Boligforeningen AAB Afd. 50

Nyhedsbrev juli 2020

« Tilbage
Dato: 23. juli 2020

Juli 2020

Velkommen til juli måneds nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer elektronisk på www.aab50.dk. Der bliver gjort opmærksom på nyhedsbrevet ved opslag i opgange og til de beboere, der har tilmeldt sig SMS-advisering.

Beboere uden internetgang kan hente en udskrift af det elektronisk nyhedsbrev på kontoret, dog uden billeder.

Afdelingsbestyrelsen træffes efter sommerferien igen tirsdag aften kl. 19.00 til 20.00 fra den 4. august 2020 

Budget 2021

Uforandret boligafgift
 

Organisationsbestyrelsen har i medfør af ministeriets bekendtgørelser i forbindelse med coronakrisen aflyst samtlige ordinære afdelingsmøder og godkendt alle budgetter med boligafgiftsforhøjelse op til 2%.

For afdeling 50 er boligafgiften efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen uforandret. Dette er helt i overensstemmelse med de forventninger som vi redegjorde for ved sidste års afdelingsmøde.

Priserne i vaskeriet fortsætter med de priser, der blev fastlagt ved ibrugtagning af det nye vaskeri. Vedligeholdelsesomkostningerne vil de første to år være stærkt reduceret. Vi har ikke haft mulighed for nærmere at analysere de øvrige driftsudgifter. Vaskeripriserne forventes at stige fra 1. Januar 2022.

Ordinært afdelingsmøde i september måned er aflyst

Som nævnt under budget 2021 er det ordinære afdelingsmøde i september måned aflyst.

Vi planlægger at afholde et ekstraordinært afdelingsmøde i oktober / november måned. Mulighederne for afholdelse af møde vil blive vurderet primo september måned, hvor der forventes nye udmeldinger fra myndighederne.

Med de nuværende restriktioner kan  vi næppe være i beboerhuset.

Det ekstraordinære afdelingsmøde vil i  givet fald blive indvarslet efter reglerne for et ordinært afdelingsmøde. Herudover kan der blive tale om tvungen forhånds-tilmelding.

Budget 2021 skal ikke behandles, men der vil blive givet en orientering.

 

Beboerhuset

Udlejning af beboerhuset er fortsat suspenderet.

i løbet af august måned vil der blive taget stilling til genoptagelse af udlejning og på hvilke vilkår. Myndighedernes krav og anvisninger skal opfyldes.

Umiddelbart betyder myndighedernes anvisninger, at der maks. kan være 30 personer i salen , ligesom der skal foretages ekstra rengøring.

Det sidste betyder formentlig, at der vil komne et særligt corona-tillæg på lejen. Vi skal endvidere have afklaret i hvilket omfang AAB kan gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af myndighedernes krav under udlejningen.

Sætningsrevner

Spørgeskemaundersøgelsen vedr. sætningsrevner er nu gennemført. Antallet af lejligheder med sætningsrevner er noget mindre end forventet. Rigtig mange beboere ønsker først udbedring i forbindelse med fraflytning.

Diverse leverandører er nu indbudt til at give priser på udbedring, således at dette er klarlagt i løbet af august måned. De berørte beboere forventes at få nærmere orientering fra boligforeningen ultimo august måned/september måned.

Husorden

Opsætning af læhegn på altaner.

I henhold til gældende husorden må der kun opsættes læhegn af mørk pileflet.
Det er således ikke tilladt at foretage anden opsætning af læhegn og skal i givet fald fjernes.


Affald på vaskeriet

En eller flere beboere har i strid med den gældende husorden efterladt affald i vaskeriet. Eksempelvis har en beboer flere gange efterladt brugte papirlommetørklæder i vaskeriet, bl.a. på borde , hvor andre beboere lægger deres rene tøj. Afdelingsbestyrelsen har i den anledning varslet en beboer, at adgangen til vaskeriet inddrages, hvis ikke man fremover vil tage hensyn til de øvrige beboere.

Døren til vaskeriet skal holdes aflåst.

Indgangsdøren til vaskeriet skal holdes aflåst, den må således ikke blokeres, som vi lejlighedsvis har set. Der henvises til skiltningen i vaskeriet.

Vi har her i foråret eksempelvis fået stjålet effekter på vaskeriet.

Hvis man har behov for frisk luft, er man velkommen til at åbne de to vinduer på vaskemaskinesiden. Skal lukkes igen, når vaskeriet forlades.

 

Ventilation - indblæsningsventiler


Indblæsningsventilerne blev drøftet på afdelingsmødet i september måned sidste år.

Her blev der redegjort for, at det er et kendt fænomen, at støv i lokalerne hvirvles op af luftstrømmene og sætte sig som en sort ring omkring indblæsningsventilerne. Der kan henvises til søgning på internettet.

Der blev endvidere redegjort for, at der var foretaget stikprøvevis fotografering af indblæsningskanalerne uden at der var konstateret snavs i kanalerne.

En beboer fremførte, at han havde støv på sine vindueskarme i værelserne mod Sjælør Boulevard (husets østside)- støv som skulle blive blæst ind fra indblæsningskanalerne. Afdelingsbestyrelsen lovede at undersøge i hvilket omfang andre beboere var ramt af dette problem.

Her i forsommeren 2020 har vi haft et forsøg med at sætte filtre på nogle indblæsningskanaler for at få opsamlet evt. støv, der blæses ind fra indblæsningskanalerne. Det har ikke været muligt at konstatere, at der blæses støv ind fra indblæsningskanalerne. Vi må derfor antage, at det støv der lægger sig i vindueskarmen kommer andre steder fra og måske er blevet mere synligt efter at vindueskarmens materiale blev udskiftet i forbindelse med helhedsplanen.

Hvis du mener, at du får blæst støv ind i dine værelser fra indblæsningskanalerne i husets  øst-side (mod Sjælør Boulevard) og som lægger sig i vindueskarmen, bedes du meddele dette til afdelingsbestyrelsen senest den 4. august 2020. Enten per mail (www.aab50.dk) eller ved brev.

Vi skal have oplyst følgende:

Bolignr.
Navn
Adresse
Telf. nr.

Beskrivelse af og billede af problemet, samt oplysning om hvornår vindueskarmen senest er rengjort.
Du bedes endvidere oplyse, hvorfor du mener, at støvet kommer ind fra indblæsningsventilen.

 

Projekter


Tag-sagen 

Udskiftning af tag, alu-kanter, tagvinduer og røgventilation.

Sagen er udbudt til en række leverandører som skal indgive tilbud i løbet af august måned.

Vi er forsinket og det betyder formentlig, at to af husene udføres i efteråret og to af husene til foråret. 

Rør - opfølgning på byggesagen 

Der er foretaget en syns- og skønsforretning som lægger op til, at der skal ske udskiftning af diverse rørsamlinger.
Vi mangler tilbagemelding fra boet efter BNS A/S/ selskabet der har stillet garanti for byggesagen vedr. det videre forløb.

Efter aftale med vores advokat arbejder vi nu videre med henblik på at få projekteret mangeludbedringen.


Isolering af nødudgange - byggesagen


Efter sommerferien genoptages undersøgelsen vedr. isolering af nødudgange.

Vi skal have undersøgt de brandsikkerhedsmæssige udfordringer nærmere, ligesom vi skal have afklaret om vending af kælderdøre er en del af projektet, hvilket måske er tilfældet.

Vi har tidligere omtalt planerne om vending af kælderdøre for at undgå uønsket aktivitet i vore kældre.

 

Manglende lys

Det er indkredset, at det manglende lys formentlig skyldes:

  • Overgravning af kabel ved SB 101
  • Overgravning af kabel foran beboerhuset
  • Spændingsproblem i fordeler-station ved Sjælør Boulevard , som måske har ødelagt nogle af vore lamper.


Efter sommerferien begynder elektriker at grave efter de overgravede ledninger.

Funktionærlokaler under vaskeriet - byggesagen.

Ombygning påbegyndes i august måned. 
Omfatter spiselokaler og omklædningsfaciliteter.
Dræn mellem de to lavhuse

Der skal lægges et dræn i bedet mellem de to lavhuse for at undgå vand i bedet nærmest SB 113-121.

Forventes udført i løbet efteråret.

Maling af opgange.

Afventer færdiggørelse af tagsagen, da der skal arbejdes i opgangene i forbindelse med røgventilation og nye tagvinduer.

 

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
12. oktober 2021
Ekstraordinært afdelingsmøde 27. oktober 2021, kl. 19.00
Information fra organisationsbestyrelsen, samt link til indkaldelsen.
Læs indlæg
30. september 2021
Information fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen fratræder sine poster i afdelingsbestyrelsen per 30. September 2021. Driftsansvaret overgår til AAB Drift.
Læs indlæg
30. september 2021
Meddelelse fra webmaster
Stærk begrænset opdatering fremover
Læs indlæg
Boligforeningen AAB Afd. 50
Sjælør Boulevard 111
2500 Valby
Telefon: 36176221
E-mail: afd50@aab.dk
CVR: 31428815
     
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk