Husorden AAB afdeling 50 

Indholdsfortegnelse

1.     Indledning.

2.     Antenner

3.     Affald.

4.     Altaner og altankasser

5.     Bad og toilet

6.     Cykler, knallerter og barnevogne.

7.     Fællesarealer

8.     Husdyr

9.     Hårde hvidevarer

10.       Leg og boldspil

11.       Lofts- og kælderrum.

12.       Maskiner

13.       Musik m.v.

14.       Parkering og motorkørsel

15.       Brevkasser

16.       Skadedyr

17.       Skiltning.

18.       Trappearealer

19.       Udluftning og tøjtørring.

20.       Vandhaner, cisterner og radiatorer
21.       Vaske- og opvaskemaskine.

22.       Vinduer, døre og ventilation.

23.       Ødelæggelse, hærværk og lignende.

24.       Overholdelse af husordenen.

25.       Klage.

26.       Ændringer i husordenen.

 

 

 

 

1.     Indledning

 

Denne husorden er baseret på AAB’s nye standardhusorden som er vedtaget på boligforeningens repræsentantskabs-møde 25. november 2009, samt de regler og bestemmelser, der har været gældende i AAB afdeling 50.

 

Afdelingsbestyrelsen har besluttet at udarbejde en husorden for AAB afdeling 50, som både indeholder bestemmelserne fra standardhusordenen og de særlige regler for AAB afdeling 50, som er besluttet gennem tiden.

Det er afdelingsbestyrelsens håb, at dette kan forenkle adgangen til reglerne.

 

En husorden kan let blive opfattet som et ’nej-reglement’. Det er ikke tanken bag denne husorden.

 

I en almen boligafdeling bor vi rigtig mange mennesker sammen, på et ikke særligt stort areal. Det er vel nærmest som et lille samfund, hvor alle er forskellige, har forskellige forventninger og krav til det at bo.

 

Vi skal kunne fungere sammen, og det er derfor nødvendigt med nogle regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima, samt tryghed og tilfredshed iblandt afdelingens beboere.

 

Det er i vores fælles interesse, at vores ejendom og friarealer holdes i en pæn stand – dels fordi vi alle gerne vil have noget pænt at se på og dels for at holde omkostningerne til vedligeholdelse nede.

 

For at kunne fungere godt sammen med de beboere, der bor omkring os, er det vigtigt, at alle bestræber sig på at tage hensyn til hinanden og forsøger at undgå konflikter.

 

Det er derfor, vi har vores husorden i Boligforeningen AAB og i afdeling 50.

 

2.    Antenner

 

2.1.        Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stik, ellers er der risiko for, at du kommer til at ødelægge hele ejendommens antenneanlæg. Hvis du er i tvivl, så kontakt afdelingsbestyrelsen.

 

2.2.        Parabolantenner må placeres på altanen, under gelænderhøjde. Parabolen må ikke sættes op på murværk.

 

Afdelingen ejer selv sit fællesantenneanlæg, der bliver forsynet med Radio- og Tv signal fra Yousee. Der er kollektiv tilslutning til Yousee’s store programpakke, der betales sammen med boligafgiften. Der er adgang til at abonnere på Yousee’s brede udvalg af ekstra programpakker.

            

Der må ikke foretages indgreb i antenneanlægget.

 

2.3.        Loftsantenner og paraboler må - bortset fra anvisningen i punkt 2.2 – kun sættes op efter skriftlig aftale med afdelingsbestyrelsen.

         

3.     Affald

 

3.1.        Affald skal afleveres i de dertil indrettede containere efter afdelingsbestyrelsens nærmere fastsatte regler. Bolig, altan og fællesarealer må ikke benyttes til opmagasinering af affald.

 

3.2.        Af hygiejniske grunde skal alt affald pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden du smider det ud, enten i affaldsskakt eller affaldscontainer. Låge/låget til både affaldsskakt og affaldscontainer skal altid lukkes af hensyn til lugt og skadedyr.

 

3.3.        Skakten er kun til udsmidning af husholdningsaffald og affaldet skal være indpakket i poser.

 

Til brug for udsmidning af husholdningsaffald udleveres der affaldsposer. Poserne bliver omdelt en gang i kvartalet. Ved udsmidning i skakten skal posen bindes til. Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser.

 

3.4.        Flasker, glas og andre tunge genstande, samt pap må ikke smides i skakten, men skal henstilles i skralderummet, der findes i den nordlige ende af hver blok. Nøglen til entredøren giver adgang til skralderummet.

 

Kommunens flaskecontainer ved stationen kan også benyttes.

 

3.5.        Papir, aviser, ugeblade og reklamer må ikke smides i skakten men skal placeres i de opstillede containere i den nordlige ende af hver blok.

 

3.6.        Miljøaffald og elektronikaffald skal du aflevere på Miljøstationen. Hvis du er i tvivl, så kontakt ejendomsfunktionæren.

 

3.7.        Såfremt reglerne omkring affald ikke bliver overholdt, vil du få en skriftlig henvendelse fra afdelingsbe-styrelsen, og du skal inden for en frist bringe forholdene i orden. Ved gentagelse vil affaldet uden yderligere varsel blive fjernet for din regning.

     

3.8.        Der må ikke smides affald – papir – cigaretskodder – frugtrester m.m. på trapper og afdelingens område. Taber du eller spilder du noget på området eller trappen, så skal det fjernes.

     

4.     Altaner og altankasser

 

4.1.        Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstoppede afløb forårsager vandskade hos andre beboere.

 

4.2.        Blomsterkasser og lignende må af sikkerhedshensyn ikke placeres stående på kanten af altangelænderet, da de kan falde ned ved stormvejr.

 

4.3.        Som en del af bebbyggelsens arkitektur er der opsat hvide altankasser i vinduesniche – stort værelse mod øst. Altankasserne må ikke fjernes.

 

Går de i stykker, skal de erstattes. Bruges altankassen ikke, kan man vende bunden i vejret.

 

4.4.        Du må gerne male altanens vægge og loft, men kun i de af Københavns Kommune godkendte lyse farver – hør evt. afdelingsbestyrelsen. Du må ikke male murstenene.

 

4.5.        Der må ikke foretages fodring af duer fra altanen og eventuelle reder skal straks fjernes.

 

4.6.        Tørring af tøj må gerne foretages på altanen, men det skal hænges op under gelænderhøjde, således at det ikke er til gene for andre beboere.

 

4.7.        Der må ikke foretages grilning på altanerne. Brug i stedet grillen i ovnen.

 

5.     Bad og toilet  

 

5.1.        Når du bader, skal du tage rimelige hensyn til naboer og miljø.

 

5.2.        For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal du være varsom med, hvad du skyller ud i håndvask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende skal i skraldespanden ikke i toilettet.

 

5.3.        Er vvs-installationerne i stykker og/eller utætte, skal du så hurtigt som muligt melde det til afdelingsbe-styrelsen eller ejendomsfunktionæren.

 

 

6.    Cykler, knallerter og barnevogne

 

6.1.        Cykler og barnevogne skal parkeres i de stativer og rum, afdelingen har indrettet til formålet. Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid sikre dig, at cykel- og barnevognsrum er aflåst.

 

6.2.        Nøgle til barnevogsrum og cykelrum udleveres mod depositum ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen.

 

6.3.        For at undgå ulykker har ingen lov til at køre på cykel eller knallert på gangstier, fællesarealer eller i kældre.

 

 

7.     Fællesarealer

 

7.1.        Det er dit ansvar at sørge for, at der bliver ryddet op på legepladser, trapper og gange, når du og dine gæster er færdige med at bruge dem. Undgå også at efterlade affald som f.eks. papir og flasker. Det er til skade for miljøet og grimt at se på.

 

7.2.        Undlader du at rydde op efter dig, vil oprydningen ske af ejendomsfunktionæren, og du får en regning for arbejdet, som du skal betale.

 

7.3.        På fælles arealer som f.eks. kælderrum, loftsrum, gangarealer mv. må du ikke opbevare eller bruge ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger, ting og de andre beboere i ejendommen.

 

7.4.        Det er ikke tilladt at tegne og male på vægge og mure. Voksne skal venligst hjælpe børnene med at overholde dette.

 

7.5.        Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer, hverken i kælderrum, på loftsrum, fællesvaskeri eller trappearealer.

 

7.6.        Det er dit ansvar at rengøre din hoveddør, karme og dørtrin, samt holde rent foran din dør. Rengøring foran døren foretages af rengøringsfirma, hvis måtten er fjernet på rengøringsdagen.

 

 

8.    Husdyr

 

8.1.        I Boligforeningen AAB er det som udgangspunkt ikke tilladt at holde husdyr. Visse dyr er det dog altid tilladt at holde, f.eks. akvariefisk og stuefugl, hvis det sker i begrænset omfang, og ikke er til gene for de øvrige beboere. Det er derimod forbudt at holde hund, kat og fx krybdyr.

 

 

8.2.        Medlemsmødet kan træffe beslutning om, at der må holdes hund eller kat. Medlemmødet kan dog ikke beslutte, at der må holdes mere en én hund eller kat. Det kan ikke besluttes, at det skal være tilladt at holde hund, som efter dansk lovgivning er forbudt.

 

8.3.        Det er altid tilladt at holde godkendt servicehund.
 

8.4.        Hvis husdyrhold er godkendt af medlemsmødet, skal du skriftligt søge om tilladelse. Dyret må ikke flytte ind i lejemålet, før du har fået tilladelse til husdyrhold fra afdelingsbestyrelsen. 

 

 

9.    Hårde hvidevarer

 

9.1.        For at få det fulde udbytte af de hårde hvidevarer, der måtte følge med boligen, bør du sætte dig grundigt ind i brugsanvisningen. Spørg afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl.

 

9.2.        Skader, som skyldes, at du har fejlbetjent eller misbrugt udstyret, skal du betale for bliver repareret af en autoriseret håndværker.

 

9.3.        Alle uregelmæssigheder ved hårde hvidevarer, der følger med boligen, skal du melde til afdelings-bestyrelsen eller ejendomsfunktionæren, så snart du opdager dem.

 

 

10.   Leg og boldspil

 

10.1.     Boldspil og leg skal altid foregå på de fællesarealer, der er indrettet til det.

 

11.   Lofts- og kælderrum

 

11.1.     Du må opbevare indbo eller effekter i lofts- og kælderrum, der er stillet til rådighed for boligen, men der må ikke efterlades genstande og affald uden for disse.

 

11.2.     Tildelte lofts- og kælderrum skal vedligeholdes i samme omfang som andre dele af lejemålet.

 

11.3.     Disse rum er ofte indrettet i de sikringsrum, som er påkrævet i lovgivningen. Det betyder, at afdelingen med kort varsel kan kræve rummene ryddet. Rummene skal altid, også selvom de er tomme, være aflåste, og eventuelle vinduer skal være hele og lukkede.

 

11.4.     Lofts- og kælderrum må aldrig benyttes som opholds- og soverum.

 

 

12.   Maskiner

 

12.1.     Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige lejere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, må kun benyttes i dagtimerne og skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt.

 

12.2.     El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må du kun benytte i følgende tidsrum:

 

Bore – og Banketider:

 

 Mandag – Fredag kl. 7.00 – kl. 19.30

           Lørdag – Søndag kl. 10.00 – kl. 17.00

 

Der skal tages hensyn til de øvrige beboere ved boring og bankning. Konstant boring og

bankning – i det tilladte tidsrum- må kun foretages umiddelbart i forbindelse med indflytning.

 

13.   Musik m.v.

 

13.1.     Brug af radio, fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter, sangøvelser og maskiner m.v. skal ske under hensyntagen til naboerne, da vi bor tæt.

 

13.2.     Særligt om aftenen og natten skal der vises særligt hensyn, så de andre beboeres ønske om nattero bliver respekteret.

 

Lukker du døren til stuen og kan høre musikken i gangen, så er musikken typisk for høj.

 

14.   Parkering og motorkørsel

 

14.1.     Parkering af personbiler, varebiler, og motorcykler må kun ske på optegnede parkeringspladser, og ingen andre steder. Der må ikke parkeres på gangarealer og vendepladser. Lastvogne (biler over 3,5 t) og uindregistrerede køretøjer må ikke efterlades eller stå på afdelingens område.

 

14.2.     Campingvogne, anhængere og lignende må ikke holde på afdelingens område.

 

14.3.     Ved parkering i strid med gældende regler pålægges en kontrolafgift. Der er indgået aftale med et parkeringsservicefirma. Klager over pålagt parkerings-afgift skal rettes til parkeringsservicefirmaet.

 

 

15.   Brevkasser

 

15.1.     Postloven fastslår, at brevkasser skal være opsat i opgang eller uden for ejendommen.

 

Du har pligt til at tømme postkassen og sørge for at fjerne eventuelt papiraffald.

 

16.   Skadedyr

 

16.1.     Hvis du ser eller hører skadedyr på afdelingens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker og lignende, skal du straks meddele det til afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren.

 

16.2.     Af hensyn til at mindske risikoen for rotter må du ikke kaste affald, herunder køkkenaffald, uden for skraldebeholdere og – rum. Af samme årsag er det ikke tilladt at fordre fugle, katte og andre smådyr.

 

 

17.   Skiltning

 

17.1.     Du må kun benytte skilte og reklamer, hvis du har indhentet forudgående skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.

 

17.2.     For at skåne døren må navneskilte kun sættes op i den udførsel, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

 

 

18.   Trappearealer

 

18.1.     Da trapperne er flugtveje, må du ikke stille noget på trappearealerne, som f.eks. barnevogne, flasker, fodtøj og lignende. 

 

 

19.   Udluftning og tøjtørring

 

19.1.     I mange byggerier er der risiko for fugtdannelse og svampeangreb, når der ikke bliver luftet ud eller varmet tilstrækkeligt op. Det er skadeligt for dit helbred og ødelægger bygning, træværk, tapet og maling. Derfor skal du lufte effektivt ud flere gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen.

 

19.2.     Du må gerne lufte/tørre tøj på altanen, men ikke højere end altanens gelænderhøjde. Derimod må du ikke lufte sengetøj fra vinduer og ud over altanen.

 

20.   Vandhaner, cisterner og radiatorer

 

20.1.     Utætte vandhaner eller cisterne medfører ofte et stort merforbrug af vand, der både er dyrt og belaster miljøet. Derudover kan vandhaner, der er i stykker være en lydmæssig gene for andre beboere.

 

20.2.     Hvis vandhane og toilet ikke fungerer optimalt, skal du straks kontakte afdelingsbestyrelsen eller ejendomsfunktionæren. De tager herefter stilling til om det, der er defekt, skal repareres eller skiftes ud.

 

20.3.     Du skal selv sørge for rensning af perlatorer (luftblandere) på vandhanerne og sørge for at ballofixerne på brusebatteriet i badeværelset er fri for kalk.

 

20.4.     Radiatorene er forsynet med Danfoss termostater.

I stuen er termostaten udstyret med en løs føler, der sidder fast under radiatoren.

 

Falder den af, så sæt den fast med lidt lim. Går den løse føler i stykker, kan du selv købe en ny på afdelingskontoret.

 

20.5.     Varmen betales efter forbrug via de opsatte varmefordelingsmålere. Får du revet en varmemåler af, så kontakt straks afdelingsbestyrelsen for opsætning af en ny, som du selv skal betale. Det er dyrt ikke at få opsat en ny måler.

   

21.   Vaske- og opvaskemaskine

 

21.1.     Du må gerne installere vaske- og opvaskemaskine, hvis arbejdet bliver udført fagligt forsvarligt af en autoriseret håndværker.

 

Inden du påbegynder arbejdet, skal du søge om godkendelse hos afdelingsbestyrelsen.

 

I øvrigt skal gældende retningslinjer for installationer, som er blevet vedtaget på afdelingens medlemsmøde, følges.

 

21.2.     I tilfælde af fejlinstallation eller misbrug vil du blive gjort erstatningsansvarlig og skal betale for at få udbedret skaderne.

 

21.3.     Hvis du har problemer med høj luftfugtighed og/eller skimmelsvamp henvises du til at bruge vaskemaskine og tørretumbler i vaskeriet.

 

 

22.   Vinduer, døre og ventilation

 

22.1.      Vinduer i lejligheder, kælder- og loftsrum skal være forsynede med hele ruder. I fyringssæsonen skal loftvinduer, kældervinduer og – døre være lukkede.

 

Samtlige vinduer og altandøre er udskiftet i løbet af år 2001.

 

De nye vinduer er lavenergi termoruder og med ekstra lyddæmpning.

 

De nye vinduer stiller betydelig større krav til udluftning og ventilation, end de gamle gjorde. Sørg derfor altid for, at friskluftsventilerne er åbne og luft ud dagligt.

 

Der må ikke bores huller i altandørens og vinduernes udvendige aluramme.

 

22.2.     Der er mekanisk udsugning på badeværelse, gæstetoilet og køkken. Udsugning må ikke blokeres og skal altid være åben. Husk, de skal rengøres regelmæssigt.

 

           Der må ikke tilsluttes emhætter eller anden form for maskinel udsugning til afdelingens ventilationssystem. Dette gælder både køkken og bad. 

 

Ventilationslemme i vinduerne bør være åbne. 

 

23.   Ødelæggelse, hærværk og lignende

 

23.1.     Hærværk og ødelæggelser af ejendom og anlæg, som du eller dine gæster er ansvarlig for, skal du erstatte. Du vil derfor fra afdelingen modtage et erstatningskrav.

 

Konstateres hærværk eller ødelæggelse, så kontakt politiet og efterfølgende afdelingsbestyrelsen.

 

Afdelingsbestyrelsen vil sørge for, at der bliver gjort ansvar gældende.

 

Eksempelvis vil graffiti altid medføre politianmeldelse og et erstatningsansvar.

 

Afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne har både ret og pligt til at påtale overtrædelser af gældende regler.  

 

24.   Overholdelse af husordenen

 

24.1.     Alle skal aktivt bidrage til at hjælpe andre med at overholde husordenen. Det er i alles interesse, at vi bor i trygge rammer og efterlever husordenen. Den er udarbejdet for beboerne, og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere.

 

24.2.      Idet afdelingsbestyrelsen har ansvar for at husordenen bliver overholdt har de pligt til, og ejendomsfunktionærerne ret til, at påtale gældende bestemmelser. Dette sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.

 

24.3.      Når du modtager vejledning og henstillinger fra afdelingsbestyrelsen under henvisning til bolig-overenskomst (lejekontrakt), vedtægter eller husorden, har du pligt til at efterkomme dem uden ophold og inden for den frist, som afdelingen sætter, for at bringe forholdet i orden. 

 

 

25.   Klage

 

25.1.     Inden du vælger at klage over en anden beboer, er det en god idé at tale med vedkommende om, hvad du oplever, og hvordan du føler dig generet.

 

25.2.     Det er afdelingsbestyrelsen, der behandler klager over andre beboere, der ikke overholder husordenen. Fortsætter du med at være generet af en anden beboer, kan du derfor klage til afdelingsbestyrelsen, som skal påse, at husordenen bliver overholdt, jf. punkt 25.2. Det letteste er at benytte en blanket, så du er sikker på at afdelingsbestyrelsen får alle de relevante oplysninger.

 

25.3.     Afdelingsbestyrelsen kan påtale forholdet overfor den beboer, der ikke overholder husordenen og pålægge denne at indrette sig efter den gældende husorden. 

 

25.4.     Retter beboeren, der overtræder husordenen, sig ikke efter påbuddet fra afdelings-bestyrelsen kan denne sende sagen videre til behandling i boligforeningens administration, der vurderer om sagen skal indbringes for beboerklagenævnet. Afdelingen kan med fordel benytte en blanket til formålet, for at sikre sig at administrationen får alle de nødvendige oplysninger.

 

 

26.   Ændringer i husordenen

 

26.1.     Ændringer i husordenen kan efter fremsat forslag kun ske ved stemmeflerhed på et medlemsmøde. 

 

26.2.     Bestemmelserne om husdyrhold, parkeringsforhold, affaldshåndtering og ordensforhold er uforandret fra tidligere husorden og særskilte beslutninger.

 

 

 

 

 

 

Denne husorden er vedtaget på afdelingsmødet den 11. maj 2010.

 

 

 

 

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB - afdeling 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: +45 36176221 | E-mail: afd50@aab.dk