Boligforeningen AAB Afd. 50

Plan 2010 Afdelingens Helhedsplan 


Siden er under ændring.
 

Plan 2010 Helheds- og udviklingsplanInformation om Plan 2010 Helheds- og udviklingsplan
 
 • Afleveringsforretning  er gennemført den 18. Januar 2018
 • Byggesaggen er afleveret med over to års forsinkelse og der er rejst et større dagsbodskrav mod entreprenøren.
 • Skurbyen forventes afrigget i den kommende uge (uge 4).
 • Mangler iht mangelliste ved afleveringsforretningen skal udføres senest 20. Februar 2018.
 • Udskudte arbejder skal udføres senest den 20. Februar 2018.
 • Fristen for 1 års og 5 års gennemgang regnes fra den 18. Januar 2018.
 • En række arbejder betegnes som ekstra arbejder og skal gennemføres efterfølgende. Så byggesagen er endnu ikke afsluttet.

Nyhedsbreve fra byggeledelsen Plan 2010


Brev til beboerne i AAB afdeling 50 fra byggechef Gorm Evers, AAB.

Er omdelt den 30. juni 2016 og kan hentes ved at trykke på nedenstående fil.

Brev fra byggehef Gorm Evers (2.8 Mb)
Nyhedsbrev - Maj 2016 (0.4 Mb)
Nyhedsbrev - Marts 2016 (0.6 Mb)
Nyhedsbrev - Januar 2016 (0.4 Mb)
Nyhedsbrev 9 - Juli 2015 (0.4 Mb)
Nyhedsbrev 2014 (1-7) (4.1 Mb)

InfrastrukturansøgningLandsbyggefonden er søgt om midler til et infrastrukturprojekt sammen med vores naboafdeling AKB.

Er tidligere omtalt som den store renovering af de grønne områder.

Brochuren udarbejdet til ansøgningen kan hentes her:
Infrastruktursprojekt AAB afd. og AKB (2.5 Mb)
Efter gennemført miniudbud har Bolgforeningens administration indstillet til afdelingesbestyrelsen at følgende rådgiver skal være med til at gennemføre
Plan 2010.
 

Domus Arkitekter

Orbicon Ingeniører

Krag & Berglund landskabsarkitekter

>>> Se præsentation af rådgiverne

Afdelingsmøde 1. august 2013, kl. 19.00 i VaskerietBehandling af:
 • Etablering af solcelleanlæg til levering af strøm til fællesanlæg
 • Etablering af LAR - projekt (Lokal Afledning af Regnvand)
------------------------
Vedtaget
Forslag. Solcelleanlæg og LAR-ANLÆG (0.1 Mb)
Anlægsbudget solcelleanlæg (0.2 Mb)

Afdelingsmøde 13. juni 2013, kl. 19.00 i VaskerietBehandling af ny altanløsning, som er mere energibesparende end den oprindelige løsning løsning
 
Vores arkitekt Claus Søndergård fra Domus Arkitekter præsenterer ændringerne på mødet.
 • "Orangeriet" inddrages i køkkenet
 • Større køkken - fortsat mulighed for fuld åbning til den nye altan
 • Kun et dørparti mellem køkken og altan
 • Nuværende altandør erstattes med åbning til køkken og nuværende køkkendør bevares.

Ændringen kan holdes inden for den nuværende økonomi, men er samtidig mere energibesparende.

På tegning er anført plads til køleskab. Det skal præciseres, at  der tale om plads til køle-/fryseskab.

Radiator er placeret på væg mod stuen (mellem nuværende altandør og dør mellem køkken og stue).

Se indkaldelse med bilag omdelt 30. maj 2013
---------------
Vedtaget

25. September 2012Beskrivelse af forslag til Helhedsplan med tilhørende økonomi til brug for behandling på afdelingsmøder tirsdag  den 25.september 2012.

Beslutningsgrundlaget.

Dagsorden og referat findes under afdelingsmøder. Afdelingsmøde 20120925
Forslag til helhedsplan med tilhørende økonomi 20120917 (0.2 Mb)

August 2012Som en opfølgning på afdelingsmødet i 2011 har vi i tilknytning til Plan 2010 fået udarbejdet et notat om LAR -  Lokal Aflednign af Regnvand.

Du kan læse notatet her. Det kan ikke printes.
Notat om LAR - Lokal Afledning af Regnvand (2.4 Mb)

Status-notat udarbejdet af AAB's Byggetekniske afdeling og udleveret på afdelingsmødet den 22. september 2011Status på helhedsplan i afd.50

På mødet den 6. september 2011 blev helhedsplanen for afd.50 gennemgået for de fremmødte beboere.. På mødet blev der vist tegninger og illustrationer af de mange store forbedringer og forandringer, som helhedsplanen omfatter. Forbedringer og forandringer, som er nødvendige, for at sikre det gode og trygge bolig-liv i jeres boligafdeling til en rimelig husleje. Flere af de forslag I kom med på forårets informationsmøde er blevet indarbejdet i helhedsplanen.

Den opgave, afdelingsbestyrelsen har bedt boligforeningens administration om at være med til at løse, har lige fra begyndelsen været klar og utvetydig. Jeres afdeling skal byggeteknisk bringes i sikker stand med ordentlige ydervægge, som sikrer mod træk, kulde og nedbrydning, så fremtidige store driftsudgifter undgås. I skal sikres et sundt indeklima i jeres boliger med god komfort, fri for skimmelsvamp eller risiko herfor. Der skal tilføres bolig- og miljømæssige forbedringer i form af rummelige altaner, fælleslokaler og festlokaler, bedre legepladser og opholdsarealer, til glæde for jer og fremtidige beboere i afdeling 50. Og alt sammen skal kunne gennemføres indenfor en huslejestigning, som både er rimelig, forsvarlig og som giver plads til køkken- og badeværelsesmoderniseringer for dem af jer, der ønsker det. Der er også taget hensyn til indførsel af fjernvarme til de enkelte blokke, når varmecentralen nedlægges.

Det arbejde, der pågår lige nu, handler netop om, at finde den finansiering og den økonomiske støtte, som er nødvendig for at opfylde det mål afdelingsbestyrelsen har sat.

Status på denne del af sager er, at Landsbyggefonden har meddelt foreløbigt tilsagn til at yde støttet belåning til facadearbejder, friarealer, fjernelse af det gamle p-anlæg, fælles- og festlokaler mv. Det betyder, at lejestigningen til disse arbejder kun bliver det halve af, hvad de ville være blevet, hvis udgifterne skulle finansieres med realkreditlån uden støtte. Men det er ikke nok med støttet belåning, for at vi kan få en huslejeforhøjelse, som er rimelig. Og det har Landsbyggefonden også erkendt. Derfor er det aftalt med Landsbyggefonden, at administrationen ansøger Landsbyggefonden om huslejenedsættelse i forbindelse med helhedsplanens gennemførelse.

Ansøgning om huslejenedsættelse blev indsendt i sidste uge, og Landsbyggefonden har oplyst, at vi skal påregne en behandlingstid på ca. én måned. AAB og Landsbyggefonden vil sideløbende hermed, drøfte hvilke andre økonomiske tilskudsordninger, det vil være muligt og nødvendigt at sætte i værk. Herunder behandler AAB’s politiske udvalg blandt andet en ansøgning fra afd.50, om at få et kontanttilskud på 20 mio. kr. til betaling af nogle af helhedsplanens udgifter.

Afdelingsbestyrelsen bliver løbende orienteret om arbejdet med at få en god finansiering på plads, til glæde for alle jer beboere. Så snart finansieringsplanen er på plads og godkendt af afdelingsbestyrelsen i afd. 50, vil der blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde, hvor I, som bor i afdelingen, skal tage stilling til, om I kan godkende gennemførelsen af helhedsplanen og den huslejeforhøjelse der kommer med de forbedringer I får.

Vi kan ikke give en præcis dato på, hvornår økonomien er på plads. De må fortsat påregnes at gå nogle måneder. Men samtidig kan vi oplyse, at Landsbyggefonden har lovet at reservere de økonomiske støttemidler, så de er til rådighed i 2012. 

Informationsmøde om udviklings- og helhedsplanen - Plan 2010Tirsdag den 6. september 2011, kl. 19.00 på Københavns Åbne Gymnasium.

Hør om planen - deltag i debatten.

Planen indeholder følgende elementer i punktform

 
 • Indpakning af facader, tilpasning af vinduer
 • Betonrenovering af eksisterende altanplader
 • Sammenlægning af lejligheder
 • Ventilation m. central indblæsning / udsugning
Emfang i køkken og løsning af trækproblemer.
 •  Nye, åbne altaner 
 • Nye gavlvinduer ( For de to vær. lejligheder i sydgavl)
Vinduerne kommer til at vende mod græsplænen.
 • Altan og vindue til de østvendte lejligheder i 109 og 121
 • solering mod kælder og loft
 • Opgradering af friarealer, legepladser, møblering, beplantning, belægning
 • Nedrivning af p-anlæg og retablering af parkering
 • Belysning, kriminalpræventive tiltag, adgangskontrol
 • Beboerhus   - beboerlokale og mødelokaler for bestyrelse og varmemester
 • Materielgård, storskrald og renovation
 • Mandskabsforhold

Referat af informationsmøde om Plan 2010 den 24. maj 2011.Til stede:
Gæster:

Afdelingsformand Jørgen Andersen, AKB.
Ida Jørgensen, boligsociakoordinator AAB
 
Landskabsarkitekt Peter Holst
Arkitekt Claus Søndergård,  Domus arkitekter
Projektleder Lisbeth Dam Larsen, AAB
 
Fra afdelingsbestyrelsen deltog: Annie Skaarup, Hans Christian Larsen,
Jørn Christensen og Bent Haupt Jensen
 
52 boliger var repræsenteret, 65 personer var til stede.
 
 

Baggrunden for projektet og hvad der sket siden starten i 2004 Afdelingsformand Bent Haupt Jensen oplyste indledningsvis, at dagens møde er et resultatet af et langt og sejt træk, som startede i september måned 2004 med et afdelingsmøde(medlemsmøde)  på Dronning Ingrids Hjem, hvor vi traf beslutning om, at iværksætte en helhedsplan.
 
I løbet af 2004 og 2005 havde vi en arbejdsgruppe med beboere, som arbejdede med de tiltag ,som skulle indgå i planen En plan som skulle sikre, at vi forsat  forblev en attraktiv bebyggelse.
 
Resultatet af dette indledende arbejde blev en plan – den med flyvemaskinen -, samt en teknisk tilstandsvurdering.
 
Det stod hurtigt klart, at det centrale punkt i planen kun kunne være en løsningen af vore revneproblemer.
 
Vi har brugt rigtig mange ressourcer på at undersøge og dokumentere vore bygningers tilstand, samt årsagen til revneproblemerne.
 
Vi må konstatere, at vi har byggeskader af forskellig karakter , samt at vi stort set ingen isolering har.
 
Med stigningen i energipriserne og ikke mindst det sidste års varmeregnskab kan man vel nærmest sige, at vi er på forkant med udviklingen med et projekt med nye facader og de tilhørende isoleringsmæssige tiltag.
 
Når Landsbyggefonden og boligforeningen skal ind og støtte op, stilles der krav om en samlet plan. Man kan ikke blot plukke i de støttede dele. Vi kommer derfor til på den anden side af sommerferie at tage stilling til en samlet plan.
 
Nedrivning af parkeringsanlægget indgår i planen – vi har fået lov til at gennemføre denne del på forhånd.
 
Vi har tidligere truffet principbeslutning om beboerhuset.
 
På dagens møde skal vi præsenteres for facadeløsning og de grønne områder.
 
Vi er stadig i en fase, hvor alt ikke er beregnet og planlagt.
 
I tilknytning til planen kommer der forslag om mulighed for individuelle lån til nyt køkken.
 
Vi skal også huske på, at vi fortsat arbejder med nedlæggelse af varmecentralen og indførelse af varme direkte til de enkelte blokke.
 
Her i aften er det som sagt de grønne områder og facaderne, der skal præsenteres og drøftes.
 
 

De grønne områderLandskabsarkitekt Peter Holst præsenterede sit firmaer og refererede til flere andre spændende projekter.
 
Viste ideerne via nogle billeder, samt en stor model af gården, som der var lejlighed til at diskutere.
 
Formanden pege på, at bestyrelsen havde lagt vægt på både bevarelse af flyvemaskine og kælkebakke. Tilføjede, at planen kunne skaleres op il at dække både AKB og AAB.
 
 Planerne omkring bakken og mellem højhusene involverer også AKB. Havde  stor forståelse for, at AKB ikke vil ind i en omlægning nu, da de allerede havde været gennem nogle helhedsplaner med gårdområdet.
 
Håbede dog, at man under alle omstændigheder kunne lave noget i fælleskabe mellem de to højhuse. Et område , som ikke er særligt attraktivt.
 
Formanden beklagede, at Sjælør Helhedsplan havde fundet anledning til også at lave en plan for de grønne områder, samtidig med et godkendt projekt for kunstnerisk udsmykning af området. Den overordnede ide for de grønne områder ligner vores, men med et kunstnerisk islæt.
 
Da de grønne områder er en del af vores samlede plan kører vi videre uafhængig af Sjælør Helhedsplan , således at der ikke skabes yderligere forsinkelser.
 
En beboer oplyste, at man i Vejleåparken havde ansat 6 mand flere til vedligeholdelses efter deres helhedsplan .
 
Formanden oplyste, at man i regi af helhedsplanen havde drøftet belysning og kriminalpræventive tiltag. AKB og Vibo vil ikke være med nu grundet økonomien. AAB har meddelt, at vi så kører videre, som en del af vores helhedsplan, der ikke må forsinkes.
 
 
Fra mødet blev der specielt peget på følgende:
 
·         Der skal tænkes på +50-generationen
·         Der skal være stille-områder og tænkes på støj i lejlighederne
·         Den store græsplæne må ikke brydes ned, der skal fortsat være plads til boldspil.
·         Der var opbakning til bevarelse af flyvemaskinen og kælkebakken.
·         Man skal være opmærksom på evt. en forøgelse af vedligeholdelsesomkostningerne.
 
 
 
 

FacaderneArkitekt Calus Søndergård præsenterede  planerne for facader og altaner.
 
Bygningen skal isoleres med omkring 200 mm isolering.
 
Det vel næppe være realistisk at bygge en ny massiv murstensvæg op.
 
Arbejder med en let facade, der kan sættes uden på den nuværende, men med tegl.
 
Altanen lukkes med glasdøre, hvor det nuværende vinduesparti i køkkenet er placeret. Derudover placeres yderligere en glasfacade, hvor den nuværende mur på altanen slutter. Den del af betongulvet, der går udover murværket skæres af, da det danner kuldebro. Den nuværende altan bliver en uopvarmet udestue.
 
Der sættes en ny altan uden på huset.
 
Fremviste planer for lejlighedssammenlægning af en række af de 1 vær. lejligheder.
 
Der arbejdes stadig med løsningen.
 
Arkitekten viste diverse tegninger og en model af altanen.
 
Formanden oplyste på forespørgsel, at de 1 vær. lejligheder ikke er særligt attraktive og derfor ønskes fremtidssikret, som en del af projektet.
 
En beboer ønskede oplyste, om man kunne undvære beboerhuset. Formanden oplyste, at det var et krav fra Landsbyggefonden i forbindelse med den samlede pakke, at vi tidligere havde trukket principbeslutning om huset, samt at vi mangler faciliteter.
 
En beboer pegede på, at man kunne droppe de nye altaner. Formanden oplyste hertil, at boligforeningen næppe vil støtte det samlede projekt, hvis man dropper altanerne. Københavns kommune vil næppe heller bifalde dette. Hører med til en moderne attraktiv bebyggelse.
 
Lisbet Dam Larsen oplyste, at det pt. Ikke var muligt, at komme med et kvalificeret bud på de huslejemæssige konsekvenser af projektet. Det vil koste penge. Konsekvenserne skal være klar før beslutningerne tages. En beboer pegede på, at vi bor billigt. 
 
 
Fra mødet blev der peget på følgende, som der arbejdes videre med følgende muligheder:
 
·         Nyt vindue mod græsplænen  i de 2 værs. lejligheder i højhusene
·         Altan til de 6 lejligheder i lavhusene der pt. Ikke har altan.
 
 
 

Afslutning Formanden takkede for deltagelsen og de mange gode indspark, der var kommet til det videre arbejder, herunder også områder som hverken arbejdsgruppe eller bestyrelse havde tænkt på.
 
Der vil komme yderligere et infomøde inden det besluttende møde.
 
Her skal mulighederne for nyt køkken præsenteres
 
Før vi kan komme videre med nyt køkken skal vi afvente de fremtidige krav til ventilation.
 
Forventer, at det besluttende møde holdes i september/oktober måned.. Ordnært afdelingsmøde holdes i september måned.
Opsummering af beboergruppens forslag i 2005.
Bebarbejdet af Bplus arktiketerne.
 • Udearealer
 • Udendørsbelysning
 • Efterisolering af facader
 • Parkeringskælder
 • Administrationslokaler i kælder
 • Klublokaler i kælder
 • Renovering af opgange
 • Sammenlægning af 1 vær. lejligheder
 • Ny køkkener

Se grundlaget for det videre arbejde i notat godkendt på afdelignsmødet i 2008. En del er ændret i forhold til beboergruppens tanker

Se vedhæftet plan:
Udkast fra B-plus arkitekter (1.6 Mb)
Oplæg godkendt på afdelingsmødet
den 15. december 2008.


Tegninger af beboerhuset
(Tilbygning til vaskeriet)

>>> Se tegninger af beboerhus

Oplæg medlemsmøde 15.december 2008 (0.1 Mb)
Boligforeningen AAB Afd. 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: 36176221 | afd50@aab.dk