Boligforeningen AAB Afd. 50

Nyhedsbreve - elektronisk - tidligere på papir.


Lejlighedsvis udgives et nyhedsbrev . Dette blev tidligere omdelt, men kan nu tilgås elektronisk på www.aab50.dk. Nyhedsbrev vil normalt blive adviseret ved opslag eog SMS-advisering. Den primære nyhedskilde er dog nyheder på www.aab50.dk.
 

Nyhedsbrev Juli  2021

 

Nyhedsbrev Februar 2021

 

Nyhedsbrev Juli 2020


 


 
Tidligere Nyhedsbreve i 2019 udgivet på papir findes her .

Her kan kan du se indholdet af de seneste nyhedsbrev, der er omdelt på papir. Vi har af hensyn til læsevenligheden valgt flytte papir-versionen i pdf-format til en tekst her på siden. Evt billeder vil dog mangle.

Nyhedsbrev
December 2019

 
Nyt vaskeri – åbent hus
 
Der holdes åbent hus i vaskeriet torsdag den 19. december 2019 i tidsrummet 16-18, hvor der i hold vil ske præsentation af det nye vaskeri og bestillingssystem.
 
Adgang via Beboerhuset.
 
Der vil blive serveret lidt gløgg/kaffe og julekager i beboerhuset.
 
Vaskeriet kan igen benyttes fra fredag den 20. december 2019, kl. 10.00.
 
Åbningstiderne er fremover kl. 6 - 22,  tirsdag og fredag dog  kl. 10 – 22.
 
Det er fremover den sorte nøglebrik, som du skal bruge til vaskeridøren og ved bestilling af maskiner.
 
Der sker en mindre ændring i priserne på vaskeriet. Dette skyldes primært, at udgifterne til vedligeholdelse sættes ned i de kommende 2 år.
 
Du får umiddelbart inden torsdag et brev om aktiviseringskode, samt brev om kode til on-line bestilling. Bemærk! Den omtalte hidtidige brik er den sorte nøglebrik til låsesystemet.
 
SMS-orientering
 
Vi sender lejlighedsvis vigtig information per SMS til din mobiltelefon og på sigt også til din mail adresse.
 
Hvis du ikke fik en SMS om lukning af vaskeriet fra den 16. til den 19. december 2019 på din telefon, så kan du tilmelde dig SMS-advisering på www.aab.dk/frameldsms . Kan benyttes til både til- og framelding.
 
 
Internet-forbindelse
 
Det bliver fra årsskifte muligt at få en billigere og hurtigere internet- forbindelse via vores KabelTv – net.
 
Du kan nu også få internetforbindelse via fastspeed.dk til en pris af 249 kr. per måned for en 300/30 Mbit forbindelse. Dette er den hurtigste forbindelse vores anlæg er bygget til.
 
Der kommer senere yderligere information på  www.aab50.dk, ligesom der vil blive orienteret på åbent hus arrangementet i vaskeriet.
 
Opsiger du internet-forbindelsen hos YouSee (og/eller grundpakken) kan du miste nogle af fordelene fra YouSee’s fordelsprogram.
 
Internetforbindelsen er alene en sag mellem beboer og det pågældende selskab.
 
 
YouSee TV - Grundpakken kan opsiges først i det nye år
 
Det vil på trods af vores kontrakt med YouSee blive muligt at opsige grundpakken til TV via vores KabelTV-anlæg.
 
Det vil i kontraktperioden fortsat kun være YouSee, der kan levere Tv-signaler til vores anlæg.
 
Hvis tilstrækkeligt mange opsiger grundpakken vil prisen på pakken stige.
 
Opsiger du grundpakken, skal du fortsat være med til at betale for Tv-antenneanlægget. Du skal endvidere betale  Copydan–afgift til udløbet af det år, hvor YouSee har lukket for din forbindelse.
 
Der er fortsat nogle forhold, der ikke er endelig klarlagt. Når dette er på plads informeres på www.aab50.dk. og ved opslag i opgangene, hvorledes opsigelse kan foretages.
 
Du kan få supplerende information ved  åbent hus arrangementet i vaskeriet.
 
 
Ny version af www.aab50.dk
 
Fra den 16. december 2019 forventer vi at  tage en ny version af www.aab50.dk i brug.
 
Den nye version har fået nyt layout og er betydelig mere læsevenlig på en smartphone.
 
Hjemmesiden vil i en periode være under opdatering og kan derfor mangle informationer fra den gamle version.
 

 Nyhedsbrev
22. august 2019

 Afdelingsmøde 24. september 2019
Samtidig med dette nyhedsbrev omdeles 1. indkaldelse til afdelingens ordinære afdelingsmøde den 24. september 2019.
 
Det planlagte informationsmøde om helhedsplanen den 29. august 2019 er som meddelt på vores hjemmeside aflyst. Dette skyldes, at beslutningsgrundlag mv først forventes endelig klart til afdelingsmødet.
 
På afdelingsmødet vil der blive orienteret om Helhedsplanen/byggesagen og den tilhørende økonomi.
 
Vi skal træffe beslutning om den samlede økonomi .
 
Vi vil komme med en række forslag, som i løbet af de kommende år skal sikre, at vi får løst nogle af de udfordringer, der ikke blev medtaget i Helhedsplanen.
 
Der arbejdes med oplæg og en samlet økonomisk plan vedr. bl.a. følgende  emner:
 
 • Nyt tag og udskiftning af de dele af taget, der holder alukanterne. Der er råd bag alu-kanterne, så udbedring skal udføres.
 • Udskiftning af belægning på grusparkeringspladsen
 • Udskiftning af belægning på vejen foran blokkene mod Sjælør Boulevard
 • Cykelrum kælder og evt. yderligere cykelstativer
 • Sikring af lofter med gitterdøre
 • Udskiftning af syge træer langs Sjælør Boulevard
 • Håndtering af vand-indtrængen i kælder blok 24 – (SB 91 til 99) – nu afklaret, at det ikke er en reklamation i forhold til byggesagen.
 
Der kommer yderligere information i den skriftlige beretning og supplerende materiale inden afdelingsmødet.
 
Vi vil i lighed med tidligere år få lidt at spise og drikke efter afdelingsmødet. Her bliver der lejlighed til tale med dine naboer og afdelingens øvrige beboere.
 
Information på SMS
Vi har fået mulighed for sende en SMS, når der er vigtig information, der skal ud til beboerne.
 
Vi prøvede det den  25. juli 2019 med information om opmaling af parkeringspladser. Fik du ikke en SMS, så skyldes det, at du enten ikke har oplyst dit mobil nr. til boligbasen i AAB eller har hemmeligt nummer.
 
Du kan tilmelde (og afmelde) dit mobilnummer til SMS-information på https://aab.dk/MainMenu/Beboer/sms_service . Link findes på afdelingens web-site www.aab50.dk.
 
Bemærk. Hvis du har en parkeringslicens til afdelingen, så skal du meddele ændring af mail-adresse direkte til afdelingen på afd50@aab.dk  – skriv følgende i emnefeltet: ”Parkeringslicens, ændring af mail”. Husk at angive bolignr. , navn og adresse samt bilens reg.nr. i mailen.
 
Parkeringspladser
Opmærksomheden henledes igen på, at der på gæsteparkeringspladserne  ikke må hensættes biler med en egenvægt på over 2500 kg.
 
Der skal  parkeres inden for de opmærkede felter. Markeret med brosten og refleks på rækværk.
 
Har din bil en størrelse, så den ikke kan parkere inden for de afmærkede felter henvises du til at parkere på offentlig vej. Husk parkeringsrestriktionerne på Sjælør Boulevard.
 
Cityparkering vil sikre at reglerne overholdes. Det vil være ærgerligt, at få en kontrolafgift.


Hastighedsbegrænsning

Hastigheden på afdelingens område må max være 15 km. Dette er af sikkerhedshensyn og af hensyn til din bil.


 
 
 
Information om AAB afdeling 50 findes på
 
www.aab50.dk
 
 
 
 

 

Nyhedsbrev juni 2019Advarsel
Kældre
Vi har desværre unge mennesker, der benytter vore kældre til ophold med blandt andet rygning og et omfattende svineri. Dette er ikke tilladt.
 
Nøglebrikker vil i givet fald blive inddraget og en hussordenssag startet.
 
Vi har fornylig haft ildspåsættelse i kælderen til blok 22. Heldigvis er pågældende blevet fanget ved en god politiindsats, og der er rejst et større erstatningskrav.>
I øjeblikket foretages der indbrud på vore lofter, hvor unge mennesker tilsyneladende opholder sig på vore lofter. Det er forbudt og farligt. Bliver anmeldt, ligesom der vil blive rejst sag mod den husstand, hvor den de unge bor.

Lofter
I øjeblikket foretages der indbrud på vore lofter, hvor unge mennesker tilsyneladende opholder sig på vore lofter. Det er forbudt og farligt. Bliver anmeldt, ligesom der vil blive rejst sag mod den husstand, hvor den de unge bor.
 
Afdelingsbestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne for sikring af vore lofter.
 
Ring til politiet, hvis du konstaterer nogen på lofterne og kontakt ejendomsfunktionærerne næste dag.
 
Tag en snak med husstandens unge mennesker!
 
 
Kommende arrangementer
Reserver allerede nu dagene
 
Torsdag den 29. august 2019, kl. 19.00
Informationsmøde om byggesagen. Status og økonomi
 
Tirsdag den 24. september 2019, kl. 18.30
Afdelingsmøde med efterfølgende spisning.
 
Lørdag den 18. oktober 2019. (tidspunkt endnu ikke fastlagt)
Fejring af afdelingens fødselsdag med lægning af blomsterløg og efterfølgende forfriskninger for deltagerne  i beboerhuset og underholdning for de deltagende børn.
Herudover planlægges et arrangement med juleklip.

www.aab50.dk
Vi forsøger løbende at opdatere vores website med information om afdelingen.
 
Der findes særskilte sider om Ghetto-information og Altan-information.
 
Du kan under Info fra a til z finde masser af relevant information om afdelingen. Savner du noget information, så send en mail til afd50@aab.dk
 
Vaskeriet
Døren til vaskeriet skal af sikkerhedshensyn holdes låst. Må ikke blokeres, så den ikke kan lukke.
 
Savner du luft, så kan du åbne vinduerne mellem dør og vaskemaskiner. Skal lukkes igen, når vaskeriet forlades. Bemærk. Når vinduerne åbnes, så kommer ventilationsanlægget ud af balance.
 
Sko,  affald og andre effekter på trapper
Der må ikke hensættes sko affald eller andre effekter på trapperne
 
Du får en regning for udvidet beboerservice, hvis  vore ejendomsfunktionærer skal fjerne effekterne.
 
Cykel-oprydning i kældre
Synlig defekte cykler og barnevogne uden navn og adresse vil snarest muligt blive fjernet. Sæt derfor senest i weekenden navneseddel på.
 
Effekter der henstår ubrugt/tilsyneladende uden ejer vil få påsat mærkat med
 
Oprydning
Fjernes ved manglende navn og adresse
 
 
Vil blive fjernet efter en kortere periode, hvis der ikke er påsat navn og adresse.
 
Afdelingsbestyrelsens kontortid i sommerperioden.
 
I år holdes der lukket tirsdagene den 9, 16. og 23. juli.
 
Der henvises til varmemesterkontoret mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30. Der kan også sendes mail til afd50@aab.dk (navn, adresse, bolignr. og tlf.).
 
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en god sommer.
 

Nyhedsbrev
28. december 2018Godt Nytår
Beboerne i  AAB afdeling 50 ønskes godt nytår.
 
Efter endnu et hårdt år med en uafsluttet helhedsplan betragter vi helhedsplanen  - Plan 2010 – som værende afsluttet her ved årsskiftet.
 
Regnskabet er nu til behandling hos Tilsynet og den endelig finansiering skal falde på plads. Det ser ud til, at den oprindelige beslutning om en boligafgiftsforhøjelse kan holde: 13% + 600. De 10% + 600 kr. er effektueret. Nærmere information kommer, når regnskabet er behandlet og økonomien er faldet endelig på plads med Tilsyn og Landsbyggefonden. Vi forventer, at holde et informationsmøde, når de forskellige forhold er afklaret.
 
BNS A/S har fjernet de sidste containere fra grusparkeringspladsen og har forladt pladsen.
 
Vi har
 
 • 1 års-gennemgang her efter årsskiftet
 
Herudover har vi en række reklamationssager, hvor følgende kan nævnes:
 
 • Altaner – tidligst nyt i januar måned, se www.aab50.dk
 • < >Lys i pinte
 
Af andre forhold i tilknytning til helhedsplanen kan nævnes:
 
 • Fodhegn og affaldsbøtter
 • Porte/døre garage og miljøstation
 • Luftsluser (uafklaret – et beløb er afsat)
 • Sætningsrevner (håndtering er uafklaret, begrænset midler til rådighed)
 • Dybe bede foran blokkene ved Sjælør Boulevard
 • < >Vand i kælder blok 24
 
Vi ser frem til at de forskellige arbejder på et tidspunkt afsluttes. Vi må også erkende, at der er en række forhold som ikke er omfattet af helhedsplanen, men som vi selv kommer til at rette op på.
 
Parkering - bilkørsel
I henhold til gældende husorden er max vægt på biler, der må parkere på grusparkeringspladsen 2500 kg.
 
Vi ser desværre biler, der finder anledning til at køre ind og ødelægger vores nye beplantning. Se fx over for beboerhuset.  Enten betaler du for udbedring eller også bilejeren og/eller den beboer, som pågældende er gæst hos.
 
Om ikke så længe sættes der bom op, så der kun kan køres ind foran vaskeribygning i forbindelse med ind- og udflytning.
 
Låsesystem
Primo 2019 sættes det nye låsesystem i drift og nøglebrikker skal udleveres. Nærmere om udlevering af nøglebrikker kommer, når vi er klar.
 
For at komme ind i vaskeriet skal du bruge din vaskebrik  og kun denne. Dette sættes i drift, så snart låsesystemet er klart.
 
Sko, affald og andre effekter foran din entredør.
Det er iht. vores husorden og brandvedtægten ikke tilladt at placere effekter foran din entredør på trappen eller under repos. Vores forsikringsselskab har påtalt dette.
 
Vi håber, at alle beboere vil medvirke til at holde vore trapper pæne og ryddelige. Det er lidt træls, hvis funktionærer og bestyrelsen skal bruge tid på denne type sager.
 
Vandmålere
Har du tjekket dit vand- og varmeforbrug på dine målere. Husk, du har elektronisk adgang. Du fik adgangskode i forbindelse med omdeling af vand- og varmeregnskabet i foråret. Rigtig mange har tilsyneladende fortsat et højt vandforbrug. Spar på vand og varme – du kan spare penge!
 
Er du flyttet ind i 2.- 4. kvartal 2018 har du ikke modtaget en adgangskode. Dette vil du få i løbet af januar måned 2019.
 
Vaskeriet er lukket
Vaskeriet er lukket den 31. december 2018 og 1. januar 2019. Der er adgang den 2. januar 2019 fra kl. 8.00.
 
Information
 
Aktuel information om AAB afdeling 50 finder du på www.aab50.dk.
Husk bolignr. og/eller adresse samt navn og tlf.nr ved henvendelse til kontoret.
 
« Tilbage
Beboerhus
Parkering
Vaskeri
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk