, at dirigenten skriver til boligforeningen på vegne af afdelingsmødet.
Ok.
7 Styregruppemøde vedr. evt. forlængelse af den sociale helhedsplan
 
Afdelingens formand gjorde på styregruppemøde gældende, at der var afholdt to dialogmøde i afdeling 50, som omhandlede brugen af det kommende beboerhus og helhedsplanen.
 
Budskabet fra møderne var - en fortsættelse af idrætscontaineren og lokal forankret aktiviteter omkring beboerhuset.
 
For afdeling 50 vil den fremtidige økonomi for beboerne være alt afgørende, da de står foran store stigninger i boligafgiften. Der er taget udgangspunkt i samme økonomi, som hidtil på 12 millioner kr. Fremover skal vi deltage i betalingen via huslejen. Præciseret på mødet, at en fortsættelse af helhedsplanen, herunder økonomien (også til administration) skal vedtages af afdelingsmødet. Skal efter det oplyste ikke ske hos de to andre boligorganisationer.
 
Taget til efterretning.
11. august 2015 16-08-2015
Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. august 2015.
Til stede: HC, Jeanette, Fatma og BHJ
 
Afbud:Annie
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Ordinært afdelingsmøde
 
Holdes den 15. september 2015 i AKB’s beboerlokale.
Afholdes hos AKB.
2 Informationsmøde om Helhedsplanen (fysiske)
 
Arbejdsdato 27. august 2015 – stadig med forbehold.
Bliver holdt 27.august

Informationsmødet bliver ikke holdt den 27. august 2015. Muligvis den 8. september 2015. Hold øje under Nyheder. 
4. august 2015 16-08-2015
Bestyrelsesmøde mandag den 4. august 2015.
Til stede: HC, Jeanette, Fatma og BHJ
 
Afbud:Annie
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Omlægning af administrative opgaver.
 
Som følge af indførelse af Isyn mv. er der behov for en optimering i forhold til både driftsmæssige og beboermæssige forhold.
 
Aflastning af kasseren i forbindelse med Isyn. Opgaven med flyttelejligheder flyttes til den øvrige bestyrelse.
2 Konsekvenser ved overgang til elektronisk faktura håndtering og pilotdrift med rekvisitionssystem.
 
Der holdes møde med Økonomiafdelingen 4. august 2015.
 
Som en konsekvens af mødet skal der træffes beslutning om følgende:
 
 • Beslutning om godkendelsesprocedure.
 
 • Beslutning om yderligere en licens.
 
 
Formand og èn fra administrationen godkender fakturaer.
Spørgsmål om yderligere licens er udskudt.
3 Helhedsplanen
 
Pt. intet nyt i forhold til udsendt nyhedsbrev og information på hjemmesiden. Alle er ramt af sommerferie i juli og august måned
 
Planlagte datoer til informationsmøde kan ikke lade sig gøre. Afventer nøglepersoners hjemkomst fra ferie.
Taget til efterretning.
13. juli 2015 16-08-2015
Bestyrelsesmøde mandag den 13. juli 2015
Til stede:           Hans-Christian, Jeanette, Fatma og BHJ
Annie fraværende.
 
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Byggesagen
 
Ved et møde med deltagelse af AAB’s byggechef og BNS’s administrerende direktør er det klarlagt, at Helhedsplanen iht. BNS’s arbejdstidsplane først bliver færdig i maj måned 2016.
 
Det er uafklaret om tidplan på www.aab50.dk kan holde. Her bliver køkkenudskiftning færdig noget før.
 
Vedr. altaner er følgende tidsplan tilgængelig:
 
 • SB 123 til  SB 131 i perioden 15. September til 1. November 2015
 • SB 113 til SB 121 i perioden 1. November til 1. December 2015
 
Vi arbejder på at få en korrekt tidsplan tilgængelig.
 
Det skal bemærkes, at der pt. pågår drøftelser omkring krav og modkrav vedr. forsinkelserne. Der er enighed om, at man søger at se frem og isolerer tidligere problemer til en nærmere drøftelse.
 
Få dage efter  mødet med den administrerende direktør blev der igen konstateret svigt i varslinger. Dette på trods af, at der er skiftet varslingsmedarbejder. Det tages igen op mellem byggechef og den administrerende direktør.
 
 
Taget til efterretning.
Bestyrelsen er noget bekymret.
2 Informationsmøde om byggesagen.
 
Der planlægges afholdelse
 af informationsmøde om byggesagen for hele afdelingen 50.
 
Dette kan ikke vente til en afklaring af forholdene med BNS A/S.
 
Der arbejdes med datoen den 2o. eller 24. august 2015. Det overvejes at leje et telt.
 
Vi arbejder videre med teltløsning og
de anførte datoer.
3 Bygge-sagen – køkkenelementer.
 
HTH har meddelt, at de ikke længere producerer elementer med afrundede hjørner.
 
Der vælges et element, der ligner mest (gælder kun hjørner/kanter)
.
Taget til efterretning.
3 Ændring i fakturahåndtering.
 
Vi overgår nu til, at vore leverandører skal fremsende faktura i pdf-format til boligforeningens økonomiafdeling. Derefter kommer de til elektronisk godkendelse i afdelingen. Efterfølgende overgår vi til elektronisk fremsendelse af faktura og forsøg med AAB’s rekvisitionssystem
 
Til orientering.
22. juni 2015 16-08-2015
Ex. Bestyrelsesmøde mandag  den  22. juni 2015.
Til stede:  Annie,  Fatma og bhj
 
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 DV-plan ajourføring
 
 • Udskiftning af tagpap udskydes.
 
 • Slid og ældearbejder ved fraflytning øges med 155.000 kr.
 
 • Aktiviteter vedr. VVS reparation go reservedele, samt lignende vedr. flyttes fra 115 till 116.
 • Reparation og vedligeholdelse vedr. maskiner flytte fra 115 til 116.
 
Der afsættes følgende:
 
 • Ekstra beløb til slid og ælde flyttelejlighed i 2016.
 • Røg/brandmelder i opgnage
 • Ekstra beløb til udskiftning af brandventilation
 • Ekstra beløb til udskiftning af elevatorer
 • Udskiftning af lys i opgange og kælder (2018 og 2020)
 • Udskiftning af teknisk udstyr PC , telefon mv.
 • Spuling af faldstammer (fra 2021)
 • Udskiftning af vandledning
 • Service videoovervågning
 • Malerbehandling flyttes
 
Overskud 2014 fordeles på følgende måde:
Kommunikationskanaler (SB91-99 og SB 101-109)
Udskiftning af vandledning
 
Indarbejdes i DV-plan der forelægges afdelingsmødet som en del af budget 2016.
 Godkendt
18. maj 2015 17-06-2015
Bestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2015.
Til stede: Jeanette, Annie, H-C., Fatma og BHJ
 
Der er ikke modtaget emner til behandling fra andre.
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Sjælør Varmecentral
 
Der har været afholdt afsluttende bestyrelsesmøde i Sjælør Varmecentral under likvidation den 8. maj 2015.
 
Likvidatorerne advokat Jakob Grøndal udpeget af Varmecentralen og advokat Pia Mukherjee udpeget af kommunen redgjorde for forløbet.
 
Boligministeriet havde ikke ønsket at udpege en likvidatorer.
 
Likvidationen betyder, at interessenterne får deres indskudskapital uforrentet tilbage, samt et lille overskud.
 
AAB afdeling får følgende beløb
 
Indskudskapital 131.280,50
Restbeløb 23.555,56
 
Det er tilfredsstillende, at vi er kommet ud af varmecentralen uden et underskud, som det på et tidspunkt så ud til. Varmecentralen har finansieret fjernevarmeledning frem til aftagernes nye varmecentraler.
 
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning. Provenu benyttes til reduktion af omkostningerne til de nye varmecentraler.
 
Taget til efterretning.
2 Rotter
 
Problemet med rotter har været omtalt i nyhedsbrev til beboerne.
 
Det bliver formentlig nødvendigt med kontrol af beboer-kælderrum for døde rotter. Noget tyder på, at ikke alle har tjekket deres kælderrum.
 
Der er sat lister på døre for at sikre, at rotterne ikke kan komme til affald i skralderum mv.
 
Kælderdøre skal holdes lukket.
 
Enkelte beboere har fået den opfattelse, at der er brugt rottegift i kældrene. Dette er ikke tilfældet. Der bruges udelukkende fælder i bygningerne
 
Der er foretaget desinfektion af kældergange og sikringsrum i SB 91 til 99.
 
Beboerne er i et nyhedsbrevet advaret om faren ved rotte urin.
                                                      
Taget til efterretning.
3 Legeplads
 
Legeredskab med tårn og rutsjebane står så tæt på byggeplads, at det bør afspærres.
 
Skal ikke pilles ned, da det formentlig kan benyttes, når gavlen ved SB 113 er færdig.
 
GP har d.d. oplyst, at det skulle være bestilt. Følger op på sagen.
 
 
 
 
Taget til efterretning.
4 Dialogmøde 2. og 16. juni 2015
 
Der anmodes om tilmelding. Skal helst kunne sidde ved borde. Indkaldes til vaskeriet – kan evt. holdes i mødelokalet.
 
Max 20-25 per møde om nødvendigt holdes flere. Tilmelding efter først til mølle-princippet.
 
Emner
 
 • Præsentation af huset – seneste tegning.
 • Ideer til brug af hus til beboeraktiviteter og interesse for at stå for aktiviteter.
 • Gældende regler for klubvirksomhed.
 • Orientering om evt. forlængelse af helhedsplanen. Afdelingen kommer selv til at betale for en del af planen i modsætningen til den nuværende periode.
 
 
Tiltrådt.
5 Helhedsplan – placering af garage og affaldshåndtering
 
Byggechef har på fællesmøde med bestyrelsen oplyst, at KåG og kommunen gerne ser garage mv flyttet, således at den ikke ligger mod vejen til KåG.
 
Intet vedr. lukning af port ved vaskeri og brug af AAB’s område som skolegård.
 
Det blev på mødet tilkendegivet, at der kunne tegnes en skitse. Afdelingsbestyrelsen tilkendegav på mødet, at man havde svært ved at se en anden placering. Der skal tages hensyn til beboernes udsyn og grønne områder.
 
Tiltrådt.
6 Trykforøgeranlæg – opfølgning fra seneste møde.
 
Det undersøges, om det kunne være en fordel, at opstille et mindre anlæg i de to højhuse. Kan også have betydning for rørføring.
 
Afventer udspil fra rådgiver.
 
Til orientering.
7 Regnskab 2014
 
Regnskabet for 2014 udviser et overskud på
 
860.146 kr.
 
Det indstilles, at regnskabet godkendes, samt at overskuddet disponeres til DV-planen til  nogle af de nødvendige arbejder. Beslutning om aktiviteterne træffes senere. Skal besluttes af afdelingsmødet.
 
Godkendt.
8 Boligsocial helhedsplan ”Os på Sjælør”– forlængelse udover 2016
 
Udviklingskoordinator har rettet henvendelse om påbegyndelse af arbejdet med prækvalifikation.
 
Vi skal være opmærksomme på, at det er AAB’s politik, at afdelingen selv skal medvirke til finansiering.
 
Indstilling:
 
Der er arbejdes videre med prækvalifikation. Der skal først og fremmest findes en omkostningsbevidst løsning for udarbejdelse af prækvalifikation og evt. efterfølgende administration af en ny helhedsplansperiode.
 
Evt. tilslutning til en ny helhedsplansperiode vil afhænge af økonomi og aktiviteternes relevans og lokale forankring. Kræver en beslutning på afdelingsmødet.
 
Godkendt.
9 Ministerbesøg den 6. maj 2015
 
Boligforeningen havde indbudt boligministeren til besøg i AAB afdeling 50.
 
TV Lorry viste optagelser fra besøget. Afdelingens formand var senere på dagen i P4 København.
 
Til orientering.
10 Budgetopfølgning 1. kvartal 2015
 
Udsendt til bestyrelsen.
 
Giver ikke anledning til bemærkninger.
 
 
Taget til efterretning.
11 Helhedsplanen
Iflg. Oplysninger fra Jan Mahler BNS A/S er planen ca. 5 mdr. forsinket.
 
Køkkenrenovering ser ud til at tage ca.35 arbejdsdage.
 
AAB er gået i dialog med BNS A/S ’s administrerende direktør vedr. det videre forløb.
 
 
Til orientering.
12 Rengøring trapper
 
Er ikke tilfredsstillende, selv under hensyntagen til byggesagens udfordringer.
 
Vi eskalerer sagen.
 
 
Taget til efterretning.
     
     
     
 
 
17. marts 2015 31-03-2015
     Bestyrelsesmøde tirsdag den  17. marts 2015.
Til stede: Annie, H-C., Fatma og bhj. Afbud fra Jeannette.
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Ændring af antennebudget per 1. april 2015
 
Ændring af antennebudget som følge af overgang til YouSee’s lille pakke som standard.
 
Materiale sendt til bestyrelsen 26/2-2015
 
Iht til det fremsendte budget skal der betales 130 kr. per måned fra den 1. april 2015. Der skal i hele 2015 betales copydan-afgift for fuldpakken. YouSee opkræver ikke copydan-afgift i 2015 for mellem og fuld-pakken i det omfang beoerne foretager tilkøb.
 
Overgang til den lille pakke er besluttet på afdelingsmøde den 11. marts 2014.
 
Cafe-møde med YouSee’s konsulenter holdes 24. marts 2015. YouSee har udsendt informationsbrev til beboerne ultimo februar måned.
 
Arrangementet er omtalt i nyhedsbrevet for februar måned. Der findes supplerende information på hjemmesiden.
 
 
Vedtaget.
2 Udskiftning af hårde hvidevare i forbindelse med Helhedsplanen.
 
Beslutning om grænsen for udskiftning af køle-og fryseskab i forbindelse med generel udskiftning findes i vedligeholdelsesreglementet. Her er grænsen sat til 3 år.
 
Udskiftning af komfur, som typisk har en bedre holdbarhed, er fastlagt rent administrativt. Det er naturligt besluttet at anvende samme regelsæt, som ved Køle-fryseskabe.
 
I Spørgsmål og Svar fra sommeren 2014 var grænsen oplyst til 5 år for hårde hvidevarer og i en revideret udgave ved en fejl til 2 år.
 
Udgangspunktet har ved den faktiske udskiftning været 3 år i overensstemmelse med vedligeholdelsesreglementet. Ca. 1 – 1½ måned før BNS A/S går i gang i en blok skal der afleveres en opgørelse over hårde hvidevarer, der ikke skal skiftes. Af hensyn til forsinkelser mv. skiftes hårde hvide(komfur, køle-og fryseskabe) varer der er mere end 2½ år gamle på indberetningstidspunktet.
 
På grund af mange fejl på en bestemt type køle-fryseskabe anskaffet i en periode er det besluttet at udskifte disse skabe, uanset anskaffelsestidspunkt.
 
”Spørgsmål og Svar” skal justeres.
 
Godkendt.
 
3 Helhedsplan
 
Den meget træge mangeludbedring har igen været rejst på byggemødet. Projektleder og Domus har fokus på området og forskellige tiltag er iværksat.
 
Det er igen indskærpet at garderoberum skal gøres helt færdigt inden for tidsrammen, så beboeren kan får deres ting på plads
 
Taget til efterretning.
4 Indsivning af vand i højhuse
 
Der er modtaget et drænprojekt og et prisoverslag. Kan ikke holdes inden for de nuværende rammer. Der arbejdes fortsat med sagen.
 
Taget til efterretning.
5 Vandrør fra vaskeribygning til blokken SB 113-121, 91-99 og 101-109.
 
Der har været to alvorlige rørbrud omkring byggepladsen i februar måned.
 
Projekt for udskiftning af rør er modtaget. Afventer prissætning.
 
Er en ren vedligeholdelsessag. Der er ikke afsat penge i DV-planen
 
Taget til efterretning.
6 Udskiftning af tagpap.
 
Der skal iht. DV-planen ske udskiftning af tagpap. Der er modtaget en projektbeskrivelse for udskiftning i forbindelse med helhedsplanen.
 
Afventer pris. Er den ikke fornuftig, bliver udskiftning først gennem ført efter helhedsplanen.
Taget til efterretning.
7 Trykforøger anlæg – reservedele kan ikke skaffes
 
Det er ikke muligt, at skaffe reservedele til elektronikken i trykforøger anlægget, der sørger for vandtryk til de øverste etager i højhusene.
 
Dette betyder, at anlægget skal udskiftes.
 
Økonomien omkring et nyt anlæg er ved at blive undersøgt. Der er ikke afsat penge til udskiftning af anlægget.
 
Taget til efterretning.
27. januar 2015 11-02-2015
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015.
Til stede: Jeanette, Annie, H-C., Fatma og bhj
 
Der er ikke modtaget emner til behandling fra andre.
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Parkering
 
Hele afdelingen er fra den 19. januar 2014 omfattet af parkeringslicens.
 
Der varsles med P-lins ved indkørslen ved Sjælør Boulevard. Dvs. dette er den generelle regel. Der skilte med undtagelsen AAB gæsteparkering, hvor dette er relevant og den skærpede undtagelse – kræver KÅG-parkeringstilladelse. Det er ikke nødvendigt, men der er endvidere sat skilt op om parkeringslicens ved indkørslen til p-plads foran vaskeribygning.
 
Det kan konstateres, at beoerne har fået det ønskede resultat, at der er ledige parkeringspladser til beboerne.
 
KåG har fået reserveret 13 pladser, som kræver særskilt papirlicens fra KåG og hvor elektronisk licens fra AAB ikke giver adgang.
 
KåG har endvidere fået 7 elektronske licenser.
 
Der er ca. 30 gæsteparkeringspladser mærket AAB Gæsteparkering. Der er for få gæsteparkeringspladser og beboere med parkeringslicens bør derfor ikke holde på gæsteparkeringspladserne. Rigtig mange beboere i SB 113-121 med parkeringslicens holder på gæsteparkeringspladsen.
 
BNS A/S, Domus arkitekter og Orbicon har behov for et antal parkeringspladser,
 
De tre gæsteparkeringspladser ved skurbyen forbeholdes til nævnte formå fra kl.  7 til 17, endvidere stilles 12 elektroniske licenser til rådighed. Primært til brug foran skurbyen og to håndværkerkort til rådighed. Der er det fornødne antal pladser til rådighed.
 
I forbindelse med administrationen af ordningen har det været krævet, at ejeren iht registreringsattest skal være registreret som boende i afdelingen. Det indstilles, at dette  ændres til at ejer eller registreret bruger skal være registreret som boende i afdelingen. Fortsat kun en licens per lejlighed.
 
Problemet med manglende gæsteparkeringspladser løses, når byggesagen er afsluttet
 
 
 
Taget til efterretning. Besluttet at registreret ejer/bruger ligestilles.
2 Infrastrukturpuljen
 
Puljen er søgt udvidet til også at omfatte ny belysning og noget beplantning på grus-parkeringspladsen svarende til den avancere belysning, der kommer på området.
 
Puljen kan ikke udvides.
 
LBF har dog  tilkendegivet, at lånerammen kan udvides til at omfatte en opgradering af belysningen og beplantning på parkeringspladsen.
 
Taget til efterretning.
3 Ghetto-status
 
Afdelingen er igen kommet på regeringens Ghetto-liste.
 
Det kan ikke genkendes, at afdelingen er en ghetto.
 
Det kan konstateres, at det med de nuværende kriterier ikke er muligt at påvirke denne status.
 
Der har været en drøftelse med repræsentanter fra Københavns Politi, der har tilkendegivet at området ikke er anderledes end øvrige fredelige områder i København. Der foreligger ikke kriminalitet der begrunder en Ghetto-status.
 
Taget til efterretning.
4 Ordinært afdelingsmøde holdes tirsdag den 15. september 2015
 
 
Ok.
5 Initiativaftalen med kommunen er nu på plads.
 
I kommunens oplæg til initiativaftale var vi gemt væk i en aftale benævnt Vesterbro og Kongens Enghave. Initiativ aftalen benævnes nu Vesterbro, Kongens Enghave og Sjælør.
 
Der er sket ændringer omkring åbning til de tilstødende områder. Dette ændrer ikke på nogen måde det igangværende infrastruktur-projekt.
 
Det konstateres med stor undring, at et forslag herfra om at Kommunen overtager driften af idrætscontaineren overgår til kommunen ved udløb af den sociale helhedsplan i 2016 ikke ønskes medtaget. Tilsyneladende i strid med kommunens egne tanker om forankring i kommunal kernedrift.
 
Det indstilles – som aftalt på kontoraften – at vi tilslutter os aftalen.
 
Taget til efterretning.
6 Dræn omkring højhusene
 
I forbindelse med efterårets regnvejr sivede der vand i kælderen i de to højhuse.
 
Der er ikke problemer i lavhusene.
 
Efterfølgende undersøgelser har vist, at drænet ikke virker. Der er etableret normalt dræn i hjørnerne, men går over i en faskine.
 
Indgår ikke i helhedsplanen.
 
Projekt med økonomi er under udarbejdelse.
 
 
 
 
Ok.
7 LAR-projektet kan formentlig ikke gennemføres.
 
Supplerende undersøgelser med boringer i dybden har vist, at HOFOR’s krav om vandnedsivning formentlig ikke kan gennemføres.
 
Drøftelse med kommunen og HOFOR  pågår.
 
Konsekvenser og økonomi er ved at blive beregnet.
 
 
Taget til efterretning.
8 Nyt vaskerisystem
 
Det er konstateret, at det er maskine 2 og 3, der er chance-maskiner og ikke som tidligere oplyst 1 og 2. div materiale skal rettes.
 
Web-booking virker nu.
 
Der har været problemer med opsætning af informationstavlen.
 
I forbindelse med brug af vaskeriet til møder, er det kun muligt at lukke det elektronisk hele dage. Havde vi tilsluttet elektronisk låsesystem havde en mere præcis lukning været mulig. ER et overgangsproblem til vi får beboerhuset.
 
 
Demo-dagen fungerede godt og med rigtig mange gode spørgsmål.
 
 
 
Ok.
9 Ændring af antenneanlæg fra sløjfeanlæg til stikledningsanlæg.
 
ER med god støtte fra beboerne foregået uproblematisk. Der har været iværksat en betydelig informationsindsats fra både Dansk bredbånd og afdelingen.
 
Der har været problemer i SB 123 og SB 125. I SB 125 er rørføring ødelagt af Helhedsplanen, så Dansk Bredbånd ikke kan trække ledningen. En løsning drøftes mellem vores rådgiver og parterne. Alle har TV.
 
Dato for overgang til lille pakke og arrangement med oplysning om konsekvenser og tilvalgsmuligheder skal snarest fastlægges.
 
Der holdes infomøde den 24.marts 2015. Ændring af standard fra fuld pakke til lille pakke sker per 1. april 2015.
 
YouSee udsender informationsmateriale mv. inden informationsmødet.
 
Vaskeriet er lukket den 24. marts 2015
 
Ok.
     
     
25. november 2014 21-01-2015
Bestyrelsesmøde  tirsdag  den 25. november 2014
Til stede: Jeanette, Annie, Fatma, HC  og BHJ
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Udskiftning af 2 vaskemaskiner og nyt betalingssystem udskiftes i perioden 17. december 2014 til 22. december, hvor vaskeriet er lukket.
 
Demonstration kan gr. jul mv. først gennemføres mandag den 12. januar 2015
 
Nøglebrikker leveres den 8. december 2014.
 
Tidspunkter udskiftning af brikker skal fastsættes.
 
Orientering.
Tirsdag 9.12.14  kl.10-12 og 17-19. Onsdag 10.12.14 kl.17-19. Kode til web bestilling fås senere.
     
4. november 2014 19-01-2015
Bestyrelsesmøde tirsdag  den  4. november  2014.
Til stede: Jeanette, Annie, H-C., Fatma og bhj
 
Der er ikke modtaget emner til behandling fra andre.
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Udskiftning af vaskeriets styrings- og bestillingssystem, samt sæbeanlæg.
 
 • Overgang til brik-system, hvor der ikke er det samme slid som med  magnetkort.
 • Mulighed for forbedret information
 • Web-bestilling af maskiner
 • Forberedt til styring af låse i vaskeribygning/beboerhus.
 
Udskiftning foretages samtidig med udskiftning af de to defekte vaskemaskine.
 
I forbindelse med udskiftning overgår vi til brug af flydende sæbe. Skal som hidtil være svanemærket af  miljømæssige hensyn
 
Udgifterne dækkes af Dv-planen.
 
Lås til miljøstation ændres til nøgle frem til den nedlægges, således at anskaffelse af ny elektronisk lås undgås. Nuv.lås  kan ikke benyttes til planlagt nyt låsesystem.
 
Indstilles til effektuering.
 
Godkendt
2 Vand/Skybrud
 
Ved oktober måneds skybrud er der konstateret vand i kld. 123 til 131 og i mindre omfang 91 til 99.
 
I 123 til 131 skyldes vandet  dels byggesagen og dels vand i forbindelse med gammel rørføring til varmecentralen.
 
I begge højhuse er der nogle steder vandindtrængen ved murværk.
 
Endvidere har der været vand i elevatorskakt SB 99.
 
Rådgiver er sat på sagen.
 
 
 
 
Taget til efterretning.
3 Parkeringslicens
 
Efter drøftelse med CityParkering indstilles det
 
 • At vi benytter ”elektronisk” parkeringslicens, dvs ingen papirlicens  - undtagen til håndværkere.
 
 • At opdatering foretages direkte i Cityparkerings system.
 
 • At Cityparkering udsender mail om oprettelse/inddragelse af licens, hvis mail-adresse er oplyst.
 
 • At Cityparkering ved  manglende E-mail fremsender denne til efterfølgende afhentning på afdelingskontoret, men kun såfremt anmodning  er afgivet samtidig med anmodning om parkeringslicens. Gælder ikke ved inddragelse af licens.
 
 • At oversigt over biler med licens ikke må offentliggøres på nettet eller på anden måde.
 
 • At beboerne kan se en oversigt over biler med licens (kun reg.nr.)ved henvendelse på kontoret.
 
Information udsendes, så snart vi er klar til udstedelse af licenser og forretningsgang er udarbejdet.
 
Godkendt
4 Byggesagen
 
Forsinkelse forventes indhentet og tidsplan forventes fremover overholdt.
 
Belysning på parkeringsplads er ikke en del af infrastruktur-projektet. Mulighederne for fremtidig belysning overvejes.
 
BNS A/S er endnu ikke kommet med forslag til nyt Køle-/fryseskab  efter at det oprindelig  valgte er udgået af produktion. Krav skal være opfyldt.
 
Det er aftalt med projektledelsen, at det skal være muligt at låne høreværn.
 
Ny belysning i kældergange er ikke en del af Helhedsplanen. Når blokken SB 123 – SB 131 er færdig, må ny/ændring af belysning overvejes.
 
De nye vinduer i de to vær. Lejligheder er hvide. Burde være grønne. Undersøges.
 
Div. Materiale udsendes løbende til afdelingsbestyrelsen.
 
Taget til efterretning. Farven på vinduer skal følge standardfarven for afdelingens vinduer(grøn). Det er kun nyt  køkkenparti, der skal være grønt,
5 Opgangsmøde SB 123 den 23. september 2014
 
Der har været afholdt opgangsmøde med SB 123 + projektleder, rådgiver, Mette, samt repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen.
 
Håndteringen af de 2 vær. lejligheder har været helt utilfredsstillende. Har i stedet for 5 uger været i byggerod i 16 uger, samt yderligere støjgenerne i forbindelse med nedbrydning af de 1 vær. lejligheder.
 
Der skal i forhold til videre forløb med de øvrige 2 vær lejligheder i syd gavlene ske en optimering.
 
En del af udfordringerne kan henføres til opstartsproblemer hos BNS A/S.
 
 
 
Taget til efterretning.
6 Blokmøder 125 – 129
 
Der har den 31.oktober 2014 været afhold blokmøde for SB 125 til 131 – ca 30 deltagere.
 
 • Ny tidsplan blev gennemgået.
 • Nogle vil være uden køkken i juleperioden, der arbejdes på at minimere antallet af berørte.
 • Orienteret om muligheden for låne høreværn og brug af vaskeriet ti ophold i dagtimerne.
 
En beboer mente at asbest blev håndteret forkert. Dette afvist af rådgiver. Vil selvfølgelig tage det op med entreprenøren. Det blev pointeret at forekomsten af asbest og bly er ganske ringe og uden risiko for beboerne.
 
Det blev fra afdelingsbestyrelsen side pointeret, at der er foretaget en omfattende kortlægning af asbest og øvrige miljø- problemer i to rapporter i projektløbet. Herudover har det vist nødvendigt nu at foretage nogle konkrete undersøgelser i de enkelte lejligheder.
 
En beboer var utilfreds med, at det på grund af aflæsning af byggematerialer ikke havde været muligt at komme fra parkeringspladsen i en periode på 10 – 15 min. Man burde åbne op ud til KåG’s indkørsel. Fra afdelingsbestyrelsen blev det tilkendegivet, at problemet indgår i en samlet drøftelse med KåG i forbindelse med Parkering, adgangsforhold og infrastruktur-projektet.
 
 
 
 
 
7 Beboersager
 
Siden seneste bestyrelsesmøde har der været følgende sager:
 
 • Hundehold – påbud udsendt
 • Støj og chikane - påbud udsendt
 
 • Støj – nærmere beskrivelse afventes. Klager er tidligere flere gange orienteret om, at  der skal foreligger datoer, tidspunkter og beskrivelse,
 
 • Åben ild i kælder – påbud
 
 • Opbevaring af sko og andre effekter på trappe - påbud
 
 
 
Taget til efterretning.
8 Budgetopfølgning
 
Budgetopfølgning er udsendt til bestyrelsen. Viser et forventet overskud.
 
Det skal bemærkes, at der ligger nogle store udgifter i 4. kvartal
 
Taget efterretning.
30. september 2014 19-01-2015
Bestyrelsesmøde  tirsdag  den 30. september  2014
Til stede: Jeanette, Annie, Fatma og BHJ
 
Der er ikke modtaget emner til behandling fra andre.
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Beslutning om størrelse af to nye vaskemaskiner.
 
1 stk 7 kg maskine
1 stk 11 kg maskine
 
Mulighed for 8 kg. Maskine.
 
Det indstilles at vi anskaffer en 7 kg maskine og en 11 kg maskine. Vi skal herefter fremover fortsat kun have to pristyper. Antallet af store maskiner øges med 1.
 
Nye modeller af de nuværende maskiner.
 
Der arbejdes videre med nyt styringssystem.
 
Der holdes åbent hus, hvor de nye maskiner præsenteres af en konsulent, således ny funktionalitet kan præsenteres på en ordentlig måde.
 
Indstilling følges.
2 Infrastrukturprojektet
 
Præsenteres for bestyrelsen den 7. oktober 2014 klokken 17. Kontoret holdes lukket.
 
Informationsmøde for beboerne med bl.a. deltagelse af landskabsarkitekt den 21 oktober 2014 klokken 19 i vaskeriet.
 
Taget til efterretning.
3 Opfølgning på helhedsplanen – blokken 123 til 131.
 
Grundet de mange opstartsproblemer i SB 123 indstilles det, at der holdes et særligt møde for denne opgang med projektleder og rådgiver. Har et særligt behov for drøftelse med projektets ledelse.
 
Der holdes midt-vejs-blokmøde for SB 125 til 131 med præsentation af tidsplaner og nyt fra projektet
 
Ok.
4 Beboerhus
 
For at sikre en bedre facilitering af beboeraktiviteter skal der etablere the-køkken og depot-faciliteter i forbindelse med lille sal.
Kontorlokale benyttes til dette formål.
 
Beboerhenvendelse i både varmmester kontortid og afdelingsbestyrelsens kontortid sker fra forkontor til bestyrelsens lokale.
 
Tegning sendt til bestyrelsen 26. september 2014.09.27
 
Tiltrådt. Stor festsal til udlejning. Lille festsal til beboeraktiviteter samt, hvis afdelingen holder et større arrangement, hvor både store og lille festsal benyttes.
5 Evaluering af afdelingsmøde
 
57 boliger var repræsenteret.
 
Afdelingens beboerhus er lidt større end AKB’s beboerhus.
 
Møde drøftet.
6 Os på Sjælør.
 
Hele bestyrelsen er tilmeldt det kommende seminar 8. oktober 2014.
 
Ok.
7 Vaskeri
Inventar i Vaskeriet er nu mærket.
 
Ok.
8 Parkeringslicens
 
Planlægning af afdelingsmødets beslutning om beboer-parkeringslicens.
 
Der holdes møde med parkeringsservicefirmaet den 3. oktober klokken 10-12
 
Derefter tages der stilling til forløbet i forhold til KÅG.
 
 
Ok.
9 YouSee – omlægning af antenneanlæg.
 
Er blevet forsinket. Dels har Dansk Kabel TV været længe om at komme i gang og dels var det nødvendigt at udskyde en prøveopsætning, da den beboer ikke ville give adgang.
 
Formel varsling er desværre nødvendig.
 
Forventes op startet i første uge af januar
Ok.
     
     
     
    
 
2. september 2014 25-09-2014
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. september 2014.
Til stede: Jeanette, Annie, H-C., Fatma og BHJ
 
Der er ikke modtaget emner til behandling fra andre.
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Budget 2015 behandling genoptaget fra møde 26. august 2014.
 
Forhøjelse på 2 % fastholdes.
 
I forhold til oplæg foretages følgende ændringer:
 
Vand i overensstemmelse med oplæg 1.207.000 kr.
Der henlægges 100.000 kr. til DV-plan
Der afsættes 50.000 til aflæsning af vand.
Konto 115 drift fastsættes til 677.000
Der afsættes 50.000 til el til varmecentralerne.
 
Bestyrelsen er enige i de foretagende ændringer.
2 DV-plan – oplæg til DV-plan – genoptaget
 
Der arbejdes fortsat med sagen, der arbejdes med løsning vedr. finansiering af genanskaffelse ud i tid af helhedsplanens forskellige elementer 
 
 
Taget til efterretning.
3 Vaskemaskiner
 
Vi har nu to vaskemaskiner, hvor reparation ikke kan betale sig.
 
Skal vi anskaffe to små eller to store maskiner. Pladsforholdende kan dog gøre, at der ikke er plads.
 
 
En stor mere og én lille mere.
4 Forslag til afdelingsmøde.
 
Vi får alle nu nyt køkken. Vi sørger fremover for, at disse er funktionsdygtige. Ønskes der derpå et nyt køkken skal dette ske efter reglerne for individuel kollektiv råderet.
Konsekvens: Vi skal ikke henlægge til fornyelse. Der må, når det bliver aktuelt, tages stilling til reglerne efter udskiftning efter individuel kollektiv råderet.
 
 
Vedtaget.
26. august 2014 25-09-2014
Bestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2014
Til stede: Jeanette, Annie, H-C., Fatma og BHJ
 
Der er ikke modtaget emner til behandling fra andre.
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Budget 2015
 
Indstilling stigning 2 % Ejendomskatten alene forventes at stige med 162.000 lige under 1 %
 
Renovation stiger med 134.000 kr.
 
Herudover er der en række justeringer i begge retninger. Det skal dog bemærkes, at der er afsat 50.000 til aktiviteter i forbindelse med indvielse af beboerhus,
 
Materiale udleveret på mødet
 
Budget forslag godkendt.
2 DV-plan – oplæg til DV-plan.
 
Overskud 2013 487.000 indstilles overført til DV-plan med henblik på yderligere renovering af vandrør.
 
Det indstilles at henlæggelser øges med 58.000.
 
For at sikre at DV-planen ikke går i minus i forbindelse med henlæggelse til fornyelse af en række af helhedsplanens tiltag indstilles det, at henlæggelser øges fra den 1. januar 2032 med 814.191.
 
Materiale udleveret på mødet
 
Godkendt. Justeres for mangler efterfølgende.
3 Byggesagen.
 
Tidsplanen holder ikke vedr. sammenlægningslejligheder. Tidsplanen holder vedr. de øvrige lejligheder.
 
Byggeledelsen har påtalt, at der ikke er fulgt op hos beboerne i forbindelse med skift af vandledning. Det skal de. Manglende vand gd. Skyldes tilstopning af perlatorer mv.
 
Byggeledelsen har indskærpet overfor entreprenør, at døre skal låses. Endvidere skal det sikres at de midlertidige låsebokser ikke bevirker, at døren kommer til at sidde i spænd.
 
KåG’s elever kører med en sådan hastighed på vejen foran skurby, at det af sikkerhedshensyn er nødvendigt at opsætte bump
 
Kommunen har godkendt skærmtegl.
 
Bestyrelsen har godkendt dør og ny skærmtegl.
4 Overgang til individuel opkrævning af vandafgift.
 
Drøftet på dagens møde med projektleder Gert Panton..
 
Enighed om, at opkrævning efter individuelt forbrug først kan ske, når alle har målere, dvs fra 1. januar 2016 (budget 2016). Udgifter til målerfirma og opkrævning skal formentlig afholdes af afdelingens budget på samme måde som varmemåler.
Godkendt.
12. august 2014 13-08-2014
EX Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. august 2014
Til stede: Jeanette, Annie, HC, Fatma og BHJ
 
.
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Anskaffelse af borde og stole til forrum i vaskeriet, således at berørte beboere kan opholde sig i forrummet til vaskeriet ved for megen larm.
 
Årsag. Et antal beboere har rettet henvendelse om mulighed for at opholde sig uden for lejligheden, når der er for meget larm under byggesagen.
 
Ønsker også mulighed for en kop kaffe
 
 
Indstilling:
 
Der anskaffes 3 gange rundt bord med 4 stole. Kunststof + aluminiumsstel. Beboerne må selv medbringe kaffe.
 
Besluttet.
29. juli 2014 12-08-2014
Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. juli 2014
Til stede: Jeanette, Annie, H-C., Fatma og BHJ
 

 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Evaluering af blokmøder afholdt for SB 123 - 131 den 26. juni 2014
 
Der for mange upræcise og mangelfulde informationer, hvilket nok må tilskrives, at det er det første møde.
 
Formanden har i den anledning haft en drøftelse med projektledelse og byggechef.
 
Det er aftalt, at der udarbejdes et ”Spørgsmål og Svar- dokument”, som omdeles til blokken SB 113-131 ved månedsskiftet til august, samt i forbindelse med de kommende blokmøder.
 
Ajourført dokument skal være tilgængelig på afdelingens hjemmeside.
 
 
Enig. Taget til efterretning.
2 Evaluering af blokmødet. Forsikring.
 
På blokmødet deltog Poul Ørum fra Willies, der gennemgik de juridiske regler for forsikring,
 
Anbefalede, at man fik en familieforsikring.
 
Sm en konsekvens af drøftelsen er der taget skridt til at anskaffe et låsesystem, således at den enkelte bebeboer altid kan have et aflåst værelse med egen nøgle.
 
Vil blive styret af beboerkoordinator.
 
 
Enig. Taget til efterretning.
3 Ansøgning – kvindeforeningen
 
Kvindeforeningen  - AAB,AKB og Vibo har søgt om tilskud til EID-fest i lighed med fastelavnsfesten.
 
 
Godkendt af et flertal af bestyrelsen under forudsætning af, at alle beboere (kvinder med børn) har adgang til arrangementet + opslag i opgange. Niveau som i forbindelse med fastelavnsfesten.
 
Der er ikke modtaget nogen ansøgning om beløb trods rykker. 
 
4 Husorden – effekter på trappeopgange.
 
Der er fortsat en række beboere, som ikke følger husordenen, som vedtaget på afdelingsmødet og henstiller mange former for effekter på trapper og repoer.
 
Der er iværksat forskellige aktiviteter for at bringe dette til ophør.
 
Efter varsling vil den enkelte beboer blive afkrævet betalign for fjernelse af effekterne. Min 250 kr i timen.
 
Ok
5 Husorden – Parabolantenne.
 
Enkelte beboere har i strid med husordenen skruet parabolantenne op på murværket.
 
Dette følges der også op på.
 
Det forventes, at de nye altaner giver bedre mulighed for at have en gulvparabol med ordentlig modtagelse. Som en del af projektet etableres en rørføring til altan (til antenneledning eller belysning) hvor der kan trækkes en ledning.
 
Der må under ingen omstændigheder bores huller i de nye facader.
 
Ok
6 Rengøring af trapper
 
Afdelingens ledelse har i den forløbne uge foretaget ekstraordinært rengøringstjek af en række opgange.
 
Der er taget kontakt til firmaet, ligesom niveauet er præciseret i forbindelse med den løbende egenkontrol.
 
Bestyrelsen orienteret. Taget til efterretning.
7 Plan 2010 - Infrastruktur-projektet
 
Som besluttet ved vedtagelsen af helhedsplanen skulle de grønnes områder opskaleres, hvis vi fik tilskud til infrastrukturprojektet.
 
Vi har modtaget ca. 9. millioner kr.
Bestyrelsen drøfter projektet med landsskabsarkitekt den 30. juli 2014.
 
Når de fornødne tilretninger er foretaget skal der holdes informationsmøde om projektet formentlig omkring månedsskiftet august/september.
 
Kan ikke holdes sammen med afdelingsmødet den 24. september 2014
 
 
Ok. Information.
8 Varmecentraler
 
Pasning af Varmecentralerne er per 1. juli 2014 overgået til ekstern leverandør iht tidligere beslutning. Dvs. al styring vedligeholdelse, kontrol og registrering af energiforbrug vedr. varmecentralerne.
 
Driftspersonale skal sørge for rengøring og kunne vurdere om manglende varme skyldes manglende leverance HOFOR.
 
Skal fortsat aflæse el og k-vand.
Ok.
9 Helhedsplan – afspærring
 
Projekt har af sikkerhedshensyn bedt om tilladelse til at aflukke ud- og indgang fra opgang i arbejdstiden (dagtimerne), når der skal arbejdes fra platforme. En til to opgange per gang. Ind- og udgang skal i perioden  ske gennem kælder eller naboopgang. Gælder kun i dagtimerne. Der vil være adgang for ambulance og brandkøretøjer.
Ok.
10 Helhedsplan , Højhuse – Flytning af loftsrum
 
Da der er tale om flytning af loftsrum, hvor der er etableres særlighed med nøgler og låser, fastholdes principper for adgang og nøgler i forbindelse med flytning af loftsrum til sikringsrum i kælder.
 
Uforandret en  nøgle per lejemål og uforandret  ved manglende nøgle betaling for udskiftning af låse og nøgler til  de boliger, der har adgang til det pågældende sikringsrum.
 
Nøgler til  loftsrum skal afleveres ved udskiftning. Vedmanglende nøgle skal der betales for udskiftning af lås.
 
Alt af sikkerhedsmæssige hensyn i forhold til bebeboernes effekter.
 
Godkendt
20. maj 2014 21-05-2014
Ex Bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj  2014
Til stede: Jeanette, Annie,  Fatma og BHJ
 
HC fraværende
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1. Behandling af regnskab 2013.
 
Overskud 486.725,00 kr.
 
Besparelse på vandafgift 141.000
Varmecentral                   70.000
 
Trappevask                      90.000
Energiforbrug                  92.000          
 
+ en lang række differencer i forhold til budget i begge retninger.
 
På grund af vores økonomiske situation i forbindelse med helhedsplan og DV-plan indstillet det til afdelingsmødet, at overskuddet flyttes til DV-planen.
 
Godkendt.
2. Pasning af varmecentraler.
 
Det indstilles at pasning af varmecentraler overdrages til eksternt firma.
 
 
Besluttet.
26. marts 2014 21-05-2014
 
Bestyrelsesmøde onsdag den 26. marts  2014
Til stede: Jeanette, Annie, H-C., Fatma og bhj
 
Der er ikke modtaget emner til behandling fra andre.
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Åbningstid vaskeri
Ændring af åbningstid i vaskeriet således at det på rengøringsdagene tirsdag og fredag først åbnes kl. 10.00. Dvs. maskinerne kan først anvendes fra kl.10.00.
 
Beboerne respekteret ikke lukke- tiden mellem 10 og 12. Det er ikke muligt at lukke for maskinerne. Det er vurderet, at vi ikke vil udskifte den defekte elektroniske lås på grund af ombygningen i forbindelse med helhedsplanen
 
 
Åbningstid omlægges fra cirka 1.april
2 Informationsmøde Helhedsplan
 
Mødet holdes den 8. april 2014 på Sankt Annæ Gymnasium. Repræsentanter fr afdelingsbestyrelse og lokal-administration inviteres.
 
Pt. Uafklaret om B.Nygaard Sørensen A/S deltager.
 
Indbydelse omdelt 23/3-2014 + www.aab50. dk opdateret.
 
AKB holder informationsmøde 3. april 2014. Afdelingsbestyrelsen er repræsenteret.
 
Hovedentreprenør er Enemærke og Petersen.
 
 
 
Taget til efterretning. Ok.
3 Initiativ-aftale med kommunen.
 
Har været drøftet med møde med Administrationen.
 
Afd. Bestyrelsen forundret over, at Sjælør Boulevard ikke er nævnt i overskriften.
 
Følgende bemærkningen er medtaget:
 
Åbning mellem villakvarter og Sjælør Boulevard skal ske omkring Sankt Annæ Gymnasium, de er ejet af kommunen. Enten ved den nye forretning på Sjælør Boulevard eller bag Sankt Annæ's skolegård til KåG’s vej til Sjælør Boulevard.
 
Kommune skal holde muren på Vester Kirkegård fri fra graffiti + sørge for renholdelse langs hegnet på begge sider.
 
 
 
Ok.
4 Forretningsføreraftaler vedr. helhedsplanen.
 
Bilag fremsendt til bestyrelsen.
 
 
Ok.
27. ferbuar 2014 21-05-2014
Bestyrelsesmøde torsdag den 27. februar 2014
Til stede: Jeanette, Annie, H-C., Fatma og bhj
 
Der er ikke modtaget emner til behandling fra andre.
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 KåG’s opsætning af port, fjernelse af beplantning og udlægning af belægning på afdelingens grønne område – alt uden tilladelse.
 
Det er KåG’s opfattelse, at tegning var fremlagt på møde med Boligforeningen den 24/10-2014.
 
Fremgår ikke af referatet og kan  ikke genkendes af hverken afdelingsformand, projektleder og byggejurist fra AAB. På samme møde blev der aftalt to andre forhold, som skulle følges op med skriftlige aftaler – bl.a. byggepladskørsel via Dronning Ingrids Hjem.
 
Formanden har opfordret at sende en ansøgning med nærmere beskrivelse, samt oplysning om retablering.
 
Ansøgning modtaget. Tilrettet i samarbejde med administartionen.
2 Habilitetsregler, samt underskrift på habilitetserklæring
 
 
C3-2014 som informerer om habilitet- og tavshedserklæring
 
Brev fra Boligforeningens formand af 11. februar 2014 til alle afdelinger og ansatte.
 
Reglerne er gennemgået.
Papirerne underskrevet.
3 Ophold i kældre og indbrud i kældre.
 
Der har været dialog med det lokale politi omkring indbrud i kældre.
 
Omtalt i nyhedsbrev 2014-2
 
Reparation af opbrudte kælderrum påbegyndt.
 
 
Taget til efterretning.
4 Møde i den boligsociale helhedsplan.
 
Arbejdet er påvirket af, at helhedsplanen personale ikke kan være i lokaler gr. Branden nytsårsaften.
 
Ok.
Kort orientering givet.
5 Status Plan 2010
 
 
Kort information.
6 Aftale om lærlinge mv. i AAB i forbindelse med de store helhedsplaner.
 
Møder med projektleder og BL-konsulent har været afholdt d.d.
 
Udskudt.
7 Husordenssager
 
Klage fra beboer over at en overbo smider affald ud af vindue.
 
Bedt om at registrere episoder med dato og tidspunkt.
 
Ok.
Orienteret.
30. januar 2014 16-02-2014
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 30. januar 2014
Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.
 
 
 
Nr. Dagsorden                                                                                       Beslutning
1 Bestyrelsesmøder
 
Det indstilles, at bestyrelsesmøder fremover holdes   fast sidste torsdag i måneden
 
Dagsorden udsendes mandagen før.
 
Punkter til behandling skal leveres fra bestyrelsen senest kl. 12. torsdagen før bestyrelsesmødet.
 
Bestyrelsesmøde i juli – august og december aftales dog særskilt.
 
Den månedlige "Kassekladde" gennemgås som hidtil en tirsdag aften.
 
Ok
2 Ændring af TV-forsyning.
 
Ved seneste afdelingsmøde fremkom der et forslag for sent, der omhandler mulighed for en mindre TV-pakke. Det blev på afdelingsmødet tilkendegivet, at dette ville blive undersøgt.
 
For at give mulighed for flere TV-pakker skal der ske en ændring af vores anlæg fra et sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg. Det har endvidere været ønsket at bevare ejerskabet til anlægget.
 
Det er efter flere forsøg nu kommet et tilbud, hvor Yousee afholder omkostningerne til ombygning mod at de skal levere program-forsyningen og får mulighed for at levere bredbånd gennem anlægget.
Aftalen betyder, at vi skal refundere Yousee udgifter til opgraderingen efter følgende skala:
 
 • Mindst 5 år efter påbegyndt betaling: 641.632 kr.
 • Mindst 6 år efter påbegyndt betaling 320.816 kr.
 • Mindst påbegyndt betaling 7 år efter 0 kr.
 
Forslaget betyder, at afdelingen som standard kun vil levere den mindste TV- pakke, samt at AAB kun opkræver betaling for denne inkl copydan og adm. gebyr til AAB..
 
Nuværende pris 381 kr. per måned.
 
 • Pris Grundpakke via huslejen 119 kr.
 
 • Pris for grundpakke inkl. Lille tillægspakke 320 kr.
 
 • Pris for grundpakke inkl. stor tillægspakke 409 kr.
 
Der skal træffes beslutning om det videre forløb, fx indkaldelse af ex. ordinært afdelingsmøde.
 
 
Forslaget bliver fremlagt til beboerne ved et ekstraordinært afdelingsmøde. I februar/marts måned.                                                                                                          
3 * Aktivoversigt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen
 
Den årlige oversigt over aktiver er endnu ikke fremsendt til Administrationen. Sker inden månedens udgang.
 
 
Ok
4 Helhedsplanen
 
Aftale endnu ikke indgået.
 
Foreløbig tidsplan tyder på, at opstart af byggeplads begynder omkring 1. marts 2014. Øvrig tidsplan afventer indgåelse af kontrakt.
 
 
Formanden gav en kort status om helhedsplanen.
 
 
 
5 Blikskuret på Dronning Ingrids Hjem.
 
Status.
 
Administrationen arbejder på en plan der skal afbøde de værste virkninger.
Vi forventer en skriftlig orientering.
6 Renovation
 
Voldsom stigning i udgifterne til dagrenovation - 120.000 kr. langt mere end budgetteret.
 
Små separationscontainere fra kommunen. Status
 
Ok.
Foreløbigt er tre af de små containere sat på miljø stationen, mens sagen overvejes.
7 Indbrud i blokken SB 91 til SB 99.
 
Lys omlægges til fast lys
 
Status
 
Ok
8 I-syn
 
Afdelingen deltager i forsøg med Isyn som gerne skulle effektivisere det administrative arbejde omkring ind- og udflytningsprocessen.
 
Kasserer og varmemester har været til introduktion gd.
 
 
Taget til efterretning.
9 Infrastrukturansøgning.
 
Der er ved årsskiftet indsendt ansøgning om infrastrukturmidler.
 
De søgte arbejder koster 9,4 millioner kr.
 
Taget til efterretning.
10 Husorden
 
Da der er meget affald og mange sko i opgangene, vil jeg foreslå, at vi prøver at gøre noget ved det.
 
AAB kan feks. smide sedler ind af brevsprækker og evt. fjerne ting som kan afhentes på kontoret (sko) eller pålægges en funktionær time til fjernelse af ting (affald). Vi må tale om det og finde en løsning på problemet.
 
 
 
Bestyrelsen må erkende at den af beboerne vedtagne husorden ikke overholdes. Døre og dørtrin skal holdes rene, der må ikke stilles effekter på trappen. Se husorden på www.aab50. Der i værksættes et projekt til opfølgning.
11 * Beboerkoordinator i forbindelse med helhedsplan
 
Procedure for ansættelse, samt det videre forløb.
Bestyrelsen ønsker selvstændig opslag til en Beboerkoordinator.
29. oktober 2013 20-01-2014

EX.  Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. Oktober 2013
 
Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.
 
 
 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Opfølgning på møde med KåG.
 
Det  indstilles, at der arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres et halvtag ved parkeringspladsen mod KåG og ved vejen til KåG til brug for ophold i pauser, samt at indgangen til KåG ved vaskeriet lukkes. Omkostninger dækkes af KåG.

 Tiltrådt

21. oktober 2013 20-01-2014

EX.  Bestyrelsesmøde mandag 21. oktober 2013
 
Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.
 
 
 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Det har været nødvendigt at udskyde ordinære bestyrelsesmøder i august og september.
 
Nødvendige beslutninger er truffet på kontor-møderne.

Taget til efterretning.

2

Opsætning af LED lys i opgange i lavhusene.
 
Udskiftning af resterende lamper i højhuse til LED-lys – primært stueetagen.
 
Kan medvirke til at sænke afdelingens energiforbrug.
 
Loftlys i indgang overvej skiftet med anden type. Evt forsøg efter drøftelse med elektriker.
 
 

Vedtaget.

3

Forsøg med Led-lys og føler i kælder.
 
 

Arbejdes videre med.

4

Opsætning af garage mv. som erstatning af lokaler i Sjælør Varmecentral er påbegyndt foran vaskeribygning.
 

Parkerings pladser foran spærres af hensyn til skraldebiler og byggeplads trafik.

5

Møde med KåG den 24. oktober 2013 vedr. ønske om at Skolens ophører med at bruge AAB’s område, som skolegård.
 
Skolen har endvidere ønsket en gensidig orientering om byggeplaner
 
Formand deltager, samt Susanne Brink og Gert Panton fra AAB.
 
 
 

Taget til efterretning.

6

Dronning Ingrids Hjem
 
AAB’s Drifts personale har foretaget aflåsning af vores låge med kæde og flere låse.
 
Sagen er taget op med driftschef. Tilsyneladende er man ikke klar over, at lågen er placeret ca.  2 meter inde på afdelingens område, samt at man i sin tid ønskede en fornuftig løsning med mageskifte.
 
Iflg. Driftschefen føler man sig generet af eleverne fra KÅG.
 
Helt som ventet vil den manglende vilje til mageskifte i sin tid give anledning til problemer
 

Taget til efterretning.

7

Rensning og reparation af tagrender er bestilt.
 
Der skal bruges stor lift.
 

Ok.

8

Rensning og desinfektion af skakter og skralderum er bestilt.
 

Ok.

9

Nye varmecentraler.
 
Er sat i drift. Har givet anledning til gener med manglende varme. Noget skyldes selve varmecentralerne og andet følgevirkninger i rørsystemet.
 
Afleveringsforretning er ikke foretaget.
 
 
 

Taget til efterretning.

10

Helhedsplanen
 
Udbudsfrist er udskudt til 24. oktober 2013 gr. kommunens manglende godkendelse.
 
Der skal følges på fremvisning den 22. oktober 2013.
 
En række spørgsmål og bemærkninger fra bestyrelsen er allerede fremsendt til projektleder.
 
 

Bliver formentlig udskudt igen. Taget til efterretning.

11

Udskiftning af vaskemaskine
 
Maskine x er defekt skal skiftes.
 
Der skal tages stilling til om vi skal have en stor eller lille maskine/ tages en ud af drift.
 
 

Anskaffes en stor maskine.

12

Manglende lys/afmærkning ved midlertidig garage påtalt for projektledelse
 

Ok.

13

Beboerklager/Husordensager

 

15. oktober 2013 20-01-2014
 

Ex. Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. oktober 2013
Til stede:  Jeanette, Annie, Bent og H-C.
Afbud fra Fatma
 
 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Boligforeningens formand og direktør har d.d. underskrevet de endelige papirer for salg af varmecentralen til Lidl.

Taget til efterretning

30. juli 2013 19-01-2014

Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. juli 2013
Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.
 
 
 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Referat af køkkenmøde 29/7-2013 med følgegruppe.
 
Udleveret på mødet.
 

Ok.

2

Ex. Afd. Møde 1/8-2013
 
Dirigent
 
Referat
 
Indstilling af LAR og Solceller til gokendelse
 

Dirigent: HC
Referat: FT
 
Godkendt.

3

Møde med AKB – bestyrelse og projektleder.
 
Erfaringsudveksling
Infrastruktuprojekt
Køkkenløsning
Lys og stier
 
Næste møde holdes os AAB, når Mock-up er klar.
 
 

Taget til efterretning.

4

Infrastrukturprojekt
 
Fuld opbakning til lys og sten gennem nuværende hovedstier videre på vejen langs parkeringsanlæg til KÅG/SAG og tilslutning til videre stiforløb og lang langs Kåg og SAG. Der må ikke inddrages græsplæne mellem lavhus og parkeringsanlæg.
 

Godkendt.

9. april 2013 12-04-2013

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2013

Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.

 

 

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Planlagt bestyrelsesmøde 4.april 2013 blev udskudt, da planlagt møde med BYG-afdelingen ikke kunne gennemføres.

 

Ny tidsplan afventes.

 

Ok.

2

Behandling af indstilling fra administrationen om rådgivere til vores helhedsplan efter der har været sendt tilbud fra AAB’s tre rådgiver teams..

 

Indstilling:

 

Domus Arkitekter med Orbicon (ingeniør) og Kragh &  Berglund (landskabsarkitekter).

 

Både Domus og Orbicon er gamle kendinge af afdelingen, mens vi ikke tidligere har mødt landskabsarkitekterne.

 

 

Nærmere begrundelse er udsendt til Afdelingsbestyrelsen.

 

 

Tiltrådt.

2

Behandling af regnskab 2012.

 

Overskud på 555.419 kr.

 

Specielt udgifterne til flyttelejligheder er steget voldsomt og mere en forudsat ved behandling af budget 2013.

 

Vi bliver reddet grundet besparelser på vand og rengøring, samt større renteindtægter end forventet.

 

Det indstilles, at overskuddet bruges til at undgå huslejeforhøjelse i forbindelse med kloakrenovering.

 

Regnskab godkendt.

Overskuds søges disponeret som indstillet.

3

SB Helhedsplan

 

Brug af græsplæne til hoppeborg ved åbning sommerhalvårets aktiviteter den 12. april 2013.

 

Godkendt.

4

Deltagelse i samarbejde med kommunen omkring grønne områder.

 

Projekt ”Green Teams”

 

Målet for Green Teams er…

 

·         at løfte beskæftigelsen for borgere i de udsatte byområder

 

·         og at løfte renholdelsen og den grønne pleje af ude-områder i de udsatte byområder

 

·         i et samarbejde mellem Københavns Kommune og de almene boligorganisationer samt borgerne

 

Materiale er udsendt til bestyrelsen.

 

 

 

Vi glæder os til at høre mere om ordningen, specielt hvis kommunen renholder på begge sider af hegnet til kirkegården og ved Sjælør station.

Vi sender en observatør til det første møde.

12. marts 2013 12-04-2013

 

EX.  Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts 2013

 

Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.

 

 

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Tilbud om tryghedsgennemgang i afdelingen.

 

For at reducere forsikringspræmiernes himmelflugt har OB besluttet at alle boligafdelinger skal tilbydes en tryghedsanalyse over de næste 2 til 3 år.

 

Tryghedsgennemgangen koster 20.000, heraf har OB besluttet at de 10.000 kr. dækkes af dispositionsfonden. Der kommer en udgift på 2.500 kr. til udarbejdelse af handleplan.

 

Evt kan der tilkøbes en Mørkevandring for 8.000 kr.

 

Det indstilles, at  der søges etableret en annalyse inden helhedsplanen går i gang. Mørkevandring tages ikke med, må indgår i infrastrukturprojektet under helhedsplanen

 

Fremgår af CR 2-13 som er tilgået afdelingsbestyrelsen

 

Udskydes til efter helhedsplanens gennemførelse.

2

Tilslutning forretningsføreraftale vedr. helhedsplanen.

 

AAB’s standardaftale med tilhørende ydelsesbeskrivelser er tidligere fremsendt.

Afventer endelig version.

3.

Varmecentral i højhusene.

 

Kommunen har meddelt, at der ikke må indrettes varmecentral i sikringsrummene.

Ny løsning skal findes.

Formanden bemyndiges til at finde en løsning.

4

Meddelelse fra Sjælør Hlehdsplan om: Store forårsrengøring i Valby søndag den 21. april 2013 kl. 10-12.

 

SBH sørger for opslag i opgange og morgenmad på dagen..

 

Listbeth Ritter deltager her og spørger om nogen fra afd.bestyrelserne vil være til at omdele flyer på stationen

Taget til efterretning.

5. marts 2013 31-03-2013

Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013

 

Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.

 

 

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Placering af de nye varmecentraler i blokkene.

 

Det oprindelige oplæg er gennemgået med projektleder, som har peget på nogle bedre muligheder.

 

Forslaget er nu placering i depotrum ved opgangene i SB 99 og 131. Var tidligere planlagt placeret i kældergang ved inddragelse af depotrum og cykelrum. I lavhusene forslås oprettet et nyt rum i indgangspartiet i sydgavl. Var tidligere planlagt placeret i Fredagsklubben og funktionærrum.

 

 

 

Taget til efterretning.

2

Opfølgning på gennemgang af vinduer og døre.

 

Snedker er kommet med rapport over de steder, hvor der skal foretages reparation.

 

Indstilles til bestilling. Dog ikke hvor ruder er ødelagt.

 

 

Indstilling tiltrådt.

3

Skybudssikring

 

Rapport fra Orbicon efter fotografering har vist, at det er nødvendigt at foretage en række reparationer af både indvendige og udvendige kloakafløb

 

Orbicon udarbejder oplæg til afløbsrende til kloak ved indgang til kælder i Nordgavlene.

 

Murer mangler stadig  kant ved kælderindgang i Sydgavl + udvalgte depotrum.

 

Formanden bemyndiges til at få forhandlet en økonomisk løsning på plads inden for rammerne at afdelingens nuværende økonomi.

 

Indstilling tiltrådt.

4

Referat af afdelingsmøde vedr. beslutning om helhedsplan. 

 

Der udarbejdes normalt kun et ultrakort beslutningsreferat fra vore afdelingsmøder.

 

Der er på grundlag af lydoptagelse og notater nu udarbejdet et lidt mere fyldigt referat fra afdelingsmødet den 25. september 2012.

 

Indstilles til godkendelse. Vil blive lagt på www.aa50.dk. 

 

Godkendt af dirigenten, Boligforeningens næstformand.

 

Godkendt

5

Grundet stigende statsafgifter bliver det fra 1. februar 2013 dyrere at opvarme boligen.

 

Folketinget har som led i udmøntning af energiforliget besluttet at indføre en forsyningssikkerhedsafgift, der betyder at rumopvarmning bliver dyrere. Dansk Fjernvarme har beregnet stigningen til 500 kr. årligt for en lejlighed på 75 m2 og når afgiften er fuldt indfaset formentlig 1.000 kr. årligt.

 

Efterretningssag.

6

Næste ordnære bestyrelsesmøde fastsat til den 4. april 2013

 

29. januar 2013 29-03-2013
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar 2013

 

Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.

 

 

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Skybrud  juli 2011 - rensning

 

Goritas opfølgende gennemgang november 2012

 

Ikke behov for yderligere tiltag i SB 101 til 109.

 

Kan være behov for tiltag enkelte steder i SB 123 til 131. Afklares af Administrationen.

 

Vi skal have fundet indehaver af et udlejningsrum og et kælderrum, hvor bolighaver ikke har rummet.

 

Rapport sendt til bestyrelsen

 

Taget til efterretning.

2

Opsætning af vaskemaskine uden tilladelse.

 

Der har i blokken 113 til 121 været et tilfælde af uautoriseret opsætning af vaskemaskine. Vand har løbet ud over køkken og ned i kælder. Der er komme vand på beboeres effekter.

 

Pågældende har fået regning på udkald til VVS-installatør og krav på retablering af køkkengulv.

 

Taget til efterretning.

3

Proces ved nødvendig udskiftning af køl-og fryseskab, hvor reparation ikke kan foretages.

 

Som vedtaget i forbindelse med vedligeholdelsesreglement den 6. november 2012, skal beboer tage stilling følgende

 

Ønskes 55 cm skab

Ønskes 60 cm skab og man finder selv placering

 

Når de ny køkken opsættes, sker der udskiftning af køl- og fryseskab, hvis dette er mere end 5 år gammelt, jf vedligeholdelsesreglement.

 

Ved udskiftning udfylder beboer en blanket, hvor der foretages valg af de to muligheder.

 

Får skema næste tirsdag.

Betsyrelsesmøde 18. december 2012 26-01-2013

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. december 2012

 

 

Til stede: Fatma, Jeanette, Annie og Bent

 

 

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Parkeringsforhold

 

Det er konstateret, at naboen(AKB) har indført parkeringslicens.

 

AKB har ikke orienteret AAB herom. Dette er AKB’ ejendomsleder gjort opmærksom på.

 

Det er formentlig primært SB 91 til 99, der er påvirket.

 

 

Taget til efterretning.

Situationen holdes under obs.

2

Vedligeholdelse af vinduer og opsætning af lister på døre.

 

Aftaler mv. er nu på plads. Arbejdet forventes påbegyndt i uge 2

 

 

Ok.

 

3

Arbejder omfattet af helhedsplanen.

 

Der har været en del henvendelser om træk og kulde fra bl.a. vinduespartier og vægge.

 

Der er taget hånd om sagerne i forbindelse med helhedsplanen og der foretages ikke individuelle tiltag.

 

 

Ok.

4

Parkeringspladser til den kommende forretning ved varmecentralen.

 

AAB skal have rådighed over 32 P-pladser, som flyttes herfra til den kommende forretning på varmecentralen.

 

Tinglysning kan kun ofretages med en deklaration med 30 års opsigelsesfrist.

 

 

 

 

Ok.

5

Skellet til AAB afdeling 98 og 99

 

Træerne er nu skåret og den midterste del af hegnet er fjernet, således at der er adgang til vore arealer.

 

 

Ok.

6

Varmecentralen – nedlæggelse

 

Køber afventer forsat endelig byggetilladelse fra kommunen før slaget kan falde  på plads.

 

Der har været møde med KE, som forbereder udformning af aftaler og dimensionering af de kommende anlæg.

 

 

 

Ok.

7

Intro-møde for nye beboere.

 

Der arbejdes videre på sagen.

 

 

 

 

 

 

8

Afdelingsmøde 2013.

Ordinært afd. Møde

holdes 24.sep.2013.

Bestyrelsesmøde 20. november 2012 25-11-2012

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. november 2012

 

Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.

 

 

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Formanden bemyndiges til at  udmønte beslutningen fra afdelingsmødet når den fornødne afklaring e sket i forhold til administrator.

 

 ”Bemyndigelse til afdelingsbestyrelsen om at indgå aftale om forlængelse af den boligsociale helhedsplan ”Sjælør Helhedsplan”

 

 

Tiltrådt

Bestyrelsesmøde 23. oktober 2012 25-11-2012

Bestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012

Til stede: Fatma, Annie og Bent.

Afbud fra HC og Jeanette.

 

Dagsorden ikke udsendt på forhånd

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Opfølgning på desinfektion efter skybrud 2. juli 2011.

 

Kundechef har på forespørgsel oplyst, at sagen har været gået i stå. Genoptages nu.

 

 

 

Efterretningssag.

2

Dagsorden til afdelingsmødet gennemgået.

 

Formanden har aftalt at Lene fra Helhedsplanen deltager. Gennemgår selve planen efter oplæg fra formanden.

 

Ida deltager også.

 

Tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

 

3

Tilbud på vedligeholdelse af vinduer modtaget.

 

Omfatter:

Skriftlig varsling af beboerne op til 2 gange

Smøring og justering af beslag

Siliconering af gummiliste

Termoglas kontrolleres for punktering

Udvendige fuger kontrolleres for slip

Registrering af besøgte lejemål og større defekte dele

Defekte og knækkede og beslag udskiftes på regning

Defekte tætningslister /gummilister udskiftes på regening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltrådt.

4

Ansøgning om tillægsbevilling l DV-planen ekspederet til Administrationen:

 

·         Håndtering af skel mellem AAB afdeling 50 og AAB afdeling 98/99.

          Hegn og beskæring  60.000

 

·         Vedligeholdelse af vinduer 156.000

 

·         Skybrudssikring 600.000

 

·         Lister hoveddøre 400.000

 

 

 

Tiltrådt.

5

Helhedsplanens vil gerne benytte ”Fredagsklubben” kvindeklub – kvinder fra AAB, AKB og Vibo.

 

Der skal indkøbes noget brandtæppe og der skal sættes trappe til nødudgang op.

 

Der indhentes tilbud til  dør  til opsætning mellem forrum og selve kælderen

 

Tiltrådt.

Der vil blive lukket for gennemgang.

 

6

Der har den 21. oktober været holdt møde mellem formand og udviklingskoordinator i Helhedsplanen.

 

Aktuelle forhold drøftet.

Taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2012 14-10-2012

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september  2012

 

Til stede: Jeanette, Annie, Fatma ,Bent og H-C.

 

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Konklusion på rørundersøgelse.

 

 

 

Efter en diskussion om div rapporter og kendte rørproblemer blev det besluttet, at det er nødvendigt, at rør- og faldstammer udskiftes i forbindelse med helhedsplanen.

 

 

2.

Revision af DV-plan

 

Revision 11/9-2012 godkendt.

3.

Budget 2013

 

Indstilles til afdelingsmødets godkendelse – huslejestigning 8%

 

(6% til DV-plan og 2 % til drift)

4

Indstilling vedr. plan 2013

 

Indstilles til godkendelse med køkken, samt med udskiftning af rør og faldstammer.

 

De øgede henlæggelser indgår bl.a. i finansieringen af rør og faldstammer.

 
Bestyrelsesmøde 28. august 2012 08-09-2012

Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. august 2012

 

Til stede: Jeanette, Annie, Bent og H-C.

 

Afbud fra Fatma

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

DV-plan

 

Rør-undersøgelse

 

Gennemgået på mødet den 7. august 2012.

 

Afventer konklusion fra AAB og rådgiver.

2

Plan 2010 – Helheds- og udviklingsplan.

 

7. august besluttet at udskiftning af køkken er en del af helhedsplanen.

 

Domus  arkitekter vurderet at en modernisering vil beløbe sig til 125.000 kr.  – stik osv. Det er et overslag og der er ikke foretaget detailprojektering. Der skal være mulighed for at vælge min 3 farveindtryk

 

Seneste oplæg til  økonomi udsendt på forhånd. Opgjort efter, at der har været yderligere drøftelser med Landsbyggefonden.

 

Det eneste uafklaret, men nok så vigtige punkt, er status for vore rør.

 

Mail-korrespondance er sendt til Bestyrelsen.

 

Økonomi syne noget fornuftig under de givne omstændigheder.

 

Afventer resultat af rørundersøgelse.

3

Budget 2012

 

Administrationens oplæg udsendt, dog uden justering i forhold til DV-plan

 

Drøftet. Der arbejdes videre med mindre omprioriteringer på driftssiden, samt flytning af slid og ælde-arbejder til DV-planen.

 

Afventer rørundersøgelse.

 

4

Vedligeholdelsesreglement

 

Tiltrådt på mødet den 7. august 2012.

 

Status.

Afventer kommentarer  fra Administrationen. Endvidere skal planen suppleres med billeder,

5

Afdelingsmøde og infomøde

 

Info- og ex afdelingsmøde om vedligeholdelsesreglement den 18. september 2012

 

Afdelingsmøde om budget og Helhedsplan den 25. september 2012.

 

 

Tiltrådt.

 

Ex. Afdelingsmøde om social helhedsplan og vedligeholdelsesreglement holdes i oktober.

6

Infomøde – for ikke-dansksprogede.

 

Søgt etableret i samarbejde med Sjælør Helhedsplan.

 

Formanden og Gorm har forslået den 18. september 2012 med start kl. 15 eller 16. Ingrid B. kan ikke, men forslå i stedet en lørdag /søndag.

Taget til efterretning.

 

 

 

 

(Efterfølgende afklaret at mødet holdes den 18. september 2012.)

7

Antennebudget 2013

 

Nødvendig forhøjelse 48 kr. om måneden.

 

Både copy-dan og afgift til YouSee er steget.

Taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde 7. august 2012 12-08-2012

Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. august 2012

Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.

 

 

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Helhedsplanen

 

Flere beboere har efterspurgt nye køkkener.

 

Det indstilles, at udskiftning af køkken sker som en del af helhedsplanen for alle.

 

Begrundelsen er bl.a., som drøftet på uformelt møde den 31. juli 2012.:

 

·         Efterlyst af rigtig mange beboere.

·         Der skal opsættes emfang

·         Det vil give fuld glæde i forhold de nye altanforhold mad ”orangeri”

·         Giver mulighed for,  at der bliver plads til tiden køleskabe (pt kun plads til 55 cm skabe)

 

 

Tiltrådt. Køkken vil blive udskiftet som en del af Helhedsplanen.                           

2

Status Helhedsplan

 

Økonomi og køreplan for den videre proces drøftes på møde med Administrationen onsdag den 8. august 2012

Møde kl. 17.30 onsdag den 8.august 2012

 

 

 

 

 

 

 

3

Vedligeholdelsesreglement.

 

Drøftelse af om komfur, køl-og frys fortsat skal være en del af afdelingens standardudstyr.

 

Kræver afdelingsmøde-beslutning og vil have virkning fra beslutningstidspunktet.

 

Beregning viser, at det medføre en nedsættelse af boligafgiften på 2% i frohold til hensættelser til DV-planen.

 

 

Køl-og frys skal fortsat være en del af afdelingens standardudstyr.

4

Vedligeholdelsesreglement

 

Skal behandles af afdelingsmødet.

 

Oplæg udsendt til bestyrelsen.

 

 

 

Godkendt.

5

Skybrudssikring

 

Rapport modtaget – kloakundersøgelse endnu ikke gennemført

 

Driftskoordinator har endnu ikke kommet med oplæg

 

 

Tages til efterretning.

Venter på oplæg.

 

6

Drifts- og vedligeholdelsesplan

 

Med grundlag i den tekniske tilstandsvurdering er der sammen med driftskoordinator udarbejdet plan for nødvendige arbejder i den kommende 10-årsperiode.

 

En række priser er blevet justeret.

 

Afventer dog rørundersøgelse og kloakundersøgelse.

 

Medfører et behov for væsentlig øget henlæggelser.

 

Er udarbejdet med og uden køl-frys/komfur.

 

 

Orientering ikke færdig

7

Skelforhold til AAB afdeling 98/99.

 

Efter en dialog bliver der nu sat markeringspæle fra skel op, som ligger mellem det nuværende hegn og Dronning Ingrids Hjem.

 

AAB afdeling 98/99 skal ikke benytte vores område til brandvej.

 

Idrætscontainer forbliver på vores område.

 

AAB 98/99 har benyttet 77.5 m2 af afdeling 50 område.

 

AAB98/99 skal som kompensation for brug af afdelingens område betale halvdelen af udgifterne til fjernelse af hegn og beplantning efter vores anvisning. AAB afdeling 98/99 har herefter ikke noget at gøre med det, der hidtil har været betragtet som skelbeplantning.

 

Det vides ikke, hvorledes AAB afdeling 98/99 vil markere det nye skel.

 

 

Taget til efterretning. Bestyrelsen går på ”mark vandring” inden vi meddeler administrationen beslutning vedrørende, hvilke træer buske og hegn der skal fjernes.

 

 

 

3. juli 2012 12-08-2012

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3.juli 2012

 

Til stede: Fatma, Jeanette, Annie, Bent og H-C.

 

 

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

Valg af sekretær.

 

Fatma.

2

Formanden bemyndiges til sætte beslutningerne på Afdelingsmødet i værk.

 

Opsætning af tætningslister inkl. maling af vinduer.

 

Arbejdet skal gå i gang ultimo august/primo september

 

Bemyndigelse 160.000 ex moms. Dækkes af drift.

 

Iværksættelse af vedligeholdelse af vinduer.

 

Formanden bemyndiges til at indgå aftale med snedker.

Udskudt.

 

Skal have prøveopsætning.

 

 

 

 

 

 

 

 

OK

3

Bemyndigelse til formanden til at indgå aftale med murer om opretning af

 

Opretning af mur ved kældernedgange i sydgavle

Rep af trappe v. 121 græsplæne.

 

Opretningen af nogle trin

Opretning af huller i kælder

 

Dækkes delvist af DV-plan.

 

OK

4

Bemyndigelse til iværksættes af rør-undersøgelse via AAB.

 

Oplæg modtaget fra Administrationen.

 

En del af de tekniske undersøgelser indgår i helhedsplanen.

 

 

OK

5

Bemyndigelse til formanden til at sætte kloakundersøgelse i værk, samt afbødning af skybrud.

 

OK

 

Vi skal have prioriteret

Det helt akutte først.

 

 

6

Plan 2010

 

Status  og tidplan

 

Gennemgået med Administrationen den 28. juni 2012.

 

Økonomien er endnu ikke endelig på plads. Økonomi i forbindelse med indføring af varme til de enkelte blokke og evt. rørproblemer er medtaget i økonomien.

 

Planen skal være behandlet inden udgangen af september måned, hvis vi skal leve op til kommunens krav til hurtig sagsbehandling

 

Tidsplan:

 

Info-møde spørgsmål og svar

Tirsdag den 4  september

 

Ex. Afdelingsmøde onsdag den  12. september

 

Budgetmøde 25. september 2012.

 

Der skal endvidere i samarbejde med Helhedsplanens demokratikonsulent arrangeres møde med  beboere, der ikke kan dansk. (Ved seneste møde var der for mange, der kommunikerede på dansk, hvilket gik ud over de øvrige deltagere.

 

 

OK

 

 

 

 

 

 

Bemærk

Planerne er efterfølgende ændret.

 

7

Køkkener via individuel kollektivråderet.

 

Administrationen har oplyst, at vi skal have godkendt prisniveau på afdelingsmødefør udbud kan gennemføres.

 

Krav til køkkener er tidligere besluttet.

 

Der skal tages stilling til model – snedker eller køkkenfirma

 

Medtages på infomøde i forbindelse med helhedsplan.

 

Skal være klart til bestyrelsesmøde den 7. august 2012.

 

OK

 

Halogen ønskes dog ikke. Beskrivelse af køl-/frys er kun dimensionering og ikke køl/frys.

 

Specificeret i afd. af hensyn til antal skabe.

Standard + 2

 

 

Bemærk

Planerne er efterfølgende ændret.

 

 

 

8

Sommerferie lukning som sædvanlig i juli måned. Åben den første og sidste tirsdag i juli måned. Henvisning til varmemester.

 

Aftalt den 28. juni 2012.

 

OK

9

Klage over manglende varme.

 

Beboer henvist til afdelingsbestyrelsen.

 

Ejendomsfunktionærerne skal i nødvendigt omfang tage kontakt til varmecentralen

 

OK

10

Husorden

 

En beboer har den 23. juni 2012 tændt en åben grill i kældergangen 101 til 109 og i øvrigt forladt kælderen i en time.

 

I strid med husorden og livsfarligt.

 

Formentlig strafbart.

Beboer har fået påtale

 

 

 

Bestyrelsesmøde 3. maj 2012 07-05-2012
Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2012 (ex)
 
Til stede:  Jeanette, Hans-Christian, Annie  og Bent
 
Jørn udtrådt.
 
 
 
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
  Det er på kontoraften den 3. april 2012 besluttet at gennemføre afdelingsmødet snarest muligt som følge af Jørn Christensens udtræden af bestyrelsen.
 
Efterfølgende planlagt til tirsdag den 22. maj 2012.
Tiltrådt
1 Forslag til behandling på afdedelingsmødet.
 
Hoveddøre og tætning af hoveddøre har fyldt meget ved beboerhenvendelser og internt i bestyrelsen.
 
Der foreslås opsat tætningsliste. Egetræsliste med Q-lon eller lignende  i sider og top. Listerne sprøjtemales.
 
Pris 160.000 + moms. Forventes dækket af driften.
 
 
 
Tiltrådt
2 Forslag til behandling på afd. Mødet.
 
Vedligeholdelses af vor nye vinduer og døre iværksættes med ekstern bistand.
 
Medtages på afdelingsmødet, da det i beslutningsgrundaget for afhændelses af Dronning Ingrids hjem indgik, at vore funktionærer skulle foretage vedligeholdelse af døre og vinduer, samt overtage rengøringen af vaskeriet.
 
Det må konstateres, at der kun er foretaget smøring mv ved fraflytning og på anfordring.
 
Det er vigtigt, at der sker den fornødne vedligeholdelse.
 
Pris 60.000 + moms , samt 60.000 til reservedele.
 
Udgifterne arbejdet dækkes af driften, men materialer dækkes af midler på DV-planen for 2011 0g 2012.
 
Løbende gennemgang ved intern bistand indarbejdes i Drifts- og vedligeholdelsesplanen.
 
Tiltrådt
3. Forslag til behandling på afd. Mødet.
 
Følgegruppe til høring omkring den overordnede detailplanlægning og specielt de grønne områder .Med  bl.a. repræsentanter for ældre og børnefamilie.
 
Tiltrådt.
4. Møde med indvandre-kvinder om beboerdemokratiet i AAB og aktuelle spørgsmål foreslås afholdt sammen med Sjælør Helhedsplanen, demokratikonsulenten den 15. maj 2012. Sørger for tolkning.
 
 
Tiltrådt
 
Jeannette deltager.
5. Som følgende af henvendelse fra  Sjælør Varmecentral ’s varmemester og efterfølgende møde med Ole Holmgreen og konsulent fra TA, tages der kontakt til vores driftstekniker for undersøgelse af vores rørsystems stand.
 
Notat sendt til bestyreslen.
 
Tiltrådt
6. Vi har haft kloakfirma ude for at rense dræn omkring husene – forsøgsvis kun det ene højhus.
 
Meldingen er, at det ikke kan renses, men skal graves.
 
Det fremgår af tilstandsrapporten, at der bør skabes et overblik over vore kloakkers tilstand. Kommunen er netop i gang med foring af kloakkerne på Sjælør Boulevard.
 
Vi ved at der er problemer med to kloakker.
 
Der tages kontakt til vores driftstekniker med henblik på undersøgelse af nødvendige tiltag.
 
Tiltrådt
7 Procesplan for Sjælør Helhedsplan.
 
BHJ har d.d. drøftet den med Ida Jørgensen. Planen holder ikke, da LBF har udskudt bevillingsproceduren i en måned. Der ses ikke at være grundlag for en drøftelse med de tre boligsociale konsulenter. Vi drøfter den internt.
 
 
Planen eftersendes.
Enighed om der pt. Ikke er grundlag for møde.
8 Afdelingsmødet kan ikke holdes i kantinen, da den skal bruges til noget spisning. Tommy finder et andet sted.
 
Taget til efterretning
9 Vedligeholdelsesreglement.
 
Status fra udvalget.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan ikke blive færdig til afdelingsmødet.
 
Administrationen skal høres om nogle detaljer, arbejdet fortsættes og skal afsluttes hurtigst muligt.
 
 
     
     
     
     
     
 
Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 07-05-2012
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012 (ex)
 
Til stede: Jørn, Jeanette, Hans-Christian, Annie  og Bent
 
 
 
 
 
Nr. Dagsorden Beslutning
1 Ansøgning fra Sjælør Helhedsplan om rum til opbevaring  af cykler i forbindelse med cykelprojekt.
 
Ansøgning er f remsend til bestyrelsen
 
Godkendt.
2 Regnskab 2011 er modtaget.
 
Overskud 1.o57.070
 
 
Skyldes primært
 
Mindre forbrug
 
 • Vand ca. 400.000
 • El  ca. 150.000
 • Renholdelse 100.000
 
Merindægt:
 • Korrektion for 2010 vedr. renter på 251.000 kr
 
 
Merforbrug
Konto 115 al. Vedligeholdelse er overskredet med 100.000
 
Regnskab omdeles i forbindelse med afdelingsmødet i september måned
 
 
Forbrug vedr. el og vand skal undersøges nærmere.
3. Udarbejdelse af vedligeholdelsesreglement for afdelingen.
 
 
 
Der skal udarbejdes reglement for den enkelte afdeling.
 
Der nedsættes et udvalg bestående af HC, Jeannette og Annie til at udarbejde oplæg.
 
Skal behandles på et afdelingsmøde
 
 
Arbejdet sættes i proces med Annie, Jeanette og H.C
4. Skybrud
 
Rengøring og desinfektion er nu gennemført, herunder også vedr. de rum, der ikke var blevet ryddet i første omgang.
 
Der mangler nu 11 rum, hvor der skal skaffes tvangsmæssig adgang.
 
Proces:
 
De pågældende tilbydes muligheden af at får undersøgt om der er skimmelsvamp i deres kælderrum. Såfremt der konstateres skimmelsvamp eller der ikke reageres, skal der skaffes adgang til rengøring og desinfektion.
 
Varsling mv. af de tvangsmæssige foranstaltninger overdrages til Administrationen.
 
De nødvendige udgifter afholdes af afdelingen.
 
Tiltrådt og sættes i proces.
 
Jørn Christensen forlod mødet ved starten af punktet og meddelte at han trak sig fra AAB, da man tilsyneladende troede mere på en konsulent end et afdelingsbestyrelses-medlem
 
5 Diverse
 
Reparation af lys foran Blokke Sjælør Boulevard 109 til 121 er nu gennemført
 
Reparation af fodhegn mod Sjælør Boulevard forventes gennemført i april måned.
 
 
Taget til efterretningretning.
6 Ansøgning om opsætning af mobilmast på taget ved Sjælør Boulevard 131.
 
Formanden bemyndiges til at arbejde videre med sagen efter samme principper som vedr. SB 99.
 
Tiltrådt
 
7 Opslag i opgange
Antallet af opslag har taget overhånd.
 
Det indstilles at helhedsplanen anvises kun at sætte max 1 A3 opslag op. Der kan evt. sættes A4 opslag op på opslagstavlen i vaskeriet.
 
Det skal overvejes, hvorledes opslag skal håndteres fremover – evt nye tavler .
 
 
 
Godkendt med den tilføjelse, at opslag skal fjernes, når de ikke længere er aktuelle.
8 Rygning
 
Rygning er forbudt i alle offentlige rum i AAB, således også i opgange, kældre og vaskeri. Skiltning er således unødvendig.
 
Besluttet at køre forsøg med skiltning et par steder.
 
Tiltrådt
     
     
     
     
     
     
Bestyrelsesmøde 7. februar 2012 11-02-2012
Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012
 
Til stede: Jørn, Jeanette, Annie, Bent
Afbud: Hans Christian
 
 
 
 
Nr.
Dagsorden
Beslutning
1
Prækvalifikation til forlængelse af Sjælør Helhedsplan.
 
 
Vi har siden de indledende møder i sommer konstateret, at de to bestyrelsesanvisninger ikke følges.
 
Vi har senest afholdt møder, hvor udtrykkelige aftaler ikke bliver indføjet i dokumenterne, men derimod holdninger som  ikke afspejler trufne beslutninger.
 
Den manglende effektuering af trufne beslutninger har medført et betydeligt merarbejde for afdelingsbestyrelsen i afdeling 50, hvilket er helt utilfredsstillende.
 
Indstilling:
 
AAB fastholder at midler der søges til Sjælør Helhedsplan primært skal bruges på Sjælør Boulevard og under styring af Styregruppen for Sjælør Boulevard. Skal der laves fælles projekter med KGS. Enghave Helhedsplan sker det kun efter udtrykkelig beslutning i Styregruppen for Sjælør Boulevard, ligesom den fælles styring samtidig skal aftales.
 
 
 
Godkendt.
2
Sjælør Helhedsplan
AAB’s boligsociale koordinator orienterer om seneste nyt.
 
Ida Jørgensen orienterede om fremdriften i arbejdet med Prækvalifikationsskrivelsen.
 
Seneste version blevet gennemgåret og nødvendige præciseringer foretaget.
 
Et bestyrelsesmedlem mente at de fælles projekt med Sydvest INC med rap og hiphop naturligt kunne placeres på Københavns fælles musiksted Snak Annæ Gymnasium. Kunne samtidig trække aktiviteter over mod et Udsat BoligOmråde. Der arbejdes videre med sagen.
 
3.
Henvendelse fra AAB’s ledelse den 10. januar 2012 om tilslutning partnerskabserklæring vedr. kommunens ansøgning om socialfondsmidler fra EU’s socialfond.
 
Opkvalificering og job i Hovedstadsregionens udsatte boligområder. Omfatter for i AAB  de to udsatte boligområder afdeling 50 og afdeling 80.
 
Partnerskabserklæringen lægger op til at de to afdelingsbestyrelser skal være positivt indstillet.
 
Der er ikke økonomi i sagen for AAB afdeling 50.
 
 
Brev og ansøgning har været sendt til bestyrelsen og er indgået i drøftelserne omkring prækvalifikation til Sjælør Helhedsplan..
 
Organisationsbestyrelsen har godkendt AAB’s tilslutning på sit møde den 1. februar 2012.
 
Indstilling:
 
Afdelingsbestyrelsen tilslutter sig Partnerskabserklæringen.
 
Godkendt
4.
Plan 2010 – afdelingens helhedsplan
 
Fælles ansøgning med AKB og VIBO  til Realdania og Landsbyggefondens infrastrukturpulje for at få midler til ”den store landsskabsplan” og belysning.
 
Repræsentanter for de tre boligorganisationer og de tre afdelingsbestyrelser har holdt mødet om sagen. AAB’s byggetekniske afdeling har på vegne af de tre boligorganisationer indsendt ansøgningen.
 
 
 
Taget til efterretning
5
Plan 2010 – afdelingshelhedsplan.
”Lokal Afledning af Regnvand”.
 
I tilknytning til beslutningerne på efterårets afdelingsmøde har vi som en del af PLAN 2010 fået undersøgt mulighederne for ”Lokal Afledning af Regnvand”.
 
Rapporten er umiddelbar positiv for et videre forløb. PÅ den anden synes der ikke at været taget hensyn til, at der konstant står vand på græsplænen mellem de to lavhuse.
 
Materialet er sendt til bestyrelsen den 5. februar 2012.
 
HC har tidligere haft kontakt til TMF, som henviste til at hyre en rådgiver.
 
 
 
Orienteringspunkt.
Indgår i de videre forberedende drøftelser om Plan 2010. Der skal dog peges på, at
6
Byggeherremøde den 25. januar 2012
 
Lisbeth Larsen oplyste, at der ikke er noget nyt fra Landsbygge-fonden. Et besluttende møde trækker formentlig ud.
 
Besluttet, at der indkaldes til informationsmøde for beboerne i løbet af februar måned, således at alle kan blive opdatere på, hvad der er sket siden den seneste møde i efteråret.
 
 
Godkendt
 
 
(Informationsmødet er efterfølgende fastlagt til den 21. februar 2012)
7
Vedligeholdelsesreglement.
 
Der skal udarbejdes vedligeholdelsesreglement til forelæggelse på næste ordinære afdelingsmøde.
 
AAB har hold flere informationsmøde for afdelingsbestyrelserne. Det sidste møde holdes den 22. februar 2012, kl. 16. 30 på Artillerivej.
 
Afdelingsbestyrelsens medlemmer skulle havde fået E-mail fra Pia Skov den 1. februar 2012.
 
Tilmelding anbefales, da det kommer til fylde meget.
 
Orientering
8
Videoovervågning af parkeringsplads
 
På afdelingsmøde den 11. maj 2010 blev følgende besluttet:
 
5.          Opsætning af kameraer ved ny parkeringsplads.
 
Som en del af projektet vedr. nedrivning af parkeringsanlægget bemyndiges afdelingsbestyrelsen til opsætte kameraer på de to lavhuse til dækning af parkeringsanlægget.
 
De nuværende overvågningsstationer i de to lavhuse forventes at kunne benyttes.
 
Opsætning forudsætter at lovgivning ændres og evt. tilladelser kan fremskaffes.
 
Anskaffelse sker inden for en ramme på 30.000 kr. og  indgår i det samlede projekt for parkeringsanlægget.
 
Blev ikke effektueret ultimo 2010, da det var ønsket at bruge lønsumsmidler til formålet. Imidlertid kom anlægget først på plads i 2011.
 
Vores leverandør har i forbindelse med årsskiftet besigtiget forholdene og har oplyst, at den stipulerede ramme kan holde. KåG har tidligere tilsluttet sig, at vi kan opsætte overvågning.
 
Der skal træffes beslutning om det videre forløb.
 
Der arbejdes videre med sagen
9
Maling af opgange højhuse.
 
En del af DV-planen.
 
Tidligere besluttet at BTA skal udarbejde udbudsmateriale..
 
Indstilling:
Processen skal sættes i gang.
 
 
Godkendt
10
Pilotprojekt vedr. tilstandsregistrering
 
Præsentation af resultatet.
 
Mulige datoer 15 – 16 februar, samt 20 eller 22 februar 2012 kl. 15.00.
 
 
 
 
 
 
Formanden aftaler dato.
Obs.
Næste bestyrelsesmøde 14.februar, hvor bl.a. opfølgning på skybrudssagen skal drøftes.
Udskudt til 21. februar 2012.
(Er efterfølgende yderligere udskudt gr. informationsmødemøde om Plan 2010 den 21. februar 2012)
Bestyrelsesmøde 20. december 2011 11-01-2012
Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. december 2011

Til stede: Jeannette Nissen, Jørn Christensen, Annie Skaarup  Hans-Christian Larsen og Bent Haupt Jensen
Afbud:
 
 
 
 

Nr. Dagsorden Beslutning
1 Desinfektion af kælderrum.
 
Der er nu endelig komme afklaring omkring betaling for containere til affald fra kælderrum.
 
Varsling er udsendt  19. december 2011 + opsat i opgangen.
 
Skal være tømt 9. januar 2012, kl. 07.00.
 
Container ved SB 91-99 og Vaskeribygning fra 6. til 9. januar 2012.

 
Vi skal have undersøgt om det er muligt, at præcisere om det er nødvendig at tømme alt, eller kun op til en vis højde. Kan det adskilles til udearealer en dag og kælder dag.
 
2 Ansøgning til RealDania mv. sammen med Vibo og AKB vedr. belysning og udearealer.
 
 
3 Forslag om afholdelse af møde om udearealer og kommunens beskrivelse af Sjælør Boulevard.
 
Afventer at der er beslutningsgrundlag vedr. økonomi. Det er vurderingen, at beboerne ønsker et konkret beslutningsgrundlag til næste møde.
 
4 Mødet for årets tilflyttere 10. januar 2012
 (Tlføjelse efterfølgende: Er blevet udskudt.)
Bestyrelsesmøde 8. november 2011 15-11-2011
 
 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den  8. november 2011

 

Til stede: Jørn, Jeanette, Hans-Christian, Annie  og Bent

 

 

 

 

 

Nr.

Dagsorden

Beslutning

1

 

Opfølgning på afdelingsmøde.

 

Desværre var Annie og Jørn fraværende. Jørn kom dog ved mødets afslutning.

 

Der havde ikke været tid til en ordentlig forberedelse af mødet, bl.a grundet ugedagen.

 

Formanden ønsker ikke, at være ordfører på alle punkter fremover.

 

 

Særlig forhold:

 

 

Opfølgning:

 

·         Udarbejdelse af handleplan for vand.

 

·         Undersøgelse af mulighed for nødbelysning i opgange.

 

 

·         Opfølgning på rejste problemer ved. Parkering.

 

Caciki SB 131 har ikke afleveret dokumentation omkring parkeringsforholdene, der er således ikke noget  at arbejder videre.

 

Undersøgelse af mulighed for at give kvittering for E-mail vis web-site.

                                                   

 

IT-afdelingen har undersøgt mulighederne.

 

 Fra AAB’s sider kan man godt sørge for kvittering, men det har vist sig at E-mail fra GOMINISITE ikke indeholder de fornødne de rigtige informationer til, at danne en kvittering. IT-afdeling har tilskrevet GoMINISITE.

 

Godkendt.

2.

Kommunen har udgivet en brochure om hver af kommunens 6 Ghetto-områder – nu særligt udsatte boligområder (SUB), herunder Sjælør Boulevard. Fremsendt per E-mail til bestyrelsen.

 

Materialet er blevet til ved to møder med forskellige aktører i områder, herunder medarbejdere fra Sjælør Helhedsplan.

 

AAB Afdeling 50 er ikke blevet hørt.

 

En række af oplysninger synes ikke at være i overensstemmelse med de faktuelle forhold.

 

Man kan bl.a. få den opfattelse, at det kun er AKB, der har et beboerdemokrati. Dette til trods for, at AAB afdeling 50 er den eneste boligafdeling, der kontinuerligt har haft en beboervalgt afdelingsbestyrelse.

 

Københavns kommune har nu skriftligt beklaget formuleringen, som kan tolkes , som om at kommunen ikke mener, at AAB har et velfungerende beboerdemokrati. Dette er ikke kommunens opfattelse, og formulering vil blive fjernet ved genoptryk.

 

Dialogen med kommunen er ikke afsluttet.

 

Godkendt

3

Københavns kommune har foretaget et teknisk gennemsyn af de særligt udsatte afdelinger. En fortsættelse af en gennemgang af almene boligafdeling.

 

Fremsendt per E-mail til afdelingsbestyrelsen.

 

AAB afdeling 50 er i særlig grad fremhævet som en afdeling med manglende henlæggelser.

 

Vore naboafdeling er med i gruppen af mønsterafdeling.

 

 

Skal tilsynets henstilling følges, skal der ske en markant stigning i henlæggelserne og dermed boligafgiften.

 

Hverken afdelingsbestyrelsen eller AAB’s direktør er enig i kommunens udlægning.

 

 

Godkendt

3

Rengøring.

 

Der er iværksat systematisk kontrol og opfølgning – primært ved varmesteren.

 

Manglende rengøring i de seneste uger blev der fulgt op på i fredags efter at formanden havde været i dialog med firmaet.

 

Rengøringsfirmaet foretager nu nogle justeringer, hvorefter der holdes driftsopfølgningsmøde

 

Efterretning

4

Vandbrud

Der den 7. november 2011 været et omfattende vandbrud på ledningen til koldt vand ved legepladsen

 

Årsagen kendes ikke. Var svært at finde. Holmgreen sørger for retablering.

 

Efterretning

5

Opkast i vaskerigang i weekenden.

 

En gæst i vaskeriet har kastet op i vaskeriet uden at fjerne det igen.

 

Pågældende beboer skal betale for ekstrarengøring.

 

Godkendt

6

Opfølgning på skybrud.

 

Vi mangler svar på henvendelse fra forsikringsselskab vedr. leje af containere.

 

Rydning skal ske over to weekender.

 

Efterretning

7

Status på Helhedsplanen

 

Direktøren har meddelt, at Elly Borg, AKB’s forretningsfører syntes det er god ide, at de to adm. snakker om planen.

 

Elly Borg har oplyst, at der er konflikt mellem de to afdelingsbestyrelser, bl.a. vedr. hegn.

 

Gorm har meddelt, at stadsarkitekten har tiltrådt vores plan.

 

Efterretning.

8

Julefrokost for bestyrelsen

 

 

 

9

Teknisk byggesyn – AAB forsøget

 

Gennemføres 16. november 2011 15 til 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
Bestyrelsesmøde 30. august 2011 04-09-2011
Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. august 2011
Til stede: Jeannette Nissen, Jørn Christensen, Annie Skaarup  og Bent Haupt Jensen
Afbud:
Hans-Christian Larsen
 
 
 
Nr.
Dagsorden
Beslutning
1
Budget 2012.
 
Oplæg fra administrationen en stigning på 5%.
 
Begrundelse:
Stigning i ejendomsskatter                                                                                                               106.000
Stigning i vandafgift                                                                                                                           41.000
Stigning i forsikringer                                                                                                                        68.000
Stigning i administrationsbidrag                                                                                                                                    72.000
Stigning i renholdelse                                                                                                                        40.000
Stigning i almindelig vedligeholdelse                                                                                                                                    150.000
Stigning i særlige aktiviteter                                                                                                                                    34.000
Stigning i hensættelse til planlagt vedligeholdelse                                                                                                                                 106.000
Regulering lejeindtægter                                                                                                                   57.000
Fald i renteindtægter                                                                                                                         301.000
 
Fald i kapitaludgifter                                                                                                                          -175.000
Stigning i andre ordinære indtægter                                                                                                                                    -37.000
 
Til gennemsyn for bestyrelsen den 23. august 2011.
 
Prisudviklingen er stærk betænkelig. De fleste udgifter kan vi ikke påvirker.
 
Udgifter til konto 115 nedsættes med 138.000, da det synes beregnet på det forholdsvis store antal flyttelejligheder i 2010.
 
Udgifter til energi har været stigende til bl.a. statsafgifter mv. uden at vaskeripriserne er sat op . Priserne sætte op med 1 kr. på små maskiner og 2 kr. store maskiner. Prisen på tørretumler sættes op med 0,2 kr. per minut. Indregnes med 25.000 kr. i budgettet.
2
Forslag til Afdelingsmødet.
 
Revideret regelsæt for brug af vaskeriet.
Bilag udsendt
 
Tilføjelse: Er der ventetid i vaskeriet må der max benyttes 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler.
3
Afdelingsbestyrelsen har overfor Boligforeningen markeret, at Boligforeningen ikke har ønsket at drøfte anvendelse af arealet mellem AAB afdeling og Dronning Ingrids Hjem.
 
Tegning + forslag om drøftelse nu modtaget per post.
 
Tegning er tilsyneladende fra 2009 og træer er placeret på afdelingens matrikel. Format er ikke kopierbart.
 
 
 
Materialet ønskes uddybet fra BTA.
4
Indbrud i kælder 91-99.
 
Lås klippet over.
 
Orientering.
6
Skybruddet i juli måned.
 
Forsikringsselskabet har bedt Goritas om at foretage undersøgelse af skader mv.
 
Afventer undersøgelse.
 
 
Goritas har været ude og rapport afventes.
7
Input vedr. AAB afdeling 50 til Administrationens styringsdialog med kommunen i 2011.
 
Bilag fremsendt særskilt.
 
Tiltrådt
8
Initiativaftale mellem Københavns kommune og Socialministeriet vedr. Ghettoområderne i KBH, herunder os.
 
Fremsendt særskilt
 
Orientering
9
Ønske om møde med afdelingsbestyrelserne om den fremtidige indsats.
 
E-mail fra Ida. Intet konkret.
 
Mødedatoerne den 15. og 28. september 2011 foreslået.
 
Bent kan den 15 og Jeanette ikke den 28. Der ønskes en mere præcis dagsorden. Ny mødedato 29. september 2011.
10
Servicefirma har peget på større udskiftning af motorer og kileremme vedr. ventilation.
 
Sagen har været forelagt vores driftskoordinator, da ventilation indgår i forslaget til helhedsplan.
 
Har drøftet sagen med servicefirma. Kan holde 2 år endnu, hvis der kan leves med støj. Fortsat smørring mv. Kan dog ikke garantere, at noget står af.
 
Anbefaling fra driftskoordinator, at man udskyder udskiftning mv til afklaring via helhedsplanen.
 
Taget til efterretning.
11
 
Bjergsti på kælkebakken – en del af helhedsplanen.
 
Materiale fremsendt fra Lisbeth den 19. august til alle.
 
Drøftelse af det videre forløb, herunder om forslaget overhovedet kan give anledning til en drøftelse med AKB.
 
Der skal foretages justeringer. Tages op med rådgiver.BTA komemr formentlig selv til at præsentere forslaget.
12
 Henvendelse fra familie og frivillighedskoordinator.
 
”Kære formænd i AKB, AAB og Vibo på Sjælør.
 
 
 
I forbindelse med den før omtalte Frivillighedens Dag / Frivillig Fredag overrækkes en pris til en ”frivillig ildsjæl”. Det sker på Københavns Rådhus af Overborgmester Frank Jensen. Alle kan komme med indstillinger og det skal ske senest den 7. september. Måske kan det blive én fra Sjælør? Det ville da være flot! Der er nærmere oplysninger vedhæftet.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Ingrid Bertelsen”
 
Fremsendt særskilt med bilag.
 
Vi har ikke tilstrækkelig relevante kandidater.
13
Henvendelse fra familie- og frivillighedskoordinator Inge Berthelsen vedr. Åben hus arrangement mv fredag den 30. september 2010.
 
 
Åbent hus”-arrangement kl. 14 – 16, som præsenteres på en samlet plakat til opsætning i opgangene og vaskerierne. Efterfølgende, kl. 17 – 18, vil vi invitere alle frivillige til et lille hyggeligt arrangement på Sankt Annæ Gymnasium, hvor vi byder på lidt at spise og drikke. Programmet skal indeholde en tale med skulderklap til de frivillige og musikalske indslag af gymnasiets elever. Vores ønske er at inddrage en bred kreds af frivillige fra hele kvarteret herunder institutioner mm., hvis det kan lade sig gøre. Det vil være med at styrke dialogen om kvarterets fremtid.
 
Behandling af henvendelsen.
 
Den fulde henvendelse er fremsendt særskilt.
 
 
Dagen er lagt på en arbejdsdag.
 
Intet grundlag for deltagelse.
14
Tilføjet på mødet.
Annie ønskede behandlet henvendelse fra beboer om opstilling af container til indsamling af tøj.
 
 
Afvist, da den enkelte beboer ikke kan foretage indsamling.
 
 
 
Bestyrelsesmøde 5. juli 2011 27-07-2011

 

Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 5. juli 2011

 

Til stede:

HC, Jeanette, Jørn, Annie og Bent

 
Nr.
Dagsorden
Beslutning
1
Afgrænsning mellem Sjælør Helhedsplan og afdelingens helhedsplan Plan 2010.
 
Mødet har været holdt med Sjælør Helhedsplan den tirsdag 28. juni 2011.
 
Herfra tilbudt at afdelingens arkitekt, som har særlige forudsætninger for idrætslige aktiviteter kunne gå ind i nogle tanker omkring hele området omkring afdelingen, herunder KåG.
 
Konklusionen på mødet blev herefter, at afdelingen50 kører videre med sin helhedsplan. De to gennemgående linje linjer udføres, således at AKB ved gennemførelse af af SHP’s plan kan tilkobles. SHP kører videre i forhold til KåG, men uden tilknytning til os. Evt. gennemløb til villakvarter lang DRI står åbent, da afdelingens solområder kan give problemer.
 
Aftalt med AKB’s ejendomsleder, at vi skal i fælles dialog mellem AAB og AKB, når der kendes til lidt mere til forslaget om udnyttelse af det kedelige område mellem de to højhuse.
 
SHP kører videre i forhold til arealerne uden for boligområderne. Kigger endvidere på gennembrud til villakvarter ved KÅG på Sankt Annæ- siden og ved varmecentralen.
 
Vi skal være opmærksom på idrætscontaineren, herunder ved byggeri af beboerhus.
 
Hverken Vibo eller AKB er pt. parat til at bruge penge på de grønne områder.
 
Taget til efterretning
2
Status for rengøring.
 
Ikke helt tilfredsstillende.
 
Der er ikke fuld overenstemmelse mellem instruks til medarbejdere og udbudsmaterialet.
 
 
Taget til efterretning. Formanden følger op.
 
3
 
Vejrliget lørdag den 3. juli 2011
 
Kældre i de to højhuse var fyldt med vand og halvdelen af de kældergangene i de to lavhuse.
 
TV og bredbånd virkede ikke lørdag.
 
Afdelingens web-site blev opdateret ca. kl. 21.00 lørdag og igen søndag morgen. Info i opgange mandag.
 
Orienteringspunkt
4
Anskaffelse af vandstøvsuger
 
Tidligere beslutning om vandstøvsuger effektures nu, da vi tilsyneladende ofte oplever situationer, hvor kloakkerne ikke kan håndtere vandet..
 
Pris inkl. Moms ca. 10.000 kr.
Bevilget
5
Plan 2010
 
På seneste bygherremøde med arkitekt, hvor hele bestyrelsen var inviteret blev der truffet beslutning om altanløsning. Bredden bliver ca. 1350 cm.
 
 
Taget til efterretning.
6
Krav til køkkener
 
Der har den 30. juni 2011 været afholdt møde med række køkkenfirmaer, som skal komme med forslag til køkkenløsning.
 
Materiale udsendt.
Orientering.
7
Efterårets møder
 
Informationsmøde om PLAN 2010: 6. september 2011
 
Ordinært afdelingsmøde 20. september 2011 inkl. køkkenløsning
 
Ekstraordinært afdelingsmøde 4. oktober 2011 vedr. beslutning om PLAN 2010.
Tiltrådt.

Ex bestyrelsesmøde referat følger 27-07-2011

Bestyrelsesmøde 19. april 2011 02-06-2011
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 19. april 2011
Til stede: Jeannette Nissen, Jørn Christensen, Annie Skaarup  og Bent Haupt Jensen, Hans-Christian Larsen
 
 
 
 
Nr.
Dagsorden
Beslutning
1
Godkendelse af referat fra 29. marts 2011..
 
Godkendt
2
Opsætning af nye lamper i opgange. Led-belysning.
 
Dækkes af DV-plan.
 
Nye LED lamper i Højhuse + ekstra mellem stue og 1. sal.
3
Regnskab 2010 afgivet til revision.
 
Overskud ca. 550.000 kr.
 
Overført til ufinansierede forbedringer + Ventilation vaskeri.
Rest overført til overskudskonto.
 
Havde vi ikke modtaget godt 800.000 i lønsumsafgift havde vi haft et overskud på ca. 50.000 kr.
 
Regnskabet skal senere behandles, når det er godkendt af revisionen.
 
Efterretningssag
Bestyrelsesmøde 29. marts 2011 - foreløbigt 03-04-2011
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2011
 
Til stede: Jeannette Nissen, Jørn Christensen, Annie Skaarup  og Bent Haupt Jensen
Afbud: Hans-Christian Larsen
 
 
 
 
Nr.
Dagsorden
Beslutning
1
Projekt Udskiftning af lamper i opgangene. DV-Plan.
 
Lampen der er kørt forsøg med i højhusene findes i LED-version. Lampen er lidt mindre end der er kørt forsøg med. Led-lys er formentlig fremtiden. Det indstilles at der køres forsøg i en opgang for at se virkningen. Der afsættes ca. 15.000 kr til formålet.
 
Godkendt.
Der opsættes 3 – 4 lamper til vurdering af effekt.
2
Opsætning af ekstra lampe i højhusene på vejen til 1. sal.
 
Enten på væg mod 1. sals lejlighed i repos ved sving eller i loft.
 
Bemyndigelse til at sætte i værk.
Udskydes til senere drøftelse. Besigtigelse skal foretages.
3
Ghetto
Kommunen har Fremsendt Initiativaftale vedr. Sjælør Boulevard til Socialministeriet.
 
Har ikke væres drøftet med os.
 
Kopi er sendt til bestyrelsen.
 
De primære initiativer synes at skulle ske i Kgs. Enghave bl.a. fordi vore børn går i skole der.
 
Vi kommer til at vende ryggen til Valby.
 
 
Efterretningssag.
4
Samarbejde mellem de to Ghetto afdelinger.
 
AAB har den 22. februar 2011 foreslået AKB at holde et møde om emnet.
 
AKB har endnu ikke kunne finde tid/mødedeltagere til et møde.
Efterretningssag. Bestyrelsen beklager den manglende reaktion fra AKB.
6
Kommunens tilsyn har den 23. marts 2011 gennemgået afdeling 50.
 
Således som rubriceringen blev gennemgået, var vi enige.
 
Kommer ikke til udtalelser. Offentliggøres som en rapport sammen med øvrige afdelinger, der er udtaget til kontrol i foråret.
 
Helhedsplanen blev nævnt med indpakning – udearealer og savnede fælles lokaler i form af udbygning ved Vaskeriet.
 
Efterretningssag
7
Skimmelsvamp
 
Brochure om skimmelsvamp er omdelt til alle beboere.
 
Vi har en aktuel sag, som der for tiden arbejdes med. Skyldes tilsyneladende beboernes egen adfærd med en ekstrem høj luftfugtighed i forhold til normal beboeren.
 
Manglende udluft – manglende varme og opsætning af store møbler foran kolde vægge medvirker generelt til problemer.
Taget til efterretning. Den aktuelle sag følger nu AAB’s retningslinjer.
8
Affaldshåndtering
 
Kommunen har nu leveret et oplag om affaldshåndtering.
 
Bliver omdelt.
 
 
 
Tiltrådt. Ev.t aktuel ”seddel” med omkring problemerne i næste punkt.
9
Affald ved papircontainer ved 99
 
Problemer ved 99, hvor en eller flere beboere stille affald ved papircontainerne.