Siden er under ændring.
Plan 2010 Helheds- og udviklingsplan

Information om Plan 2010 Helheds- og udviklingsplan
 


Afleveringsforretning  er gennemført den 18. Januar 2018 

Byggesaggen er afleveret med over to års forsinkelse og der er rejst et større dagsbodskrav mod entreprenøren.

Skurbyen forventes afrigget i den kommende uge (uge 4).

Mangler iht mangelliste ved afleveringsforretningen skal udføres senest 20. Februar 2018.

Udskudte arbejder skal udføres senest den 20. Februar 2018.

Fristen for 1 års og 5 års gennemgang regnes fra den 18. Januar 2018.

En række arbejder betegnes som ekstra arbejder og skal gennemføres efterfølgende. Så byggesagen er endnu ikke afsluttet.
 


 
Nyhedsbreve fra byggeledelsen Plan 2010
Brev til beboerne i AAB afdeling 50 fra byggechef Gorm Evers, AAB.

Er omdelt den 30. juni 2016 og kan hentes ved at trykke på nedenstående fil .

 

Infrastrukturansøgning

Landsbyggefonden er søgt om midler til et infrastrukturprojekt sammen med vores naboafdeling AKB.

Er tidligere omtalt som den store renovering af de grønne områder.

Brochuren udarbejdet til ansøgningen kan hentes her:
Efter gennemført miniudbud har Bolgforeningens administration indstillet til afdelingesbestyrelsen at følgende rådgiver skal være med til at gennemføre
Plan 2010.
 

Domus Arkitekter

Orbicon Ingeniører

Krag & Berglund landskabsarkitekter

>>> Se præsentation af rådgiverne

 

Afdelingsmøde 1. august 2013, kl. 19.00 i Vaskeriet

Behandling af


Etablering af solcelleanlæg til levering af strøm til fællesanlæg

Etablering af LAR - projekt (Lokal Afledning af Regnvand)------------------------
Vedtaget
 


 

Afdelingsmøde 13. juni 2013, kl. 19.00 i Vaskeriet

Behandling af ny altanløsning, som er mere energibesparende end den oprindelige løsning løsning

 
Vores arkitekt Claus Søndergård fra Domus Arkitekter præsenterer ændringerne på mødet.
 • "Orangeriet" inddrages i køkkenet
 • Større køkken - fortsat mulighed for fuld åbning til den nye altan
 • Kun et dørparti mellem køkken og altan
 • Nuværende altandør erstattes med åbning til køkken og nuværende køkkendør bevares.

Ændringen kan holdes inden for den nuværende økonomi, men er samtidig mere energibesparende.

På tegning er anført plads til køleskab. Det skal præciseres, at  der tale om plads til køle-/fryseskab.

Radiator er placeret på væg mod stuen (mellem nuværende altandør og dør mellem køkken og stue).


Se indkaldelse med bilag omdelt 30. maj 2013
---------------
Vedtaget

25. september 2012

Plan 2012 blev vedtaget på afdelingsmødet.

>>>> Se under afdelingsmøder.17. September 2012
Beskrivelse af forslag til Helhedsplan med tilhørende økonomi til brug behandling på afdelingsmøder tirsdag  den 25.september 2012.enlightened


 

September 2012

Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at oplægget til PLAN 2010 skal indeholde udskiftning af køkken i alle lejligheder. 

En række undersøgelser har vist , at der er behov for udskiftning af brugsvandrør og faldstammer. Detter er indarbejdet i helhedsplanen. Da der er tale om drfits- og vedligeholdelsesarbejde er det tillige indadbejdet i Drifts- og vedligeholdelsesplanen, samt budget 2013.

 August 2012
Grundet Helhedsplanens samlede økonomi har det været nødvendigt at at fjerne oplægget til at indarbejde LAR i Plan 2010. Udgifterne var skønnet til 3 millioner + følgerarbejder til kloaker på. 2 millioner kroner.

Bjergstien er også taget ud af projektet, da AKB ikke ønsker at være med.

Nødvendige arbejder vedr. skybrudssikring foretages i forbindelse med DV-planen, hvor de nødvendige midler skal afsættes.

 August 2012

Som en opfølgning på afdelingsmødet i 2011 har vi i tilknytning til Plan 2010 fået udarbejdet et notat om LAR -  Lokal Aflednign af Regnvand.

Du kan læse notatet her. Det kan ikke printes .

 


 

Referat fra Informationsmøde om udviklings- og helhedsplanen - Plan 2010

Tirsdag den 21.ferbuar 2012, kl. 19.00 på Københavns Åbne Gymnasium.


Ca. 50 beboere  deltog  i mødet..

Endvidere deltog projektleder Lisbeth Dam Larsen , AAB samt Peter Holst og Martin Andersen fra Peter Holst landskabsarkitekter, samt hele afdelingsbestyrelsen. Endvidere deltog repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen hos AKB, som gæster.

Formanden indledte mødet med en kort status siden seneste informationsmøde den 6. september 2012.

Orienterede om , at kommunen i efteråret havde udgive brochuren  Særligt udsatte boligområder, Sjælør Boulevard, som indeholdt en række faktuelle gode informationer, men som desværre også havde en række faktuelt forkerte oplysninger, samt  udsagn som helt var i strid med beboernes ønsker.

Se eksempelvis  den ødelæggende vej gennem vores eneste store græsplæne. En vej, der iflg. tegningen går gennem vores dejlige kælkebakke, hvor vi netop har set nogle dejlige billeder fra aktiviteterne i forbindelse med snevejret. Det står uklart, om  man vil bygge en tunnel gennem bakken eller blot grave sig igennem!

Man ser også, at solkilen vil blive ødelagt – det eneste rekreative område med sol - også i aftentimerne.

Grundlaget for brochuren var nogle møder, som hverken AAB eller afdelingsbestyrelsen havde været inviteret til. Kommunen har ikke  fundet anledning til at sende  brochuren til udtalelse.

Kommunen har efter reaktion herfra dog  trukket en udtalelse omkring beboerdemokratiet tilbage. Det fremgik som om, at der ikke er noget beboerdemokrati i AAB afdeling 50. Den  eneste af boligafdelingerne, der kontinuerligt har haft en valgt afdelingsbestyrelse siden bebyggelsen start.

Kommunen har justeret brochuren omkring beboerdemokratiet i et nyt oplag, og har leveret de brochurer, som er blevet  udleveret ved indgangen.

AAB har indbudt AKB og Vibo til i fælleskab at søge RealDania og Landsbyggefondens infrastrukturpulje om tilskud til at realisere det store projekt, samt et belysningsprojekt.

 

De grønne områder.

Peter Holst gennemgik den store plan.

Der blev udtrykt tilfredshed med planen.

Der var tilfredshed med at man havde fået lagt rolige områder, hvor der er beboelse, samt at de mere støjende område var placeret væk fra boligområdet i hjørnet ved indkørslen til KåG.

Flere beboere udtrykte endog  stærk utilfredshed med tankerne i kommunens brochure om at ødelægge græsplænen og kælkebakken, samt solkilen.

 

Formanden gjorde gældende, at uanset om man får mulighed for at etablere den store plan, skal der etableres et samarbejde med AKB om de kedelige områder mellem de to højhuse. Der skal findes en løsning der tilgodeer både bjergsti og kælkebakke.
 

Bygninger og økonomi

Lisbeth Dam Larsen redegjorde for den aktuelle status og oplyste, at der havde være møder med både kommunen og Landsbyggefonden. Kommunen har ønske om mulighed for nedgang fra altanerne til græsplænen, samt karnapper fra soveværelsessiden  - øst facaderne, måske franske altaner..

Flere beboere fandt at nedgang fra altanerne vil inddrage de i forvejen meget sparsomme fælles grønne områder, som er i bebyggelsen. Det kan ikke være meningen at fælles arealer skal reduceres.

Der var en generel modstand mod karnapper, som ville få bebyggelsen til at ligne en ren Ghetto.

Tidligere bestyrelsesmedlem  Lillian Jacobsen undrede sig meget over, at man måtte ændre facaderne nu. Da vi i sin skulle have nye vinduer, var der ønske om en anden vinduestype, her meldte kommunen, at det under ingen omstændigheder var acceptabelt at foretage ændring af bebyggelsens markante facader. Facader som er en del af bebyggelsens særkende.

Formanden gjorde opmærksom på, at kort før jul havde der igen været   indbrud i en stuelejlighed, hvor man var gået ind over altanen. Den berørte beboer så gerne, at man fik sat afskærmning op for altanen, men absolut ingen trappe til at lette adgangen.

Lisbeth Dam orientere kort om, at der for nærværende ikke kunne sige noget om, hvornår LBF har behandlet vores ansøgning. Det står klart, at huslejen bliver for høj, hvis der ikke på forskellig måde bliver støttet op om projektet, da det er ganske dyrt at få løst de bygningsmæssige problemer.

Formanden rundede mødet af med at sige, at der ikke bliver fremlagt noget beslutningsforslag før økonomien er helt klar, og at der foreligger en fornuftig løsning, Var meget glad for den fulde opbakning til afdelingsbestyrelsens syn på vore grønne områder med græsplæne og kælkebakke, som er helt i overensstemmelser med tidligere tilkendegivelser og beslutninger.

Vi må tage bemærkningerne omkring karnapperne til efterretning og bede Lisbeth Dam  om at tage det med til kommunen. Vi bør måske overveje, om man  ikke  frivilligt kan forestille sig enkelte franske altaner i soveværelserne i østfacaderne.

Takkede for en rigtig god debat.

 

 

  

Ansøgning til Realdania og midler fra Realdania-kampagnen Det gode boligliv
Boligforeningen AAB har i samarbejde med VIBO og AKB indsendt en fælles ansøgning til  Realdania med henblik på at få midler til nogle af de projekter, der skal løses i fælleskab for at få et godt og attraktivt boligområde.

Projektet tager udspring i det store Plan 2010-projekt for de grønne områder i AAB/AKB, samt de drøftelser vi løbende har haft med afdelingsbestyrelserne i AKB og Vibo. Beslutningen om den fælles ansøgning med AAB som tovholder blev taget på et møde i december måned 2011 med deltagelse fra de tre boligorganisationer og de 3 afdelingsbestyrelser.


*** AFSLAG ***

 

Informationsmøde

om

PLAN 2010


holdes

tirsdag den 21. februar 2012, kl. 19.30
Københavns Åbne Gymnasium
Sjælør Boulevard 133

 

Status-notat udarbjedet af AAB's Byggeteksniske afdeling og udleveret på afdelingsmødet den 22. september 2011

Status på helhedsplan i afd.50
På mødet den 6. september 2011 blev helhedsplanen for afd.50 gennemgået for de fremmødte beboere.. På mødet blev der vist tegninger og illustrationer af de mange store forbedringer og forandringer, som helhedsplanen omfatter. Forbedringer og forandringer, som er nødvendige, for at sikre det gode og trygge bolig-liv i jeres boligafdeling til en rimelig husleje. Flere af de forslag I kom med på forårets informationsmøde er blevet indarbejdet i helhedsplanen.
Den opgave, afdelingsbestyrelsen har bedt boligforeningens administration om at være med til at løse, har lige fra begyndelsen været klar og utvetydig. Jeres afdeling skal byggeteknisk bringes i sikker stand med ordentlige ydervægge, som sikrer mod træk, kulde og nedbrydning, så fremtidige store driftsudgifter undgås. I skal sikres et sundt indeklima i jeres boliger med god komfort, fri for skimmelsvamp eller risiko herfor. Der skal tilføres bolig- og miljømæssige forbedringer i form af rummelige altaner, fælleslokaler og festlokaler, bedre legepladser og opholdsarealer, til glæde for jer og fremtidige beboere i afdeling 50. Og alt sammen skal kunne gennemføres indenfor en huslejestigning, som både er rimelig, forsvarlig og som giver plads til køkken- og badeværelsesmoderniseringer for dem af jer, der ønsker det. Der er også taget hensyn til indførsel af fjernvarme til de enkelte blokke, når varmecentralen nedlægges
Det arbejde, der pågår lige nu, handler netop om, at finde den finansiering og den økonomiske støtte, som er nødvendig for at opfylde det mål afdelingsbestyrelsen har sat.
Status på denne del af sager er, at Landsbyggefonden har meddelt foreløbigt tilsagn til at yde støttet belåning til facadearbejder, friarealer, fjernelse af det gamle p-anlæg, fælles- og festlokaler mv. Det betyder, at lejestigningen til disse arbejder kun bliver det halve af, hvad de ville være blevet, hvis udgifterne skulle finansieres med realkreditlån uden støtte. Men det er ikke nok med støttet belåning, for at vi kan få en huslejeforhøjelse, som er rimelig. Og det har Landsbyggefonden også erkendt. Derfor er det aftalt med Landsbyggefonden, at administrationen ansøger Landsbyggefonden om huslejenedsættelse i forbindelse med helhedsplanens gennemførelse.
Ansøgning om huslejenedsættelse blev indsendt i sidste uge, og Landsbyggefonden har oplyst, at vi skal påregne en behandlingstid på ca. én måned. AAB og Landsbyggefonden vil sideløbende hermed, drøfte hvilke andre økonomiske tilskudsordninger, det vil være muligt og nødvendigt at sætte i værk. Herunder behandler AAB’s politiske udvalg blandt andet en ansøgning fra afd.50, om at få et kontanttilskud på 20 mio. kr. til betaling af nogle af helhedsplanens udgifter.
Afdelingsbestyrelsen bliver løbende orienteret om arbejdet med at få en god finansiering på plads, til glæde for alle jer beboere. Så snart finansieringsplanen er på plads og godkendt af afdelingsbestyrelsen i afd. 50, vil der blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde, hvor I, som bor i afdelingen, skal tage stilling til, om I kan godkende gennemførelsen af helhedsplanen og den huslejeforhøjelse der kommer med de forbedringer I får.
Vi kan ikke give en præcis dato på, hvornår økonomien er på plads. De må fortsat påregnes at gå nogle måneder. Men samtidig kan vi oplyse, at Landsbyggefonden har lovet at reservere de økonomiske støttemidler, så de er til rådighed i 2012.

 

Informationsmøde om udviklings- og helhedsplanen - Plan 2010

Tirsdag den 6. september 2011, kl. 19.00 på Københavns Åbne Gymnasium.

Hør om planen - deltag i debatten.

Planen indeholder følgende elementer i punktform

 
 •   Indpakning af facader, tilpasning af vinduer
 •   Betonrenovering af eksisterende altanplader
 •  Sammenlægning af lejligheder
 •  Ventilation m. central indblæsning / udsugning
    Emfang i køkken og løsning af trækproblemer.
 •  Nye, åbne altaner 
 •  Nye gavlvinduer ( For de to vær. lejligheder i sydgavl)
 
    Vinduerne kommer til at vende mod græsplænen.

 •  Altan og vindue til de østvendte lejligheder i 109 og 121
 •  solering mod kælder og loft
 • Opgradering af friarealer, legepladser, møblering, beplantning, belægning
 • Nedrivning af p-anlæg og retablering af parkering
 • Belysning, kriminalpræventive tiltag, adgangskontrol
 • Beboerhus   - beboerlokale og mødelokaler for bestyrelse og varmemester
 • Materielgård, storskrald og renovation
 • Mandskabsforhold

 

Referat af informationsmøde om Plan 2010 den 24. maj 2011.
Til stede:
Gæster:
   Afdelingsformand Jørgen Andersen, AKB.
   Ida Jørgensen, boligsociakoordinator AAB
 
Landskabsarkitekt Peter Holst
Arkitekt Claus Søndergård,  Domus arkitekter
Projektleder Lisbeth Dam Larsen, AAB
 
Fra afdelingsbestyrelsen deltog: Annie Skaarup, Hans Christian Larsen,
Jørn Christensen og Bent Haupt Jensen
 
52 boliger var repræsenteret, 65 personer var til stede.
 
 
Baggrunden for projektet og hvad der sket siden starten i 2004
 
Afdelingsformand Bent Haupt Jensen oplyste indledningsvis, at dagens møde er et resultatet af et langt og sejt træk, som startede i september måned 2004 med et afdelingsmøde(medlemsmøde)  på Dronning Ingrids Hjem, hvor vi traf beslutning om, at iværksætte en helhedsplan.
 
I løbet af 2004 og 2005 havde vi en arbejdsgruppe med beboere, som arbejdede med de tiltag ,som skulle indgå i planen En plan som skulle sikre, at vi forsat  forblev en attraktiv bebyggelse.
 
Resultatet af dette indledende arbejde blev en plan – den med flyvemaskinen -, samt en teknisk tilstandsvurdering.
 
Det stod hurtigt klart, at det centrale punkt i planen kun kunne være en løsningen af vore revneproblemer.
 
Vi har brugt rigtig mange ressourcer på at undersøge og dokumentere vore bygningers tilstand, samt årsagen til revneproblemerne.
 
Vi må konstatere, at vi har byggeskader af forskellig karakter , samt at vi stort set ingen isolering har.
 
Med stigningen i energipriserne og ikke mindst det sidste års varmeregnskab kan man vel nærmest sige, at vi er på forkant med udviklingen med et projekt med nye facader og de tilhørende isoleringsmæssige tiltag.
 
Når Landsbyggefonden og boligforeningen skal ind og støtte op, stilles der krav om en samlet plan. Man kan ikke blot plukke i de støttede dele. Vi kommer derfor til på den anden side af sommerferie at tage stilling til en samlet plan.
 
Nedrivning af parkeringsanlægget indgår i planen – vi har fået lov til at gennemføre denne del på forhånd.
 
Vi har tidligere truffet principbeslutning om beboerhuset.
 
På dagens møde skal vi præsenteres for facadeløsning og de grønne områder.
 
Vi er stadig i en fase, hvor alt ikke er beregnet og planlagt.
 
I tilknytning til planen kommer der forslag om mulighed for individuelle lån til nyt køkken.
 
Vi skal også huske på, at vi fortsat arbejder med nedlæggelse af varmecentralen og indførelse af varme direkte til de enkelte blokke.
 
Her i aften er det som sagt de grønne områder og facaderne, der skal præsenteres og drøftes.
 
 
De grønne områder
 
 
Landskabsarkitekt Peter Holst præsenterede sit firmaer og refererede til flere andre spændende projekter.
 
Viste ideerne via nogle billeder, samt en stor model af gården, som der var lejlighed til at diskutere.
 
Formanden pege på, at bestyrelsen havde lagt vægt på både bevarelse af flyvemaskine og kælkebakke. Tilføjede, at planen kunne skaleres op il at dække både AKB og AAB.
 
 Planerne omkring bakken og mellem højhusene involverer også AKB. Havde  stor forståelse for, at AKB ikke vil ind i en omlægning nu, da de allerede havde været gennem nogle helhedsplaner med gårdområdet.
 
Håbede dog, at man under alle omstændigheder kunne lave noget i fælleskabe mellem de to højhuse. Et område , som ikke er særligt attraktivt.
 
Formanden beklagede, at Sjælør Helhedsplan havde fundet anledning til også at lave en plan for de grønne områder, samtidig med et godkendt projekt for kunstnerisk udsmykning af området. Den overordnede ide for de grønne områder ligner vores, men med et kunstnerisk islæt.
 
Da de grønne områder er en del af vores samlede plan kører vi videre uafhængig af Sjælør Helhedsplan , således at der ikke skabes yderligere forsinkelser.
 
En beboer oplyste, at man i Vejleåparken havde ansat 6 mand flere til vedligeholdelses efter deres helhedsplan .
 
Formanden oplyste, at man i regi af helhedsplanen havde drøftet belysning og kriminalpræventive tiltag. AKB og Vibo vil ikke være med nu grundet økonomien. AAB har meddelt, at vi så kører videre, som en del af vores helhedsplan, der ikke må forsinkes.
 
 
Fra mødet blev der specielt peget på følgende:
 
·         Der skal tænkes på +50-generationen
·         Der skal være stille-områder og tænkes på støj i lejlighederne
·         Den store græsplæne må ikke brydes ned, der skal fortsat være plads til boldspil.
·         Der var opbakning til bevarelse af flyvemaskinen og kælkebakken.
·         Man skal være opmærksom på evt. en forøgelse af vedligeholdelsesomkostningerne.
 
 
 
 
Facaderne
 
Arkitekt Calus Søndergård præsenterede  planerne for facader og altaner.
 
Bygningen skal isoleres med omkring 200 mm isolering.
 
Det vel næppe være realistisk at bygge en ny massiv murstensvæg op.
 
Arbejder med en let facade, der kan sættes uden på den nuværende, men med tegl.
 
Altanen lukkes med glasdøre, hvor det nuværende vinduesparti i køkkenet er placeret. Derudover placeres yderligere en glasfacade, hvor den nuværende mur på altanen slutter. Den del af betongulvet, der går udover murværket skæres af, da det danner kuldebro. Den nuværende altan bliver en uopvarmet udestue.
 
Der sættes en ny altan uden på huset.
 
Fremviste planer for lejlighedssammenlægning af en række af de 1 vær. lejligheder.
 
Der arbejdes stadig med løsningen.
 
Arkitekten viste diverse tegninger og en model af altanen.
 
Formanden oplyste på forespørgsel, at de 1 vær. lejligheder ikke er særligt attraktive og derfor ønskes fremtidssikret, som en del af projektet.
 
En beboer ønskede oplyste, om man kunne undvære beboerhuset. Formanden oplyste, at det var et krav fra Landsbyggefonden i forbindelse med den samlede pakke, at vi tidligere havde trukket principbeslutning om huset, samt at vi mangler faciliteter.
 
En beboer pegede på, at man kunne droppe de nye altaner. Formanden oplyste hertil, at boligforeningen næppe vil støtte det samlede projekt, hvis man dropper altanerne. Københavns kommune vil næppe heller bifalde dette. Hører med til en moderne attraktiv bebyggelse.
 
Lisbet Dam Larsen oplyste, at det pt. Ikke var muligt, at komme med et kvalificeret bud på de huslejemæssige konsekvenser af projektet. Det vil koste penge. Konsekvenserne skal være klar før beslutningerne tages. En beboer pegede på, at vi bor billigt. 
 
 
Fra mødet blev der peget på følgende, som der arbejdes videre med følgende muligheder:
 
·         Nyt vindue mod græsplænen  i de 2 værs. lejligheder i højhusene
·         Altan til de 6 lejligheder i lavhusene der pt. Ikke har altan.
 
 
 
Afslutning
 
Formanden takkede for deltagelsen og de mange gode indspark, der var kommet til det videre arbejder, herunder også områder som hverken arbejdsgruppe eller bestyrelse havde tænkt på.
 
Der vil komme yderligere et infomøde inden det besluttende møde.
 
Her skal mulighederne for nyt køkken præsenteres
 
Før vi kan komme videre med nyt køkken skal vi afvente de fremtidige krav til ventilation.
 
Forventer, at det besluttende møde holdes i september/oktober måned.. Ordnært afdelingsmøde holdes i september måned.

 


Informationsmøde
Præsentation af
Plan 2010

Med deltagelse af arkitekt og rådgiver.

Deltag i mødet, hør om planerne og kom med dine synspunkter.

Mødet holdes

Tirsdag den 24. maj 2011, kl. 19.00


Københavns Åbne Gymnasium
Sjælør Boulevard 133.

Indbydelse er omdelt til alle beboerne.

Hør om planens detaljer, som bl.a. omfatter:
 
 • Ny facade med isolering - løsning af revneproblemerne
 • Lukning af nuværende altan og ny altan uden på
 • Måske overdækning af den nye altan
 • Plan for de grønne områder
 • Sammenlægning af de små lejligheder i højhusene
 • Beboerhus
 • Nedrivning af pakeringshus - også en del af plan 2010

Billeder fra afdelingsbestyrelsens inspirationstur i stor-København den 26. februar 2011.

Hovedformålet med turen var en besigtigelse af forskellig løsningsmodeller for en ny facade.

Turen gav et godt indblik i løsningsmodellerne. Turen gav også inspiration i forbindelse med både belysning og grønne områder.

Vejleåparken i Ishøj - AAB afdeling 55.

Oprindelig et betonbyggeri.

Murstensfacader opsat og ny isolering. Resultet har allerede vist i form af betydelige besparelser på varmen.

Projketet har omfattet en lang række elementer, som ikke er aktuelle på samme måde hos os.
Vejleåparken i Ishøj - AAB afdeling 55.

Facaderne har forskellig udtryk og farve i de enkelte dele af bebyggelsen.
 


Charlottegården  i Hedehusene.

Her er benyttet andre facadeløsninger end skalmur.

AAB afdeling 45 i Skovlunde

Nye facader og isolering under opsætning.

Her har man  valgt en løsning med sorte skifre. Der er envidere sket udbygning med heholdvis en udvidelse af køkken, samt en udvidelse af altanen.

Karnappen ses på billedet.


AAB afdeling 45 i Skovlunde

Her ses bebyggelsen fra altansiden.

Projketet er er igang og forventes færdig i november 2011. Vi besøgte en af de lejligheder, der allerede var færdige. Beboer gav udtryk for, at en række varme og træk-problmer var blevet løst. Forventede besparelse på varmeudgifterne.Kragshusene  - Åfløjen Brønshøj.

Omfattede ny facade og udbygning af køkken. Vi besøgte en færdig lejlighed, hvor beboeren oplyste om væsentlig bedre varmeforhold.

Opsummering af beboergruppens forslag i 2005.
Bebarbejdet af Bplus arktiketerne.
 • Udearealer
 • Udendørsbelysning
 • Efterisolering af facader
 • Parkeringskælder
 • Administrationslokaler i kælder
 • Klublokaler i kælder
 • Renovering af opgange
 • Sammenlægning af 1 vær. lejligheder
 • Ny køkkener
Se grundlaget for det videre arbejde i notat godkendt på afdelignsmødet i 2008. En del er ændret i forhold til beboergruppens tanker

Se planen:
Oplæg godkendt på afdelingsmødet
den 15. december 2008.

 
Tegninger af beboerhuset
(Tilbygning til vaskeriet)>>> Se tegninger af beboerhus


 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Boligforeningen AAB - afdeling 50 | Sjælør Boulevard 111 | 2500 Valby | Tlf.: +45 36176221 | E-mail: afd50@aab.dk